Güncel Sayı

Cilt: 4 Sayı: 2, 30.09.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

 • Journal of Economics and Research (JER) iktisadi ve idari bilimler alanlarındaki akademik düzeyde güncel tartışmaları konu edinmektedir. Bahse konu tartışmaların gelişmesinde söz sahibi olabilecek özelliklerdeki çalışmaları yayımlamak suretiyle, hem konu ile ilgilenen araştırmacıları buluşturmayı, hem de bu tartışmalara katkı sunmayı temel amaç olarak görmektedir.

 • Dergimizde yayımlanmak için değerlendirmeye alınacak alanlar şunlardır:
  – İktisat
  – İşletme
  – Finans
  – Maliye
  – Ekonometri
  – Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
  – Uluslararası İlişkiler
  – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Bu nedenle dergimiz salt akademisyenlerden gelen çalışmalara değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelebilecek akademik nitelikli özgün çalışmalara da açıktır.

JER YAZIM KURALLARI VE MAKALE ŞABLONU

1) Çalışmanın tamamı Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
2) Makale başlığı, sayfanın ortasına hizalı biçimde, Times New Roman yazı karakterinde, Bold olarak yazılmalıdır. Tamamı Büyük Harf ile yazılması gereken Makale Başlığını oluşturan kelimelerin tamamı 14 punto olmalıdır.
3) Yazar isimleri çalışma başlığının sonrasında tek satır atlanarak, sağa yaslı ve sağ üst köşesinden numaralandırılmış biçimde yazar adının baş harfi, soyadının ise tamamı büyük olacak şekilde; Times New Roman 12 Punto Bold karakterine uygun olarak İtalik biçimde yazılmalıdır. Yazarların sırasıyla; “Unvan, kurum, e-posta, orcid bilgileri” ise dipnot olarak sayfanın altında; Times New Roman 8 Punto ile belirtilmelidir.
4) Çalışmalarda ana metinden önce; Türkçe başlık ve Öz ile hemen altında İngilizce başlık ve Abstract verilmelidir. En az 100, en fazla 200 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanan Türkçe ve İngilizce Özetler, Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak yazılmalıdır. (Metin dili yabancı dilde olan çalışmalarda ise yabancı dildeki özetin altında Türkçe özet yer almalıdır).
5) Makaleler, Microsoft Office Word 97-2003 ile uyumlu yazılım programı kullanılarak 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan 2,5 cm, soldan 3 cm; üstten 2 cm ve alttan ise 2,3 cm olmak üzere, Tek Satır Aralıklı, İki Yana Yaslı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 6 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.
6) Metni oluşturan kelimeler arasında birden fazla boşluk bırakılmamalı, noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra ise bir boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1 cm olmalıdır. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.
7) “GİRİŞ”, “SONUÇ VE DEĞERLENDİRME”' ve “KAYNAKÇA” başlıklarına numara verilmemeli ve sola yaslı bir şekilde tamamen büyük harflerle bold yazılmalıdır.
8) Ana başlıklar: Ana başlıklar iki yana yaslanmış şekilde, tamamen büyük harflerle bold ve 12 punto ile yazılmalıdır.
9) Ara başlıklar: Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak her kelimenin ilk harfi büyük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır. Ara başlıklar sola yaslı şekilde, bold ve 12 punto ile yazılmalıdır.
10) Şekil, tablo ve fotoğraflar mümkün olduğunca yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. 12 punto Times New Roman Bold karakterine uygun hazırlanması gereken Şekil ve Tablo başlıkları mutlaka numaralandırılmalı (Tablo 1.) ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Gerektiğinde açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve tabloların hemen altında 8 punto ile verilmelidir. Şekil, tablo içinde yer alan metin 10 punto olmalıdır. Ayrıca tablo ve şekillere ait kaynaklar, alt tarafta 8 punto ile verilmelidir.
11) Atıflar;
• Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilmelidir (Örnek, 2001: 28).
• Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde, soyada göre alfabetik olarak, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanmalıdır (Örnek, 2001: 120; Türkmen, 2018: 74).
• İki yazarlı kaynaklarda, araya “ve” yazılmalı; ikiden fazla yazarlı kaynaklarda ise birinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır (Örnek ve Türkmen, 2008: 74), (Taş vd., 2001: 425). Yazarın adı, ilgili cümle içinde geçiyor ise, parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir (1990: 28). Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri, yayın yılına bir harf eklenmek suretiyle ayırt edilir (İlhan, 2003a: 25), (İlhan, 2003b: 58).
• Ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken, bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı eser şu şekilde gösterilmelidir (Köprülü, 1911: 75’ten aktaran, Çelik, 1998: 25).
• El yazması bir eser kaynak gösterilirken, müellif veya mütercim adından sonra [yz.] kısaltması konmalı, varak numarası örnekteki gibi belirtilmeli ve tam künye kaynakçada gösterilmelidir (Ahmedî, [yz.] 1410: 7b).
• Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken, metin içindeki kısaltma örnekteki gibi olmalı, açılımı kaynakçada verilmelidir (BCA, Mühimme 15: 25).

12) Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmesi yeterlidir.
13) Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça”ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemelidir. Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre (Soyadı kanunundan öncekiler için yazar adı esas alınır.) alfabetik olarak verilmelidir.
• Kaynakçada yer alan kaynak düzeni; girinti şekli Asılı 1 cm olarak ayarlanacak biçimde olmalıdır.
KAYNAKÇA’DA TÜM GÖSTERİMLER APA (American Psychological Association) FORMATI KULLANILMALIDIR.

Önemli Not: JER, makale şablonunu BURADAN indirebilirsiniz. Çalışmalarınızı şablona uygun biçimde göndermeniz hakem sürecinin başlatılması için ön koşulu oluşturmaktadır.


• Journal of Economics and Research (JER) sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece Journal of Economics and Research'ün belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.
• Yazar/lar, "Yazarların Sorumlulukları" sayfasında yer alan Telif Hakkı Sözleşmesini doldurup, imzalayarak Journal of Economics and Research’e göndermekle yükümlüdür.
• Gönderilen makalelerde intihal oranı, iThenticate programı raporuna göre, %20'yi geçmemelidir. JER akademik aşırmacılık taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkında sahiptir.
• JER, yılda iki sayı (Nisan ve Eylül) olarak yayınlanmakta ve yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.
• Gönderilen makaleler "akran değerlendirmesi" (peer review) hakem sürecine tabidir. Hakem sürecinde çift kör hakemlik sistemi kullanılmakta olup, yazar(lar) ve hakemler birbirlerinin bilgilerini hiçbir şekilde görememektedirler. Makale değerlendirme süreci 1-5 ay arasında sonuçlanmaktadır.
• TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerinde yer alan "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve Etik Kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı Etik Kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi doğrultusunda, dergimize gönderilecek Etik Kurul kararı gerektiren çalışmaların Etik Kurul Kararları ek dosya olarak yüklenmelidir. Etik Kurul Onay Belgesi için tıklayınız.
• JER Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan akademik çalışmalara yer vermektedir.

Journal of Economics and Finance (JER), yazarların, dergi editörlerinin, hakemlerin ve yayıncıların etik kuralları ve sorumlulukları için Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan kılavuzları ve politikaları takip etmektedir. Makale gönderimlerinde ve değerlendirme süreçlerinde COPE tarafından editörler, hakemler, yazarlar ve yayıncılar için yayınlanan uluslararası standartlar dikkate alınmaktadır. Bunlar:

Yazarların Etik Sorumlulukları
JER’e çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün ve güncel olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın yararlandıkları bütün çalışmalara eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
• Çalışmanın içeriğine bir katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir. (Varsa) çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler açıklanmalıdır.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir. Yazar(lar) talep edilen veri ve bilgiyi yayım ve/veya bilim kuruluna sunmalıdır.
• Yazar(lar)ın yayımlanmış, değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda dergi editörünü veya yayımcıyı bilgilendirme, çalışmasını düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz.
• Başka bir dergide yayımlanmış çalışma JER’e gönderilemez.
• Başka bir dergiye gönderilen, henüz değerlendirmesi bitmemiş bir çalışma JER’e gönderilemez.
• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışma için yazar ekleme-çıkarma, yazar sırası değiştirme gibi bir işlem talep edilemez.
Yazarların çalışmalarına ilişkin olarak "Etik Kurul Onayı" almaları gerekmektedir.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Genel Görev ve Sorumluluklar
Editörler,

• Derginin ulusal ve uluslararası alanda gelişimini sağlamak,
• Yayımlanan çalışmaların kalitesini arttırmaya yönelik süreçleri yönetmek,
• Derginin bütün paydaşları için etik kuralların uygulanması süreçlerini yürütmek,
• Derginin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yayımlama ve etik politikalarda güncelleme yapmak,
• Derginin internet sayfasını düzenlemek ve güncel tutmak ile sorumludurlar.

Okuyucu ile İlişkiler
Editörler,
• Okuyucunun dergi yayımlama, kapsam ve etik ile ilgili geri bildirimlerini dikkate almak,
• JER’de yayımlanan çalışmaları okuyucunun ilgi ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştirmek,
• Okuyucudan gelen soruları etik kurallar çerçevesinde kalmak şartıyla cevaplamak ile yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörler yazarlara karşı;
• JER’e gönderilen çalışmaları hakemlere gönderilip gönderilmemesi konusunda karar veren yayım kuruluna göndermek
• Yazarları yayım ve etik politikalar ile ilgili bilgilendirmek,
• Yazarların hakemlerle ilgili olası çatışmalarını engellemek,
• “Çift Kör Hakemlik” kavramını sağlıklı bir şekilde yürüterek yansız bir değerlendirme yapılmasını sağlamak,
• Yazarların aralarında çıkar çatışması olduğunu belirttiği ve çalışmalarının bu hakemlere gönderilmemesi konusundaki taleplerini uygun gerekçelerle değerlendirmek,
• Yazarların henüz değerlendirme sürecinde olan çalışmalarını geri çekmek konusundaki taleplerini olumlu karşılamak,
• Yazarların hakem ve editör kararlarına/raporlarına itirazlarını değerlendirmek ve uygun görülürse yeni bir değerlendirme süreci başlatmak ile sorumludur.

Hakemler ile İlişkiler
Editörler hakemlere karşı;
• Aday çalışmanın konusuna uygun bir hakem belirlemek,
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberliği sağlamak,
• Yazarlar ile hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek,
• Değerlendirmeyi yapan hakeme ilişkin bilgileri gizli tutmak,
• Hakemleri tarafsız olma yönünde teşvik etmek,
• Hakemlerin yayım ve etik politikalar ile ilgili sorularını cevaplamak,
• Hakem havuzunu geliştirecek güncellemeler yapmak,
• Değerlendirme süresi ile ilgili hakemlere hatırlatmalarda bulunmak,
• Hakemleri yapıcı, nazik ve uygun bir dille değerlendirme yapmaları konusunda teşvik etmek ile sorumludurlar.

Editörler Kurulu ile İlişkiler
Editörler,
• Editörler Kurulu ile belirli aralıklarda toplantı yapmak,
• Kurulun JER’in yayım ve etik politikaları ile ilgili ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberliği sağlamak,
• İhtiyaç duyulduğunda Kurula JER’in yayım ve etik politikaları ile ilgili eğitim sağlamak,
• Kuruldan gelen dönütleri dikkate alarak dergiyi geliştirmek,
• Kurul üyelerinin tarafsız olmasını sağlamak,
• Kurulu çalışmaları bilimsel ölçütler çerçevesinde değerlendirmeleri konusunda teşvik etmek,
• Aday çalışmanın konusuna göre ilgili kurul üyesi ile değerlendirme ile ilgili iletişime geçmek ile sorumludurlar

Yazar Hakları:
Yazar(lar),

• Çıkar çatışması ve/veya etik gerekçelerle çalışmalarını gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilirler.
• Henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilirler.
• Hakem raporlarına ve editör kararlara itiraz etme hakkına sahiptirler.
• Basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle, ilk yayımlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için veya kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için düzeltme (erratum) talep edebilirler.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
JER’e gönderilen çalışmalar, isimsiz olarak ilgili alanda en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde makale hakkında olumlu ve olumsuz görüşün eşitliği durumunda editörün veya üçüncü bir hakemin görüşü alınır.
JER’de çift kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir, yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir. Bu bağlamda JER’de çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
• JER’in yayım ilkelerini okumak
• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek. Uzmanlık alanı olmadığı halde sadece makalenin konusu hakkında fikir sahip olabilmek adına değerlendirmeyi kabul etmemek,
• Değerlendirmeyi yaparken yansız olamayacaklarını fark ettiklerinde değerlendirme yapmayı reddetmek,
• Değerlendirme sürecini belirli bir zaman çerçevesinde tamamlamak,
• Tarafsızlık ve gizlilik çerçevesinde değerlendirme yapmak,
• Çıkar çatışması gibi bir durumla karşılaştıklarında, değerlendirme yapmayı reddetmek ve bu durumu editöre bildirmek,
• Değerlendirdikleri makalenin aynı anda bir başka dergiye gönderildiğini tespit ettiklerinde durumu editöre bildirmek,
• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik dille yapmak. Düşmanlık, hakaret ve iftira gibi kişisel yorumlar yapmamak,
• Değerlendirmelerin makalenin içeriği ile ilgili olmasına dikkat etmek. İnanç, mezhep, ırk, cinsiyet siyasi düşünce gibi faktörlerin değerlendirme sürecine kesinlikle etki etmemesi konusunda duyarlı davranmak.

Dergi Politikası
Hakemlik ve Basım Süreçleri

1. JER’de yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Daha önce bir kongrede sunulmuş olan bildiriler kongre kitabında çalışmanın bütünü yayımlanmamış olması koşuluyla ve lisansüstü tez çalışmasından derlenen makaleler gerekli bilgilendirmeyi içeren bir dipnotun sayfa sonunda belirtilmesi koşuluyla JER’e gönderilebilir. Yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

2. JER’e ulaşan çalışmalar, Editörler Kurulu tarafından dergi kapsamı ve yazım kurallarına uygunluk açısından ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan çalışmalar kör hakemlik yöntemiyle en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakemlere değerlendirme yapmaları için 30 gün süre verilir ve bu süre içinde dönüş yapmayan hakemin yerine yeni bir hakem atanır. Aday çalışmanın dergide yayımlanabilmesi için en az iki hakemden olumlu görüş alması gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakemin görüşüne sunulur. Yazar(lar) hakem(ler) tarafından (varsa) önerilen düzeltmeleri 30 gün içinde yapmakla yükümlüdürler. Hakem(ler)den yayımlanabilir raporu alan ve dergi editörlüğü tarafından kontrolü sağlanmış makaleler yayımlanma sürecine girerler. Makalelere son biçimi yazar(lar) tarafından verilir. Yayıma kabul edilen makalelere bir DOI numarası verilir ve bu makaleler Editörler Kurulu kararıyla uygun bir sayıda yayımlanırlar. Son biçimi verilen ve yayım sürecine alınan makaleler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Yazarlar çalışmalarını ön kontrol aşamasındayken geri çekebilirler. Hakem değerlendirmesinde olan çalışmaların geri çekilmesi mümkün değildir.

3. Hakem(ler) yazar(lar)ın, yazar(lar) ise hakem(ler)in kimlik bilgileri hakkında bilgi sahibi değildir. Bu konudaki gizliliği sağlama sorumluğu dergi editörlüğüne aittir.Dergimiz yürüttüğü yayın faaliyetinden dolayı makale gönderim/süreç işletimi/yayın gibi iş ve işlemlerinden hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir.

22310