Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 578 - 590 2019-08-31

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları
Technology Acceptance of Primary and Secondary School Teachers

Mustafa Sırakaya [1]


Günümüz öğretmenlerinden öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanabilmeleri beklenmektedir. Öğretmenlerin sınıflarında teknolojiyi etkili biçimde kullanabilmeleri için bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Ancak bu nitelikler tek başına yeterli değildir. Öğretme ve öğrenme sürecinde teknolojinin avantajlarından yararlanılmasında öğretmenlerin teknolojiyi benimsemeleri ve kabullenmeleri önemli etkiye sahiptir. Ulusal literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımının, üzerinde önemle durulan bir araştırma konusu olduğu söylenebilir. Ancak öğretmenlerin teknoloji kabullerini belirlemeye yönelik yeterli çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışmayla ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin teknoloji kabullerinin belirlenmesi ve cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, görev yapılan kurum, görev yapılan kademe, öğretmenlik deneyimi ve branşa göre değişim gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Tarama yönteminde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 186 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmenler için Teknoloji Kabul Ölçeği” kullanılmış ve veriler çevrim-içi ortamda toplanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermediği tespit edildiğinden, verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin teknoloji kabulü orta düzeydedir. Erkek öğretmenlerin teknoloji kabullerinin kadın öğretmenlere göre ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin teknoloji kabullerinin diğer branş öğretmenlerine (fen bilimleri, sınıf öğretmeni, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, diğer) göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin teknoloji kabullerinin yaşa, öğrenim durumuna, görev yapılan kuruma, görev yapılan kademeye ve öğretmenlik deneyimine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.

Today's teachers are expected to use information and communication technologies effectively in teaching and learning process. Teachers need to have some competencies to use technology effectively in their classrooms but alone is not enough. Teachers' adoption and technology acceptance has a significant impact on the advantages of technology in teaching and learning process. When the studies in the national literature are examined, it can be said that teachers' use of technology in education is an important subject of research. However, there is not enough study to determine the acceptances of teachers. The aim of this study is to determine the technology acceptance of the teachers who work in primary and secondary schools and their change according to gender, age, educational status, school type, level of school, seniority and branches. Research method is survey method and the study group of the research is consisted of 186 teachers. Technology Acceptance Scale for Teachers was used in the study and data were collected on-line.  Nonparametric tests were used in data analysis. According to the results of the research, the technology acceptance of the teachers is medium. It was determined that male teachers' technology acceptance was higher than female teachers and Information Technology teachers have higher technology acceptances than other branch teachers (science, class teacher, mathematics, Turkish, social studies, other). In addition, it was determined that teachers' technology acceptance did not differ according to age, educational status, school type, level of school and seniority.

