Yazım Kuralları

Yazım kuralları aşağıda yer almaktadır. 

Metin içinde yazar veya yazarlara yapılan atıf
Tek yazar:
Baysal (1982)’a göre
(Baysal, 1982: 26)

İki yazarlı:
Wegener ve Petty (1994)’ye göre (...)
(Wegener ve Petty, 1994: 26)

Üç ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır:
Harris vd. (2001) ifade ettiği üzere (...)
Harris vd. (2001)’ne göre (…)
(Harris vd., 2001: 112)

Yazar adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, parantez ve tırnak içinde metindeki ilk ya da iki kelime kullanılmalıdır:
Siyasetçiler ve bürokratlar sonuçların kabul edilemez ve skandal olduğunu ifade etmişlerdir (“Die Pisa-Analyse”, 2001).

Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise, ilk atıfta olduğu gibi atıf yapılır; eğer çok bilinen bir kurum ise, sonraki kullanımlarda kısaltması tercih edilir:
Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2000) göre.
İlk atıf: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000: 65)
İkinci atıf: (MADD, 2000: 65)

Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli ve iki eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır:
(Akar, H. 2010: 65; Çalışkan, 2008: 65; Dinçer ve Kolaşin, 2009: 65; Engin-Demir, 2009: 65; Tunç, 2007: 65)

Aynı soyisme sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır:
(E. Johnson, 2001: 65; L. Johnson, 1998: 65)

Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa; yıldan sonra (a, b, c) harfleri kullanılır:
Berndt (1981a)’in çalışmasına göre (...)

Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-maillerde, kişisel iletişim kurulan kişinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak, kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kaynakçaya eklenmemelidir:
(N. AlSayyad, kişisel iletişim, 25 Mart 2012)
N. AlSayyad küreselleşme ve neoliberalizmin (…) (Kişisel iletişim, 25 Mart 2012)

Dipnotlar ve son notlar
APA yazım stilinde, dipnot ve son not kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır.

Önemli not:
Değerlendirilmek üzere IJMA dergisine gönderilen çalışma İngilizce hazırlanmışsa, atıf ve kaynakçada “&” sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır.

KAYNAKÇA YAZIMI

Tek yazar:
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

İki yazar:
Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.

Üç ile yedi yazar arası:
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Yedi yazardan fazla ise; ilk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır:
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas: T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Organizasyonun yazar olduğu durumlarda:
American Psychological Association. (2003).

Yazar bilinmiyorsa:
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10. bs.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir:
Berndt, T. J. (1981).
Berndt, T. J. (1999).

Eğer yazar bir çalışmada tek yazar ve başka çalışmada ortak yazar ise, önce tek yazarlı olan çalışma listelenmelidir:
Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28.
Berndt, T. J., & Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329.

Eğer bir yazarın farklı yazarla yayımladığı eserler varsa, sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme bağlı olarak yapılır:
Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 629-654.

Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış iki veya daha fazla çalışması varsa, (a, b, c) gibi harfler kullanılır:
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Giriş, önsöz ve sonsözlere, bir kitap bölümü gibi atıf yapılır:
Kumar, R., & Hill, D.(2009). Introduction,: Neoliberal Capitalism and Educaiton. D. Hill ve R. Kumar (Der.). Global Neoliberalism and Education and its Consequences içinde (ss. 1-11). New York: Routledge.

Dergi ve süreli yayınlar:
Temel Biçim:
Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt(no), sayfa/lar. doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

Sadece ciltin olduğu dergilerdeki makaleler:
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Sayı ve ciltin belirtildiği dergilerde:
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.

Magazinlerdeki makaleler:
Henry, W. A. (1990, 9 Nisan). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.

Gazete makaleleri (basılı):
Schultz: (2005, 28 Aralık). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, ss. 1A, 2A.

Editöre mektup:
Moller, G. (2002, Ağustos). Ripples versus rumbles [Editöre mektup]. Scientific American, 287(2), 12.

Kitap eleştiri:
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Kitap eleştiri The self-knower: A hero under control, by R. A. Wicklund ve M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.


Kitapların kaynakçada yazımı:
Temel biçim:
Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı.
Cuban, L. (2001). Oversold and underused: computers in the classrooms. Cambridge: Harvard University Press.

Derleme kitap:

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Der.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Derleme kitap; yazar/yazarlar belli ise (ya da bir kişinin yazıları derlenmiş ise):
Plath: (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Der.). New York, NY: Anchor.

