Cilt: 7 - Sayı: 3, 30.11.2021

Yıl: 2021

Dergimiz; akademisyenler, piyasa aktörleri ile İslam ekonomisi ve finansı araştırmalarıyla ilgilenenlerin çalışmalarını ve görüşlerini paylaşmak, tartışmak, değerlendirmek ve yaymak için bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) ve Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) iş birliği ile uluslararası, akademik, süreli ve çift kör hakem uygulamalı olarak yayımlanmaktadır. 

Dergimizin hususen yoğunlaştığı konular ise;
-İslam Ekonomisi

-Katılım Bankacılığı

-İslami Finansal Piyasalar

-İslami Yönetişim

-Muamelat Fıkhı

-Tekafül

-İslami Muhasebe

-İslami Ticaret

-İslami Varlık Yönetimi

-İslami Finansal Kuruluşlar

-İslam Ekonomi Düşüncesi

-İslam Ekonomi Tarihi

-Zekat ve Vakıf ile irtibatlı konulardır.

IJISEF YAZARLAR İÇİN YAZIM KURALLARI

1. Her makale 200 kelimeyi aşmayan bir özet içermelidir. Eğer makale Türkçe yazılmış ise, aynı zamanda İngilizce başlık ve İngilizce özetine de yer verilmelidir. Makalenin uzunluğunun kaynakça ve dipnotlar dahil 9000 kelimeyi aşmamasını önemle rica ederiz. Bunun yanında en az 700 kelime, en fazla 1000 kelime olmak üzere genişletilmiş İngilizce özet yazılarak çalışmanın sonuna eklenmelidir.

2. Makale en az 3, en çok 6 anahtar kelime ve en az 1 JEL kodu içermelidir.

3. Atıflarda APA stili takip edilmelidir. (APA 6. Sürüm)

4. Sayfa düzeni ve kenarları:
Sayfa Boyutu: A4
Sayfa Kenar Boşlukları:
• Üst : 2.5 cm
• Alt : 2.5 cm
• Sol : 2.5 cm
• Sağ : 2.5 cm
• Cilt payı : 0”
• Cilt payı yeri : Sol

5. Kapak sayfasında makale başlığı:
a. Yazı tipi boyutu: 14pt, Kalın ve Ortalı
b. Başlıkta her sözcük büyük harfle başlamalıdır.

6. Kapak sayfasında yazar ismi ve bilgisi:
a. Ad ve Soyadın ilk harfi büyük olmalı, ör. Hakan Aslan
b. Ortalı olmalı,
c. Yazar bilgisi (Ünvan, kurum, email adresi ve Orcid numarası) kapak sayfası dipnotunda sola yaslı ve 10pt olarak verilmelidir.

7. Özet, anahtar kelimeler, jel kodu ve makalenin ana metni:
Ana Metin:
a. Palatino Linotype yazı tipi, 11pt, iki yana yaslı
b. Paragraf aralığı önce ve sonra 6nk, satır aralığı 1,15
Özet, anahtar kelimeler, jel kodu:
a. Palatino Linotype yazı tipi, 10pt, iki yana yaslı
b. Paragraf aralığı önce ve sonra 6nk, satır aralığı 1,15

8. Başlıklar:
a. Sola yaslı, her sözcüğün ilk harfi büyük, numaralı (giriş, sonuç ve kaynakça hariç), kalın
b. Ana başlık ve alt başlıklar 1, 1.1, 1.1.1,… şeklinde numaralandırılmalıdır.

9. Tablo, şekil, grafik veya çizelgeler: ör. Tablo 1: Yazarlar İçin Yazım Kuralları
a. Numaralı
b. Tablo, şekil… ibareleri kalın
c. Her sözcüğün ilk harfi büyük

10. Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

11. Resimler, fotoğraflar ve grafikler, yüksek kaliteli ve makalenizi en iyi şekilde yayınlamamıza yardımcı olacak bir formatta yüklenmiş olmalıdır.

12. Makalelerde üst bilgi, alt bilgi ve sayfa numarası kullanılmamalıdır.

IJISEF – ETİK KURALLAR


Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi yazarların, derginin ve bilimin haklarını korumak adına Etik Kurallarına önem vermektedir. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar ve araştırmacılar, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Bu çerçevede tarafların uyması gereken etik kuralları şu şekildedir:

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
• Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
• Dergiye gönderilen akademik çalışmalar özgün olmalı, intihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
• Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır.
• Alıntı yapılan kaynaklar kaynakçaya mutlaka yazılmalıdır.
• Atıflar ve kaynakça yazım kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır.
• Gönderilen çalışmanın benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir.
• Dergiye gönderilen akademik çalışmalar yayın etiğine aykırı olmamalıdır.
• Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
• Dergiye gönderilen yazılarda yazarların bu koşullara uymayı kabul ettikleri varsayılır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ 4. MADDE’YE GÖRE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI EYLEMLER ŞUNLARDIR:
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.Diğer etik ihlal türleri şunlardır:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
d) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
e) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
f) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
g) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak,
h) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
ı) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
i) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
• Değerlendirdikleri makalelerin eksikliklerini ve bilimsel katkılarını mutlaka bildirmelidir.
• Hakemlik yaptıkları makalelerin gizliliğine aykırı fiiliyatta bulunmamalıdır.
• Değerlendirmelerinde tarafsız olmalıdır.
• Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.EDİTÖRYAL SORUMLULUKLAR
• Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
• Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
• Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
• Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.YAYIN ETİĞİNE AYKIRI DURUMUN TESPİTİ
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen tüm akademik yazılarda yayın etiğine aykırı durumların tespiti için intihal tespit programı kullanılmakta ve yazılar, çift taraflı kör hakemlik usulü üzere en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.
Okuyucu Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman hakanaslan@sakarya.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler derginin gelişmesi için fırsat sağlayacağından hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapılması amaçlanmaktadır.

The services provided by IJISEF are free of charge. Author(s) do not need to make any payment for submission, processing and publishing their paper(s) in the IJISEF.

25855

IJISEF'te yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.