Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 189 - 200 2017-12-31

Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Investigation of the Relationship between Middle School Students’ Metacognitive Skills, Mathematics Self-Efficacy and Mathematics Achievement

Recep KAHRAMANOGLU [1] , Tuba DENİZ [2]


Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin kullandıkları üstbilişsel beceriler, matematik özyeterlikleri ve matematik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaçla çalışma korelasyonel bir araştırmadır. Bu çalışmaya 190 ortaokul 7. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, ‘Öğrenmede motive edici stratejiler ölçeği’ nin alt ölçeği olan üstbiliş (metabiliş) ölçeği ile öz yeterlik kaynakları ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada yer alan bağımlı değişken matematik başarısı, bağımsız değişkenler ise üstbilişsel beceriler ve matematik öz yeterliğidir. Araştırmanın bulgularına göre; 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarı puanları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde matematik özyeterliği ile matematik başarısı arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki varken üstbiliş becerilerle matematik başarısı arasında pozitif yönde zayıf düzeyde bir ilişki vardır. Öğrencilerin üstbiliş becerilerinin matematik başarılarını pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı ve öğrencilerin matematik başarılarının yaklaşık %18’inin, üstbiliş becerileri tarafından yordandığı tespit edilmiştir. Matematik özyeterlik alt boyutlarından kişisel deneyimler alt boyutu tek başına matematik başarısına ilişkin toplam varyansın yaklaşık %60’ını açıklamaktadır Ayrıca öğrencilerin üstbiliş ve matematik özyeterlikleri birlikte ele alındığında matematik başarısına ilişkin toplam varyansın yaklaşık %52’sini açıklamaktadır.

The purpose of the present research was to examine the relationship between middle school students’ metacognitive skills, mathematics self-efficacy, and mathematics achievement. The research was a correlational study. A total of 190 middle school 7th graders participated in the study. Metacognitive skills scale which is a sub-scale of ‘Motivating skills in learning scale’ and ‘the resources of self-efficacy’ scale were used as data collection tools. Mathematics achievement was the dependent variable, and metacognitive skills and mathematics self-efficacy were the independent variables in the research. According to the findings, no significant difference was detected between 7th-grade students’ mathematics scores in terms of gender variable. When the relationship between the variables are examined, it was revealed that there was a positive and high-level relationship between mathematics self-efficacy and mathematics achievement; however, a positive but low-level relationship was found out between metacognitive skills and mathematics achievement. It was unearthed that students’ metacognitive skills predicted their mathematics achievement in a positive way; about 18% of students’ mathematics achievement was predicted by their metacognitive skills. The personal experiences sub-dimension of mathematics self-efficacy explained about 60% of the total variance in mathematics achievement by itself. Other sub-dimensions were excluded from regression analysis and calculations. Furthermore, students’ metacognitive skills and mathematics self-efficacy explained about 52% of the total variance regarding their mathematics achievement. 

