Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Dil Öğrenme Stratejilerine Göre İngilizce Öz Yeterlik İnancı ve İngilizce Akademik Başarıları

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 12 - 29, 22.04.2019
https://doi.org/10.31464/jlere.436420

Öz

ÖZ: Bu araştırmanın
amacı, farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin dil öğrenme stratejileri,
İngilizce öz yeterlik algıları ve İngilizce akademik başarılarının
incelenmesidir. Araştırmaya, 2017-2018 eğitim döneminde İzmir ili Buca
ilçesinde bulunan 5 farklı lise türünde öğrenim gören 884 öğrenci katılmıştır.
Araştırmada, Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri ve İngilizce Öz Yeterlik Ölçeği
veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin İngilizce akademik
başarıları olarak İngilizce sınavlarının dönem sonu not ortalamaları dikkate
alınmıştır.
Katılımcıların
aldıkları puanların analizinde hangi testlerin kullanılacağına karar vermek
amacıyla ilk aşamada normallik testi yapılmıştır. Araştırmaya katılan kişi
sayısı göz önüne alındığında, Kolmogorov-Smirnov normallik testinin
kullanılması uygun bulunmuştur. İngilizce akademik başarı puan
ortalamaları ve İngilizce öz yeterlik düzeylerinin, dil öğrenme stratejilerinin
düşük orta ve yüksek olmasına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla MANOVA yapılmıştır.
Araştırma
sonucunda, öğrencilerin İngilizce öz yeterlik ve İngilizce akademik
başarılarının dil öğrenme stratejilerine göre anlamlı farklılığın olduğu
görülmüştür.Anahtar sözcükler: Dil öğrenme stratejileri, İngilizce öz yeterlik, akademik
başarı.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Açıkel, M. (2011). Language learning strategies and self-efficacy beliefs as predictors of English proficiency in a language preparatory school. (Unpublished MA Thesis) Middle East Technical University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Alptekin, C. (2007). Yabancı dil öğreniminde strateji seçimi: Doğal veyaeğitsel dil edinimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 4-11.
 • Alhaisoni, E. (2012). Language learning strategy use of Saudi EFL students in an intensive English learning context. Asian Social Science, 8(13), 115.
 • Aslan, O. (2009). The role of gender and language learning strategies in learning English. (Unpublished MA Thesis), Middle East Technical University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Avrupa Birliği Bakanlığı, (2018). Türkiye-AB İlişkilerinin tarihçesi. https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-tarihcesi_111.html adresinden edinilmiştir.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bremner, S. (1999). Language learning strategies and language proficiency:investigating the relationship in Hong Kong. Canadian Modern LanguageReview, 55(4), 490-514.
 • Büyükduman, F. İ. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının, ingilizce ve öğretmenlik becerilerine ilişkin özyeterlik inançları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış doktora tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cesur, M. O. ve Fer, S. (2007). Dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 49-74.
 • Cesur, M. O. (2008). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri, öğrenme stili tercihi ve yabancı dil akademik başarısı arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. (Yayımlanmamış doktora tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Chen, S. Q. (1990). A study of communication strategies in interlanguage production by Chinese EFL learners. Language Learning, 40, 155–187.
 • Çetinkaya, G. (2017). The relationship among language learning strategies, motivation and academic achievement of university preparatory school students. (Unpublished MA Thesis), Abant İzzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu.
 • Çimen, S. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin ingilizceye yönelik tutum, ingilizce kaygısı ve öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenmestratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 141-153.
 • Doğan, Y. (2016). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bilişüstü farkındalıkları, öz-yeterlik algıları, yabancı dile yönelik kaygıları, tutumları ve akademik başarılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Dreyer, C. & Oxford, R. L. (1996). Learning strategies and other predictors of ESL proficiency among Afrikaans speakers in South Africa. In R. L. Oxford, (Ed.), Language learning strategies around the world: The world crosscultural perspectives. USA: University of Hawaii.
