Hakem Süreci ve Rehberi

Makale İnceleme, Değerlendirme ve Yayın Süreci


Ön İnceleme ve İntihal Taraması: Çalışma; dergi yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve Vancouver Sistemi’ne uygunluk açısından editör tarafından incelenir ve yazarın yüklediği benzerlik raporu kontrol edilir. Benzerlik oranının %25’den az olması şartı aranır.
Alan Editörü İncelemesi: Ön İnceleme ve benzerlik kontrol aşamasından geçen çalışma, ilgili alan editörü tarafından problematik ve akademik dil-üslup açısından incelenir.
Akademik Değerlendirme Süreci: Alan editörünün incelemesinden geçen çalışma, konu ile ilgili doktora tezi, kitap veya makalesi bulunan en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem süreci, çift taraflı kör hakemlik uygulaması çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür. Hakemin incelediği çalışma hakkındaki görüş ve kanaatini ya metin üzerinde belirtmesi ya da online hakem formu üzerinde en az 150 kelimelik bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir. Yazara, hakem görüşlerine katılmaması halinde itiraz ve görüşlerini savunma hakkı verilir. Alan editörü, yazar ve hakem arasında, gizliliği koruyarak karşılıklı iletişimi sağlar. Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, yayımlanmasının değerlendirilmesi teklifi ile Yayın Kurulu’na sunulur. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirtmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir. Makaleler; uygunluk, alan kavramlarının yerinde kullanımı ve dil açısından değerlendirilmek üzere dil ve ilgili alan uzmanlarına gönderilir. Uzmanların olumsuz kanaat belirttikleri makaleler yayımlanmaz. Kitap ve sempozyum değerlendirmeleri ile doktora tez özetlerinin yayımına, ilgili alan editörlerinin değerlendirmesi sonucunda karar verilir.
Düzeltme Aşaması: Hakemlerin inceledikleri metinde düzeltme yapılmasını istemeleri halinde, ilgili raporlar yazara gönderilir ve çalışmasını düzeltmesi istenir. Yazar, yaptığı düzeltmeleri ya kırmızı renk ile ya da altını sarı renkte belirterek alan editörüne sunar.
Alan Editörü İncelemesi: Alan editörü, yazarın metinde kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder.
Hakem İncelemesi: Düzeltme isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder.
Dil Kontrolü: Hakem sürecinden geçen çalışmalar, Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tekrar düzeltme istenir.
Yayın Kurulu İncelemesi: Teknik, akademik ve dil yönünden incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.
Dizgi ve Mizanpaj Aşaması: Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpaj için mizanpaj editörüne iletilir ve makale yayına hazır hale getirilir.