Cilt: 10 Sayı: 2, 31.08.2022

Yıl: 2022

İşletme Bilimi Dergisi, işletme araştırmalarından geliştirilen teorileri gerçek iş yaşamına uygular. Amacı, örgütsel davranış, stratejik yönetim, muhasebe, finans, operasyon ve tedarik zinciri yönetimi, sağlık yönetimi, finans, yönetim bilgi sistemleri ve uluslararası ticaret alanlarında teorik ve deneysel çalışmaları değerlendirmek ve yayınlamaktır. Yöneticiler, araştırmacılar ve akademisyenler için yayınlanan JOBS, ampirik araştırmaların pratik durumlara uygulanmasını ve iş dünyasının realitesine kavramsal olarak destek sağlar. JOBS Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, ResearchBib, DRJI, Acarindex, Scientific Indexing Services, ASOS Index, CEEOL, Rootindexing, Journal Factor, i2or and Sobiad dizinleri tarafından taranan uluslararası nitelikte hakemli bir dergidir.

2019 Sobiad Etki Değeri (İmpact Faktörü) : 0,426 olarak tespit edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yazarlar ve Yazarların sorumlulukları: JOBS, makaleleri işlemek veya yayınlamak için herhangi bir ücret talep etmemektedir. JOBS, makaleleri için yazarlara herhangi bir ücret ödememektedir. JOBS, yazarların yayınlanmış makalelerinin telif hakkını saklamasına izin verir. Tüm yazarlar araştırmaya önemli katkıda bulunmuştur; yazar (lar) geri çekilmeleri veya hata düzeltmelerini sağlamakla yükümlüdür; ve yazarlar referansların bir listesini, mali desteği sağlamalıdırlar; Aynı araştırmayı birden fazla dergide yayınlamak da yasaktır. Yazar adına yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. Bu nedenle dergimiz yazarlardan ORCID numarası talep etmektedir. Orcıd ID'nizi linke tıklayarak alabilirsiniz (https://orcid.org/). JOBS'a gönderilen yazıların COPE (Comittee on Publication Ethics)'a uygun olarak yazıldığı ve kurumsal etik ve yasal izinlerin alındığı varsayılacaktır. Bu konudaki bütün sorumluluk yazarlara aittir.

Hakem değerlendirmesi süreci: JOBS, nitelikli araştırma makalelerine sahip uluslararası hakemli bir akademik dergidir. Dergiye gönderilen her makale, çift kör bir akran gözden geçirme sürecinden geçer. Akran değerlendirme sürecindeki tüm kararlar ve bulgular objektiftir. Ve ayrıca kabul edilen tüm makaleler yayınlanmadan önce gizli tutulur.

Yayıncılık etiği: Derginin yayıncısı ve editörleri bir nihayet iddiasının bilinmesi, Yayıncı ve editör, konuyu iddialara uygun olarak çalışması hakkına sahiptir. Derginin, lütfen makalelerin geri çekilmesi veya düzeltilmesi için yönergeleri vardır. Yayıncılar ve editörler için, düzeltme, geri çekilme ve özür dileme yayınlar.

Telif hakkı ve erişim: JOBS, yazarların yayınlanmış makalelerinin telif hakkını saklamasına izin verir. JOBS açık erişim dergisidir. Okuyucular ücretsiz olarak erişebilir ve ilgili konularda bilimsel anlayışlarını zenginleştirebilir.

Arşivleme: JOBS, LOCKSS sistemini kullanır. Bu sistem Arşiv Birimini toplama, koruma ve teslim etme yetkisine sahiptir..

Yayınlama programı: Dergi, Nisan-Ağustos-Aralık aylarında yılda üç kez elektronik olarak yayınlanmaktadır.arak yayınlanmaktadır.

JOBS İşletmecilik ile ilgili tüm alanlardan gelen makaleleri kabule eder. Bu kapsamda İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe ve Finansman vb. alanlarda hazırlanan, özgün ve derleme makaleler JOBS'un kapsamına girmektedir. 

Dergimize Gönderilecek Makalelerin Yazım Kılavuzuna Uygun Şekilde Düzenlenmesi Gerekmektedir.

Yazım Kılavuzu İçin Tıklayınız


Çıkar Çatışması- Telif Hakkı devir FormuEtik Kurul Onayı ve İntihal Denetimi Hakkında;

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Derginin etik ilkelerinin oluşturulmasında Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından hazırlanan rehber ve politikalar göz önünde bulundurulmuştur (daha fazla bilgi için; www.publicationethics.org).


Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Editörler dergide yayınlanan her makaleden sorumludurlar. Bu bağlamda editörün genel rol ve yükümlülükleri şunlardır;
*yazarların ve okuyucuların dergi hakkında bilgi taleplerini karşılamaya yönelik çaba göstermek,
*derginin gelişimine sürekli katkıda bulunmak,
*dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini gözetmek,
*yazarların ifade özgürlüğünü temin etmek,
*fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermemek,
*dergide yayınlanan çalışmalara yönelik düzeltme, açıklama, özür ve yayın geri çekme konularını ifade etme noktasında şeffaf olmak,
*yazarlardan makale işlem ücreti talep etmemek.


Dergi Okuyucularına Karşı Sorumluluklar
*okuyucular dergide yer alan çalışmalarda eğer finans/fon ihtiyacı varsa, bu çalışmaları kimin finanse ettiği veya çalışama fon sağlayıcıların rolü hakkında bilgilendirilmelidir.
*dergide yer alan çalışmaların akademik alan yazına katkı sağlar ve orijinal nitelikte olması göz önünde bulundurulmalıdır.
-Yazarlara Karşı Sorumluluklar
*editörlerin bir çalışmaya kabul ya da red kararı vermelerinde; çalışmanın alan açısından önemi, özgünlüğü, anlatım açıklığı, derginin amaç ve hedeflerine uygunluğu temel oluşturmalıdır.
*yazarlardan beklenen her konuyu detaylı olarak kapsayan bir yazar rehberi yayınlanmalıdır.
*dergide uygulanan hakemlik ve değerlendirme sürecine ilişkin esaslar yayınlanmalı ve editörler bu esaslara sadık kalmalıdırlar. Bu esasların tüm yazarlara aynı şekilde uygulanacağı temin edilmelidir.


Hakemlere Karşı Sorumluluklar
*editörler, çok ciddi hatalar içermedikçe hakem kararlarına saygı göstermelidirler.
*hakemlere değerlendirme sürecinde ihtiyacı olabilecek bilgi ve rehberliği sağlamak.
*hakemlerin seçiminde, hakemin çalışma alanını göz önünde bulundurmak.
*yazarlar ile hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığı konusunu göz önünde bulundurmak.
*değerlendirme süresince hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmak.
*hakemleri tarafsız ve nesnel olmaları için teşvik etmek.
*dergiye gönderilen çalışmalara atanan hakemlere belirli sürelerde hatırlatıcı bildirimlerde bulunmak.
*geniş bir hakem havuzu oluşturmaya çabalamak.


Yayın Kuruluna Karşı Sorumluluklar
*yayın kurulu ile düzenli etkileşim içinde olunmalıdır.
*yayın kurulu üyeleri katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte kişilerden belirlenmelidir.


Dergi Sahibi ve Yayıncıya İlişkin Sorumluluklar
*editörler alacakları tüm kararlarda dergi sahibi ve yayıncıdan bağımsızdır.


Editöryal ve Hakemlik Süreçleri
*editörler dergiye gönderilen her çalışmanın adil bir şekilde, kayırma yapmaksızın, optimal sürede değerlendirilmesi sürecini gözetir.


Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan bireylere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda yer alan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.


Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları
Editörler; dergiye gönderilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Editörler çalışmaya ilişkin etik kurul onayı olmayan ya da araştırma izni olmayan çalışmaları reddetmek ile sorumludur.
Bu kapsamda;
*sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
* makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
* etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde verilmelidir.
* kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.


İntihal Denetimi
*dergiye yüklenecek her bir makale için bir benzerlik programından (intihal.net) benzerlik raporunun yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları
*değerlendirmeler tarafsızlık ve gizlilik içinde yapılmalıdır.
*değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
*değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yazarların Etik Sorumlulukları
*Yazarlardan atıf ve alıntı kurallarına eksiksiz ve doğru bir şekilde uymaları beklenmektedir.
*Çalışmaya doğrudan katkısı olmayan kişilere çalışmada yazar olarak yer vermemek gerekir.
*Yazarlar çalışmanın sonunda; araştırmacıların katkı oranlarını, varsa destek ve teşekkürlerini ve yazarlar arasındaki çatışma durumlarını sunmakla yükümlüdür.
*Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye gönderemez. Dergiye gönderilen çalışmalar daha öncesinde başka bir dergide yer almayan çalışmalar olmalıdır.
*Yazarların dergiye sundukları çalışmalar eğer bir lisansüstü tezinden türetildiyse ya da bir konfrerans/sempozyumda özet bildiri olarak sunulduysa, bu durumun çalışmada belirtilmesi gereklidir.
* Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.


Saygılarımızla...
İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu İşletme Bilimi dergisi yayın süreçleri için hiç bir ücret talep etmemektedir.