Teorik Makale
BibTex RIS Kaynak Göster

PHİLLİPS EĞRİSİ ANALİZİNİN GÜNÜMÜZDE GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 85 - 100, 30.09.2023
https://doi.org/10.53280/jer.1273903

Öz

Bu çalışmada amaç, Phillips eğrisi analizinin Türkiye’de geçerliliğini 1995-2021 zaman aralığı için yapısal kırılmalı birim kök testi, ARDL sınır testi ve VAR Granger nedensellik testi yöntemleri ile ortaya koymaktır. Yapılan çalışmaların sonucunda 1994 Türkiye Ekonomik Krizi, 1998 Asya Krizi ve 1999 Marmara depreminin etkilerini barındıran 2001 Krizi öncesi 2000 yılı veri seti için önemli bir tarihtir. Yapılan nedensellik testlerinde uzun dönemde ne işsizlikten enflasyona ne de enflasyondan işsizliğe doğru bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. Ayrıca kısa dönemde iki değişken arasında negatif yönlü ilişki olması, uzun dönemde ise iki değişkene ait prob değerlerinin istatistiksel olarak anlamsız olması Friedman’ın Phillips eğrisi görüşünü desteklemekte ve Türkiye’de Phillips eğrisi analizinin kısa dönemde geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. VAR Granger nedensellik testinin uzun dönemde nedensellik ilişkisi vermemesi de ARDL analizi sonucunu destekler niteliktedir.

Kaynakça

 • Agenor, P. R. & Bayraktar, N. (2010). Contracting Models of the Phillips Curve Empirical Estimates for Middle-İncome Countries. Journal of Macroeconomics, 32(2), 555-570.
 • Akkuş, G. E. (2012). Phillips Eğrisi: Enflasyon-İşsizlik Değiş-Tokuşu Teorik Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62(2), 99-151.
 • Altuntepe, N. (2009). 2008 Küresel Krizinin Ülkelerin İstihdam Yapısı Üzerine Etkilerinin Dinamik Bir Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 1(1), 129-145.
 • Arabacı, Ö. & Eryiğit, K. Y. (2012). A Thresold Regression Estimation of Phillips Curve: Turkey Case. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 29-47.
 • Aşırım, O. (1995). Output Inflation Trade Off: Evidence From Turkey. The Central Bank of The Republic of Turkey Research Department Tartışma Metni, (9506).
 • Ataman, B. C. (2006). Türkiye’de 2000-2005 Dönemi İşsizlik Üzerine Tartışmalar. İktisat İşletme ve Finans, 21(239), 93-107.
 • Ay, S. (2012). Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(2), 321-341.
 • Aydoğan, E. (2004). 1980'den Günümüze Türkiye'de Enflasyon Serüveni. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1), 91-110.
 • Bayrak, M. & Kanca, O. C. (2013). Türkiye’de Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3), 97-116.
 • Beaudry, P. & Doyle, M. (2000, June). What Happened to the Phillips Curve in the 1990s in Canada? In Proceedings of a seminarheld by the Bank of Canada (Vol.61).
 • Bhattarai, R. K. (2004). Unemployment-Inflation Trade-Offs in OECD Countries: Lessons from Panel Data and Theories of Unemployment. Research Memorandum, 48, 1-33.
 • Bilgili, Y. (2016). Karşılaştırmalı Makro İktisat. İstanbul: 4T Yayınevi.
 • Büyükakın, T. (2008). Phillips Eğrisi: Yarım Yüzyıldır Bitmeyen Tartışma. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (39), 133-159.
 • Clark, M. P. B. & Laxton, M. D. (1997). Phillips Curves, Phillips Lines and The Unemplyment Costs of Overheating. International Monetary Fund.
 • Domaç, İ. (2004). Explaining and Forecasting Inflation in Turkey. Available at SSRN 610331.
 • Emsen, Ö. S., Kuşçu, S. & Sarsılmaz, F. (2003). Phillips Eğrisi Analizi ve Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan Üzerine Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 81-99.
 • Eryüzlü, H. (2020). Covid-19 Ekonomik Etkileri ve Tedbirler: Türkiye’de “Helikopter Para” Uygulaması. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 3(1), 10-19.
 • Etci, H. & Karagöl, V. (2019). Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik: 2000-2018. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 58-75.
 • Flaschel, P. & Krolzig, H. M. (2003). Wage and Price Philipps Curves: An Empirical Analysis of Destabilizing Wage-Price Spirals. Nuffield College.
 • Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58(1), 1-17.
 • Friedman, M. (1976). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. Journal of Political Economy, 85(3), 451-472.
 • Friedman, M. (1997). The Role of Monetary Policy American Economic Review (1968) 58, March, pp. 1-17. In A Macroeconomics Reader (pp. 176-191). Routledge.
 • Gaiotti, E. (2008). Has Globalisation Changed The Phillips Curve? Firm-Level Evidence on The Effect of Activity On Prices. (July 11, 2008). Bank of Italy Temi diDiscussione (Working Paper) No, 676.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-Pectral Methods. Econometrica: Journal of The Econometric Society, 424-438.
 • Lee, J. & Strazicich, M. C. (2013). Minimum LM Unit Root Test With One Structural Break. Economics Bulletin, 33(4), 2483-2492.
 • Mangır, F. & Erdoğan, S. (2012). Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (1990-2011). Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (570), 77-77.
 • Öğünç, F. (2006). Estimating The Neutral Real Interest Rate For Turkey By Using An Unobserved Componenets Model (Master's thesis, Middle East Technical University).
 • Önder, A. Ö. (2009). The Stability of The Turkish Phillips Curve and Alternative Regime Shifting Models. Applied Economics, 41(20), 2597-2604.
 • Özer, M. O. (2020). Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Oranları Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin Analizi: Phillips Eğrisine Fourier Yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39), 179-192.
 • Palley, T. (2012). The Economics of The Phillips Curve: Formation of Inflation Expectations Versus Incorporation of Inflation Expectations. Structural Change and Economic Dynamics, 23(3), 221-230.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches To The Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Phelps, E. S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time. Economica, 254-281.
 • Phillips, A. W. (1954). Stabilisation Policy in A Closed Economy. The Economic Journal, 64(254), 290-323.
 • Phillips, A. W. (1958). The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rates in The United Kingdom, 1851-1957. Economica, New Series, 25(100), 283-299.
 • Samuelson, P. A. & Solow, R. M. (1960). Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy. The American Economic Review, 50(2), 177-194.
 • Sanchez, D. A. (2006). A New Keynesian Phillips Curve for Japan. Federal Deposit Insurance Corporation, 6, 1-21.
 • Stimel, D. (2010). Choice of Aggregate Demand Proxy and its Affect on Phillips Curve Nonlinearity: US Evidence. Economics Bulletin, 30(1), 543-557.
 • The World Bank, (2022). Inflation Rate, Unemployment Rate. https://www.worldbank.org/tr, (Erişim Tarihi: 05.12.2022).
 • Tunalı, Ç. B. (2009). İktisatta Beklentiler ve Beklentilerin Modellenmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 59(1).
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (2022). TCMB Enflasyon Raporu, https://www.tcmb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 05.12.2022).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2022). Türkiye İş Gücü İstatistikleri, Tüketici Fiyat Endeksi İstatistikleri. https://www.tuik.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 05.12.2022).
 • Uysal, D. & Erdoğan, S. (2004). Enflasyon ile İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği (1980-2002). Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6), 35-47.
 • Yaşar, P. (2008). Alternatif Hasıla Açığı Tahmin Yöntemleri ve Phillips Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir Çalışma (DPT Planlama Uzmanlığı Tezi).
 • Yavuz, D. & Çetinkaya, A. (2002). Calculation of Output-Inflation Sacrifice Ratio: The Case of Turkey (No. 0211).

A STUDY ON THE CURRENT VALIDITY OF PHILLIPS CURVE ANALYSIS: THE CASE OF TÜRKİYE

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 85 - 100, 30.09.2023
https://doi.org/10.53280/jer.1273903

Öz

The subject of the research is to demonstrate the validity of the Phillips curve analysis in Turkey for the 1995-2021 time interval by using the refractive stationarity test, the ARDL test and the VAR Granger causality test. In the findings obtained from the analyzes, the year 2000 is an important date for the data set before the 2001 Crisis, which includes the 1994-98-99 crises and the effects of the Marmara Earthquake. In the causality tests, no long-term causality relationship was found from unemployment to inflation, or from inflation to unemployment. In addition, negative interaction in the short term and statistically insignificant probability values in the long term support Friedman's view of the Phillips curve and show that the Phillips curve analysis remains valid in Turkey in the short term. The fact that the Granger test does not give a causal relationship in the long term also supports the result of ARDL analysis.

Kaynakça

 • Agenor, P. R. & Bayraktar, N. (2010). Contracting Models of the Phillips Curve Empirical Estimates for Middle-İncome Countries. Journal of Macroeconomics, 32(2), 555-570.
 • Akkuş, G. E. (2012). Phillips Eğrisi: Enflasyon-İşsizlik Değiş-Tokuşu Teorik Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 62(2), 99-151.
 • Altuntepe, N. (2009). 2008 Küresel Krizinin Ülkelerin İstihdam Yapısı Üzerine Etkilerinin Dinamik Bir Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 1(1), 129-145.
 • Arabacı, Ö. & Eryiğit, K. Y. (2012). A Thresold Regression Estimation of Phillips Curve: Turkey Case. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 29-47.
 • Aşırım, O. (1995). Output Inflation Trade Off: Evidence From Turkey. The Central Bank of The Republic of Turkey Research Department Tartışma Metni, (9506).
 • Ataman, B. C. (2006). Türkiye’de 2000-2005 Dönemi İşsizlik Üzerine Tartışmalar. İktisat İşletme ve Finans, 21(239), 93-107.
 • Ay, S. (2012). Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(2), 321-341.
 • Aydoğan, E. (2004). 1980'den Günümüze Türkiye'de Enflasyon Serüveni. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1), 91-110.
 • Bayrak, M. & Kanca, O. C. (2013). Türkiye’de Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3), 97-116.
 • Beaudry, P. & Doyle, M. (2000, June). What Happened to the Phillips Curve in the 1990s in Canada? In Proceedings of a seminarheld by the Bank of Canada (Vol.61).
 • Bhattarai, R. K. (2004). Unemployment-Inflation Trade-Offs in OECD Countries: Lessons from Panel Data and Theories of Unemployment. Research Memorandum, 48, 1-33.
 • Bilgili, Y. (2016). Karşılaştırmalı Makro İktisat. İstanbul: 4T Yayınevi.
 • Büyükakın, T. (2008). Phillips Eğrisi: Yarım Yüzyıldır Bitmeyen Tartışma. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (39), 133-159.
 • Clark, M. P. B. & Laxton, M. D. (1997). Phillips Curves, Phillips Lines and The Unemplyment Costs of Overheating. International Monetary Fund.
 • Domaç, İ. (2004). Explaining and Forecasting Inflation in Turkey. Available at SSRN 610331.
 • Emsen, Ö. S., Kuşçu, S. & Sarsılmaz, F. (2003). Phillips Eğrisi Analizi ve Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan Üzerine Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 81-99.
 • Eryüzlü, H. (2020). Covid-19 Ekonomik Etkileri ve Tedbirler: Türkiye’de “Helikopter Para” Uygulaması. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 3(1), 10-19.
 • Etci, H. & Karagöl, V. (2019). Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik: 2000-2018. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 58-75.
 • Flaschel, P. & Krolzig, H. M. (2003). Wage and Price Philipps Curves: An Empirical Analysis of Destabilizing Wage-Price Spirals. Nuffield College.
 • Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review, 58(1), 1-17.
 • Friedman, M. (1976). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. Journal of Political Economy, 85(3), 451-472.
 • Friedman, M. (1997). The Role of Monetary Policy American Economic Review (1968) 58, March, pp. 1-17. In A Macroeconomics Reader (pp. 176-191). Routledge.
 • Gaiotti, E. (2008). Has Globalisation Changed The Phillips Curve? Firm-Level Evidence on The Effect of Activity On Prices. (July 11, 2008). Bank of Italy Temi diDiscussione (Working Paper) No, 676.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross-Pectral Methods. Econometrica: Journal of The Econometric Society, 424-438.
 • Lee, J. & Strazicich, M. C. (2013). Minimum LM Unit Root Test With One Structural Break. Economics Bulletin, 33(4), 2483-2492.
 • Mangır, F. & Erdoğan, S. (2012). Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (1990-2011). Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (570), 77-77.
 • Öğünç, F. (2006). Estimating The Neutral Real Interest Rate For Turkey By Using An Unobserved Componenets Model (Master's thesis, Middle East Technical University).
 • Önder, A. Ö. (2009). The Stability of The Turkish Phillips Curve and Alternative Regime Shifting Models. Applied Economics, 41(20), 2597-2604.
 • Özer, M. O. (2020). Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Oranları Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin Analizi: Phillips Eğrisine Fourier Yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39), 179-192.
 • Palley, T. (2012). The Economics of The Phillips Curve: Formation of Inflation Expectations Versus Incorporation of Inflation Expectations. Structural Change and Economic Dynamics, 23(3), 221-230.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches To The Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Phelps, E. S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time. Economica, 254-281.
 • Phillips, A. W. (1954). Stabilisation Policy in A Closed Economy. The Economic Journal, 64(254), 290-323.
 • Phillips, A. W. (1958). The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rates in The United Kingdom, 1851-1957. Economica, New Series, 25(100), 283-299.
 • Samuelson, P. A. & Solow, R. M. (1960). Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy. The American Economic Review, 50(2), 177-194.
 • Sanchez, D. A. (2006). A New Keynesian Phillips Curve for Japan. Federal Deposit Insurance Corporation, 6, 1-21.
 • Stimel, D. (2010). Choice of Aggregate Demand Proxy and its Affect on Phillips Curve Nonlinearity: US Evidence. Economics Bulletin, 30(1), 543-557.
 • The World Bank, (2022). Inflation Rate, Unemployment Rate. https://www.worldbank.org/tr, (Erişim Tarihi: 05.12.2022).
 • Tunalı, Ç. B. (2009). İktisatta Beklentiler ve Beklentilerin Modellenmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 59(1).
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (2022). TCMB Enflasyon Raporu, https://www.tcmb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 05.12.2022).
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2022). Türkiye İş Gücü İstatistikleri, Tüketici Fiyat Endeksi İstatistikleri. https://www.tuik.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 05.12.2022).
 • Uysal, D. & Erdoğan, S. (2004). Enflasyon ile İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği (1980-2002). Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6), 35-47.
 • Yaşar, P. (2008). Alternatif Hasıla Açığı Tahmin Yöntemleri ve Phillips Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir Çalışma (DPT Planlama Uzmanlığı Tezi).
 • Yavuz, D. & Çetinkaya, A. (2002). Calculation of Output-Inflation Sacrifice Ratio: The Case of Turkey (No. 0211).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yusuf EKİNCİ 0000-0002-0068-9093

Şüheda GÜZEL 0000-0002-0126-1232

Melike Hayriye KARA 0000-0001-9877-1441

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA EKİNCİ, Y., GÜZEL, Ş., & KARA, M. H. (2023). PHİLLİPS EĞRİSİ ANALİZİNİN GÜNÜMÜZDE GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Journal of Economics and Research, 4(2), 85-100. https://doi.org/10.53280/jer.1273903

22310