Yazım Kuralları

 

 YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI

 

Yayım İlkeleri

1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından yılda iki sayı çıkarılan hakemli, uluslararası ve süreli bir yayın organıdır. Makalelerin pdf biçimli tam metinleri http://dergipark.gov.tr/iuturkiyat adresinde yayımlanır.

2. Türkiyat Mecmuası’nda yayımlanacak yazıların Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Türk Sanatı ana başlıklarıyla değerlendirilebilecek Türklük Bilimi ile ilişkili çeşitli disiplinlerde (Dil, edebiyat, tarih, Türkçe eğitimi, arkeoloji, sanat tarihi, sosyoloji, vb.) yazılmış ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır. Her sayıda ayrıca, değerlendirme sürecinden geçmek şartıyla başka bir yerde yayımlanmamış sempozyum bildirileri ile derleme, çeviri ve kitap tanıtımı yazılarına da yer verilir. Bildirilerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çeviri yazılarda çevirisi yapılan özgün metin de gönderilmelidir.

3. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir, ancak her sayıda derginin üçte birini geçmeyecek şekilde İngilizce yazılara da yer verilebilir.

4. Türkiyat Mecmuası’na gönderilen yazılar, önce yayım kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir. İki olumlu hakem geldiğinde yazı yayımlanır. Olumsuz görüş bildiren hakeme durum hakkında bilgi verilir. Yazarlar, hakemlerin görüş ve önerileri doğrultusunda düzeltmeleri yaparlar. Editör ve Yayın Kurulu gerektiği durumlarda yazıların yazım şekli üzerinde değişiklik yapabilir. Yayıma kabul edilmeyen yazılar iade edilmez ancak yazarın istemesi hâlinde bir nüshası kendisine verilir.

5. Baskısı yapılan her bir sayının birer nüshası; belli başlı kütüphane, kurum ve kuruluşlar ile o sayıda yazısı bulunan yazarlara gönderilir.

6. Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne aittir; başka bir yerde yayımlatılamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazıların hakem süreci olumlu yönde tamamlandığında, yazar makalesinin yayımlanmasına izin verdiğine dair “Telif Hakkı Devir Formu”nu ıslak imza ile imzalayıp taratarak e-posta ile göndermek zorundadır.

7. Kurallar dâhilinde dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

8.Yazarlarımız makalelerini turkiyatmecmuasi1924@gmail.com adresine gönderebilirler.

 

Hakem süreci tamamlanan yazılar için, yazardan son hâlini göndermesi istenildiğinde adını, soyadını, Kurumsal iletişim bilgisini, e-posta adresini ORCİD numarasını isminin yanına yıldızlı dipnot verilerek sayfa altında dipnotta yazması, istenir.

Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.

Makale Yazım Kuralları

1. Başlık: Her yazıya Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki başlık konulmalıdır. Başlıklar, konuyu en iyi biçimde ifade etmeli ve İngilizce başlık Türkçesinin tam karşılığı olmalıdır. Başlığın tamamı büyük koyu harfle yazılmalı ve 11 punto olmalıdır.

2. Yazar/Yazarların adı ve adresi: Dergi Otomasyon sisteminde yazıların kim tarafından sisteme eklendiği dergi yöneticisi tarafından görülebildiği için yazar/yazarların adı ve soyadı, görev yaptığı kurum, haberleşme ve (e-mail) adresine makalede yer verilmemelidir. Bu hususa dikkat edilmesi makaleyi inceleyecek hakemlere tarafsız hareket etme imkânı tanınması açısından önemlidir. Dergi Otomasyon Sistemine kayıt olunurken kişisel bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.

3Öz, Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) ve Anahtar Kelimeler: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet ile 600-800 kelimeden oluşan genişletilmiş İngilizce özet bulunmalıdır. Her iki özetin altında en az 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler 9 punto ile yazılmalıdır.

4. Makale Metni: MS Word programında, Times New Roman 10 punto, 1 pt satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazılar ortalama 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

Makaleler PC uyumlu Microsoft Word veya “doc” uzantılı belge oluşturmaya elverişli herhangi bir kelime işlem programında yazılmalıdır. Eski harfli metinler için özel bir yazı karakteri (font) kullanılacak ise Munevver yazı fontu tercih edilmelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, italik harflerle yazılmalıdır. Beş satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içerisinde verilmeli, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 1 cm içeride, blok hâlinde ve 9 punto ile yazılmalıdır.

İmla ve noktalama açısından makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.

Makalede kullanılan üst ve alt başlıklar numaralandırılmak suretiyle belirtilmelidir.

5. Sayfa Düzeni: Yazılar Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa düzeni aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

Kâğıt Boyutu:  16x24

Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm

Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk: 2 cm

Sol Kenar Boşluk: 2 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Tipi Stili: Normal

Metin Yazı Tipi Boyutu: 10 Punto

Dipnot Yazı Tipi Boyutu: 8 Punto

Öz ve Abstract: 9 Punto

Paragraf Aralığı: 0 nk

Satır Aralığı: Tek

Paragraflar 1 cm (4 karakter) içeriden başlatılmalıdır.

6. Makale içi başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklardaki her bir sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır.

7. Fotoğraf, plân, harita ve çizimler: Metin içinde kullanılan fotoğraf, plân, harita vb. materyallerin “.jpg / .tiff” uzantılı kayıtları gönderilecek dokümanlara eklenmelidir. Bu tür belgelerin baskı tekniğine uygun çözünürlükte (en az 300 piksel) ve sayfa alanını aşmayacak büyüklükte olmasına dikkat etmeli, ayrıca birden fazla olması hâlinde numaralandırılmalı ve başlık eklenmelidir. (Resim 1; Harita 1; Tablo, Figür 1, vb. ). Metin için parantezle atıfta bulunulan resim, harita veya diğer ekler makalenin sonuna eklenmelidir.

8. Dipnot ve Kaynakça Gösterimi: Dipnot yazımında klasik yöntem ya da metin arasında parantez içi dipnot sistemi kullanılabilir. Klasik yöntemde dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Sırasıyla yazar/yazarların adı ve soyadı, eser adı, varsa çeviren Çev., hazırlayan Haz. ismi ile cilt (c.), sayı (S.) ve yayınevi, yayımlandığı yer, tarih, sayfa (s.) belirtilmelidir. Yayın adları italik, makale adları tırnak içinde yazılmalıdır. Tez adları italik yazılıp tezin yapıldığı kurum, yayımlanıp yayımlanmadığı, tezin akademik derecesi, yapıldığı yer, tarih, sayfa, belirtilmelidir. Eğer eser birden çok kez kullanılıyorsa eser yazarının adı ve soyadı daha sonra a.g.e., (adı geçen eser) kısaltması italik olarak yazılıp sonrasında sayfa verilebilir. Parantez içi dipnot sisteminde ise, metin arasında parantez içinde atıfta bulunulan eser sahibinin soyadı sonra eserin yayımlandığı tarih verildikten sonra iki nokta üst üste konulup sayfa numaraları verilir.

 

Kitaplar için klasik dipnot örneği:

 

Kemal H. Karpat, Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev. Recep

Boztemur, İmge Kitabevi, Ankara, 2001, s.100-105, 110.

 

Makaleler için dipnot örneği:

 

Suat İlhan, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s.7.

 

 

 

Tezler için dipnot örneği:

 

Atilla Sandıklı, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2007, s.134, 137.

 

Parantez içi dipnot örneği:

(Karpat 2001: 12-13, 18, 21)

(Suat 1990: 2-3; Atilla 2007: 52, 58)

 

Klasik dipnot sistemi kullanıldıysa, kaynakçada yazarın soyadı başta ve büyük harflerle; adı ise küçük harflerle yazılmalıdır. Yazar isimleri soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Alıntı yapılan makalenin sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir. Kaynakça 10 punto ile yazılmalıdır.

 

KARPAT, Kemal H, Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev. Recep Boztemur, İmge Kitabevi, Ankara, 2001.

 

İLHAN, Suat, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s. 1-7.

 

SANDIKLI, Atilla, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.

 

Metin arası parantez içi dipnot sistemi kullanıldıysa kaynakçada yazar isminden sonra eserin yayımlandığı tarih -araya nokta konulmak suretiyle- gelmeli ve kaynakçanın sonuna eserin önce yayımlandığı yer akabinde iki nokta üst üste konularak yayınevi yazılmalıdır. Kaynakçadaki bu farkın dışında diğer yazım kuralları klasik yöntemle aynıdır.

KARPAT, K. H. (2001). Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev. Recep BOZTEMUR, Ankara: İmge Kitabevi.

 

Metin arası parantez içi dipnot sistemi makale için kullanıldıysa kaynakça şu şekilde ifade edilmelidir:

İLHAN, S. (1990). Türk Çağdaşlaşması. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, 1-7.