Yazım Kuralları

       YAZIM KURALLARI

1. Selçuk İletişim Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, MS Office Word programı kullanılarak, A4 boyutunda, sağ, sol ve üst kenarlardan 2,5 cm, alt kenardan 3 cm boşluk bırakılarak, normal yazı stilinde, Times New Roman yazı karakterinde, önce 0nk sonra 6nk, 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. 

2. Çalışmaların Türkçe ve İngilizce başlığı, her kelimenin ilk harfi büyük olarak sola yaslı yazılmalı, 18 punto ve kalın olmalıdır. Özet, Extended Abstract (Genişletilmiş İngilizce/Türkçe Özet), Giriş, Sonuç, Kaynakça ve diğer tüm ana başlıklar, sola yaslı, tüm harfleri büyük, 14 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. İkinci düzey alt başlıklarda sözcüklerin sadece ilk harfi büyük olmalı, 12 punto ve kalın yazılmalıdır. 

3. Türkçe ve İngilizce özet metinleri 11 punto ve italik olmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler ise 11 punto yazılmalıdır. 

4. Çalışmalar genel olarak, Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç, Genişletilmiş İngilizce/Türkçe Özet (Extended Abstract) ve Kaynakça akışını takip etmelidir.

5. Çalışmalar en az 5000 en çok 8500 kelimeden oluşmalıdır. 

6. Her çalışmada, en az 150 en fazla 250 kelime aralığında Türkçe ve İngilizce özete yer verilmeli, Anahtar Kelimeler ve Keywords en az 5 en fazla 7 kelimden oluşmalıdır. Türkçe hazırlanan çalışmalar için özetler İngilizce, İngilizce hazırlanan çalışmalar için özetler Türkçe olmalıdır. Hazırlanan özetler kısaca, çalışmanın amacını, kapsamını, problemini, yöntemini, evren/örneklem grubunu ve elde edilen önemli bulgu ve sonuçları içermelidir. 

7. Genişletilmiş özetler, Türkçe yazılan çalışmalar için İngilizce, İngilizce yazılan çalışmalar için Türkçe yazılmalıdır. Genişletilmiş İngilizce/Türkçe Özet (Extended Abstract) en az 750 en çok 1500 kelimeden oluşmalı ve 11 punto yazılmalıdır. Hazırlanan özet, çalışmanın amacını, kapsamını, teorik çatısını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını içeren bütünsel bir metin olmalı ve çalışmanın ilgili tüm kısımlarını içermelidir. Özetler her çalışmanın sonunda, Kaynakça kısmından hemen önce yer almalı ve çalışma sisteme tek bir Word dosyası halinde yüklenmelidir. 

8. Referans göstermede, metin için kaynak gösterme yöntemi olan APA’nın (American Psychological Association) 6. edisyonu kullanılmalıdır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Bu hususta Türk Kütüphaneciler Derneği’nin hazırladığı “Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları” isimli rehber kullanılmalıdır. Rehbere Erişim İçin: www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf 

9. Dergimize gönderilen çalışmalarda yer alan referansların MS Office Word içerisindeki referans yönetim aracı ile oluşturulmuş olması zorunludur. El ile oluşturulan referanslar ve kaynakça kesinlikle kabul edilmemektedir (MS Office Word referans yönetimi ile ilgili bilgilendirme videosuna ulaşmak için tıklayınız).

10. Çalışmaların içeriğine dair tüm yasal sorumluluk yazar(lar)ına aittir. 

11. Çalışmaların imla ve noktalamasında Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.

12. Yazar(lar)ın bir sayıda birden fazla makalesi yayımlanamaz.

13. Değerlendirilmesi amacıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalar, örnek makale şablonuna uygun bir şekilde hazırlanmış olmalıdır (şablona ulaşmak için tıklayınız).


YAYIN KURALLARI

1. 1991 yılında yayın hayatına başlayan Selçuk İletişim Dergisi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan, bilimsel nitelikli hakemli bir dergidir.

2. Selçuk İletişim Dergisi’nde yer alan her cilt, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim  aylarında yayımlanan dörtsayıdan oluşmaktadır. Ayrıca editör ve yayın kurulunun uygun görmesi durumunda, ilgili cilde ek sayılar veya özel sayılar da eklenebilir.

3. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

4. Selçuk İletişim Dergisi’nde, iletişim bilimleri ve alt disiplinlerde, akademik standartlara uygun biçimde hazırlanmış nitelikli ve özgün çalışmalara yer verilmektedir.

5. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş veya hiçbir mecrada yayımlanmamış olması gerekmektedir. Dergimizde, lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalara, yayın politikası gereği yer verilmemektedir. Bununla birlikte, bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum vb.) sunulan bildirilerin tam metinleri, dijital veya basılı olarak yayımlanmamış olması ve makale formatı/içeriğine dönüştürülmüş olması koşuluyla, yayımlanmak üzere dergimize gönderilebilir.

6. Selçuk İletişim Dergisi'ne makale gönderimi yalnızca DergiPark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Dergiye makale gönderebilmek için DergiPark kullanıcı hesabına ve ORCID ID numarasına sahip olunması gerekmektedir.

7. Yazarların çalışmalaryla birlikte, sisteme yüklemesi gereken diğer dosyalar şu şekildedir:
- Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formu,
- Saha araştırması içeren çalışmalar için etik kurul izin belgesi,
- Saha araştırması içeren çalışmalar için katılımcılardan alınan bilgilendirilmiş onam formları,
- Saha araştırması içeren çalışmalar için araştırmayı temsil eden örnek materyal (anket formu, görüşme dökümü, kodlama cetveli vs.),
- Çalışmalarda kullanılan ölçek, görsel vs. gibi materyallerin, ilgili kişi ya da kurumdan izin alınarak kullanıldığını gösteren belge (var ise).

8. Dergimize gönderilen çalışmaların ana başlığında marka ismi, kurum ismi ve inceleme nesnelerine dair ibarelere (XX Markası Örneği, XX Kurumu Örneği, XX Filmi Örneği, XX Reklamı Örneği gibi) yer verilmemelidir. Ana başlığında bu türden ifadeler barındıran çalışmalar, vaka analizi olarak değerlendirilecektir.

9. Dergimize gönderilen tüm çalışmaların, editör kurulu değerlendirmesine alınmadan önce ve hakem değerlendirme süreci tamamlanıp, çalışma dergimizde yayımlanmaya uygun görüldükten sonra benzerlik tespit programı aracılığıyla orijinallik kontrolü sağlanmaktadır.

10. Dergimize gönderilen çalışmalar için kabul edilebilir benzerlik oranının üst sınırı %15’dir. Bu sınırı aşan çalışmalar, değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir. Bu nedenle, yazarların çalışmalarını dergimize göndermeden önce benzerlik oranı tespitinde bulunmaları faydalı olacaktır.