Yazım Kuralları


Uyarı: Aşağıda yer alan yazım kuralları derginin Mayıs 2022 sayısından itibaren geçerlidir.

Genel İlkeler

• Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olup Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

• Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, yazılarda düzeltme yapma, yazıları yayımlama ya da yayımlamama haklarına sahiptir.

• Yazının Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazı için telif ücreti talep edilemez.

• Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen ve/veya dergide yayımlanan makalelerden doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yazarına aittir.

• Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne çalışma gönderen tüm yazarların Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi’ndeki tüm sorumlulukları kabul ettikleri varsayılmaktadır.

• Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne makale göndermek için yazarların DergiPark makale takip sistemine kayıt olması ve bu sistemi kullanarak makale yüklemesi gerekmektedir. Kayıt olma, makale yükleme ve diğer ayrıntılı detaylar dergipark.org.tr web sayfasında anlatılmıştır: DergiPark Süreç Rehberi.

• Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne yayınlanmak için gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere her hangi bir mecraya gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır. Bu nedenle yazarların
       - “Telif Hakkı Formu” formunu,
       - çalışmanın kaynakçası dâhil en fazla % 20 benzerlik gösterdiğine dair benzerlik tarama yazılımlarından (Turnitin, iThenticate vb.) alınan bir belgeyi,
       - taraflarınca imzalanmış “Etik Sorumluluk Beyanı” formunu makale gönderimi sırasında eklemeleri gerekmektedir.
       Telif Hakkı Formu ve Etik Sorumluluk Beyanı  

• Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Türkçe, İngilizce ve Rusça makale kabul etmektedir. Latin alfabesinin dışında (Rusça) bir alfabeyle (Kiril alfabesi) gönderilen makalelerde yazar ismi ve künyesinin, makale başlığının, öz ve kaynakçanın ayrıca Latin alfabesiyle yazılması zorunludur. Bu durum, özellikle indeksler ve makalenin taranması için önem arz etmektedir. Rusça yazılan makalelerde, mutlaka İngilizce Başlık, Abstract, Key Words ve References kısımları olmalıdır.

• Aday makaleler (kaynakça ve özetler dâhil) en fazla 25 sayfa olacak şekilde düzenlenmelidir.

• İmlâ ve noktalama açısından makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türkçe makaleler için Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

• İlk başvuru sırasında, dergi yazım kurallarına uygun olmayan makalelerin hakem değerlendirme süreci kesinlikle başlatılmamaktadır. Bu süreçte başvuru sahibine gerekli düzeltmeleri yapması için azami 15 gün süre verilmektedir. Bu süre içerisinde dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen makaleler sistemden silinecektir.

• Yazarlar, hakem ve editörlerin görüşlerini öğrenmek için zaman zaman derginin sistemine girip süreci takip etmelidir. Hakemlerin verdiği düzeltmeleri sistem üzerinden görebildikleri için gerekli düzeltmeleri yapıp makalenin son halini tekrar sisteme yüklemeleri gerekir.

• Hakem ve editörler tarafından verilen düzeltme/öneriler 7 gün içerisinde düzenlenmeli ve sisteme yüklenmelidir. Bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yapılmayan makaleler sistemden silinecektir.

Hazırlanan makalede Etik Kurul İzni gerektiren durumlarda alınan onayın makale yükleme aşamasında dergipark sistemi üzerinden ibraz edilmesi zorunludur.


Etik Kurul İzni Beyanı Hakkında

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.

• Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça belirtilmelidir.

• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.

• Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.

• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.

• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.

• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığı belirtilmelidir.

• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

• Hangi araştırmalara etik kurulu izni gerekip gerekmediği hususunda verilen linkten faydalanabilirsiniz: TR Dizin Etik İlkeleri Akış Şeması

Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda Etik kurul izninin alındığını gösteren belge sistem üzerinden ibraz edilmelidir.

• Veri Erişimi ve Verilerin Elde Tutulması: Yazarlardan çalışmaları ile bağlantılı olarak değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili ham veriyi sunmaları istenebilecektir. Dolayısıyla yazar/yazarlar bu verilere erişimi sağlamaya hazır olmalı ve çalışmalarının yayınlanmasını takiben bu verileri makul bir süre elde tutmalıdırlar.


