Çıkar Çatışması ve Katkı Oranı Beyanı

Gönderim noktasında her bir yazar, rapor edilen çalışmada, sonuçlarda, yansımalarda ya da belirtilen görüşlerde dolaylı veya dolaysız herhangi mali çıkar veya bağlantıları veya ilgili yazarlara ya da ilişkili bölümlere ya da kuruluşlara, kişisel ilişkilere ya da doğrudan akademik rekabete yönelik ilgili ticari kaynaklar veya diğer finansman kaynakları dahil olmak üzere yanlılık sorusunu doğurabilecek diğer durumları açığa vurmalıdır. Çatışan çıkar veya bağlantıyı bildirmeniz gerekip gerekmediğini değerlendirirken lütfen şu çıkar çatışması testini değerlendirmeye alın: Sizi ya da yardımcı yazarlarınızdan herhangi birini utandıracak yayınlanmasından sonra ortaya çıkacak ve bildirmediğiniz herhangi bir düzenleme var mı?

Makalenin yayınlanması halinde, ilgili Çıkar Çatışması bilgisi yayınlanmış bir bildirideki bir ifade ile bildirilecektir.

Tüm yazarlar, çalışmalarını uygunsuz şekilde etkileyebilecek (önyargılı) diğer kişi veya kuruluşlarla olan finansal ve kişisel ilişkilerini net olarak açıklamalıdır. Potansiyel çıkar çatışması örnekleri olarak istihdam, danışmanlıklar, hisse senedi sahipliği, hizmet karşılığı ödenen ücretler, ücretli bilirkişi tanıklığı, patent başvuruları / kayıtları, hibe ya da diğer fon kaynakları sayılabilir. Yazarlar, herhangi bir çıkarını çalışmasında çıkar beyanı özetinde açığa vurmak zorundadır. Şayet beyan edecek bir çıkar yoksa, lütfen şu şekilde belirtin: 'Çıkar beyanları: Yok'. Makalenin kabul edilmesi durumunda, bu özet beyan nihai olarak yayınlanacaktır.

Makalede doğrudan/dolaylı bir ticari bağlantı veya sponsorluk yapan bir kurum varsa, yazarlar ticari ürün, ilaç, şirket vb. ile ticari bir ilişkisi olmadığını ve varsa ne tür bir ilişki içinde olduklarını belirtmelidir (danışman, diğer anlaşmalar).

Yazarlar, çalışmaya dahil olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkileri bildirmekten sorumludur. Makalenin uygulanması veya değerlendirilmesiyle ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı açıkça belirtilmelidir.

Makalenin Yazar(lar)ının Sorumlukları

Makale sorumlu yazarı olarak tüm yazarlar adına;

I. Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olması;

II. Yazar olarak listelenen herkesin önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması istenmektedir. Yazarların şu 4 kriteri karşılamasını önermektedir:

a. Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olmak (çalışmanın içeriğine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak) ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu almak;

b. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak;

c. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve gözden geçirerek onaylamak;

d. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.


III. Sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığımı, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olunacağını;

IV. Tüm yazarlarla ilgili e-mail ve iletişim adreslerinin IJMA Makale Gönderme Sistemi’ne doğru girildiğini;


V. Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını (IJMA’ya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir dergide değerlendirme sürecinde olmadığını, yayımlanmamış ya da yayım için kabul edilmemiş olması gerekmektedir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.);


VI. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan "Telif Haklarını" ihlal etmediğini;

VII. Basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü kamuya iletim haklarını IJMA yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere izin verdiğini kabul ve taahhüt etmelidir.

Makalenin Yazarı: Yazarlık, yazılı bir metin olarak makaleye çevrilen çalışmanın tasarımı, yürütülmesi veya yorumlanmasına önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Yazarların katkılarıyla ilgili şeffaflık, yazarların tümünün ifadesi olarak onanır.

Son Güncelleme Zamanı: 13.06.2022 14:23:55

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;

İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Çevre Yönetimi, Medya ve İletişim Yönetimi, Afet Yönetimi, Multidisipliner Yönetim ve Ekonomi Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.