Yazım Kuralları

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.
Yazının Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazı için telif ücreti talep edilemez.
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen ve/veya dergide yayımlanan yazılara ilişkin her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir.
Derginin yayım dili Türkçe, İngilizce ve Rusça’dır.

Uyarı:
Aşağıda yer alan yazım kuralları derginin Mayıs 2022 sayısından itibaren geçerlidir.

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
• Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
• Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir.
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.
• Veri Erişimi ve Verilerin Elde Tutulması: Yazarlardan çalışmaları ile bağlantılı olarak değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili ham veriyi sunmaları istenebilecektir. Dolayısıyla yazar/yazarlar bu verilere erişimi sağlamaya hazır olmalı ve çalışmalarının yayınlanmasını takiben bu verileri makul bir süre elde tutmalıdırlar.

Yazarlar aşağıda belirtilen yazım kurallarına özen göstermelidir:
1. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne makale göndermek için yazarların DergiPark makale takip sistemine kayıt olması ve bu sistemi kullanarak makale yüklemesi gerekmektedir. Kayıt olma, makale yükleme ve diğer ayrıntılı detaylar dergipark.gov.tr web sayfasında anlatılmıştır.
2. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin benzerlik tarama yazılımlarından (Turnitin, iThenticate vb.) geçirilmesi, kaynakça dâhil en fazla % 30 benzerlik gösterdiğine dair bir belgenin ve yazarlar tarafından imzalanmış Etik Sorumluluk Beyanı ve Telif Hakkı Formu’nun doldurulması zorunludur.
3. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerden yazar/yazarlar sorumludur.
4. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne makale gönderen tüm yazarların Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi’ndeki tüm sorumlulukları kabul ettikleri varsayılmaktadır.
5. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Türkçe, İngilizce ve Rusça makale kabul etmektedir. Latin alfabesinin dışında (Rusça) bir alfabeyle (Kiril alfabesi) gönderilen makalelerde yazar ismi ve künyesinin, makale başlığının, öz ve kaynakçanın ayrıca Latin alfabesiyle yazılması zorunludur.
6. Rusça yazılan makalelerde, mutlaka İngilizce Başlık, Abstract ve Key Words ve References kısımları olmalıdır. Ayrıca Kiril alfabesiyle yazılmış kaynakların sonunda, mutlaka kaynakların Latince harflerle verilmelidir. Bu durum, özellikle indeksler ve makalenin taranması için önem arz etmektedir.

GENEL
1. İmlâ ve noktalama açısından makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türkçe makaleler için Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
2. Aday makaleler (kaynakça ve özetler dâhil) en fazla 25 sayfa olacak şekilde düzenlenmelidir.
3. İlk başvuru sırasında, dergi yazım kurallarına uygun olmayan makalelerin hakem değerlendirme süreci kesinlikle başlatılmamaktadır. Bu süreçte başvuru sahibine gerekli düzeltmeleri yapması için en fazla 15 gün süre verilmektedir. Bu süre içinde dergi yazım kurallarına göre ayarlanmayan makaleler sistemden silinecektir.
4. Yazarlar, hakem ve editörlerin görüşlerini öğrenmek için zaman zaman derginin sistemine girip süreci takip etmelidirler. Hakemlerin verdiği düzeltmeleri sistem üzerinden görebildikleri için gerekli düzeltmeleri yapıp makalenin son halini tekrar sisteme yüklemeleri gerekir.
5. Hakemlerin ve editörlerin önerilerinin 30 gün içerisinde düzeltilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yapılmayan makaleler sistemden silinecektir.
6. Makalelerde yazı karakteri olarak “Cambria” yazı karakteri kullanılmalıdır. Özel bir yazı tipi (font) kullanılması gerektiren makalelerde, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.

KAPAK SAYFASI
1. Makalenin orijinal dilindeki başlığı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle olacak şekilde “sola dayalı, koyu ve 16 punto” olarak yazılmalıdır.
2. Yazar bilgileri örnekte olduğu gibi (Uğur ÜNAL) “sola dayalı, normal ve 14 punto” olarak yazılmalıdır.
3. Öz, makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş olmalı ve 200 sözcüğü geçmemelidir. Özet 10 punto ve tek satır aralığı olarak yazılmalıdır.
4. Anahtar Kelimeler, makalenin içeriğini yansıtacak şekilde “en az 3, en fazla 5” sözcük ve Türkçe olarak yazılmalıdır.
5. Makalenin ikinci dilindeki başlığı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle olacak şekilde “sola dayalı, koyu ve 12 punto” olarak yazılmalıdır.
6. Abstract, makalenin amacını, yöntemini ve bulgu-sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş olmalı ve 150-200 (en az-en fazla) sözcüğü geçmemelidir. Abstract 10 punto ve tek satır aralığı olarak yazılmalıdır.
7. Key Words, makalenin içeriğini yansıtacak şekilde “en az 3, en fazla 5” sözcük ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
8. Kapak sayfasındaki her yerde “tek satır aralığı” kullanılmalıdır.

