Güncel Sayı

Cilt: 9 Sayı: 2, 27.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Kitap Değerlendirmeleri

Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın çalışmaları ve araştırmaları üzerine yılda iki defa sayı çıkaran tematik, açık erişimli ve hakemli bir akademik dergidir. Basılı ve dijital olarak yayımlanan dergide metinlerin dili Türkçe veya İngilizcedir. Dergi, Kadın Çalışmalarına yenilikçi, disiplinler arası, bölgeler arası ve uluslararası yaklaşımları teşvik etmektedir. Dergi dünyanın tüm bölgelerinden bilim insanlarını ve akademisyenlerini memnuniyetle yayına teşvik etmekle ve hakem süreçlerinde onlardan destek almaktadır.

Kadın meselelerine tekilci ve ezber yaklaşımları sorgulamayı, farklı perspektiflerin ışığında kadın konusunu belirli bir grup akademik çevrenin mesaisi olmaktan çıkarıp, interdisipliner bir yaklaşımla daha geniş bir akademik ve genel okuyucunun ilgisine sunmayı hedefleyen Kadın Araştırmaları Dergisi, özellikle ülkemizde kadın çalışmalarındaki hegemonik söylem ve analizlere uluslararası akademik camianın kadın çalışmalarında ortaya koyduğu alternatif yönelim ve kavramsallaştırmaları da dikkate alarak eleştiriler sunmayı ve yeni kavramlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, ilahiyat, din bilimleri, iletişim gibi çeşitli alanlardan (bu alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, analizler ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek olan metinlerin aşağıdaki formatta yönlendirilmesi makale yönetim sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunacaktır.


GENEL BİÇİM ÖZELLİKLERİ

YAZI TİPİ: Bütün metinde 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Açıklamalar ve dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme bakınız ve makale şablonunu indiriniz. 

SAYFA YAPISI: A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ̆ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır. 

SAYFA SAYISI:  Dergiye iletilen makaleler referanslar/ kaynakça hariç min. 10 maks. 25 sayfa olamalıdır. Sayfa sınırını aşan makaleler değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

PARAGRAF YAPISI: Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 0,6 nk, satır aralığı 1,5 olmalıdır.


DİĞER HUSUSLAR

Vurgu: Başlıklar, tablo ve şekillerde yer alan temel değişkenler haricinde metin içerisinde bold kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen hususlar açma kapama tırnak imi [“ ”] veya italik kullanımı ile yapılmalıdır.

Sayfa numarası: Sayfa numaraları, sayfa altı sağa yaslı olarak eklenmelidir.

Madde Sıralamaları: Metin içerisindeki sıralamada, maddelendirmede alt alta 1, 2, 3 gibi sıralamalar yerine yan yana (i), (ii) vs. şeklinde sıralamalar tercih edilmelidir.

Metin İçinde Alıntılar (Quoting): Doğrudan alıntılar normal metne göre soldan girintili ve 9 punto ile yazılmalı, ayrıca italik olarak gösterilmemelidir. 3 satırı geçen alıntılarda, ana metne göre sadece soldan 1,25 cm girintili olacak şekilde blok hizalama yapılmalı, 11 punto ile yazılmalıdır. 3 satırı geçmeyen alıntılarda, alıntı yapılan bölüm yazarın kendi ifadelerine başvurmadan doğrudan aktarılıyorsa aktarılan bölüm tırnak içerisinde verilmeli ve ardından kaynak belirtilerek nokta konulmalıdır.


MAKALENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Makalenin yapısal özellikleri için lütfen makale yazım şablonunu kullanınız. Dosya üzerine tüm kurallar uygulanmıştır. Lütfen yazı stilleri kurallarını değiştirmeyiniz. Dosya yazar isimlerini içermemeli ve anonim olmalıdır. Kişisel bilgileriniz ve kimliğinizi ortaya çıkaracak hiç bir bilgi dahil etmeyiniz.

MAKALE ŞABLONU (TR): https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/28963


MAKALE ŞABLONU (ENG)https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/28964


Eğer kendi eserinize atıf verecekseniz;

  • Metin İçinde; (Yazar, Yıl) şeklinde Örn. (Yazar, 2010)
  • Metin sonu kaynakçada ise; [Yazar (Yıl). Sonradan Eklenecektir.] ifadesini kullanarak yazabilirsiniz.