 • Duman, B.A. (2007). Lise öğrencilerinin İngilizceye yönelik öz yeterlik algı puanlarının cinsiyete, alanlara, ve farklı düzeylere göre İngilizce başarısını yordama gücü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gahungu, O.N. (2007). The relationships among strategy use, self-efficacy, and language ability ın foreign language learners. (Unpublished doctoral thesis), Northern Arizona University, USA.
 • Goh, C., & Foong, K. P. (1997). Chinese ESL students’ learning strategies: A look at frequency, proficiency, and gender. Hong Kong Journal of Applied Linguistics, 2(1), 39-53.
 • Green, M., & Oxford, R., (1995). A closer look at learning strategies, L2 proficiency and gender. TESOL Quarterly, 29, 261–297.
 • Hamamcı, Z. (2012). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 314-323.
 • Hsieh, P., (2004). How college students explain their grades in a foreign language course: The interrelationship of attributions, self-efficacy, language learning beliefs, and achievement. (Unpublished doctoral thesis). Texas University, Austin.
 • İpek, Ö. F. (2012). Language learning strategy use and English language academic achievement among university preparatory school students. (Unpublished MA Thesis), Abant İzzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu.
 • Kaşık, İ. (2014). The Relationship among Self-efficacy, attitude and performance in English writing classes at tertiary level. (Unpublished MA Thesis), Ufuk University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Khalil, A. (2005). Assessment of language learning strategies used by palestinian efl learners. Foreign Language Annals, 38(1), 108-119.Kürüm, E. Y. (2012). The impact of strategy based instruction on improving the foreign language proficiency level of the 3rd grade students at the Turkish Military Academy. (Unpublished doctoral thesis), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Linnenbrink, E.A., & Pintrich, P.R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19, 119-137.
 • Magno. C. (2010). Korean students‘ language learning strategies and years of studying English as predictors of proficiency in English. Teaching English to Speakers of Languages Journal, 2, 39-61.Magogwe, J. M. & Oliver, R. (2007). The relationship between language learning strategies, proficiency, age and self-efficacy beliefs: A study of language learners in Botswana. System, 35(3), 338-352.
 • Mills, N., Pajares, F. & Herron, C. (2006). A reevaluation of the role of anxiety: Self-efficacy, anxiety, and their relation to reading and listening proficiency. Foreign Language Annals, 39(2), 276-295.
 • Mills, N., Pajares, F. & Herron, C. (2007). Self-efficacy of college intermediateFrench students: Relation to achievement and motivation. Language Learning, 57(3), 417-442.
 • Oxford, R. L., & Ehrman, M. E. (1995). Adults' language learning strategies in an intensive foreign language program in the United States. System, 23(3), 359-386.
 • Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle and Heinle Publishers.
 • Oxford, R. L., Cho, Y., Leung, S. & Kim, H.J. (2004). Effect of the presence and difficulty of task on strategy use: An exploratory study. IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. 42(1), 1-47.
 • Pajares, F. & Schunk, D. (2002). Development of academic self-efficacy. In A.Wigfield and J. Eccles (Ed.) Development of achievement motivation. (pp.16-31). San Diego: Academic Press.
 • Park, G. P. (1997). Language learning strategies and English proficiencyin Korean university students. Foreign Language Annals, 30(2), 211-221.
 • Tılfarlıoğlu, F. T. ve Cinkara, E. (2009). Self- efficacy in EFL: Differences among proficiency groups and relationship with success. Novitas Royal, 3(2),129-142.
 • Tunç, S. Ö. (2003). Use of language learning strategies in relation to studentcharacteristics at Başkent University. (Unpublished doctoral thesis), Middle East Technical University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Uztosun, M. S. (2014). The impact of language learning experience on language learner strategy use in Turkish EFL Context. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(1) 157-168.
 • Wharton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learners in Singapore. Language Learning, 50(2), 203–243.
 • Wong, M. S. L. (2005). Language learning strategies and language self-efficacy: Investigating the relationship in Malaysia. RELC journal,36(3), 245-269.
 • Yanar, B. H. ve Bümen, N. T. (2012). İngilizce ile ilgili özyeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 97-110.
 • Yang, N. D. (1999). The relationship between EFL learners' beliefs and learning strategy use. System, 27(4), 515-535.
Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 12 - 29, 22.04.2019
https://doi.org/10.31464/jlere.436420

