Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Social-Economic Analysis of Employees in Fish Retail Places: A Case Study of Rize Province

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 34 - 41, 30.04.2018
https://doi.org/10.35229/jaes.383122

Öz


The Black Sea region, which constitutes a large part of fishing in Turkey, is also a region where aquatic products are extensively consumed. In this regard, the retail outlets selling aquatic products in the region have an important potential. In this study carried out in Rize, which is an important city of the Eastern Black Sea region in terms of aquaculture, socio-economic data of the personnel working in the retail outlets selling aquatic products were researched. A questionnaire with 28 items was conducted among 60 individuals in 38 businesses. According to the obtained results, age distribution was found to be the highest among the ages of 46-55 with 41.67%. The highest value in education was determined in the high school group with 38.3%. It was determined that 73% of the employees are members of a civil society organization. The frequency of reading books and newspapers was found to be low in all employees. It was also observed that the economic budget allocated for education and cultural expenditures is not sufficient. It was determined that the rate of homeowners is very high with 76.67%. In this study which reveals various data related to the employees of retail outlets selling aquatic products, some significant socio-economic data were obtained.


Kaynakça

 • Akbay ve ark. (2013), Türkiye’de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16(3)
 • Altınbaş, N. and A, Menekşe. 2000. Marine Resources. 28-30 Eylül 2000. ‘The second marine shura” The overnment Marine, Istanbul. (in Turkish).
 • Angiş, S. 2004. Gökkuşağı Alabalığı ’nda soğuk tütsülemenin bazı önemli kimyasal ve duyusal özellikler üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 36s, Erzurum.
 • Anonim, 2011. Su Ürünlerinin İnsan Sağlığına Faydaları. http://www.webhatti.com.tr.
 • Anonim, 2016. MOSDER, https://www.projepedia.com/emlak-haberleri/konutlarda-metrekare-buyuklugu-azaliyor,7800.html
 • Atar, H.H. Alçiçek, Z., 2009. Sürdürülebilir Su Ürünleri. Ulusal Su Günleri, s. 112, 29 Eylul-1 Ekim, Elazığ, Türkiye.
 • Aydın ve Karadurmuş (2013), Trabzon ve Giresun Bölgelerindeki Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9): 57-71.
 • Çağlak ve ark. (2012), Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi: Balıkesir İli Örneği. İstanbul Üniversitesi. Su Ürünleri Dergisi. 27: 47-67.
 • Çeliker, A., S., (2006). Karadeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü.
 • Dağtekin, M., Ak, O., 2007. Doğu Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Tüketimi İhracat ve İthalat Potansiyeli. Sumae Yunus Araştırma Bülteni, 7(3):14-16.
 • Dartay ve ark. (2009), Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26(2): 135-138.
 • Demirol ve Yüksel (2013), Keban Baraj Gölü Kerevit Avcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı, Bilim ve Gençlik Dergisi 1(2): 13-22.
 • Doğan (2010), İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi, Journal of Fisheries Science, 4(4): 318-328.
 • Doğan, K., (2009). İznik Gölü (Bursa) Gümüş Balığı Avcılığı Yapan Tekne Sahibi Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi. Journal Of Fisheries Sciences. 3(1): 58-67.
 • Güngör, G., Özen, Ş., Güngör, H., (2007). Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Deniz Ürürnleri Pazarlaması: Tekirdağ İli Sahil Şeridi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3).
 • Mol ve Ulusoy (2010), Türkiye’de Su Ürünleri İşleme Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri.
 • Sağlam, Erdoğan, N., Karadal, E., (2016). Akdeniz Bölgesi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(2), 158-169.
 • TÜİK (2016), http:// www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=24657
 • TÜİK, İstatistiklerle Aile, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24646
 • TÜİK, Nüfus ve Konut Araştırması. 2011. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15843
 • Uzmanoğlu ve Soylu (2006), Sakarya-Karasu Bölgesi Deniz Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı, E.Ü Su Ürünleri Dergisi, (1/3):515-518.
 • Yücel, Ş, 2006. Middle Black sea region fishing and socio-economic status of fishermen. E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, Vol:23, Suppl.1/3, 529-532 (in Turkish).

Rize İlindeki Su Ürünleri Perakende Satış Yerlerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Durumu

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, 34 - 41, 30.04.2018
https://doi.org/10.35229/jaes.383122

Öz

Türkiye’de su ürünleri avcılığının büyük bir bölümünü oluşturan Karadeniz bölgesi, ayrıca su ürünleri tüketim alışkanlığının yoğun olduğu bir bölgedir. Bu bakımdan bölgede su ürünleri perakende satış yerleri önemli bir potansiyele sahiptir. Doğu Karadeniz bölgesinin su ürünleri açısından önemli bir şehri olan Rize ilinde yürütülen bu çalışmada su ürünleri perakende satış yerlerinde çalışan personellerin sosyo-ekonomik verileri araştırılmıştır. Toplam 38 işletmede 60 birey ile 28 soruluk anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yaş dağılımı %41,67 ile en yüksek 46-55 yaşları arasında bulunmuştur. Eğitim durumlarında en yüksek değer %38,3 ile lise gurubunda belirlenmiştir. Çalışanların %73’lük kesiminin bir sivil toplum örgütüne üye olduğu tespit edilmiştir. Tüm çalışanlarda kitap ve gazete okuma sıklığının düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca eğitim ve kültürel harcamalar için ayrılan ekonomik bütçenin yeterli olmadığı gözlenmiştir. Ev sahipliği oranının %76,67 ile oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Su ürünleri perakende satış yerleri çalışanlarının çeşitli verilerinin ortaya koyulduğu bu araştırmada önemli sosyo-ekonomik veriler elde edilmiştir.  

Kaynakça

 • Akbay ve ark. (2013), Türkiye’de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 16(3)
 • Altınbaş, N. and A, Menekşe. 2000. Marine Resources. 28-30 Eylül 2000. ‘The second marine shura” The overnment Marine, Istanbul. (in Turkish).
 • Angiş, S. 2004. Gökkuşağı Alabalığı ’nda soğuk tütsülemenin bazı önemli kimyasal ve duyusal özellikler üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 36s, Erzurum.
 • Anonim, 2011. Su Ürünlerinin İnsan Sağlığına Faydaları. http://www.webhatti.com.tr.
 • Anonim, 2016. MOSDER, https://www.projepedia.com/emlak-haberleri/konutlarda-metrekare-buyuklugu-azaliyor,7800.html
 • Atar, H.H. Alçiçek, Z., 2009. Sürdürülebilir Su Ürünleri. Ulusal Su Günleri, s. 112, 29 Eylul-1 Ekim, Elazığ, Türkiye.
 • Aydın ve Karadurmuş (2013), Trabzon ve Giresun Bölgelerindeki Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9): 57-71.
 • Çağlak ve ark. (2012), Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi: Balıkesir İli Örneği. İstanbul Üniversitesi. Su Ürünleri Dergisi. 27: 47-67.
 • Çeliker, A., S., (2006). Karadeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü.
 • Dağtekin, M., Ak, O., 2007. Doğu Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Tüketimi İhracat ve İthalat Potansiyeli. Sumae Yunus Araştırma Bülteni, 7(3):14-16.
 • Dartay ve ark. (2009), Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26(2): 135-138.
 • Demirol ve Yüksel (2013), Keban Baraj Gölü Kerevit Avcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı, Bilim ve Gençlik Dergisi 1(2): 13-22.
 • Doğan (2010), İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi, Journal of Fisheries Science, 4(4): 318-328.
 • Doğan, K., (2009). İznik Gölü (Bursa) Gümüş Balığı Avcılığı Yapan Tekne Sahibi Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi. Journal Of Fisheries Sciences. 3(1): 58-67.
 • Güngör, G., Özen, Ş., Güngör, H., (2007). Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Deniz Ürürnleri Pazarlaması: Tekirdağ İli Sahil Şeridi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(3).
 • Mol ve Ulusoy (2010), Türkiye’de Su Ürünleri İşleme Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri.
 • Sağlam, Erdoğan, N., Karadal, E., (2016). Akdeniz Bölgesi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(2), 158-169.
 • TÜİK (2016), http:// www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=24657
 • TÜİK, İstatistiklerle Aile, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24646
 • TÜİK, Nüfus ve Konut Araştırması. 2011. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15843
 • Uzmanoğlu ve Soylu (2006), Sakarya-Karasu Bölgesi Deniz Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı, E.Ü Su Ürünleri Dergisi, (1/3):515-518.
 • Yücel, Ş, 2006. Middle Black sea region fishing and socio-economic status of fishermen. E.Ü. Journal of Fisheries&Aquatic Sciences, Vol:23, Suppl.1/3, 529-532 (in Turkish).

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emre ÇAĞLAK> (Sorumlu Yazar)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7376-1359
Türkiye


Barış KARSLI>
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-3944-6988


Aydın Aytaç GÜRDAL>
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-5034-1845


Büşra KARA Bu kişi benim
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-6289-720X

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 24 Ocak 2018
Kabul Tarihi 2 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çağlak, E. , Karslı, B. , Gürdal, A. A. & Kara, B. (2018). Social-Economic Analysis of Employees in Fish Retail Places: A Case Study of Rize Province . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 3 (1) , 34-41 . DOI: 10.35229/jaes.383122


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg