Yazım Kuralları

GİRİŞ

IREM'E makale gönderen yazarlar öncelikle dergi ana sayfasında yer alan Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı incelemeli ve istenen belgeleri hazırladığından emin olmalıdır. Etik kurul raporunun hangi makalelerden istendiği bu bölümde yer almaktadır.         

I. ÇALIŞMANIN FORMATI
Çalışma word formatında olmalıdır. Başka formatlarda çalışma kabul edilmemektedir.


II. GENEL FORMAT VE BAŞLIK SAYFASI
Metnin sıralaması Başlık Sayfası, Makale, Ekler ve Kaynakça şeklinde olmalıdır. Başlık sayfası makalenin başlığını, özetini, yazar adlarını, yazarların bağlı oldukları kurumları, yazışma yapılacak yazarın detaylı adresini (e posta ile birlikte), anahtar kelimeleri, varsa teşekkür dipnotunu içermelidir. Başlık tamamı büyük ve kalın harflerle 14 punto Arial fontu ile yazılmalıdır. Yazar adları başlıktan hemen sonra verilmelidir. Yazar adları için 12 punto Times New Roman fontu kullanılmalıdır. Yazar adları ortalanmalı ve ayrı ayrı satırlarda yazılmalıdır. Yazarların ilişkili olduğu kurumlar yazar adlarından sonra gelecek yıldız işaretleriyle dipnotlarda gösterilmelidir. Dipnotlar için 9 punto Times New Roman fontu kullanılmalıdır. Tüm makaleler için makale özetleri eklenmeli ve makale özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Makale özeti için 12 punto Times New Roman fontu kullanılmalıdır. Yazarlar ayrıca 3 ile 5 arasında anahtar kelimeyi makaleye dahil etmelidirler. Anahtar kelimeler özetin hemen altında yer almalıdır.
Yazarlar 1 inch’lik (2.54 cm’lik) sağ, sol, üst ve alt kenar boşlukları kullanmalıdırlar. Makale boyunca 1.5 satır aralığıyla 12 puntoluk Times New Roman fontu kullanılmalıdır.


III. BAŞLIKLAR
Bütün ana başlıklar roma rakamlarıyla numaralanmalı ve numaralardan sonra nokta konulmalıdır. Başlıklardan sonra nokta konulmamalıdır. Ana başlıklar kalın harflerle ve ortalanmış bir biçimde yazılmalıdır. Ayrıca ana başlıkların tüm harfleri büyük olmalıdır. Bütün başlık tiplerinde 12 puntoluk Times New Roman fontu kullanılmalıdır. Birinci derece alt başlıklar sol kenara bitişik, kalın harflerle yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklar sol kenera bitişik, kalın ve italik harflerle yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar sol kenera bitişik, kalın ve altı çizili yazılmalıdır. Tüm alt başlıkların kelimelerinin ilk harfleri büyük olmalıdır.


IV. DİPNOTLAR
Son notlar yerine dipnotlar kullanılmalıdır. Dipnotlar text içinde verilmeli ve birbirini izleyen rakamlarla sıralanmalıdır. 9 punto Times New Roman yazı fontu dipnot yazımında kullanılmalıdır.


V. TABLOLAR
Tablo başlıkları tablolardan önce verilmelidir. Başlıkları oluşturan kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olmalı ve başlıklar ortalanmalıdır. Gerekli olan durumlarda tablolar dipnotlar ile de açıklanabilir. Tablolar ard arda gelen roma rakamlarıyla numaralanmalıdır (Tablo I, Tablo II gibi). Tablo içindeki verilerin ölçü birimleri her kolonun başında parantez içinde verilmeli her satırda tekrar edilmemelidir. Tablolar gereksiz kelime kullanımıyla karmaşık hale getirilmemelidir. Lütfen tablolarda verilen verilerin doğru geçirildiğinden emin olunuz. Eklerdeki tablolar metin içindeki tablolardan bağımsız olarak numaralandırılmalıdır: Tablo A.I, Tablo A.II gibi.


VI. ŞEKİLLER
Figür başlıkları figürün altında yeralmalıdır. Figür başlıkları ortalanmalı ve başlıkları oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük geri kalanları küçük harflerle yazılmalıdır. Figürler roma rakamlarıyla numaralandırılmalıdır (Figür I, Figür II gibi). Eklerdeki figürler metin içindeki figürlerden bağımsız olarak numaralandırılmalıdır: Figür A.I, Figür A.II gibi.