MAKALE BÖLÜMLERİ

BAŞLIK: Makale başlığı, içerikle uyumlu 10-12 sözcüğü geçmeyecek şekilde olmalıdır. 14 punto ve sola yaslı olmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna * dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır. Bkz. Başlık Sistemi bölümü.
İNGİLİZCE BAŞLIK: 14 punto ve sola yaslı olmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. başlığın sonuna * dipnotu konularak açıklama yapılmalıdır. Bkz. Başlık Sistemi bölümü.
YAZAR İSİMLERİ: Yazar isim(ler)i başlığın altında, sola yaslı olarak 12 punto ile yazılmalıdır. Yazar isimleri düz olmalıdır. Yazarın/yazarların tam isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumlar, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri ile ORCID’leri dipnot olarak belirtilmelidir.
ÖZETLER: İngilizce ve Türkçe yazılan makalelerde özetler makalenin birinci sayfasında, başlıktan hemen sonra art arda verilmedir.
TÜRKÇE ÖZET (Öz): 100-200 kelime arasında olmalıdır. Atıf kullanılmamalıdır. 11 punto ile yazılmalı; 1,25 cm sağdan ve 1,25 cm soldan girintili olmalıdır.
İNGİLİZCE ÖZET (Abstract): 100-200 kelime arasında olmalıdır. Atıf kullanılmamalıdır. 11 punto ile yazılmalı; 1,25 cm sağdan ve 1,25 cm soldan girintili olmalıdır.
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET (Extended Abstract): 800-1000 kelime arasında, İngilizce olmalıdır. Çalışma ile ilgili detaylı bilgiye yer verildiği giriş, literatür, metot, sonuç ve tartışma ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısımdır. 
ANAHTAR KELİMELER/Keywords: Özet ve İngilizce özetin altında 3-6 kelime arasında olmalıdır.
ANA METİN: Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne bir model kullanılmışsa yer verilmelidir. Derleme türü çalışmalar problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkiler üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucunun metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

REFERANS GÖSTERİMİ

Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (7. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır. 


Metin İçi Referans Gösterimi:
Metin içi atıflarda yazarlar arasında “&” işareti kullanılmalıdır. Metin içi atıflarda yazarların adları ve eserin yayım yılı yazılmalıdır. Örn. (Goren, 2022). 
Parantez içi atıflar alfabetik olarak şu şekilde dizilmelidir: (Arpacı, 2013; Arpacı & Kuyu, 2010; Karman, 2000, 2004, 2010; Zengin, Warrant, Güner, Aykut & Karpat, 2013)

Aktarılan Kaynak: Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ancak bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, metin içinde orijinal metnin adı ile birlikte aktarma yapılacak olan ikincil kaynak belirtilmelidir. Bu şekilde bir referansın içinde bir başka referanstan yapılacak aktarma aşağıdaki şekillerde gösterilmelidir:

  • Örnek 1: “Das Ich und das Es (Ego ve İd)” kitabında Freud (1923), insan ruhsallığını üç yapı ile açıklamıştır (Akt. Kaya, 2020, 26).
  • Örnek 2: (Torgerson, 1958, s. 1-8’den akt. Baykul, 2000; Zengin, 1957’den akt. Pınar, 1999)

Kaynakça: Metinde geçen tüm kaynaklar Kaynakça başlığı altında yer almalıdır. Kaynakçada yer alan kaynaklar yazarların soyadını temel alarak alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır. Kaynakçada kurum/grup isimleri açık olarak verilmelidir. Kaynakça bölümünde yer alan kaynaklar 1.5 aralıklı ve asılı girintili (1,25 cm) şekilde verilmelidir. Kaynakça için öneriler kısmında önerdiğimiz kaynakları inceleyebilirsiniz. 


KİTAP DEĞERLENDİRME BÖLÜMLERİ

BAŞLIK: Başlık, 14 punto ve sola yaslı olmalıdır.
İNGİLİZCE BAŞLIK: Başlık, 14 punto ve sola yaslı olmalıdır.
YAZAR İSİMLERİ: Yazar isimleri düz olmalıdır. Yazarın/yazarların tam adları, unvanları, çalıştıkları kurumlar, adres, telefon ve elektronik posta bilgileri ile ORCID’leri belirtilmelidir.
KİTAP BİLGİSİ: Değerlendirilen kitap bilgisi sağa yaslı, APA 7’de belirtilen yazım kurallarına uygun olarak belirtilmeleridir.

KİTAP ÖNERİ LİSTESİ: Önerilen kitap listesine ulaşmak için tıklayınız. 


