Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 352 - 366, 20.07.2021

Öz

The main purpose of this study was to reveal the opinions of undergraduate students about tourism education in the field of tourism in public universities in Turkey. The research was conducted in 23 out of 59 public universities providing tourism education at the undergraduate level, and a total of 2,074 people were reached. The analysis results showed that the students found the quality of the instructor, the suitability of the curriculum, and the dimensions of the student services to be sufficient and the implementation opportunities, the obstacles, and the institutional financial support to be insufficient. Furthermore, significant differences were found between the dimensions and the gender, sector experience, and classes/years of the students as a result of variance analysis.

Kaynakça

 • Akış Roney, S., Öztin, P. (2007). Career Perceptions of Undergraduate Tourism Students: A Case Study in Turkey, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 6(1): 4-17.
 • Akış Roney, S. (2011). Turizm: bir sistem analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Amissah, E. F., Opoku Mensah, A., Mensah, I., Gamor, E. (2020). Students’ perceptions of careers in Ghana’s hospitality and tourism industry. Journal of Hospitality & Tourism Education, 32(1): 1-13.
 • Amoah, V. A., Baum, T. (1997). Tourism education: policy versus practice. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(1): 5-12.
 • Assessment Selection and Placement Center (2010). Student selection and placement center. Retrieved from https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2010/OSYS/Kilavuzlar/TercihKilavuzu/2010_OSYS_Tablo4.pdf, (Accessed: 06 July 2019).
 • Assessment Selection and Placement Center (2018). Higher Education Institutions Exam. Retrieved from https://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html, (Accessed: 06 July 2019).
 • Avcıkurt, C., Karaman, S. (2002). Lisans Eğitimi Veren Turizm Okullarının Ders Programları Karşılaştırması. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. 11-13 December 2002, Ankara: Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Baltacı, F., Üngüren, E., Avsallı, H., Demirel, O. N. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1): 17-25. Retrieved from http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869098.pdf
 • Bayraktaroğlu, E. (2013). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Uygulama Olanakları. Master Thesis. Afyon Kocatepe University: Social Sciences Institute. Afyonkarahisar, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çavuş, Ş., Kaya, A. (2015). Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planları ve Turizm Sektörüne Yönelik Tutumu. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4(5). Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/577277
 • Çil, B. (1994). İstatistik. Ankara: Tutibay Yayınları.
 • Collini, S. (2012). What are universities for?. London: Penguin Books.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Council of Higher Education (2018). License Atlas. Retrieved from https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php, (Accessed: 01 July 2019).
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02310555.pdf
 • Demirkol, Ş. (2002). Turizm Alanındaki Lisansüstü Programların Analizi ve Sektörel Uyumlaştırmaya Yönelik Görüşler. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. 11-13 December 2002, Ankara: Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Dredge, D., Benckendorf, P., Day, M., Cross, M. J., Walo, M., Weeks, P., Whitelaw, P. A. (2012). The philosophical practitioner and the curriculum space. Annals of Tourism Research, 39(4), 2–16. Retrieved from https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203763308/chapters/10.4324/9780203763308-16
 • Eivazi Gharamaleki, M. R. (2011). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Eğitimi Veren Kurumları Değerlendirmeleri İran-Türkiye Karşılaştırması. Doctoral Thesis. Gazi University: Institute of Education Sciences. Ankara, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Emir, O., Arslan, S., Kılıçkaya, Ş. (2008). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrencilerinin Staj Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences. C: X, S: II. Retrieved from https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/AKU/1300/273-291.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Ertürk, S. (2014). Eğitimde Program Geliştirme. İstanbul: Edge Akademi Yayıncılık.
 • Hacıoğlu, N. (1992). Yüksek Öğretimde Mesleki Turizm Eğitimi Geliştirme Perspektifleri. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. 9-11 December 1992, Ankara: Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Haw, J. (2018). Service quality improves students’ evaluation of good teaching. Journal of Hospitality & Tourism Education, 30(3): 135-143.
 • Higher Education Law (1981, 4 November). Official newspaper (Number: 17506). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf. (Accessed: 30 June 2019).
 • Hsu, C. (2018). Tourism education on and beyond the horizon. Tourism Management Perspectives, 25: 181-183.
 • Hsu, C. H., Li, M. (2017). Effectiveness and usage frequency of learning methods and tools: Perceptions of hospitality students in Hong Kong. Journal of Hospitality & Tourism Education, 29(3): 101-115.
 • Karaca, E. (2018). Dünya Genelindeki Yükseköğretim Kurumlarında Verilen Gastronomi Öğreniminin Karşılaştırmalı Analizi. Master Thesis. Sakarya University: Social Sciences Institute, Sakarya, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Koc, E. (2019). Turkish tourism and hospitality students’ social anxiety and avoidance. Journal of Hospitality & Tourism Education, 31(1): 49-54.
 • Kozak, M. (2019). Bilimsel araştırma: tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • La Lopa, J. M. (2011). Student reflection on quality teaching and how to assess it in higher education. Journal of culinary science & technology, 9(4): 282-292.
 • Lee, D., Hampton, M., Jeyacheya, J. (2015). The political economy of precarious work in the tourism industry in small island developing states. Review of International Political Economy, 22(1): 194-223.
 • Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology. 140(22): 5-55. Retrieved from https://psycnet.apa.org/record/1933-01885-001
 • Min, H., Lee, P. C., Park, J. (2020). Open to diversity! Investigating the impact of cultural intelligence on students’ preference for group work. Journal of Hospitality & Tourism Education, 32(1): 14-24.
 • Nakip, M., Yaraş, E. (2016). SPSS uygulamalı pazarlama araştırmalarına giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Nakip, M., Yaraş, E. (2017). SPSS uygulamalı pazarlamada araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Oktadiana, H., Chon, K. (2017). Vocational versus academic debate on undergraduate education in hospitality and tourism: The case of Indonesia. Journal of Hospitality & Tourism Education, 29(1): 13-24.
 • Pehlivan, R. (2008). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektör ile İlgili Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Seçimine Etkisi. Master Thesis, Adnan Menderes University, Social Sciences Institute, Aydın, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Pirnar, I. (2014). Tourism Education Universities in Turkey: Comparison of Different Structures and Related Effects on Education Quality. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 116(2014): 5070-5074.
 • Rahimi, R., Akgunduz, Y., Koseoglu, M. A., Okumus, F. (2018). Mobility patterns of Asian Students: The case of tourism and hospitality management students in the United Kingdom. Journal of Hospitality & Tourism Education, 30(2): 85-94.
 • Şahin, G. G. (2012). Turizm Eğitiminde Markalaşma. İçinde. Turizm Eğitimi Konferansı - Tebliğler 17-29 Ekim 2012 Bildiri Kitabı, Ankara: MRK, 48-60.
 • Salkind, N. (2015). İstatistikten nefret edenler için istatistik. Alper Çuhadaroğlu (Trans. Edt.). Ankara: Pegem Akademi.
 • T.R. Ministry of Culture and Tourism (2019). Annual bulletins. Retrieved from http://yigm.ktb.gov.tr/TR-201114/yillik-bultenler.html. (Accessed: 03 July 2019).
 • Trowler, P., Saunders, M., Bamber, V. (Eds.). (2012). Tribes and Territories in the 21st Century. Rethinking the significance of disciplines in higher education. Abingdon, Oxon and New York: Routledge.
 • Turkey Statistical Institute (2019). Tourism statistics. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072, (Accessed: 03 July 2019).
 • Ulama, Ş., Batman, O., Ulama, H. (2015). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(12). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/40162
 • Union of Mediterranean Touristic Hoteliers and Operators (2018). Retrieved from https://aktob.org.tr (Accessed: 20 August 2019)
 • Ünlüönen, K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 3.
 • Üzümcü, P. T., Alyakut, Ö., Günsel, A. (2015). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleğin Geleceğine İlişkin Bakış Açıları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33). Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/852758
 • Velempini, K., Martin, B. (2019). Placed-based education as a framework for tourism education in secondary schools: A case study from the Okavango Delta in Southern Africa. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 100197.
 • World Tourism and Travel Council (2019). Direct Contribution to Employment. Retrieved from https://www.wttc.org/datagateway/. (Accessed: 03 July 2019).
 • World Tourism Organization (2019). Statistics. Retrieved from http://www2.unwto.org/en. (Accessed: 03 July 2019).