Yazım Kuralları

• Yazarlar makalelerini Şablondosyasını kullanarak hazırlamalıdırlar(Şablon için burayı tıklayın).

• Yazarlar makale gönderirken makale Word dosyasına yazar bilgilerini yazmamalı ancak Yazar Bilgileri dosyasındaki şekliyle ayrı bir word dosyası olarak eklemelidirler.

• Makalenin kabul alması durumunda yazar/yazarlar makale dosyasına yazar bilgilerini de ekleyerek makalelerini yüklemelidir.

• Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.


Sayfa Düzeni

• Makale A4 dikey, kenar boşlukları; sağ-sol-üst, 2,5; alt ise 1,5 cm sayfa düzeninde olmalıdır.

• Makale “Cambria” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmasını gerektiren makalelerde, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.

• Makale metni “11 punto” büyüklüğünde, “tek satır” aralığında ve “paragraftan önce ve sonra 6 nk aralık bırakılarak” yazılmalı.


Başlıklar
• Makalenin orijinal dilindeki ana başlığı “sola dayalı, koyu ve 16 punto”, ikinci dilindeki ana başlığı “sola dayalı, koyu ve 12 punto” olarak, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle olacak şekilde yazılmalıdır.

• Derleme, kavramsal çözümleme ya da diğer türlerde yazılan makalelerde başlıklar içeriğe göre düzenlenebilir.

• Araştırma makaleleri “Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç/Tartışma/Öneriler” olmak üzere ara başlıklardan oluşmalıdır. Bu başlıklar “ortalı, koyu, 12 punto” olarak her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı ve başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.

• Alt başlıklar “sola dayalı, koyu, 11 punto” olarak ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

• Alt başlıkların alt başlıkları “paragraf başından girintili, sola dayalı, koyu, italik, 11 punto” olarak ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

• Başlıklar numaralandırılmamalıdır.


Yazar Bilgileri

• Yazar bilgileri örnekte olduğu gibi (Uğur ÜNAL) “sola dayalı, normal ve 14 punto” olarak yazılmalıdır.

NOT: Yazarlar makale gönderirken makale Word dosyasına yazar bilgilerini kesinlikle yazmamalıdır. Yazar bilgileri Yazar Bilgileridosyasına ayrı bir Word dosyası olarak eklenmelidir.


Öz

• Öz/Abstract makalenin amacını, yöntemini, bulgu ve sonuçlarını içerecek biçimde düzenlenmiş olmalı ve en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşmalı ve “10 punto ve tek satır aralığı”nda yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

• Anahtar Kelimeler/Key Words makalenin içeriğini yansıtacak şekilde “en az 3, en fazla 5” kelimeden oluşacak şekilde yazılmalıdır.


İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract)

• Dergiye gönderilen her makalede “Kaynakça” kısmından sonra 750-1000 kelimeden oluşan GENİŞ ÖZET bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ve Rusça ise geniş özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe olmalıdır.

• Geniş özet alt başlık (giriş vb.) içermemeli ve tek sütun halinde olmalıdır.

• Geniş özet “11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında, paragraftan önce ve sonra 6 nk aralık bırakılarak” yazılmalıdır.


Tablo ve Şekiller

• Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde düzenlenmeli ve metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.

• Tabloların genişliği standart olarak “16 cm” olmalıdır.

• Tablo içerisinde yer alan yazılar “9 punto ve tek satır aralığı”nda yazılmalıdır.

• Tablo başlıkları aşağıdaki örnekte de gösterildiği üzere tablonun üst kısmında yer almalı ve “ortalı, italik, 11 punto” büyüklüğünde yazılmalıdır.
Tablo 1. Benlik Saygısı ile Stresle Başa Çıkmada Dine Sığınma Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular

• Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.

• Tablolarda üst başlık ve alt kenar çizgilerinin kalınlığı “1½ nk” olmalıdır.

• Şekil başlıkları aşağıdaki örnekte de gösterildiği üzere şeklin üst kısmında yer almalı ve “ortalı, italik, 11 punto” büyüklüğünde yazılmalıdır.
Şekil 1. Benlik Saygısı İle Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkisel Değerler


Ekler

• Ekler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir.

• Her bir Ek 1, Ek 2 şeklinde numaralandırılmalıdır.

• Ek başlıkları aşağıdaki örnekte de gösterildiği üzere ekin üst kısmında yer almalı ve “ortalı, italik, 11 punto” büyüklüğünde yazılmalıdır.
Ek 1. Benlik Saygısı İle Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkisel Değerler


Kaynak Gösterme ve Kaynakça [1]:

• Makalede metin içi kaynak gösterme ve kaynakça yazımında APA kuralları esas alınmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterme Örnekleri:

Tek Yazarlı
(Aydın, 2004:27)

İki Yazarlı
(Yıldırım ve Şimşek, 2000:34).

Üç ile Beş Yazar Arası
(Köklü, Büyüköztürk ve Bökeoğlu, 2006:14)

Altı ve Daha Fazla Yazar
(Wolchik, vd., 2000:25).

Kaynakça Listesinde APA Kullanımı İçin Örnekler / Examples of APA 

Tek Yazarlı Kitap / Structure for one author (Book)

Aydın, A. (2004a). Düşünce tarihi ve insan doğası. İstanbul: Gendaş Yayınları.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Canada: Lexington Books.


Tek Yazarlı Çeviri Kitap / Structure for one author (Translated Book)

Rosen, R. H. (1998). İnsan yönetimi (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.


İki Yazarlı Kitap / Structure for two authors (Book)

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bryk, A. S., & Schneider, B. (1996). Trust in schools: A core resource for improvement. New York: Russell Sage Foundation.


İki Yazarlı Çeviri Kitap / Structure for two authors (Translated Book)

Cooper, R. ve Sawaf, A. (1997). Liderlikte duygusal zekâ (Çev: Z. Ayman ve B. Sancar). İstanbul: Sistem Yayınları.


Üç Yazarlı Kitap / Structure for three authors (Book)

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools-healthy schools. Newbury Park, CA: SAGE.


Editörlü Kitap / Structure for edited books

Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K. (Edt.) (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (Eds.) (2003). Studies in leading and organizing schools. Greenwich: Information Age Publishing.


Editörlü Kitapta Bölüm / Structure for chapter in edited books

Yayla, A. (2009). Eğitimin felsefi temelleri. İçinde H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Edt.), Eğitim bilimine giriş (ss. 19-43). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools: The omnibus t-scale. In W. K. Hoy & C. G. Miskel (Eds.), Studies in leading and organizing schools (pp. 181-208).
Greenwich: Information Age Publishing.


Çeviri Kitapta Bölüm / Structure for chapter in translated books

Finger, J. ve Bamford, B. (2010). Ölçme değerlendirmenin yönetimi (Çev: K. Yılmaz ve E. Oğuz). Sınıf yönetimi stratejileri öğretmen kılavuzu [The Classroom Teacher's Book Of Management Essentials] (Çev. Edt: T. Karaköse) (ss. 194-243). Ankara: Nobel Yayıncılık.


Kitap Değerlendirme yazısı / Book Reviews

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology, 114, 126-133.


Makale (Tek Yazarlı) / Artıcle (One author)

Eğer DOI numarası varsa atıfta buna yer verilmelidir.

Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure library website effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. doi: 10.1080/07317131003765910

Eğer DOI numarası yoksa ancak içeriğe çevrimiçi olarak erişildiyse süreli yayının ana sayfasının URL adresi verilmelidir.

Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19, 56-77. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

DOI numarası olmayan dergi makaleleri

Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/

DOI numarası olmayan, başlığın İngilizce’ye çevrildiği basılı formattaki dergi makaleleri

Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tez lerinin atıf analizi [Citation analysis of dissertations completed at Hacettepe University Department of Information Management]. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369.


Makale (2 yazardan 7 yazara kadar) / Article (7 authors from 2 authors)

Nielsen, B. G., & Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43, 106-119. doi: 10.1177/0961000611408643

Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 211-233.