TABLO, ŞEKİL VE EKLER
Tablo ve Şekiller: Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir. Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 9 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.
Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır.
Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 0 nk, satır aralığı tek olmalıdır.
Ekler: Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.
Diğer: p değeri sadece tablo dışında gösterilmelidir. Tablo içerisinde ayrı bir p sütunu oluşturulmamalıdır. Metin içindeki p değerleri italik olarak gösterilmelidir. Verilen sayılarda virgülden sonra sadece iki digit/basamak kullanılmalıdır.

BAŞLIK SİSTEMİ
Başlık Oluşturma: Her düzeydeki başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri (büyük e, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.) Başlık ve alt başlıklarda sayılar ve harfler kullanılmamalıdır. Tablo ve şekil başlıkları da bu kurala göre düzenlenmelidir.

Başlıklar oluşturulurken takip edilecek usul:
1. Düzey: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük
2. Düzey: Sola Yaslanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük
3. Düzey: Bir tab içeride, kalın, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
4. Düzey: Bir tab içeride, kalın, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
5. Düzey: Bir tab içeride, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
Beş düzeyden daha fazla başlık oluşturulması önerilmemektedir.
Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablo ve Şekil ifadeleri (Tablo 1, Şekil 1 gibi) düz yazı karakteri ile tablo veya şekillerin üstünde yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ise italik yazılmalıdır.

KAYNAKÇA İÇİN ÖRNEKLER


OWL PURDUE APA 7: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_author_authors.html 1

HACETTEPE APA 7 Akademik Yayın İlkeleri: APA 7 Akademik Yayın İlkeleri 

KADEM Kaynakça Dosyası: KADEM Örnek Kaynakça Dosyası 


1. Purdue Online Writing Lab. (n.d.). In-Text Citations: The Basics. Purdue Online Writing Lab. Retrieved from: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_author_authors.html

2. Ceylan, A. Ö., Kaya, Ö. E., Günay Öge, R. & Çakmak, Z. (2020-2021). HACETTEPE APA 7 Akademik Yayın İlkeleri. Erişim Adresi: http://acikders.hacettepe.edu.tr/dersler/edebiyat_fakultesi/APA/APA7%20Bolum%208-10%20Kaynak%20Gosterme%20Kurallari%20ve%20Ornekler%202021%20Bahar.pdf


Örnekler arasında yer almayan kategoriler için lütfen bkz. American Psychological Association (Washington, District of Columbia) (Ed.). (2020). Publication manual of the American psychological association (Seventh edition). American Psychological Association.

Derginin Yayın Etiği

Kadın Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergi olduğundan, yayınlanan tüm makaleler yayınlandıktan sonra ücretsiz olarak ve hemen çevrimiçi olarak kamuya açık hale getirilir. Yayına kabul edilen makalelerin yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmez.

Kadın Araştırmaları Dergisi, okuyucularına güvenilir ve geliştirilebilir araştırma sonuçları sunmak amacıyla yüksek etik standartları benimsemektedir. Bu bakımdan Yayın Etiği Komitesi (COPE), olarak da bilinen misyonu, bilimsel yayıncılık etiğindeki en iyi uygulamaları tanımlamak ve editörlere ve yayıncılara bunu başarmalarında yardımcı olmayı hedefleyen kuruluşun ilkeleri ve yöntemleri benimsenmiştir.

Çıkar çatışması, mevcut uygulamalar ve dergi yayın etiği ile ilgili genel detaylar hakkında yazar ve okuyucularımızın "İyi Yayın için Davranış Kuralları ve Kılavuz İlkeleri" bilgiselini incelmelerini tavsiye ediyoruz.

Dergiye makale gönderen kişiler, makalelerinin objektif bir şekilde değerlendirileceğinden emin olabilirler. Bu nedenle, her makale yazarın etnik kökeni, dini, milliyeti, cinsiyeti, siyasi görüşleri, yaşı veya çalıştığı yer(ler) dikkate alınmadan incelenir.

Bu amaçla geliştirilen Araştırma ve Yayın Etiği politikamızın ana hatlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

İnsan Deneyleri: Yazarlar, insanlar üzerinde yapılan araştırmaların etik standartlarını göz önünde bulundurmalıdır. Araştırmalar, katılımcılara rızaları alındıktan sonra yapılmalıdır. Eğer araştırma çocuklar, hastalar, mahkumlar veya diğer savunmasız gruplarla ilgiliyse, özel dikkat gösterilmelidir.

