Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 59 - 81 2018-06-15

Multicultural Experiences of Teacher Candidates and Thoughts about the Cultural and Social Groups That Exist Within Turkey
Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri

Hamdi Karakaş [1] , Yahya Han Erbaş [2]


The aim of this study is to assess teacher candidates’ multicultural experiences and examine their thoughts about the cultural and social groups that exist within Turkey. The study employed quantitative research methods. Narvaez, Endicott and Hill (2010) developed the Multicultural Experiences Questionnaire (MEQ), which was used as the data collection instrument. The questionnaire was adapted to Turkish, and two questions were rearranged. This questionnaire was given to 189 teacher candidates in an education facility located in the Central Anatolia Region of Turkey. According to the results of the research, the teacher candidates' multicultural experiences are inadequate and the study participants don’t really have any positive or negative thoughts about most of the groups. Their points of view regarding the cultural and social groups that exist within the country are neutral. In addition, while the teacher candidates who participated in the study often think that society tends to discriminate against some groups living within Turkey, they have concluded that most cultural and social groups within Turkey do not face discrimination. The study concludes with proposals aimed at assisting teacher candidates to improve their multicultural experiences and develop positive attitudes regarding the cultural and social groups that exist within in Turkey.

Bireylere ait olan farklılıkların artması ile birlikte öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf içi çeşitliliğe bakış açılarının ve farklılıklara karşı düşüncelerinin değerlendirilmesi konusu öğretmen yetiştirme programları için önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının çokkültürlü deneyimlerini ve Türkiye’deki kültürel ve sosyal gruplara yönelik düşüncelerini belirlemektir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür.  Veri toplama aracı olarak Narvaez vd. (2010)’nin geliştirdiği Çokkültürlü Deneyimler Anketi kullanılmıştır. Anket Türkçeye uyarlanmış, 2 soru Türkiye’deki alt kültürlerin varlığı doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Ölçme aracı, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir eğitim fakültesinde 189 öğretmen adayına uygulanmıştır. Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS paket programı aracılığıyla yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çokkültürlü deneyimlerinin yetersiz olduğu ve Türkiye’deki kültürel ve sosyal gruplara yönelik bakış açılarının büyük oranda nötr seviyede olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adayları Türkiye’deki bazı gruplara toplum tarafından çoğu zaman negatif ayrımcılık yapıldığını düşündüğü çoğu gruba yönelik herhangi bir ayrımcılık yapılmadığı düşüncesinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının düşünceleri cinsiyet ve coğrafi bölge değişkenine göre incelenmiştir. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının çokkültürlü deneyimlerini artıracak, Türkiye’deki kültürel ve sosyal gruplara yönelik olumlu tutum geliştirebilmelerini sağlayabilecek çeşitli öneriler sunulmuştur.