 • Avcu, D. Ü. ve Gökdaş, İ. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 42-59
 • Bakırcı, H. ve Günbatar, M. S. (2017). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 543-563
 • Bayraktar, R. (2015). Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi: ölçek geliştirme çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cabı, E. ve Ergün, E. (2016). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik kaygılarına etkisi. Başkent University Journal of Education, 3(1), 37-43.
 • Çakır, R. ve Oktay, S. (2013). Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, 35-54.
 • Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273-291Dağhan, G., Kibar, P.N., Akkoyunlu, B. ve Atanur, G. (2015). Öğretmen ve yöneticilerin etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanimina yönelik yaklaşımlari ve görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 399-417.
 • Daşdemir, İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M. ve Bozdoğan, A. E. (2012). Tablet bilgisayarların fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasıyla ilgili fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 495-511.
 • Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterliklerinde etkili olan faktörlerle ilgili bir inceleme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017 (29. Bölüm, ss 537-556) TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-39Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York: McGraw-Hill.Goktas, Y., Gedik, N. ve Baydas, O. (2013). Enablers and barriers to the use of ICT in primary schools in Turkey: A comparative study of 2005–2011. Computers & Education, 68, 211-222.
 • ISTE, (2014). ISTE standart teachers. 10.09.2018 tarihinde https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-T_PDF.pdf adresinden alınmıştır.
 • Jeong, H. I. ve Kim, Y. (2017). The acceptance of computer technology by teachers in early childhood education. Interactive Learning Environments, 25(4), 496-512
 • Kaya, B., (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum düzeyi ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Korucu, A. T. ve Biçer, H. (2017). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Durumları ile Teknoloji Kabul ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 6(3), 111-124.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M. (2013). FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1), 1-23
 • Kuşkaya-Mumcu, F. (2017). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve öğretme sürecine entegre etmeye hazır olmaları: Bilgi ve inançtaki değişim. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 31-56
 • Mazman, S., G. (2009) Sosyal ağların benimsenme süreci ve eğitsel bağlamda kullanımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • McMillan, J. H., ve Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • MEB, (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. 15.09.2018 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden alınmıştır.
 • Orhan, D., Kurt, A. A., Ozan, Ş., Vural, S. S. ve Türkan, F. (2014). Ulusal eğitim teknolojisi standartlarına genel bir bakış. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 65-79.
 • Ozan, C. ve Taşgın, A. (2017). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz yeterliklerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 236-253.
 • Öçal, M. F. ve Şimşek, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının FATİH Projesi ve matematik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(1), 91-121
 • Özçiftçi, M., ve Çakır, R. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitim teknolojisi standartları özyeterliklerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 1-19
 • Pierson, M. (2001). Technology practice as a function of pedagogical expertise. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 413-429.
 • Şimşek, Ü. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • Tanık-Önal, N. (2017). Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı: Fen bilgisi öğretmen adayları görüşleri. International Journal of Active Learning, 2(1). 1-21.
 • Tatlı, Z. Ve Akbulut, H. İ. (2017). Öğretmen adaylarının alanda teknoloji kullanımına yönelik yeterlilikleri. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 31-55.
 • Ulucan, H. ve Karabulut, E. O. (2012). Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 243-248.
 • Ursavaş, Ö. F., Şahin, S. veMcIlroy, D. (2014a). Öğretmenler için teknoloji kabul ölçeği: Ö-TKÖ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 885-917.
 • Ursavaş, Ö. F., Şahin, S. ve McIlroy, D. (2014b). Türkiye’deki öğretmen adaylarının BİT kullanımına yönelik davranışsal niyetlerinin belirlenmesinde branşlarının rolü. Eğitim ve Bilim, 39(175), 136-153.
 • Venkatesh, V. ve Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2), 186-204.
 • Yalçınalp, S. ve Cabı, E. (2015). Eğitim teknolojileri kullanımı kaygı ölçeği (ETKKÖ): Ölçek geliştirme çalışması. Ilkogretim Online, 14(3), 1005-1016
 • Yılmaz, M., Üredi, L. ve Akbaşlı, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 1(1), 105-121.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7964-4399
Yazar: Mustafa Sırakaya
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd495886, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {578 - 590}, doi = {10.17679/inuefd.495886}, title = {İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları}, key = {cite}, author = {Sırakaya, Mustafa} }
APA Sırakaya, M . (2019). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 578-590 . DOI: 10.17679/inuefd.495886
MLA Sırakaya, M . "İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 578-590 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/45461/495886>
Chicago Sırakaya, M . "İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 578-590
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları AU - Mustafa Sırakaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17679/inuefd.495886 DO - 10.17679/inuefd.495886 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 578 EP - 590 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.495886 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.495886 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları %A Mustafa Sırakaya %T İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.495886 %U 10.17679/inuefd.495886
ISNAD Sırakaya, Mustafa . "İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2019): 578-590 . https://doi.org/10.17679/inuefd.495886
AMA Sırakaya M . İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları. inuefd. 2019; 20(2): 578-590.
Vancouver Sırakaya M . İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 590-578.