Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 14, Sayfalar 418 - 436 2019-10-29

A Study on the Reflections of Cyber Human Values Demonstrated by University Students on Lifelong Learning Trends
Üniversite Öğrencilerinin Sergilediği Siber İnsani Değerlerin Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerine Yansımaları Üzerine Bir İnceleme

Hatice YILDIZ DURAK [1] , Mustafa SARITEPECİ [2]


In the comparison of gender, it was determined that the lifelong learning trends of the female participants were higher than the male participants.  In addition, it can be said that as the time allocated to the use of daily technology decreases, the interest of the participants towards lifelong learning increases. It was determined that lifelong learning and cyber human value focused participatory behaviors have a moderate relationship. In addition, it was concluded that the lifelong learning trends of the participants had a significant and positive relationship with all sub-dimensions of cyber human value scale except tolerance. Multiple regression analysis was performed to determine which of these relationships had a predictive effect on lifelong learning trends. According to the results, it was determined that the lifelong learning tendencies of the participants were found to be important predictors of the values of cyber human behavior and accuracy-honesty.

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyal medya ortamlarında sergilediği siber insani değerleri ve bu değerlerin hayat boyu öğrenme eğilimlerine yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 akademik yılı güz döneminde iki devlet üniversitesinde farklı sınıflarda ve farklı bölümlerde okuyan 222 öğrenciden kişisel bilgi formu ve iki farklı ölçek ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon kullanılmıştır. İlişkisel tarama türündeki bu araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların siber insani değerlere ilişkin algılarının orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Barışçıl olma alt boyutunda katılımcı algılarının daha yüksek olduğu, hoşgörü alt boyutunda ise katılımcı algıları diğerlerine göre daha düşük düzeyde kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

 • Arıkan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Arouri, Y. M., & Hamaidi, D. A. (2017). Undergraduate students' perspectives of the extent of practicing netiquettes in a jordanian southern university. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 12(3).
 • Cetin, S., & Cetin, F. (2017). Lifelong learning tendencies of prospective teachers. Journal of Education and Practice, 8(12), 1-8.
 • Bentley, T. (2012). Learning beyond the classroom: Education for a changing world. New York: Routledge.
 • Demirel, M. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty-first century. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1709-1716.
 • Diker-Coşkun, Y., & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.
 • Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2016). Siber zorbalık: Eski bir toplumsal sorunla ilgili yeni tanımlamalar, bakışlar, değerlendirmeler. A. G. Baran & M. Çakır (Ed.), İnterdisipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, 167-187. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Fischer, G., & Konomi, S. I. (2007). Innovative socio‐technical environments in support of distributed intelligence and lifelong learning. Journal of Computer Assisted Learning, 23(4), 338-350.
 • Furner, C. P., & George, J. F. (2012). Cultural determinants of media choice for deception. Computers in Human Behavior, 28(4), 1427-1438.
 • Idrus, R. M., & Atan, H. (2007). Lifelong and lifewide distance education. Online Lifelong Learning in Malaysia: Research and Practice, 30-41.
 • Işık, A. (2015). Features of mobile devices and its implications into education: a literature review. Journal of Computer and Education Research, 3(6), 188-198.
 • Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Denizli ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kilicer, K., Coklar, A. N., & Ozeke, V. (2017). Cyber human values scale (i-value): the study of development, validity and reliability. Internet Research, 27(5), 1255-1274.
 • Kılıçer, K., Özeke, V., & Çoklar, A. N. (2018). Sosyal medya kullanıcılarına ait siber davranışların insani değerler bağlamında incelenmesi. Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 56, 19-39.
 • Pakizeh, A., Gebauer, J. E., & Maio, G. R. (2007). Basic human values: Inter-value structure in memory. Journal of Experimental Social Psychology, 43(3), 458-465.
 • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social Issues, 50(4), 19-45.
 • Schwartz, S. H. (2006). Les valeurs de base de la personne: théorie, mesures et applications. Revue Française de Sociologie, 47(4), 929-968.
 • Sharples, M. (2000). The design of personal mobile technologies for lifelong learning. Computers & Education, 34(3-4), 177-193.
 • Thøgersen, J., & Ölander, F. (2002). Human values and the emergence of a sustainable consumption pattern: A panel study. Journal of Economic Psychology, 23(5), 605-630.
 • Uzunboylu, H., & Hürsen, Ç. (2011). Lifelong learning competence scale (LLLCS): The study of validity and reliability. Hacettepe University Journal of Education, 41,449-460.
 • Yildiz-Durak, H. (2019). Human factors and cybersecurity in online game addiction: an analysis of the relationship between high school students' online game addiction and the state of providing personal cybersecurity and representing cyber human values in online games. Social Science Quarterly. doi: 10.1111/ssqu.12693
 • Yıldız-Durak, H., & Şahin, Z. (2018). Kodlama eğitiminin öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliliklerinin geliştirmesine katkısının incelenmesi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 2(2), 55-67.
 • Yılmaz, E. (2009). Açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinin insani değer profillerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi December
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5689-1805
Yazar: Hatice YILDIZ DURAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6984-0652
Yazar: Mustafa SARITEPECİ
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 16 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

APA YILDIZ DURAK, H , SARITEPECİ, M . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sergilediği Siber İnsani Değerlerin Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerine Yansımaları Üzerine Bir İnceleme. Journal of Computer and Education Research , 7 (14) , 418-436 . DOI: 10.18009/jcer.601158