 • Banks, J. A. (1993). Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. Review of Research in Education, 19, 3-49.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12. Baskı), Ankara: Pegem Akademi
 • Cho, G., ve De Castro-Ambrosetti, D. (2006). Is ignorance bliss? Pre-Service teachers' attitudes toward multicultural education. High School Journal, 89(2), 24-28.
 • Chou, H. M. (2007). Multicultural teacher education: Toward a culturally responsible pedagogy. Essays in Education, 21(1), 139-162.
 • Çoban, A. E., Karaman, N. G., ve Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 125-131.
 • Demircioğlu, E. ve Özdemir, M. (2014). Pedagojik formasyon öğrencilerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 211-232.
 • Elmas, F. Y. (2016). Avrupa ‘Kapı Duvar’: Göç Yaklaşımında Söylem-Eylem Tutarsızlığı. Ankara: USAK Yayınları.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. İstanbul: SETA.
 • Gay, G. (1995). Mirror images on common issues: Parallels between multicultural education and critical pedagogy in Multicultural education, critical pedagogy, and the politics o f difference. In Sleeter, C. E. ve McLaren, P. (Eds.), Multicultural education, critical pedagogy, and the politics of difference (155-190). Albany, NY: State University of New York Press.
 • Gay, G. (2004). The importance of multicultural education. Educational Leadership, 61(4), 30–35.
 • Ghosh, R., & Tarrow, N. (1993). Multiculturalism and teacher educators: Views from Canada and the USA. Comparative Education, 29(1), 81-92.
 • Huberman, M. (1994). Gentle teaching in a violent society. Educational Horizon, 72 (3), 131-135
 • Irvine, J. J. (2003). Educating Teachers For A Diverse Society: Seeing With The Cultural Eye. New York, NY: Teachers College Press
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2012 ). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • KONDA (2006). A Research of Social Structure. 02.03.2017 tarihinde http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/2006_09_KONDA_Toplumsal_Yapi.pdf adlı siteden erişim sağlanmıştır.
 • MEB (2008). Öğretmen Yeterlilikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel Ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Narvaez, D., Endicott, L. ve Hill P. (2010). Guide For Using The Multicultural Experiences Questionnaire (MEQ) For College Students And Adults. University of Notre Dame: Moral Psychology Laboratory.
 • Ndemanu, M. T. (2012). Exploring preservice teachers' perspectives about human diversity: Experiences in multicultural education courses (Order No. 3517112). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1030969648). Retrieved from http://ezproxy.lib.indiana.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/1030969648?accountid=11620
 • NCATE (2002). Professional Standards for the Accreditation of Teacher Preparation Institutions. National Council for Accreditation for Teacher Education, 14.04 2017 tarihinde http://www.ncate.org adlı siteden erişim sağlanmıştır.
 • Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manual. Buckingham: Open University Press.
 • Pang, V. O. ve Sablan, V. A. (1998). Teacher efficacy: How do teachers feel about their abilities to teach African American students? In M. E. Dilworth (Eds.), Being Responsive To Cultural Differences–How Teachers Learn (pp. 39–58).
 • Sleeter, C.E. ve Grant, C. (1994). Making Choices for Multicultural Education: Five Approaches to Race, Class and Gender. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
 • UNHCR (2017). Türkiye’de UNHCR Gerçekler ve Rakamlar Raporu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği.
 • Ünal, S. (2014). Türkiye’nin beklenmedik konukları: “Öteki” bağlamında yabancı göçmen ve mülteci deneyimi. Journal of World of Turks, 6(3), 65-89.
 • Ünlü, İ. ve Örten, H. (2013). Öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitime yönelik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 287-302.
 • Tortop, H. S. (2014). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çok kültürlü eğitime ilişkin tutumları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 16-26
 • Zygmunt-Fillwalk, E. M. ve Leitze, A. (2006). Promising practices in pre-service teacher preparation: The Ball State University Urban Semester. Childhood Education, 82(5), 283-288.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9209-4128
Yazar: Hamdi Karakaş (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0802-4536
Yazar: Yahya Han Erbaş

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ijoses374599, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {59 - 81}, doi = {10.20860/ijoses.374599}, title = {Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri}, key = {cite}, author = {Karakaş, Hamdi and Erbaş, Yahya Han} }
APA Karakaş, H , Erbaş, Y . (2018). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (9) , 59-81 . DOI: 10.20860/ijoses.374599
MLA Karakaş, H , Erbaş, Y . "Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 59-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoses/issue/36609/374599>
Chicago Karakaş, H , Erbaş, Y . "Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 59-81
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri AU - Hamdi Karakaş , Yahya Han Erbaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20860/ijoses.374599 DO - 10.20860/ijoses.374599 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 81 VL - 5 IS - 9 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.374599 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.374599 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri %A Hamdi Karakaş , Yahya Han Erbaş %T Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri %D 2018 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 5 %N 9 %R doi: 10.20860/ijoses.374599 %U 10.20860/ijoses.374599
ISNAD Karakaş, Hamdi , Erbaş, Yahya Han . "Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 9 (Haziran 2018): 59-81 . https://doi.org/10.20860/ijoses.374599
AMA Karakaş H , Erbaş Y . Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri. INDEX. 2018; 5(9): 59-81.
Vancouver Karakaş H , Erbaş Y . Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(9): 81-59.