Amaç ve Kapsam

İçinde bulunduğumuz çağ mutlak olarak bilgi çağıdır. Bu vesileyle edinmek zorunda olduğumuz bilgi muhteviyatı ve çeşitliliği bir hayli artmıştır. Tek bir disiplinin sınırları içine hapsolmak yukarıdaki gerçekle çelişmektedir. Disiplinlerarası çalışmaların artması ve akademisyenlerin uzmanlık alanlarının dışında birkaç disiplin alanında uzmanlık seviyesinde bir bilgi birikimine sahip olması çağın getirdiği bir zorunluluktur. Dolayısıyla Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisinin temel politikası disiplinlerarası çalışmaya yöneliktir ki, bu yayın politikasının medeniyetimize en büyük katkıyı sunacağı kanaatindeyiz.
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, multidisipliner yapısıyla bilim dünyasına yeni bir ses getirme amacındadır.
Dergimiz hiçbir resmi veya gayr-ı resmi kurumun ya da kuruluşun yayın organı değildir. Hiçbir kişi veya kurumdan maddî destek almamaktadır.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi (INCISS), Budapeşte, Berlin ve Bethesda açık erişim beyanlarında tanımlanan açık erişim modeli kapsamındaki tüm makaleleri yayınlamaktadır. INCISS tarafından yayınlanan makalelerin tam içeriği, herkesin okumasını, indirmesini, basmasını, kullanmasını, yeniden kullanmasını ve kurmasını sağlar. Yayınlanan makaleler Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile dağıtılmaktadır. INCISS, dünyanın herhangi bir yerindeki tüm okuyuculara, herhangi bir yükümlülük veya kısıtlama olmaksızın her zaman ücretsiz olarak yayınlar sağlayacaktır.
INCISS, sosyal bilimler disiplinlerine katkı sağlayan ve multidisipliner çalışmalara da katkı sağlayan deneysel, teorik ve ampirik, istatiksel, analitik, vaka analizi, saha araştırması, kitap incelemeleri gibi pek çok yöntemle hazırlanmış makaleler yayınlanır.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, her yıl iki sayı olarak bahar ve güz aylarında yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.inciss.com’a aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.
Her makale i-thenticate intihal programında taranmalı ve dergi mail adresine tarama raporu gönderilmelidir.