Etik İlkeler ve Yayın Politikası

International Review of Economics and Management (IREM) dergisinin etik ilkeler ve yayın politikası bağlamında taahhütleri ve yazarlardan beklentileri aşağıda sunulmuştur. 

1- IREM TR DİZİN tarafından oluşturulmuş etik ilkeleri benimsemektedir (Bkz. https://trdizin.gov.tr/?p=456). IREM yönetimi ve makale gönderen yazarlar bu ilkelere uymayı kabul etmiş sayılır. 

2- IREM'e gönderilen makalelerin süreç gizliliği ve yazarların fikri mülkiyet hakları korunmakta, akademik etik ilkeler sürecin tüm aşamalarında özenle yürütülmektedir.

3- IREM'e gönderilen tüm makaleler için öncelikle uluslararası geçerliliği kabul edilen intihal programlarından benzerlik raporu alınmakta, ardından hakemlik sürecinin devamına ya da sürecin sonlandırılmasına karar verilmektedir. Dergiye gönderilen makalelerin benzerlik oranının %20'nin altında olması gerekmektedir.  

4- IREM'e "Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen araştırma" verilerinden elde edilen çalışmaların gönderilmesi halinde TR Dizin talebi doğrultusunda etik kurul raporu istenmektedir.  

5- IREM'in her yıl yayınlanan 1. sayısı Haziran ayında, 2. sayısı ise Aralık ayında yayınlanmaktadır. 1. sayı için başvurular Ocak-Mayıs ayları arasında, 2. sayı için ise Temmuz-Kasım ayları arasında alınmaktadır.