GENİŞ ÖZET
1. Dergiye gönderilen her makalede “Kaynakça” kısmından sonra 750-1000 sözcükten oluşan bir GENİŞ ÖZET bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ve Rusça ise geniş özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe olmalıdır.
2. Geniş özetler alt başlık (örneğin, GİRİŞ) içermemeli, tek sütun halinde ve belirtilen uzunlukta olmalıdır.
3. Geniş özetler “Cambria” yazı karakteri, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı, önce ve sonra 6 nk aralık bırakılarak” yazılmalıdır.

BAŞLIK SİSTEMİ
1. Araştırma makalelerinde “Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Tartışma ve Öneriler” bölümleri yer almalıdır.
2. Derleme, kavramsal çözümleme ya da diğer türlerde yazılan makalelerde başlıklar içeriğe göre düzenlenebilir.
3. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.
4. Bölüm başlıkları “Ortalı, Koyu, 12 punto ve Cambria yazı karakteri” ile ve ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
5. Bölüm alt başlıkları “Sola dayalı, Koyu, 11 punto ve Cambria yazı karakteri” ile ve ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
6. Bölüm alt başlıklarının alt başlıkları “Paragraf başından girnintili, Sola dayalı, Koyu, italik, 11 punto ve Cambria yazı karakteri” ile ve ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
7. Başlıklar numaralandırılmamalıdır.

TABLO VE ŞEKİLLER
1. Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.
2. Tablolarda başlık aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. Tablonun üst kısımda yer almalı, 11 punto ile ve ortalı olarak yazılmalıdır.
Tablo 1. Benlik Saygısı ile Stresle Başa Çıkmada Dine Sığınma Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular

3. Tabloların genişliği en fazla 16 cm olmalıdır. Daha küçük olabilecek olan tabloların genişliği de 16 cm olarak ayarlanmalıdır.
4. Tablolarda kullanılan yazılarda Cambria yazı karakteri, 9 punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır.
5. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.
6. Tablolarda üst başlık ve alt kenar çizgilerinin kalınlığı “1½ nk” olmalıdır.
7. Şekillerde başlık aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. Başlık şeklin altında yer almalı, 11 punto ile ve ortalı olarak yazılmalıdır.
Şekil 1. Benlik Saygısı İle Stresle Başaçıkma Tutumları Arasındaki İlişkisel Değerler

Kaynakça Listesinde APA Kullanımı İçin Örnekler / Examples of APA
Tek Yazarlı Kitap / Structure for one author (Book)
Aydın, A. (2004a). Düşünce tarihi ve insan doğası. İstanbul: Gendaş Yayınları.
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Canada: Lexington Books.
Tek Yazarlı Çeviri Kitap / Structure for one author (Translated Book)
Rosen, R. H. (1998). İnsan yönetimi (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.
İki Yazarlı Kitap / Structure for two authors (Book)
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Bryk, A. S., & Schneider, B. (1996). Trust in schools: A core resource for improvement. New York: Russell Sage Foundation.
İki Yazarlı Çeviri Kitap / Structure for two authors (Translated Book)
Cooper, R. ve Sawaf, A. (1997). Liderlikte duygusal zekâ (Çev: Z. Ayman ve B. Sancar). İstanbul: Sistem Yayınları.
Üç Yazarlı Kitap / Structure for three authors (Book)
Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools-healthy schools. Newbury Park, CA: SAGE.
Editörlü Kitap / Structure for edited books
Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K. (Edt.) (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (Eds.) (2003). Studies in leading and organizing schools. Greenwich: Information Age Publishing.
Editörlü Kitapta Bölüm / Structure for chapter in edited books
Yayla, A. (2009). Eğitimin felsefi temelleri. İçinde H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Edt.), Eğitim bilimine giriş (ss. 19-43). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools: The omnibus t-scale. In W. K. Hoy & C. G. Miskel (Eds.), Studies in leading and organizing schools (pp. 181-208). Greenwich: Information Age Publishing.
Çeviri Kitapta Bölüm / Structure for chapter in translated books
Finger, J. ve Bamford, B. (2010). Ölçme değerlendirmenin yönetimi (Çev: K. Yılmaz ve E. Oğuz). Sınıf yönetimi stratejileri öğretmen kılavuzu [The Classroom Teacher's Book Of Management Essentials] (Çev. Edt: T. Karaköse) (ss. 194-243). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kitap Değerlendirme yazısı / Book Reviews
Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology, 114, 126-133.