Turizm Öğrencilerin Lisans Eğitimine İlişkin Görüş ve Düşünceleri: Devlet Üniversitelerinde Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 352 - 366, 20.07.2021

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki devlet üniversitelerinde lisans öğrencilerinin turizm alanında turizm eğitimi ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, lisans düzeyinde turizm eğitimi veren 59 devlet üniversitesinden 23'ünde yapılmış ve toplam 2.074 kişiye ulaşılmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin öğretim elemanının niteliğini, müfredatın uygunluğunu ve öğrenci hizmetlerinin boyutlarını yeterli bulduğunu, uygulama olanaklarını, engelleri ve kurumsal mali desteği yetersiz bulduklarını göstermiştir. Ayrıca varyans analizi sonucunda öğrencilerin boyutları ile cinsiyeti, sektör deneyimi ve sınıfları / yılları arasında önemli farklılıklar bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akış Roney, S., Öztin, P. (2007). Career Perceptions of Undergraduate Tourism Students: A Case Study in Turkey, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 6(1): 4-17.
 • Akış Roney, S. (2011). Turizm: bir sistem analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Amissah, E. F., Opoku Mensah, A., Mensah, I., Gamor, E. (2020). Students’ perceptions of careers in Ghana’s hospitality and tourism industry. Journal of Hospitality & Tourism Education, 32(1): 1-13.
 • Amoah, V. A., Baum, T. (1997). Tourism education: policy versus practice. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(1): 5-12.
 • Assessment Selection and Placement Center (2010). Student selection and placement center. Retrieved from https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2010/OSYS/Kilavuzlar/TercihKilavuzu/2010_OSYS_Tablo4.pdf, (Accessed: 06 July 2019).
 • Assessment Selection and Placement Center (2018). Higher Education Institutions Exam. Retrieved from https://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html, (Accessed: 06 July 2019).
 • Avcıkurt, C., Karaman, S. (2002). Lisans Eğitimi Veren Turizm Okullarının Ders Programları Karşılaştırması. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. 11-13 December 2002, Ankara: Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Baltacı, F., Üngüren, E., Avsallı, H., Demirel, O. N. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1): 17-25. Retrieved from http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869098.pdf
 • Bayraktaroğlu, E. (2013). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Uygulama Olanakları. Master Thesis. Afyon Kocatepe University: Social Sciences Institute. Afyonkarahisar, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çavuş, Ş., Kaya, A. (2015). Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planları ve Turizm Sektörüne Yönelik Tutumu. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4(5). Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/577277
 • Çil, B. (1994). İstatistik. Ankara: Tutibay Yayınları.
 • Collini, S. (2012). What are universities for?. London: Penguin Books.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Council of Higher Education (2018). License Atlas. Retrieved from https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php, (Accessed: 01 July 2019).
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02310555.pdf
 • Demirkol, Ş. (2002). Turizm Alanındaki Lisansüstü Programların Analizi ve Sektörel Uyumlaştırmaya Yönelik Görüşler. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. 11-13 December 2002, Ankara: Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Dredge, D., Benckendorf, P., Day, M., Cross, M. J., Walo, M., Weeks, P., Whitelaw, P. A. (2012). The philosophical practitioner and the curriculum space. Annals of Tourism Research, 39(4), 2–16. Retrieved from https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203763308/chapters/10.4324/9780203763308-16
 • Eivazi Gharamaleki, M. R. (2011). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Eğitimi Veren Kurumları Değerlendirmeleri İran-Türkiye Karşılaştırması. Doctoral Thesis. Gazi University: Institute of Education Sciences. Ankara, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Emir, O., Arslan, S., Kılıçkaya, Ş. (2008). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrencilerinin Staj Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences. C: X, S: II. Retrieved from https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/AKU/1300/273-291.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Ertürk, S. (2014). Eğitimde Program Geliştirme. İstanbul: Edge Akademi Yayıncılık.
 • Hacıoğlu, N. (1992). Yüksek Öğretimde Mesleki Turizm Eğitimi Geliştirme Perspektifleri. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. 9-11 December 1992, Ankara: Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Haw, J. (2018). Service quality improves students’ evaluation of good teaching. Journal of Hospitality & Tourism Education, 30(3): 135-143.
 • Higher Education Law (1981, 4 November). Official newspaper (Number: 17506). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17506.pdf. (Accessed: 30 June 2019).
 • Hsu, C. (2018). Tourism education on and beyond the horizon. Tourism Management Perspectives, 25: 181-183.
 • Hsu, C. H., Li, M. (2017). Effectiveness and usage frequency of learning methods and tools: Perceptions of hospitality students in Hong Kong. Journal of Hospitality & Tourism Education, 29(3): 101-115.
 • Karaca, E. (2018). Dünya Genelindeki Yükseköğretim Kurumlarında Verilen Gastronomi Öğreniminin Karşılaştırmalı Analizi. Master Thesis. Sakarya University: Social Sciences Institute, Sakarya, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Koc, E. (2019). Turkish tourism and hospitality students’ social anxiety and avoidance. Journal of Hospitality & Tourism Education, 31(1): 49-54.
 • Kozak, M. (2019). Bilimsel araştırma: tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • La Lopa, J. M. (2011). Student reflection on quality teaching and how to assess it in higher education. Journal of culinary science & technology, 9(4): 282-292.
 • Lee, D., Hampton, M., Jeyacheya, J. (2015). The political economy of precarious work in the tourism industry in small island developing states. Review of International Political Economy, 22(1): 194-223.
 • Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology. 140(22): 5-55. Retrieved from https://psycnet.apa.org/record/1933-01885-001
 • Min, H., Lee, P. C., Park, J. (2020). Open to diversity! Investigating the impact of cultural intelligence on students’ preference for group work. Journal of Hospitality & Tourism Education, 32(1): 14-24.
 • Nakip, M., Yaraş, E. (2016). SPSS uygulamalı pazarlama araştırmalarına giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Nakip, M., Yaraş, E. (2017). SPSS uygulamalı pazarlamada araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Oktadiana, H., Chon, K. (2017). Vocational versus academic debate on undergraduate education in hospitality and tourism: The case of Indonesia. Journal of Hospitality & Tourism Education, 29(1): 13-24.
 • Pehlivan, R. (2008). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektör ile İlgili Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Seçimine Etkisi. Master Thesis, Adnan Menderes University, Social Sciences Institute, Aydın, Turkey. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Pirnar, I. (2014). Tourism Education Universities in Turkey: Comparison of Different Structures and Related Effects on Education Quality. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 116(2014): 5070-5074.
 • Rahimi, R., Akgunduz, Y., Koseoglu, M. A., Okumus, F. (2018). Mobility patterns of Asian Students: The case of tourism and hospitality management students in the United Kingdom. Journal of Hospitality & Tourism Education, 30(2): 85-94.
 • Şahin, G. G. (2012). Turizm Eğitiminde Markalaşma. İçinde. Turizm Eğitimi Konferansı - Tebliğler 17-29 Ekim 2012 Bildiri Kitabı, Ankara: MRK, 48-60.
 • Salkind, N. (2015). İstatistikten nefret edenler için istatistik. Alper Çuhadaroğlu (Trans. Edt.). Ankara: Pegem Akademi.
 • T.R. Ministry of Culture and Tourism (2019). Annual bulletins. Retrieved from http://yigm.ktb.gov.tr/TR-201114/yillik-bultenler.html. (Accessed: 03 July 2019).
 • Trowler, P., Saunders, M., Bamber, V. (Eds.). (2012). Tribes and Territories in the 21st Century. Rethinking the significance of disciplines in higher education. Abingdon, Oxon and New York: Routledge.
 • Turkey Statistical Institute (2019). Tourism statistics. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072, (Accessed: 03 July 2019).
 • Ulama, Ş., Batman, O., Ulama, H. (2015). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(12). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/40162
 • Union of Mediterranean Touristic Hoteliers and Operators (2018). Retrieved from https://aktob.org.tr (Accessed: 20 August 2019)
 • Ünlüönen, K. (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 3.
 • Üzümcü, P. T., Alyakut, Ö., Günsel, A. (2015). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleğin Geleceğine İlişkin Bakış Açıları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33). Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/852758
 • Velempini, K., Martin, B. (2019). Placed-based education as a framework for tourism education in secondary schools: A case study from the Okavango Delta in Southern Africa. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 100197.
 • World Tourism and Travel Council (2019). Direct Contribution to Employment. Retrieved from https://www.wttc.org/datagateway/. (Accessed: 03 July 2019).
 • World Tourism Organization (2019). Statistics. Retrieved from http://www2.unwto.org/en. (Accessed: 03 July 2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Muzaffer ÇAKMAK> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
0000-0001-7584-4644
Türkiye