 • Alcı, B., Erden, M. ve Baykal, A. (2010). Üniversite öğrencilerinin matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, özyeterlik algıları, bilişüstü özdüzenleme staretejileri ve ÖSS sayısal puanları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 25(2), 55-68.
 • Bağçeci, B., Döş, B. ve Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551–566.
 • Baltacı, M. ve Akpınar, B. (2011). Web tabanlı öğretimin öğrenenlerin üstbiliş farkındalık düzeyine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 319–333.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Theexercise of control. New York: Freeman.
 • Bandura, A., (1994). "Self-Efficacy". In V. S. Ramachauran (Ed.). Encyclopedia of Human Behaviour. 4: 71-81. New York: Akademik Press.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. 17. Baskı. Ankara, Pegem A Akademi Yayıncılık.
 • Can, B, Günhan-Cantürk, B. ve Erdal, Ö. S. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen derslerinde matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançlarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47-54, 17.
 • Chen, P. (2003). Exploring the accuracy and predictability of the self-efficacy beliefs of seventh-grade mathematics students. Learning and Individual Differences, 14(1), 79–92 http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2003.08.003
 • Chen, P.,& Zimmerman, B. (2007). A cross-national comparison study on the accuracy of self-efficacy beliefs of middle-school mathematics students. The Journal of Experimental Education, 75(3), 221–244 http://dx.doi.org/10.3200/JEXE.75.3.221-244
 • Clause, C. S.,Delbridge, K., Schmitt, N., Chan, D., and Jennings, D. (2001). Test preparation activities and employment test performance. Human Performance, 14(2), 149-167.
 • Çalışkan, M. ve Sünbül, A. M. (2011). The Effects of Learning Strategies Instruction on Metacognitive Knowledge, Using Metacognitive Skills and Academic Achievement (Primary Education Sixth Grade Turkish Course Sample). Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 148-153.
 • Çuhadar, C., Gündüz, Ş. ve Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımları ve akademik öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1.
 • Durdukoca, Ş. F. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.
 • Fraenkel, J. R. &Wallen, N. E. (2009). How to desing and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Güven, B. ve Cabakcor, B. O. (2012). Factors influencing mathematical problem-solving achievement of seventh gradeTurkish students. Learning and Individual Differences, 23, 131-137.
 • Hoffman, B.,& Spatariu, A. (2008). The influence of self-efficacy and metacognitive prompting on math problem-solving efficiency. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 875-893.
 • Karadeniz, Ş.; Büyüköztürk, Ş.; Akgün, Ö. E.; Çakmak, E. K.; Demirel, F. (2008). The Turkısh Adaptatıon Study Of Motıvated Strategıes For Learnıng Questıonnaıre (MSLQ) For 12–18 Year Old Chıldren: Results Of Confırmatory Factor Analysıs. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET. 7(4), 108-117.
 • Kitsantas, A.,Cheema, J. & Ware, H. W. (2011). Mathematics achievement: The role of home workand self-efficacy beliefs. Journal of Advanced Academics, 22(2), 310-339.
 • Lindsay-Coleen, P. (2010). Assessing the Relationshıps among Goal Orientation, Test Anxiety, SelfEffıcacy, Metacognition, and Academic Performance. Unpublished B.S. Thesis, Northern Illınois University.
 • Lopez, G. F.,Lent, R. W., Brown, S. D. And Gare, P. A. Jr. (1997). Role of sociacognitive expectations in high school students' mathematics-related interest and performance. Journal of Counseling Psychology, 44, 44-52.
 • Memiş, A. ve Arıcan, H. (2013). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Düzeylerinin Cinsiyet ve Başarı Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1,76-93
 • Oğuz, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, July, 2(2), 15-28.
 • Öztürk-Abalı, Y. ve Şahin, Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı-öz yeterlik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. International Journal of Social Science, 31,343-366. DOI: http://dw.doi.org/10.9761/JASSS2621.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem-solving of gifted students. Contemporary Educational Psychology, 21(4), 325-344.
 • Pajares, F. &Kranzler, J. (1995). Self-efficacy beliefs and general mentalability in mathematical problem-solving. Contemporary Educational Psychology, 20(4), 426-443.
 • Pajares, F. & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A pathanalysis. Journal of Educational Psychology, 86(2), 193.
 • Pajares, F. (1996). Self-Efficacy Beliefs in Achievement Settings. Review of Educational Research, 66, 543-578.
 • Panaoura A. &Philippou G. (2007). The Developmental Change of Young Pupils’ Metacognitive Ability in Mathematics in Relation to Their Cognitive Abilities. Cognitive Development, 22, 149–164.
 • Pehlivan, F. (2012). İlköğretim beşinci sınıf matematik dersinde üstbiliş strateji kullanımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T. & McKeachie, W.J. (1993). Reliability and predictive validity of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement,53 (3), 801-814.
 • Schunk, D. H. (2011). Learning theories: An educational perspective. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Schunk, D. H.,& Pajares, F. (2009). Self-efficacy theory. In K. R. Wentzel& A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school (pp. 35–53). New York: Routledge.
 • Tunca, N. ve Şahin, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi (Üst Biliş) Öğrenme Stratejileri ile Akademik Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Dumlupınar üniversitesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1).
 • Usher, E. L. (2009). Sources of middle school students‘ self-efficacy in mathematics: A qualitative investigation. American Educational Research Journal, 46(1), 275-314.
 • Üredi, I. ve Üredi L. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve başarı düzeylerine göre fen öğretimine ilişkin öz yeterlilik inançlarının karşılaştırılması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).
 • Welton, A.D.- J.T. Mallan (1999) Children and Their World. Strategies for Teaching, H. Mifflin Company, USA.
 • Williams, T., & Williams, K. (2010). Self-efficacy and performance in mathematics: Reciprocal determinism in 33 nations. Journal Of Educational Psychology, 102(2), 453- 466.
 • Yılmaz, Ç. (2011). 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik güdüsü, kaygısı, öz yeterlik inancı ve öz kavramı ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiler (Şereflikoçhisar örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yurt, E. ve Sünbül, A. M. (2014). The adaptation of the sources of mathematics self-efficacy scale for Turkish context. Education and Science, 39(176), 145-157.
 • Zimmerman, B. J. ve Pons, M. M. (1986). Development of a Structured Interview for Assessing Student Use of Self-Regulated Learning Strategies. American Educational Research, 23 (4), 614-628.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Recep KAHRAMANOGLU
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Tuba DENİZ
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd334285, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {189 - 200}, doi = {10.17679/inuefd.334285}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KAHRAMANOGLU, Recep and DENİZ, Tuba} }
APA KAHRAMANOGLU, R , DENİZ, T . (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 189-200 . DOI: 10.17679/inuefd.334285
MLA KAHRAMANOGLU, R , DENİZ, T . "Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 189-200 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/31071/334285>
Chicago KAHRAMANOGLU, R , DENİZ, T . "Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 189-200
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Recep KAHRAMANOGLU , Tuba DENİZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.334285 DO - 10.17679/inuefd.334285 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 200 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.334285 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.334285 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Recep KAHRAMANOGLU , Tuba DENİZ %T Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.334285 %U 10.17679/inuefd.334285
ISNAD KAHRAMANOGLU, Recep , DENİZ, Tuba . "Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Aralık 2017): 189-200 . https://doi.org/10.17679/inuefd.334285
AMA KAHRAMANOGLU R , DENİZ T . Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. inuefd. 2017; 18(3): 189-200.
Vancouver KAHRAMANOGLU R , DENİZ T . Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 200-189.