Öz

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Açıkel, M. (2011). Language learning strategies and self-efficacy beliefs as predictors of English proficiency in a language preparatory school. (Unpublished MA Thesis) Middle East Technical University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Alptekin, C. (2007). Yabancı dil öğreniminde strateji seçimi: Doğal veyaeğitsel dil edinimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 4-11.
 • Alhaisoni, E. (2012). Language learning strategy use of Saudi EFL students in an intensive English learning context. Asian Social Science, 8(13), 115.
 • Aslan, O. (2009). The role of gender and language learning strategies in learning English. (Unpublished MA Thesis), Middle East Technical University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Avrupa Birliği Bakanlığı, (2018). Türkiye-AB İlişkilerinin tarihçesi. https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerinin-tarihcesi_111.html adresinden edinilmiştir.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bremner, S. (1999). Language learning strategies and language proficiency:investigating the relationship in Hong Kong. Canadian Modern LanguageReview, 55(4), 490-514.
 • Büyükduman, F. İ. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının, ingilizce ve öğretmenlik becerilerine ilişkin özyeterlik inançları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış doktora tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cesur, M. O. ve Fer, S. (2007). Dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 49-74.
 • Cesur, M. O. (2008). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri, öğrenme stili tercihi ve yabancı dil akademik başarısı arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. (Yayımlanmamış doktora tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Chen, S. Q. (1990). A study of communication strategies in interlanguage production by Chinese EFL learners. Language Learning, 40, 155–187.
 • Çetinkaya, G. (2017). The relationship among language learning strategies, motivation and academic achievement of university preparatory school students. (Unpublished MA Thesis), Abant İzzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu.
 • Çimen, S. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin ingilizceye yönelik tutum, ingilizce kaygısı ve öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenmestratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 141-153.
 • Doğan, Y. (2016). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bilişüstü farkındalıkları, öz-yeterlik algıları, yabancı dile yönelik kaygıları, tutumları ve akademik başarılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Dreyer, C. & Oxford, R. L. (1996). Learning strategies and other predictors of ESL proficiency among Afrikaans speakers in South Africa. In R. L. Oxford, (Ed.), Language learning strategies around the world: The world crosscultural perspectives. USA: University of Hawaii.
 • Duman, B.A. (2007). Lise öğrencilerinin İngilizceye yönelik öz yeterlik algı puanlarının cinsiyete, alanlara, ve farklı düzeylere göre İngilizce başarısını yordama gücü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gahungu, O.N. (2007). The relationships among strategy use, self-efficacy, and language ability ın foreign language learners. (Unpublished doctoral thesis), Northern Arizona University, USA.
 • Goh, C., & Foong, K. P. (1997). Chinese ESL students’ learning strategies: A look at frequency, proficiency, and gender. Hong Kong Journal of Applied Linguistics, 2(1), 39-53.
 • Green, M., & Oxford, R., (1995). A closer look at learning strategies, L2 proficiency and gender. TESOL Quarterly, 29, 261–297.
 • Hamamcı, Z. (2012). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 314-323.
 • Hsieh, P., (2004). How college students explain their grades in a foreign language course: The interrelationship of attributions, self-efficacy, language learning beliefs, and achievement. (Unpublished doctoral thesis). Texas University, Austin.
 • İpek, Ö. F. (2012). Language learning strategy use and English language academic achievement among university preparatory school students. (Unpublished MA Thesis), Abant İzzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu.
 • Kaşık, İ. (2014). The Relationship among Self-efficacy, attitude and performance in English writing classes at tertiary level. (Unpublished MA Thesis), Ufuk University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Khalil, A. (2005). Assessment of language learning strategies used by palestinian efl learners. Foreign Language Annals, 38(1), 108-119.Kürüm, E. Y. (2012). The impact of strategy based instruction on improving the foreign language proficiency level of the 3rd grade students at the Turkish Military Academy. (Unpublished doctoral thesis), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Linnenbrink, E.A., & Pintrich, P.R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19, 119-137.
 • Magno. C. (2010). Korean students‘ language learning strategies and years of studying English as predictors of proficiency in English. Teaching English to Speakers of Languages Journal, 2, 39-61.Magogwe, J. M. & Oliver, R. (2007). The relationship between language learning strategies, proficiency, age and self-efficacy beliefs: A study of language learners in Botswana. System, 35(3), 338-352.
 • Mills, N., Pajares, F. & Herron, C. (2006). A reevaluation of the role of anxiety: Self-efficacy, anxiety, and their relation to reading and listening proficiency. Foreign Language Annals, 39(2), 276-295.
 • Mills, N., Pajares, F. & Herron, C. (2007). Self-efficacy of college intermediateFrench students: Relation to achievement and motivation. Language Learning, 57(3), 417-442.
 • Oxford, R. L., & Ehrman, M. E. (1995). Adults' language learning strategies in an intensive foreign language program in the United States. System, 23(3), 359-386.
 • Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle and Heinle Publishers.
 • Oxford, R. L., Cho, Y., Leung, S. & Kim, H.J. (2004). Effect of the presence and difficulty of task on strategy use: An exploratory study. IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. 42(1), 1-47.
 • Pajares, F. & Schunk, D. (2002). Development of academic self-efficacy. In A.Wigfield and J. Eccles (Ed.) Development of achievement motivation. (pp.16-31). San Diego: Academic Press.
 • Park, G. P. (1997). Language learning strategies and English proficiencyin Korean university students. Foreign Language Annals, 30(2), 211-221.
 • Tılfarlıoğlu, F. T. ve Cinkara, E. (2009). Self- efficacy in EFL: Differences among proficiency groups and relationship with success. Novitas Royal, 3(2),129-142.
 • Tunç, S. Ö. (2003). Use of language learning strategies in relation to studentcharacteristics at Başkent University. (Unpublished doctoral thesis), Middle East Technical University, Institute of Social Sciences, Ankara.
 • Uztosun, M. S. (2014). The impact of language learning experience on language learner strategy use in Turkish EFL Context. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(1) 157-168.
 • Wharton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learners in Singapore. Language Learning, 50(2), 203–243.
 • Wong, M. S. L. (2005). Language learning strategies and language self-efficacy: Investigating the relationship in Malaysia. RELC journal,36(3), 245-269.
 • Yanar, B. H. ve Bümen, N. T. (2012). İngilizce ile ilgili özyeterlik inancı ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 97-110.
 • Yang, N. D. (1999). The relationship between EFL learners' beliefs and learning strategy use. System, 27(4), 515-535.
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Alper Başbay

Ercan Gözüm Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 22 Nisan 2019
Gönderilme Tarihi 25 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Başbay, A., & Gözüm, E. (2019). Dil Öğrenme Stratejilerine Göre İngilizce Öz Yeterlik İnancı ve İngilizce Akademik Başarıları. Journal of Language Education and Research, 5(1), 12-29. https://doi.org/10.31464/jlere.436420

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research