MAKALE (1 YAZAR) / ARTICLE (ONE AUTHOR)
Eğer DOI numarası varsa atıfta buna yer verilmelidir.
Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure library website effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. doi: 10.1080/07317131003765910
Eğer DOI numarası yoksa ancak içeriğe çevrimiçi olarak erişildiyse süreli yayının ana sayfasının URL adresi verilmelidir.
Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19, 56-77. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK
DOI numarası olmayan dergi makaleleri
Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/
DOI numarası olmayan, başlığın İngilizce’ye çevrildiği basılı formattaki dergi makaleleri
Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tez lerinin atıf analizi [Citation analysis of dissertations completed at Hacettepe University Department of Information Management]. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369.
Makale (2 yazardan 7 yazara kadar) / Article (7 authors from 2 authors)
Nielsen, B. G., & Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43, 106-119. doi: 10.1177/0961000611408643
Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 211-233.
Oğuz, E., Yılmaz, K. ve Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-52.
Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: No justice without trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.
Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(44), 653-663.
Makale (8 ve daha fazla yazar) / Article (8 authors and more)
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.
Bildiri Kitabında Basılan Bildiri:
Yılmaz, K. (2015). Değerler eğitimi üzerine düşünceler: Araştırmaların bütünleştirilmesi. İçinde A. Güvenç ve M. Saygın (Edt.), Eğitimde gelecek arayışları: dünden bugüne Türkiye’de beceri, ahlak ve değerler eğitimi uluslararası sempozyumu (ss. 79-100). Bartın, Türkiye: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.
Schneider, R. (2013). Research data literacy. In S. Kurbanoğlu vd. (Ed.), Communications in computer and information science: Vol. 397. Worldwide communalities and challenges in information literacy research and practice (pp. 134-140). Cham, İsviçre: Springer. doi:10.1007/978-3-319-03919-0
Bildiri Kitabında Basılmayan ya da Özet Metin Olarak Basılan Bildiri:
Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2010, Mayıs). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi - EYEDDER. Antalya.
Turan, S. (2006, Nisan). Eğitim yönetiminde paradigmatik dönüşümler (dönüşen bir şey yok). Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısında sunulan bildiri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi - EYEDDER. Ankara.
Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde dijital araçlar: Google sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme [Öz]. Akademik Bilişim Konferansında sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi: http://ab2015.anadolu.edu.tr/index. php?menu=5&submenu=27
Yayınlanmamış Lisansüstü Öğretim Tezleri:
Arı, G. S. (2003). İşletmelerde güven ve personel güçlendirme ilişkisi: bankacılık sektöründe bir araştırma (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kamer, M. (2001). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Evans, T. J. (1996). Elementary teachers’ and principals’ perceptions of principals leadership style and school social organization (Doctoral Dissertation). Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.
Van Brunt, D. (1997). Networked consumer health information systems (Doctoral Dissertation). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No. 9943436)
Yaylalı Yıldız, B. (2014). University campuses as places of potential publicness: Exploring the politicals, social and cultural practices in Ege University (Doctoral Dissertation). Erişim adresi: http://library.iyte.edu.tr/tr/hizli-erisim/iyte-tez-portali
Yayınlanmamış Araştırma:
Balcı, A. ve Yılmaz, K. (2005). Okul yöneticisi profili araştırması. Yayınlanmamış Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
Sözlük:
Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
Türk Dil Kurumu (1975). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
Ansiklopedi:
Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.
Rapor ya da Diğer Kurumsal Metinler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2004). 2004 yılı raporu. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin gelişmeler ve sayısal bilgiler. Rapor No: 129. Ankara: ÇSGB.
YÖK (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: YÖK. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans_programlari.htm.
MEB (2009). Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik planı. Ankara: MEB Yayını.
MoNE (1977). Report by the Ministry of National Education supervision council. Ankara: MoNE Publications.
Konrad Adenauer Vakfı (1998). Türk gençliği 98 - Suskun kitle büyüteç altında. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
Kanun, Yönetmelik, Tüzük Gibi Yasal Metinler:
Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
ONLİNE KAYNAKLAR:
DOI numarası olan elektronik kaynaklar
Chan, H. F., Guillot, M., Page, L., & Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell? Scientometrics, 104, s. 19-41. doi: 10.1007/s11192-015-1581-y
DOI numarası olmayan elektronik kaynaklar
Akbaba-Altun, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim-Online, 7(1), 157-173. Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr
Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK
Bates, R. J. (2001a). Technology, values and the management of schools. British Educational Management and Administration Society Annual Conference. 5-7 October 2001. Newport Pagnall. Retrieved from http://www.deakin.edu.au/~rbates/paper1.doc.
Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3). Erişim adresi: http://www.e-sosder.com/dergi/30018-042.pdf.
Yılmaz, K. (2009). Secondary education pre-service science and mathematics teachers’ classroom management styles in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(2). Retrieved from http://www.ied.edu.hk/apfslt/.


________________________________________
[1] Bu kısmın oluşturulmasında şu kaynaktan da yararlanılmıştır:
Şencan, İ. ve Doğan, G. (Yay. Haz.) (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi APA6 kuralları (2. Basım). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. eISBN: 978-975-6351-50-5. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

Telif Hakkı Devir Formu İçin Tıklayınız