Veri Toplama ve Analizi: Yazarlar, verilerin etik ve yasal olarak toplanmasını ve işlenmesini sağlamalıdır. Verilerin manipüle edilmesi veya yanıltıcı şekilde sunulması kesinlikle yasaktır. Araştırmacıların bilimsel dürüstlüğe uygun davranması ve verileri objektif bir şekilde analiz etmesi beklenir.

Yayın: Yazarlar, araştırma sonuçlarını doğru ve dürüst bir şekilde sunmalıdır. Araştırmaların sonuçlarının yayınlanması sırasında, başka bir araştırmacının çalışmasına atıfta bulunulmalıdır. Çıkar çatışmaları ve finansal destekler gibi olası çıkar çatışmaları bildirilmelidir.

Etik İnceleme: Yazarlar, araştırma sonuçlarını sunmadan önce, çalışmalarının etik standartlara uygun olduğundan emin olmak için gerektiğinde etik inceleme kurulu tarafından incelenmesini sağlamalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin yöntem bölümünde ve ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Dergimizin bilimsel araştırma ve yayın etiği, evrensel kuralların temelinde yükselir. Bilimsel çalışmaların her aşamasında dürüstlük ve ahlak ilkeleri esastır. Bilimsel yanıltıcılığa karşı hukuki yolları kullanma hakkının saklı tutmak dergimizin politikaları arasında yer almaktadır.

Dergiye gönderilecek olan makaleler herhangi bir yerde daha önce yayımlanmamış ve herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Birden fazla kez gönderilen, intihal içeren veya başkalarının haklarını ihlal eden araştırmalar yayınlanmayacaktır. İnceleme süresi içinde bu tür ihlallerin tespit edilmesi halinde, inceleme derhal sonlandırılır ve çalışma yazar(lar)a iade edilir. Yazarların, reddedilen makalelerini hakemlerin görüş ve önerilerini ekledikten sonra yeniden göndermeleri kabul edilebilir. Yayın Kurulu'nun hakem(ler)in endişelerini gidermek için yeterince düzeltilmediğini düşündüğü başvurular yayınlanmak üzere reddedilir. Diğerleri değerlendirme süreci için yeni başvurular olarak dikkate alınır.

Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamış ise etkinlik bilgilerinin dipnotta belirtilmesi koşuluyla yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bu konudaki her türlü etik sorumluluk yazarlara aittir.

Gönderilecek araştırma makaleleri için, etik kurul kararı gerektiren klinik-deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar hakkında etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Makale başlığına verilen dipnotta, alınan etik onayının kurum ve tarih bilgilerine yer verilmelidir.
İnsanlar ile gerçekleştirilmiş olan araştırmalarda araştırmacıların, yapılacak uygulamalar hakkında katılımcıların bilgilendirilmiş onamını alması gerekmektedir. Araştırmanın detayları hakkında katılımcılara bilgilendirilmiş onam verilmiş olduğuna dair gerekli açıklama metin içinde yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri vb. yollarla katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren tüm nitel ve nicel araştırmalar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak yapılan geriye dönük çalışmalar etik kurul onayı gerektirir. Yasaya uygun olarak tamamlanan çalışmalar dahildir. Telif hakkı kısıtlamaları sanat ve felsefi düşünce eserleri için geçerli olduğundan, telif hakkı sahiplerinden izin alındığını ve çalışma makalesinde belirtildiğini vurgulamak da önemlidir.

Çalışma kapsamında insan deneyi içeren araştırmalar etik kurul belgesi onay belgesi sunması ZORUNLUDUR.

Etik kurul onay belgesi olmayan çalışmalar değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.


Yayın Politikası

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde değerlendirme süreçlerine alınacak çalışmalarda temel bazı kriterler aranmaktadır.

• Bu çerçevede KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, ileri araştırma/istatistik yöntemlerini ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara yer verilecektir. Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Değerlendirme Süreçleri

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere dergiye gönderilecek çalışmaların; “Kadın çalışmalarıyla ilgili nicel, nitel, tek denekli veya karma araştırma deseni kullanılarak hazırlanmış olmasına”, “Kadın çalışmaları konusunda son dönem alan yazını kapsamlı biçimde değerlendiren literatür analizi, meta analiz veya meta sentez çalışması olmasına” ve “Kadın çalışmaları konusunda pratik olarak uygulanabilecek model önerileri sunmasına dikkat edilir veya benzeri özgün nitelikte yazılar olması talep edilir”.