VII. DENKLEMLER
Denklemler ayrı satırda yazılmalı ve normal rakamlar kullanılarak sağ taraftan parantez içinde numaralandırılmalıdır.


VIII. ALINTILAR
Alıntılar orjinal çalışmanın kelime kullanımı, imla, ve noktalamasıyla birebir aynı olmalıdır. Alıntı üzerinde yapılan eklemeler köşeli ayraçlar ile belirtilmeli, dahil edilmeyen yerler üç nokta (...) ile gösterilmelidir. Ayrıca alıntılarda vurgunun nerede yapıldığı belirtilmelidir. 50 kelimeden fazla olan alıntılar metin içinden ayrılmalı ve sol kenara bitişik yeni bir paragraf olarak yazılmalıdır.


IX. BİBLİYOGRAFİK ALINTILAR
Bibliyografik alıntılar yazar adları ve alıntı yapılan metnin yayın tarihi parantez içinde verilerek yapılmalıdır.
Örnek:
Birçok çalışma (Ferris & Kacmar, 1992; Malhotra & Bazerman, 2008; Morrison, 1993a, 1993b) bu sonucu desteklemektedir.
Parantez içinde verilen bibliyografik alıntıların alfabetik bir sıra izlediği ve ampersan (&) işaretinin kullanımı gözden kaçmamalıdır. Ayrıca bir yazarın veya aynı yazarların aynı yıl içindeki yayınları yıl verildikten sonra "a," "b," ve benzeri kullanılarak ayrı ayrı belirtilmelidir.
Bir çalışma iki yazarlı ise metin içinde her geçtiğinde iki yazar da belirtilmelidir. Eğer bir çalışmanın 3 veya 6 kişi arasında yazarı varsa tüm yazarlar ilk geçtiği yerde verilmelidir ve daha sonra “ve ark.” kullanılmalıdır.
Örnek:
Duygusal tükenmişlik çalışma tavrına da sıkı sıkıya bağlıdır (Ceyhan, Rençber, & Bilir, 2003). (ilk bibliyografik alıntı)
...ayrıca duygusal tükenmişlik çalışma performansından da etkilenmektedir (Ceyhan ve ark., 2003). (daha sonraki bibliyografik alıntılar)
6 yazardan daha fazla yazarı olan çalışmalarda, “ve ark.” ilk bibliyografik alıntıdan itibaren kullanılmalıdır.