Çeviri:
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott ve F. L. Emory, Çev.). New York, NY: Dover. (Orijinal eserin yayın tarihi 1814).
Önemli not:
Metinde, yeniden yayımlanmış bir çalışmaya atıfta bulunurken, her iki tarih de verilmelidir: Laplace (1814/1951).

İlk baskıdan farklı olan diğer baskılar kullanılmış ise:
Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5. bs.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Derlenmiş kitaptaki bir bölüm veya makale:
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yayın yılı). Bölüm/makale adı. A. Editör & B. Editör (Der.), Kitap adı içinde (sayfa numaraları). Yer: Yayıncı.
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. B. R. Wainrib (Der.), Gender issues across the life cycle içinde (ss. 107-123). New York, NY: Springer.

Çok ciltli çalışma:
Wiener, P. (Der.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Cilt. 1-4). New York, NY: Scribner's.

Ansiklopedi maddesi:
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica. (Cilt. 26, ss. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica.

Yayımlanmış tez:
Soyisim, F. N. (Yıl). Tez adı. (Doktora tezi). Erişilen veri tabanı adı. (Erişim veya Sıra Numarası)

Yayımlanmamış tez:
Soyisim, F. N. (Year). Doktora tezinin başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum adı, Yer.
Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Hükümet belgeleri:
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Online süreli yayınlardaki makaleler:
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı. Online Derginin Adı, cilt(no) (...) tarihinde http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi.

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden erişildi

Online Bilimsel süreli yayınlardaki makaleler ve DOI’lere atıf:
DOI’si tanımlanmış online dergi makaleleri:
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt(no), sayfa/lar. doi:0000000/000000000000 veya http://dx.doi.org/10.0000/0000

Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161

Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler interaction scores lower during play with electronic toys.Journal of Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005

DOI’si tanımlanmamış online süreli yayınlardaki makalelere atıf:
Yazar, A. A., & Author, B. B. (yayın tarihi). Makale adı. Dergi adı, cilt no. http://www.journalhomepage.com/full/url/ adresinden erişildi.
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html adresinden erişildi.

Online gazete makalesi:
Yazar, A. A. (Yıl, Gün Ay). Makale adı. Gazete Adı.
http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi.

Parker-Pope, T. (2008, Mayıs 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://well.blogs.nytimes.com adresinden erişildi.

Elektronik kitaplar:
De Huff, E. W. (t.y.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html adresinden erişildi.

Davis, J. (t.y.). Familiar birdsongs of the Northwest. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0 adresinden erişildi.

Nitel veri ve online mülakat:
Eğer mülakatın sesli ya da yazılı bir formu erişilebilir değilse, sadece metin içinde atıfta bulunulur ve ay, gün, yıl bilgileri belirtilir; kaynakçaya eklenmez. Eğer online olarak sesli ya da yazılı hâli mevcutsa, parantez içinde ([Mülakat transkripsiyonu] veya [mülakat sesli dosya]) şeklinde belirtilir; kaynakçada şu şekilde yer alır:

Butler, C. (Mülakat yapan) & Stevenson, R. (Mülakat yapılan). (1999). Oral History 2 [Mülakat transkripsiyonu]. Retrieved from Johnson Space Center Oral Histories Project Web site: 15 Ocak 2012 tarihinde http:// www11.jsc.nasa.gov/history/oral_histories/oral_histories.htm adresinden erişildi.

Basılı bir yerde yayımlanmış mülakat:
Çelik, Z. (Mülakat yapan) & AlSayyad, N. (Mülakat yapılan). (2012). On neoliberalism and urban inequalities [Mülakat transkipsiyonu]. İdealKent. (7), 10-20.

Online ders notları ve sunu slaytları:
Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slaytı]. 15 Ocak 2012 tarihinde http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html adresinden erişildi.

Periyodik olmayan web belgesi, sayfası veya raporu:
Temel ilke bu tür durumlarda dosya ya da çalışma sahibinin adını bulmak ve kullanmaktır.
Yazar, A. A. (yayın tarihi). Dosya adı. 15 Ocak 2012 tarihinde http://Web address adresinden erişildi.

Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., & Brizee, A. (2010, Mayıs 5). General format. 15 Ocak 2012 tarihinde http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ adresinden erişildi.

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;

İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Çevre Yönetimi, Medya ve İletişim Yönetimi, Afet Yönetimi, Multidisipliner Yönetim ve Ekonomi Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.