Oğuz, E., Yılmaz, K. ve Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-52.

Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(44), 653-663.


Makale (8 ve daha fazla yazar) / Article (8 authors and more)

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.


Bildiri Kitabında Basılan Bildiri:

Yılmaz, K. (2015). Değerler eğitimi üzerine düşünceler: Araştırmaların bütünleştirilmesi. İçinde A. Güvenç ve M. Saygın (Edt.), Eğitimde gelecek arayışları: dünden bugüne Türkiye’de beceri, ahlak ve değerler eğitimi uluslararası sempozyumu (ss. 79-100). Bartın, Türkiye: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.

Schneider, R. (2013). Research data literacy. In S. Kurbanoğlu vd. (Ed.), Communications in computer and information science: Vol. 397. Worldwide communalities and challenges in information literacy research and practice (pp. 134-140). Cham, İsviçre: Springer. doi:10.1007/978-3-319-03919-0


Bildiri Kitabında Basılmayan ya da Özet Metin Olarak Basılan Bildiri:

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Karaköse, T. (2010, Mayıs). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresinde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi - EYEDDER. Antalya.

Turan, S. (2006, Nisan). Eğitim yönetiminde paradigmatik dönüşümler (dönüşen bir şey yok). Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısında sunulan bildiri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi - EYEDDER. Ankara.

Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde dijital araçlar: Google sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme [Öz]. Akademik Bilişim Konferansında sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Erişim adresi: http://ab2015.anadolu.edu.tr/index. php?menu=5&submenu=27


Yayınlanmamış Lisansüstü Öğretim Tezleri:

Arı, G. S. (2003). İşletmelerde güven ve personel güçlendirme ilişkisi: bankacılık sektöründe bir araştırma (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kamer, M. (2001). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Evans, T. J. (1996). Elementary teachers’ and principals’ perceptions of principals leadership style and school social organization (Doctoral Dissertation). Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.

Van Brunt, D. (1997). Networked consumer health information systems (Doctoral Dissertation). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No. 9943436)

Yaylalı Yıldız, B. (2014). University campuses as places of potential publicness: Exploring the politicals, social and cultural practices in Ege University (Doctoral Dissertation). Erişim adresi: http://library.iyte.edu.tr/tr/hizli-erisim/iyte-tez-portali


Yayınlanmamış Araştırma:

Balcı, A. ve Yılmaz, K. (2005). Okul yöneticisi profili araştırması. Yayınlanmamış Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.


Sözlük:

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Türk Dil Kurumu (1975). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.


Ansiklopedi:

Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.


Rapor ya da Diğer Kurumsal Metinler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2004). 2004 yılı raporu. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin gelişmeler ve sayısal bilgiler. Rapor No: 129. Ankara: ÇSGB.

YÖK (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: YÖK. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans_programlari.htm.

MEB (2009). Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik planı. Ankara: MEB Yayını.

MoNE (1977). Report by the Ministry of National Education supervision council. Ankara: MoNE Publications.


Kanun, Yönetmelik, Tüzük Gibi Yasal Metinler:

Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.


Online Kaynaklar:

DOI numarası olan elektronik kaynaklar

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L., & Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell? Scientometrics, 104, s. 19-41. doi: 10.1007/s11192-015-1581-y

DOI numarası olmayan elektronik kaynaklar

Akbaba-Altun, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim-Online, 7(1), 157-173. Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

Bates, R. J. (2001a). Technology, values and the management of schools. British Educational Management and Administration Society Annual Conference. 5-7 October 2001. Newport Pagnall. Retrieved from http://www.deakin.edu.au/~rbates/paper1.doc.

Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3). Erişim adresi: http://www.e-sosder.com/dergi/30018-042.pdf.

Yılmaz, K. (2009). Secondary education pre-service science and mathematics teachers’ classroom management styles in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(2). Retrieved from http://www.ied.edu.hk/apfslt/.


[1] Bu kısmın oluşturulmasında şu kaynaktan da yararlanılmıştır:
Şencan, İ. ve Doğan, G. (Yay. Haz.) (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi APA6 kuralları (2. Basım). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. eISBN: 978-975-6351-50-5. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf