Güncel Sayı

Cilt: 10 Sayı: 1, 15.03.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Amaç

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü) Dergisi temel ve uygulamalı bilimler konusundaki araştırmaları yayınlayan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Konusunda uzman en az iki hakem, gönderilen makaleleri değerlendirmek için editör kurulu tarafından seçilir. Bütün makaleler ilk editoryal incelemeden ve kör hakemlik prosesinden geçer. Derginin interdisipliner olması nedeniyle, yazarların tüm diğer bilim dallarından olan kişilerin anlayabileceği şekilde makalelerin yazılması beklenir.

Kapsam

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği
Bilişim Sistemleri
Biyomühendislik
Çevre Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Genetik Mühendisliği
Harita Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Meteoroji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Nano Teknoloji Mühendislik
Su Ürünleri Bilimleri ve Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
Biyoloji
Coğrafi Bilgi Sistemleri

Uzaktan Algılama
Doğal Afet Yönetimi
Enerji Kaynakları ve Yönetimi
Fizik
İstatistik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimya
Matematik
Otomotiv
Uzay Bilimleri ve Teknolojilerİ

Peyzaj Mimarlığı

Yazım Kuralları
YAZAR REHBERİ
KAPSAM ve GENEL BİLGİ
Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences (JARNAS), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin yayın organıdır. Dergi kapsamında daha önce başka yerlerde yayınlanmamış, özgün, araştırma makaleleri ve derlemeler (editör daveti ile). Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez çevrimiçi ortamda yayımlanır.
Derginin amacı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslere girerek evrensel bilime katkı sağlamaktır.

YAYIN DİLİ ve ANLATIM
Dergide yayınlanacak tüm yazılar için yayın dili %70 ve üzeri İngilizce ve Türkçe’dir. Anahtar kelimeler alfabetik sıralamaya uygun olarak verilir. İngilizce anahtar kelimeler (Keywords) ise yine bu sıralama dikkate alınarak yazılır.

ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU
Dergi ile ilgili tüm yazışmalarda DergiPark tarafından sağlanan arayüz kullanılmalıdır. Dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makaleler, basılı kopyaya gerek olmaksızın, Ulakbim Dergipark adresi kullanılarak “Makale Gönder” sekmesinden gönderilmelidir. Makaledeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yazar(lar)a aittir.
Yayınlanacak makalelerde, araştırma ve yayın etiğine uygunluk esastır. " Telif Hakkı Devir Formu" doldurulup bütün yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Yayın ile ilgili işlemler bu formun tesliminden sonra başlar. Bu formun farklı kopyaları başka şehirlerde yaşayan yazar(lar) tarafından ayrı ayrı imzalanıp gönderilebilir. Dergi ana sayfasında yer alan “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” yazarlar tarafından önemle dikkate alınmalıdır.
Hayvanların veya zararlı maddelerin kullanıldığı araştırmalarda “Etik Kurul İzin Belgesi”nin makaleye eklenmesi gerekir. İnsanların denek olarak kullanıldığı araştırma sonuçlarını içeren makalelerde yazar(lar), “insan denemeleri üzerinde yetkili kurul” etik standartlarına ve gözden geçirilmiş Helsinki bildirgesi 1983’e uygunluğunu belgelemeleri gerekir. Belge sağlanamadığı durumda ilgili Etik Kurul Onay numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences (JARNAS) Dergisi’ne iletilen yazılar öncelikle dergi baş editörünün yönlendireceği alan editörü tarafından konu başlığı ve anahtar kelimelere dayanılarak biçimsel açıdan değerlendirilir. Bu aşamada yazarlardan gelen benzerlik raporları ile birlikte intihal tespit yazılımları kullanılarak benzerlik raporları oluşturulur. Aday yayının benzerlik raporu toplamda %20’den az olmalıdır. Daha sonra incelenecek yayının dergi formatına uygun olup olmadığına karar verilir. ŞABLONA UYGUN HAZIRLANMAYAN MAKALELER’den öncelikle düzeltme istenir ve eğer uygun düzeltmeler yapılmaz ise DOĞRUDAN REDDEDİLİR “Telif Hakkı Devir Formu” olmayan veya eksik olan aday yayınlar ile benzerlik oranı sınırlarını aşan aday yayınlar ön incelemeye alınmaz. Ön inceleme aşamasını geçen yazılar inceleme sürecinin gerçekleştirilmesi için ilgili alan editörüne yönlendirilir.
Alan editörü bilimsel içerik bakımından değerlendirilmek üzere aday yayını, konusuna uygun olarak en az iki/üç hakeme yönlendirir. Hakemler değerlendirmeleri sonucunda, kabul, düzeltilerek yayınlanabilir, veya yayınlanamaz şeklinde kararları verebilirler.
Düzeltme istenen yazılarla ilgili olarak yazar gerekli düzeltmeleri yapar. Ayrıca katılmadığı hususlarla ilgili olarak gerekçeli yazısını dergiye gönderir. Değerlendirmede gerekli görürse yeni bir hakem tayin eder veya yazı ile ilgili kararını sonuçlandırır.
Tüm değerlendirmeler sonucunda kabul ya da red kararı gerekçeleri ile birlikte DergiPark üzerinden yazışmadan sorumlu yazara iletilir.
Değerlendirme sonucu kabul kararı verilecek makaleler yazım ve dil editörüne yönlendirilerek ilgili makalenin yazım ve dil yönünden incelemesi ile dergi yazım kuralları açısından uygunluğu sağlanır.
Dergide yayımlanan makaleler başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Değerlendirmeye sunulacak çalışmaların bir başka dergiye gönderilmediği veya basılmadığı ön yazı ile belirtilmelidir. Dergimizde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ÖZEL SAYI hariç olmak üzere, konferans bildirilerine yer verilmeyecektir.
Makale basım için kabul edilmezse “Telif Hakkı Devir Formu” nun yasal bir önemi kalmaz ve hükümsüz olarak kabul edilir. Bu formun imzalanması ile yazarlar, makalenin “Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences” dergisi ve web sayfasında yayınlamasına ilaveten makalenin tamamı veya bir kısmının yasal olarak çoğaltılması ve dağıtılması hakkını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne devrederek, kendi haklarından feragat etmektedirler.

MAKALE TÜRLERİ
Dergide yayınlanan farklı yayın formatları ile ilgili bilgiler ve yazı türlerine göre yazarların dikkat etmeleri gereken hususlar şu şekildedir:
Araştırma Makaleleri: Derginin birinci yazım dili İngilizcedir.Türkçe ve İngilizce Makalelerde iki farklı şekil sözkonusudur. Türkçe makalelerde; Türkçe Başlık, İngilizce Başlık, Yazarlar, Adresler, Türkçe Öz, Türkçe Anahtar Kelimeler, İngilizce Öz, İngilizce Anahtar Kelimeler, Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuçlar, gerekli ise Etik konular, Yazar Katkısı ve Teşekkür, Kaynaklar içermelidir. İngilizce Makalelerde ise Türkçe İsim, öz, anahtar kelime aranmaz. Araştırma makalelerinde özet ve sonuçlar 200-250 kelime olmalı sayfa uzunluğu ise 18 sayfayı geçmemelidir.
Derlemeler: Derleme yalnızca editör daveti ile kabul edilmektedir. Araştırma makalesi yazım kuralları geçerlidir.25 sayfayı geçmemelidir.

Dergiye değerlendirilmek üzere yayın gönderecek yazarların JARNAS dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlamaları ve gerekli olan diğer belgelerle birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Türkçe Makaleler için

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20508

İngilizce Makaleler için

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20509

Telif hakkı formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20469


ETİK İLKELER 


Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi yayıncı, baş editör, alan editörleri, hakem ve yazarların bilimsel ve akademik sorumluluk bilincine sahip olarak gerek etik kural ve davranışlara gerekse bilimsel değer ve ilkelere uygun hareket etmeleri adına bu kılavuzu yayınlamıştır. Bu kılavuz genel ilkeleri ile Uluslararası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Yayın Etik Komitesinin 2011 yılında yayınlamış olduğu “Dergi Editörleri Uygulama Kılavuzuna” dayanmaktadır. (Committee on Publication Ethics, 2011).


Baş Editör ve Diğer Editörlerin Görevleri
Tarafsızlık ve Yayın Kararları

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergis'ne gönderilen her çalışmanın, yazarın ırkı, cinsiyeti, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı veya siyasi felsefesine bakılmaksızın bilimsel içeriği açısından incelenmesini sağlamalıdır. Baş Editör ve diğer editörler dergiye gönderilen yayınları öncelikle çalışmanın özgünlüğü, bilimselliği, alanına katkısı, dil bakımından anlaşılabilirliği gibi akademik nitelikler ile dergi kapsamına uygunluklarını dikkate alarak değerlendirirler. Baş Editör ve editörler dergiye gelen çalışmanın kabulünden, reddinden ya da yazardan iyileştirmeler istemekten sorumludur. Bazı durumlarda editörler karar vermeden önce yazardan birden fazla turda düzeltmeler isteyebilir. Editörler değerlendirme sonuçlarını olabildiğince kısa sürede verir ve nihai değerlendirmesini sonuçlandırır.

Gizlilik

Baş Editör ve editörler kurulu üyeleri, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, dil editörleri, mizanpaj editörü ve diğer editör danışmanları dışında kimseyle paylaşamaz.

Açığa Vurma ve Çıkar Çatışmaları

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi Baş Editör ve editörler kurulu üyeleri, gönderilen bir çalışmada verilen yayınlanmamış materyalleri, yazarın açık yazılı izni olmadan kendi araştırması için kullanamaz. Baş editör, editörlerin, yazar/lar, şirket/ler veya kurum/lardan herhangi biri ile işbirliği veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu durumlarda yayının ön inceleme ve değerlendirme aşamalarını yapmaları için yayın kurulunun başka bir üyesini görevlendirir.Hakemlerin Görevleri

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisinde değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçmez. Değerlendirme formları ve hakem raporları editör sayesinde dergi yönetim sistemi aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Hakem değerlendirmesi, yazarla editör aracılığı ile sağlanan iletişim yoluyla makaleyi geliştirmede ve editörün çalışma hakkında karar almasında yardımcı olur.


Gizlilik

İncelenmek üzere alınan tüm çalışmalar gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Baş editör ya da editör tarafından yetki verilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya başkalarıyla tartışılmamalıdır. Baş Editör ya da editör, bu yetkiyi ancak hakem incelemesine katkı sağlayabilecek istisnai bir koşul olması durumda verebilir.

Açığa Vurma ve Çıkar Çatışmaları

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Hakemler yazarlardan herhangi biri ile rekabetçi, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidir.

Nesnellik Standartları

Hakemler tarafından yapılan incelemeler objektif bir şekilde yapılmalıdır. Yazarlara kişisel eleştiri kabul edilemez. Hakemler, uygun destekleyici argümanlarla görüşlerini açıkça ifade etmelidir.


Kaynak Belirtme

Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışmaya benzerliği olan yayınları fark etmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler. Ayrıca çalışmada atıf olarak belirtilmeyen alıntılar varsa bunları yazarlara bildirmelidirler.

Yazarların Görevleri

Özgünlük, İntihal ve Teşekkür

Yazarlar, makalenin daha önce başka bir yerde yayınlanmadığını onaylamalıdır. Yazarlar uygun bir şekilde istifade edilen çalışmalardan alıntı yapmalıdırlar. Yazarlar, çalışmanın orijinal olduğunu belirten ve telif hakkı ihlalini önleyen Makale Telif Hakkı ve Devir Formunu imzalayarak göndermelidir.

Makalenin Yazarlığı

Makalede adı geçen tüm yazarlar araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmalıdır. Makaleyi dergiye gönderen yazışmalardan sorumlu yazar, katkıda bulunan tüm ortak yazarların dahil edilmesi ve katkısı olmayan kişilerin yazar listesine dahil edilmemesini sağlar. Makalenin değerlendirme aşaması veya sonrasında yazar ekleme ya da çıkarma yapılmaz.

Çıkar Çatışmaları

Yazarlar, makaleyi etkilediği şeklinde yorumlanabilecek herhangi bir çıkar çatışması konusunda editörleri bilgilendirmelidir.

Tehlikeler, İnsan veya Hayvan Konuları

Çalışma, kullanımlarında herhangi bir olağandışı tehlikeye sahip kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları yazıda açıkça belirtmelidir. Çalışma, denek ve kobayları içeriyorsa, yazarlar çalışmada yapılan tüm işlemler için ilgili kanunlara ve kurumsal yönergelere uygun olarak hareket etmeli ve ilgili komitelerin / kuruluşların onayını almış olmalıdırlar.

HATALAR

Yazarlar yayınlanmış çalışmasında bir hata volduğunda, yazışmalardan sorumlu yazar makaleyi geri çekmek veya uygun düzeltmeyle yayınlamak için ilgili durumu derhal Baş Editöre bildirmekle yükümlüdür.

YAYIN POLİTİKASI

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi (Eski adı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), Aralık 2015’de kurulmuş bir dergidir. Dergimiz 2015 yılından itibaren fen, mühendislik, doğa ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanan ulusal/uluslararası hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Dergimiz TR-Dizinde taranmaktadır. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Dergisi (Eski adı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), Aralık 2015’de kurulmuş bir dergidir. Dergimiz 2015 yılından itibaren fen, mühendislik, doğa ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanan ulusal/uluslararası hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Dergimiz TR-Dizinde taranmaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler, editör, yayın, danışma kurulu ve hakemlerce değerlendirilir.

2. Dergimizde Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi, derleme yazılar, teknik not türünde bilimsel çalışmalar yayınlanır.

3. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler iki hakem (gerekli görüldüğü durumda üç hakem) tarafından değerlendirilir; kabul-red kararı tarafından verilir. Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulanmaktadır. Yeterli görülmeyen yazıların hakem önerileri doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Revizyon sonrasında, bilimsel açıdan yeterli görülmeyen çalışmalar gerekçesi açıklanmadan reddedilir.

4. Makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemesi zorunludur. Dergimize gönderilen makaleler için, ıslak imzalı Telif Hakkı Devri Formunun doldurulup gönderilmesi zorunludur.

5. Eserlerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlarına aittir. Eserler uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

6. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler 05.10.2017 tarihinden itibaren benzerlik kontrol programı olan Ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması veya akademik kurallara uygun alıntı yapılmaması halinde gönderi reddedilir. Mart 2022 tarihi itibariyle gönderilen makaleler için kaynakçalar hariç %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir. Benzerlik oranı çok düşük olsa bile (<%1) içeriğin akademik etik kurallarına uygun olması yazarların sorumluluğundadır.

7. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen eserler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Kural dışı hazırlanan tüm makaleler doğrudan reddedilecektir. 

8. Derleme makaleler için sayfa ve kaynak sayısı sınırlaması yoktur (Araştırma makaleleri için şablonda da belirtildiği gibi 18 sayfa sınırı vardır), derleme yayınlar ancak editör daveti ile kabul edilmektedir.

9. Makale kararında verilen minör revizyondan sonra 30 gün, majör revizyondan sonra 45 gün, yeniden yazılması gerekli revizyonundan sonra 60 gün içinde gerekli değişiklikler yazar tarafından yapılarak tekrar gönderilmelidir. Aksi takdirde yayın iade edilerek sürece tekrar alınmaz

10. Bir sayıda yayınlanacak yayın sayısı 2023 yılından sonra 20 olarak belirlenmiştir. Sayıdaki yayınlar sayıdaki makale içeriğine göre seçilerek yayınlanır. 

Ücretsizdir


TR Dizin 20466
Academindex 30370    

SOBİAD 20460               

Scilit 30371                        

29804 As of 2024, JARNAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC).