Yazım Kuralları

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde yayın yapan dergimiz, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar-Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Uygulamalı Fizik alanlarında özgün çalışmaları içermektedir. Dergide yayınlanacak makalelerin yazım kuralları aşağıda ve dergi şablonunda verilmektedir. Tüm makaleler, bilimsel katkı ve kapsamları bakımından, alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilirler. Yazarlar verilerinin doğruluğundan sorumludurlar. Dergi gerekli gördüğü yerlerde dil ve yazım ile ilgili uygun düzeltmeleri yapma hakkını saklı tutar. Makaleler gerekli görüldüğünde revizyon yapılmak üzere sorumlu yazara geri gönderilebilir. Dergide basılan yazıların telif hakkı “Karadeniz Teknik Üniversitesi Journal of Investigations on Engineering and Technology Dergisi” adına alınır. Daha önce herhangi bir dilde basılmış yazılar dergide basılmak üzere değerlendirilmez. Dergideki değerlendirme ve yayın süreci için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yazarlar Karadeniz Teknik Üniversitesi Journal of Investigations on Engineering and Technology Dergisi’ne gönderdikleri ve süreçteki bir çalışmayı başka bir dergiye gönderemezler. Yazarlar online sistem üzerinden (DergiPark sistemi) makale ile birlikte “Telif hakkı devir formu”, “Çıkar çatışması bildirim formu”, “Yazar katkısı bildirim formu” ve "Kontrol listesi" ilk kayıtta sisteme yüklemek zorundadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Journal of Investigations on Engineering and Technology Dergisine sunulacak makaleler MS-Word® formatında “Makale Şablonu” kullanılarak hazırlanabilir. Sunulan makaleler ilgili alan editörleri tarafından incelenip değerlendirilecek, süreç içerisinde makalenin durumu hakkında yayın sahibi bilgilendirilecektir.

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Kör Hakemlik
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde yayın yapan dergimize gönderilen makalelerin tümü değerlendirme aşamalarında makale yazarları ile makaleyi değerlendiren hakem kimlikleri çift körleme ile gizlenmektedir. Bu nedenle makale yüklenirken yazar(lar) ile ilgili bilgi bulundurmamalıdır. Yazar bilgileri ayrı bir dosyada kapak sayfasında verilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme
Journal of Investigations on Engineering and Technology(JIET), dergisine yayınlanmak üzere değerlendirmeye gönderilen makaleler yayın ilkeleri doğrultusunda Baş Editör tarafından ön incelemeye alınır. Baş Editör dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri Ön Kontrole göndermeden yazar(lar)a iade etme kararı verme hakkına sahiptir. JIET Dergisi’ne gönderilen makaleler Dergipark sayfamızda belirtilen yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik kurallarımıza göre yardımcı editörler tarafından ön kontrolü yapılmaktadır. Bu kurallarımızdan herhangi birine uyulmamış makaleler yazarlara düzeltmeleri amacıyla tekrar gönderilir. Yazar JIET Dergisi’nin yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik kurallarına göre düzeltmeleri en geç 20 gün içerisinde yapıp göndermediği takdirde makale reddedilebilmektedir.

Ön kontrol aşamasından geçen makaleler değerlendirme aşamasına yardımcı editörler tarafından gönderilir. Eğer gönderilen makalenin bilimsel içeriği ve JIET Dergisi yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik kurallarına uygun olduğuna kanaat getirilirse makale değerlendirmesi amacıyla ilgili danışman kurulumuzun önerisi de alınarak Alan editörüne gönderilir.

Alan editörü makaleyi bilimsel içerik zayıf ve etik kurallara uymayan makaleyi reddedebilir veya bilimsel içerik güçlü olan ve etik kurallara uygunluğunu kabul ederek alanında uzman en az iki hakeme göndererek gönderilerek şekil, içerik, özgün değer, uluslararası literatüre ve bilime/teknolojiye katkı sağlaması bakımından incelettirilir. Alan editörü makaleyi dil editörüne ve istatistik editörüne yönlendirerek kontrol edilmesini isteyebilir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazar(lar)a iade edilir. Yazar (lar)’ın İngilizce makale göndermeden önce eseri dil yönünden bir dil bilimciye incelettirmesi tavsiye olunur. Belirlenen gereksinimleri karşılayan ve hakem değerlendirmesine uygun bulunan makaleler incelenmek üzere en az iki ya da daha fazla hakeme gönderilir. Yazar(lar) makale konusu ile ilişkili, konusunda uzman ve yazar(lar) ile aynı kurumdan olmayan en az üç potansiyel hakem önermelidirler. Hakemlerin makaleyi değerlendirmek için kabul etmeleri için 15 (onbeş) gün ve makalenin değerlendirmesini tamamlamaları için ise 20 (yirmi) gün süre verilmektedir. Bu süreç zarfında hakemler tarafından düzeltiler alan editörüne, alan editörü de yazara gönderir. Yazar hakem düzeltilerini yaptıktan sonra düzeltme yaptığı yerleri işaretleyerek makale dosyasını ve hakem yorumlarına cevap dosyasını yükleyerek düzenleme işlemini tamamlaması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında makale alan editörü kontrolüne geçmektedir. Alan editörü de eğer düzeltileri görmek isteyen hakem veya hakemler varsa ilgili hakemlere gönderir. Alan editörü, hakem görüşlerini aldıktan sonra makale hakkındaki kararını baş editörlüğe bildirir.

Dergide yayınlanacak makalelerin bilimsel içerik ile ilgili bütün sorumluk yazar (lar)’a aittir. "Telif Hakkı Formu" tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve sorumlu yazar tarafından makale ile birlikte ayrı bir ek dosya olarak derginin online başvuru sistemine yüklemelidir. Bütün yazarlar DergiPark sistemine kayıtlı olmalıdır ve makalenin sisteme yüklenmesi sırasında, üst veri/metadata bölümüne bütün yazarların isimleri, çalıştıkları kurumlara ait adres bilgileri, mail adresleri ve ORCID ID numaraları eksiksiz olarak girilmelidir. Yazarlardan herhangi birisi DergiPark sistemine kayıtlı değilse makale askıda beklemekte olup Editör ataması gerçekleşememektedir. Ayrıca, üst veri/metadata bölümüne makalenin özeti (abstract) ve kaynaklar kısmı girilmelidir. Bahsedilen bilgilerden herhangi birinin eksik olması durumunda makale bilgilerin tamamlanması için sorumlu yazara geri iade edilecektir.
İnsan anket ve hayvan deneysel veya klinik çalışmalarda etik kurul onayı alınmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve makale gönderilirken etik komite raporu eklenmelidir. Makalenin kabulünden sonra yazar eklenemez ve yazarların sırası değiştirilemez.

Hakem değerlendirmesi sonrasında revizyona ihtiyaç duyulan makaleler DergiPark sistemi üzerinden yazar(lara) elektronik olarak yönlendirilir. Yazar(lar) hakem(lerin) yorumlarını dikkate almalı, yorum ve eleştirileri tek tek açıklamalıdır. Aynı zamanda hakemlerin eleştirilerine katılmadıkları durumda detaylı bir açıklama hazırlamalıdırlar. Hakem değerlendirilmelerinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde sisteme yüklenerek makale revizyon süreci tamamlanmalıdır. Belirtilen süre yazarın ek süre talep etmesi veya alan editörü kararı ile uzatılabilir. Aksi takdirde mevcut makale yeni sunulan bir makale olarak değerlendirilir. Alan Editörü son karara varmadan önce yazar(lar) tarafından yapılan revizyonları ve düzeltmeleri gözden geçirerek makalenin yayınlanıp yayınlamayacağına ait son kararı verir.

Düzenleme
Değerlendirme aşamasında kabul edilen makale bu aşamaya gelir. Bu süreç içerisinde makalenin dergiye göre mizanpajı yapılır. Öncelikle makalenin dergiye göre düzenlenmiş hali yazarlara gönderilir. Yazarlar makalenin son halini kontrol edip düzeltmelerini düzenleme editörlerine bildirirler. Düzenlemeleri yapılan makale dizgi aşamasına gönderilir.

Makalelerin Geri Çekilmesi
JIET Dergisi’ne gönderilmiş makaleler makalelerini yazım denetimi aşamasında veya yayınlanması için kabul edildikten sonra geri çekemezler. Makalenin sorumlu yazarı bu aşamalardan birinde olmayan makalesi için tüm yazarların ıslak imzaları ile imzaladıkları bir dilekçeyi tarayıcıdan tarayarak PDF formatında Dergipark sisteminde yazarla işlem yapıldığı sırada veya jiet@ktu.edu.tr dergimiz mail adresine göndererek talebini bildirir. JIET Dergisi baş editörü ve editör yardımcıları geri çekme talebini onayladıktan sonra sorumlu yazara bildirir. Diğer taraftan geri çekme talebi onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

Makalenin mizanpajı ve dizgi işlemleri Aşaması
Düzenleme aşamasında olan makaleler JIET Dergisi dizgi formatına göre hazırlanır ve kontrol amacıyla makalenin sorumlu yazarına PDF formatında gönderilir. Sorunlu yazarın da kontrollerinde geçen makale yayınlanmak üzere sıraya konulur.

YAZIM KURALLARI VE MAKALE DÜZENİ

Öz: Bu bölümde, çalışmanın özeti, metodu ve sonuçları kısaca yazılmalıdır. Özet metni, “Cambria” fontunda 10 punto olarak ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Lütfen yazım alanı sınırlarını sağ-sol yönlerde değiştirmeyiniz. Bu kısımda eklenecek metin, Türkçe başlık ve özet ile İngilizce başlık ve özet kısımları birlikte bir (1) sayfayı geçmemelidir. Yazar ve tarih bilgilerinin yer aldığı bölümde düzen olarak değişiklik yapmayınız. İngilizce makalelerde Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin yazılmasına gerek yoktur. Ancak Türkçe yazılarda İngilizce başlık ve Abstract yazılacaktır. Öz bilgisi en az 50, en fazla 250 kelime olmalıdır. Çalışmanız yayınlandığında cilt, sayı, sayfa numarası, tarih bilgileri tarafımızca düzenleneceğinden bu kısımlarda değişiklik yapmayınız.

Anahtar Kelimeler
Bu bölüme makale içeriğini yansıtan en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyi alt alta, örnekteki gibi yazınız.

1. Yazım Kuralları
Makalenin tamamı 10 punto, “Cambria” yazı fontu ile tek sütun olarak yazılmalıdır. Satır aralığı “tek” seçilmeli ve paragraflardan önce ve sonra “tek satır” boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar ile metin arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar, 1. Giriş, 2. Materyal ve Metot, 3. Bulgular, 4. Tartışma ve Sonuç olarak yazılabilir. Gerekiyorsa alt başlık eklenebilir.

Başlıklar, kalın harflerle, bağlaçlar hariç bütün kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Alt başlıklarda, yalnızca başlığın ilk harfi büyük yazılmalıdır. Yazı karakteri, büyüklüğü ve boşluklar ana bölüm başlıkları gibi olmalıdır.

1.1. Referans gösterimi
Referanslar köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir [1]. Referanslar sıralı olarak verilmeli, metin içerisinde gösterilen referansların kaynakçada bulunduğu kontrol edilmelidir.

2. Formüllerin Gösterimi
Makale içerisinde formül göstermek gerekiyorsa, baştan itibaren, örnekte gösterildiği şekilde sıra ile verilmelidir. Denklemden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Denklem, “Cambria Math” fontunda, 10 punto büyüklüğünde ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Denkleme yazı içerisinde atıfta bulunulmalı ve denklem içerisindeki semboller açıklanmalıdır. Denklemler MS Word denklem düzenleyicisi kullanılarak yazılmalıdır.

3. Tablo ve Şekillerin Gösterimi
Makale içerisinde kullanılan tablo, grafik, resim ve şekiller sırayla numaralandırılmalıdır. Şekil ve tablo adı ile şekil ya da tablo arasında boşluk bırakılmamalıdır. Metin ile tablo ve şekiller arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Grafik, resim ve şekiller “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Resimler için en az 600dpi çözünürlük gerekmektedir. Görseller içerisindeki yazılar rahatlıkla okunabilmelidir. Tablo ve şekiller numarası ile birlikte kalın karakterlerle yazılmalıdır. Örnek: Şekil 1. Xxxxx. Şekil ve Tablo adları yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto büyüklüğünde olmalıdır. Tablo içerisindeki sütun başlıkları ve veriler 9 punto büyüklüğünde, “Cambria” fontu ile yazılmalıdır. Tablo veya şekiller ile adları sayfa düzeninde ortalanmalıdır.

Teşekkür
Bu bölümde; çalışmaya katkısı olan kişi veya kurumlara teşekkür edilmelidir. Projeden üretilen makalelerde proje desteği belirtilmelidir.

Yazar Katkı Oranları
Bu bölümde, yazar(lar)ın açık ad(lar)ının yanında çalışmaya katkıları net olarak yazılmalıdır. Örneğin “İsim1 ve Soyisim1 çalışmanın kavramsal ve tasarım süreçlerinin belirlenmesi ve yönetimi, İsim2 ve Soyisim2 veri toplama ve veri analizi, İsim3 ve Soyisim3 veri analizi ve yorumlama”

Çıkar Çatışması
Yazar(lar), bilinen herhangi bir çıkar çatışması veya herhangi bir kurum/kuruluş ya da kişi ile ortak çıkar bulunmadığını onaylamaktadırlar. (Çıkar çatışması olmaması durumunda)
Yazar(lar), bu çalışmada yazılan ve/veya tartışılan konularla ilgili olarak aşağıda belirtilen çıkar ilişkilerinin söz konusu olduğunu onaylamaktadırlar (Elde edilen çıkarlar, ilgili yazarın açık adı verilerek yazılmalıdır). (Herhangi bir çıkar çatışması bulunması durumunda)

Kaynakça
Kaynakçada verilecek kaynaklar, metin içerisinde geçtiği sıra ile “Cambria” fontunda 10 punto olarak yazılmalıdır. Kaynaklar arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır. Kaynaklar APA formatına göre yazılmalıdır.