Kadın çalışmaları konusunda bilimsel yazı ve makalelerin yanı sıra, kitap değerlendirme yazıları, mahkeme kararı ve mevzuat incelemeleri ile güncel olaylara ilişkin analizlere yer verilebilir. Bu tür yazılar, yayın kurulu tarafından kabul edilir veya geri çevrilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle Baş Editör tarafından amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir. Editöryal ön değerlendirmedeki genel eğilimler şu şekildedir: Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda tezin bütününün, tezde kullanılan bütün verilerin raporlanması, tezlerden dilimlenme yapılmaması beklenmektedir. Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir. Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi 40 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir. Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakem değerlendirme süreci, hakemlerin yoğunlukları göz önüne alındığında yaklaşık 3-4 ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir.

Dergimiz çift körleme hakemlik süreciyle işlemektedir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedirler. Dergiye iletilmiş olan tüm makaleler için benzerlik raporu oluşturulur. Benzerlik raporu referanslar (kaynaklar) hariç %21 sınırını aştığı durumda makale yazara tekrar iletilir.

Yazar/yazarlar; hakemlerin ve editörlerin eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler. Dergiye gönderilen çalışmalar, intihal şüphesi veya eş zamanlı başvuru durumları hariç olmak üzere, Yayın Kurulu ve Dergi editörleri tarafından yayınlanana kadar tamamen gizli tutulmaktadır. Bir makale Yayın Kurulu tarafından reddedilirse, editörler ve Kurul, makalenin başka bir amaç için kullanılmamasını veya yazar(lar) dışında kimseye ifşa edilmemesini sağlamalıdır. Dergi, tüm başvuruları çift kör bir sistem kullanarak inceler. Editöryal personel ve/veya Yayın Kurulu, hakem raporlarında anormallikler veya yetersizlikler tespit etmeleri halinde üçüncü taraf incelemesi talep etme hakkını saklı tutar. Hakemlerin birincil rolü, gönderilen bir makalenin yayınlanmasına ilişkin editoryal eleştiri sağlamaktır. Hakemler, değerlendirme süreci boyunca gönderilen çalışmaları gizli tutmakla yükümlüdür ve hakemlik sistemi aracılığıyla elde ettikleri hiçbir bilgiyi kendi çıkarları için kullanmalarına izin verilmez. Hakemlerden herhangi birinin yazarlardan, şirketlerden veya çalışmayla ilişkili kurumlardan herhangi biriyle çıkar çatışması varsa, başvuru değerlendirilmemelidir. Hakemlerin çalışmayı objektif ve eleştirel bir şekilde incelemeleri gerekmektedir ve yazar(lar) hakkında herhangi bir kişisel yorum yapmalarına izin verilmemektedir. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde hakem değerlendirme süreçlerinin detayları ve ilkeleri için Hakemlere Notlar bölümüne bakılabilir.

Hakemlerin raporlarını inceledikten sonra Dergi Kurulları gönderilen çalışmalarla ilgili yayın seçimlerini yapmak için işbirliği yapar. Bir makale derginin tüm değerlendirme gerekliliklerini karşıladığında, yayın kurulu makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Bir çalışma yayınlanmak üzere reddedildiğinde, Dergi'nin yazarlara bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.
Yayıma kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir. Yayıma kabul edilen bir çalışmanın neticesi Yetkilendirilmiş Yazara bildirilir. Yetkilendirilmiş Yazarın ilgili raporlara göre düzenlediği çalışma Baş Editör tarafından incelenir. Onaylanan çalışma tashih ve redaksiyon sürecine alınır. Yetkilendirilmiş Yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir. Tashih süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir. Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar Yetkilendirilmiş Yazar tarafından son kez kontrol edilir. Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar yayım sürecine alınır ve ilgili sayıda basılır. Editöryal ön değerlendirme sonucunda bir çalışma, genel kriterleri veya yukarıdaki kriterleri karşılamıyorsa, çalışmanın Yetkilendirilmiş Yazarına gerekçesi ile birlikte, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı yönündeki karar bildirilmektedir.
Sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Yayımlanan yazılar, düşünsel planda dergiyi veya Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) bağlamaz. Yayımlanan yazıların yayım hakları Kadın ve Demokrasi Derneğine (KADEM) aittir.KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi'nde hakem sürecini tamamlayan makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.