Mehmet SARIIŞIK>
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-0681-6137
Türkiye


Şevki ULEMA>
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-5874-8797
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { intjces836250, journal = {Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2458-9373}, address = {info@intjces.com}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)}, year = {2021}, volume = {7}, number = {1}, pages = {352 - 366}, title = {Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities}, key = {cite}, author = {Çakmak, Muzaffer and Sarıışık, Mehmet and Ulema, Şevki} }
APA Çakmak, M. , Sarıışık, M. & Ulema, Ş. (2021). Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 352-366 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/64208/836250
MLA Çakmak, M. , Sarıışık, M. , Ulema, Ş. "Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities" . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 352-366 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/64208/836250>
Chicago Çakmak, M. , Sarıışık, M. , Ulema, Ş. "Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 352-366
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Öğrencilerin Lisans Eğitimine İlişkin Görüş ve Düşünceleri: Devlet Üniversitelerinde Bir Araştırma AU - MuzafferÇakmak, MehmetSarıışık, ŞevkiUlema Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 352 EP - 366 VL - 7 IS - 1 SN - -2458-9373 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities %A Muzaffer Çakmak , Mehmet Sarıışık , Şevki Ulema %T Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities %D 2021 %J Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2458-9373 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Çakmak, Muzaffer , Sarıışık, Mehmet , Ulema, Şevki . "Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 / 1 (Temmuz 2021): 352-366 .
AMA Çakmak M. , Sarıışık M. , Ulema Ş. Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities. UGEAD - IntJCES. 2021; 7(1): 352-366.
Vancouver Çakmak M. , Sarıışık M. , Ulema Ş. Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 7(1): 352-366.
IEEE M. Çakmak , M. Sarıışık ve Ş. Ulema , "Tourism Students’ Views and Thoughts on Undergraduate Education: A Research in State Universities", Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 352-366, Tem. 2021