X. REFERANSLAR
Makalenizde alıntıladığınız çalışmaların alfabetik olarak sıralanmış bir listesinin bulunması gerekmektedir. Bu liste REFERANSLAR başlığı altında ayrı bir sayfada verilmelidir. REFERANSLAR başlığı ana başlık olduğundan ortalanmalı, büyük ve kalın harflerle yazılmalıdır.
Referanslar asılı girinti formatına uymalıdır. Özellikle referansların ilk satırı sol kenera bitişik olmalıdır. Diğer satırlar ise içerden başlamalıdır.
Örnekler:
Kostova, T., & Zaheer, S. 1999. Organizational legitimacy under conditions of complexity: the case of the multinational enterprise. Academy of Management Review, 24(1): 64-81.
Kostova, T., & Roth, K. 2002. Adoption of an organizational practice by subsidiaries of multinational corporations: institutional and relational effects. Academy of Management Journal, 45(1): 215-233.
Referanslar ilk yazarın veya editörün soyadına göre sıralanmalıdır. Kurumsal yayıncı veya sadece dergi söz konusu ise ada göre sıralama yapılır (örneğin Tüik veya Ekonomist Dergisi gibi). Aynı yazara veya yazar grubuna ait çalışmalar yayın yıllarına göre ilk önce basılan daha önde olacak şekilde sıralanmalıdır. Eğer aynı yazara veya yazar grubuna ait basım yılları aynı olan çalışmalar varsa bu referanslar yıl verildikten sonra "a," "b,"gibi küçük harfler eklenerek ayrıştırılmalıdır. Böyle bir durumda yazar adları her referans için tekrar yazılmalı kısaltmaya gidilmemelidir.
Kitap referansları şu şekli izlemelidir: Yazar veya Editörlerin Soyadı, Adlarının Baş Harfleri. Yıl. Kitabın Başlığı (Kitap başlığı ilk harf büyük diğer harfler küçük biçimde yazılmalı, büyük harf ancak büyük tire veya iki nokta üst üste kullanıldıktan sonraki ilk kelimenin ilk harfinde kullanılmalıdır). Basıldığı il, eyalet veya ülke: Yayıncının Adı.
Örnekler:
Simon, H.A. 1976. Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organization. New York, NY: Free Press.
Williamson, O.E. 1985. The economic institutions of capitalism. New York, NY: Basic Books.
Dergi referansları şu şekli izlemelidir: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfleri. Yıl. Makalenin başlığı (Makale başlığı ilk harf büyük diğer harfler küçük biçimde yazılmalı, büyük harf ancak büyük tire veya iki nokta üst üste kullanıldıktan sonraki ilk kelimenin ilk harfinde kullanılmalıdır). Derginin Adı, Cilt (Sayı): Sayfa numaraları.
Örnekler:
Davis, P.S., Desai, A.B., & Francis, J.D. 2000. Mode of international entry: an isomorphism perspective. Journal of International Business Studies, 31(2): 239-258.
Kogut, B.M. 1985. Designing global strategies: profiting from operational flexibility. Sloan Management Review, 27(1): 27-38.
Meyer, K.E., & Estrin, S. 2002. Brownfield entry in emerging markets. Journal of International Business Studies, 32(3): 575-584.
Kitap bölümleri için referanslar şu şekli izlemelidir: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfleri. Yıl. Bölüm başlığı (Bölüm başlığı ilk harf büyük diğer harfler küçük biçimde yazılmalı, büyük harf ancak iki nokta üst üste kullanıldıktan sonraki ilk kelimenin ilk harfinde kullanılmalıdır). Editörlerin Adlarının Baş Harfleri ve Soyadları (Eds), Kitap başlığı: Sayfa Numaraları. Basıldığı il, eyalet veya ülke: Yayıncının Adı.
Örnek:
Westney, E. 1993. Institutionalization theory and the multinational corporation. In S. Ghoshal & E. Westney (Eds.), Organization theory and the multinational corporation: 53-75. New York, NY: St. Martin's Press.
Basılmamış makaleler, tezler ve sunumlar için referanslar aşağıdaki şekillerde verilmelidir:
Ionascu, D., Meyer, K.E., & Estrin, S. 2004. Institutional distance and international business strategies in emerging economies. William Davidson Institute Working Paper Series, no. 728.
Ismihan, M. 2003. The role of politics and instability on public spending dynamics and macroeconomic performance: theory and evidence from Turkey. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
Smarzynska, B., Wei, S.J. 2000. Corruption and the composition of foreign direct investment: firm-level evidence. NBER Working Paper No. 7969, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Wall, J. P. 1983. Work and nonwork correlates of the career plateau. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Dallas, TX.
Elektronik dökümanlar için referanslar eğer varsa yazar adlarını, dökümanın başlığını, eğer varsa dökümanın parçası olduğu çalışmanın başlığını, mevcutsa ftp, http veya diğer şekillerdeki elektronik adresini, ve dökümana ne zaman ulaşıldığını ihtiva eder.
Yayın aşamasında olan makaleler için referanslar yayın bilgilerini olabildiğince ihtiva etmelidir. Makalenin DOI numarası varsa belirtilmelidir.
Örnek:
Schleicher, D., Bull, R.A., & Green, S.G. in press. Rater reactions to forced distribution rating systems. Journal of Management. doi:10.1177/0149206308318618


XI. EKLER
Ekler gerekli fakat uzun metodolojik detayları ihtiva eder; örneğin değişkenlerin hesaplanmasındaki detaylar veya anket çalışmalarındaki yeni enstrümanlar gibi. Ekler kısa ve öz olmalıdır fakat önemli noktaları da göz ardı etmemelidir. Her ek başlığı yeni bir ana başlık olarak ele alınmalıdır. Her ekin başlığı büyük ve kalın harflerle yazılmalı ve ortalanmalıdır. Birden fazla ek büyük harflerle EK A, EK B gibi adlandırılmalıdır. Tek bir ek büyük harf kullanımını gerektirmez.
Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.
Kopya düzenleme sistemleri
1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin. Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin. Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin] Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın. Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı] Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.
Elektronik düzenleme için bir örnek
İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.Son kopya düzenleme Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.