Yayın ilkeleri

1. KUJES, 2015 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. Dergimiz, mühendislik bilimleri ve fen bilimleri konularında düzenli olarak Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı yayımlanan uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir.

2. Dergimizde, İngilizce dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal araştırma kategorisindeki bilimsel makaleler yayımlanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenir.

3. Dergimizde, vaka takdimi, anket ve derleme türündeki yayınlara da yer verilmektedir.

4. İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir.

5. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. Makale hakkında nihai karar, editörler tarafından verilir.

6. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makalerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

7. Hakemlere gönderilen makalelerin 60 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çekerler.

8. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

9. Makale hakkında verilen "değerlendirme için yeniden gönder" veya "düzeltme gerekli" kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından "değerlendirme için yeniden gönder" kararı için 40 gün içerisinde, "düzeltme gerekli" kararı için 20 gün içerisinde yapılması beklenir. Aksi taktirde, makale reddedilir.

10. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

11. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

12. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren editör onayına sunulmadan önce iThenticate: Plagiarism Detection Software paket programı ile taranacak ve her makale için benzerlik raporu oluşturulacaktır. Benzerlik raporu, dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra, sonucu referanslar hariç %25 üzeri çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilecektir. Gerekli düzeltmenin 20 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir. Benzerlik oranının çok yüksek çıkması durumunda ise makale değerlendirme aşamasına alınmadan reddedilir.

13. Dergimizde yayımlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergiye devredilmiş sayılır.

14. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır.

MS Office Word şablonuna erişmek için lütfen tıklayınız...
Makale biçimsel kontrol listesine erişmek için lütfen tıklayınız...
15. Başvuru aşamasında varsa yazarlar tarafından Çıkar Çatışması beyanı istenir. İlgili bildirim belirtilmemiş olsa bile Çıkar Çatışması bildirilmediğine dair not Dizgi aşamasında makaleye eklenir.

16. Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır ve herhangi bir sayfa sayısı sınırı bulunmamaktadır. Makale özeti en az 100 kelime içermeli, anahtar kelime sayısı ise en az 3 en fazla 6 olmalıdır.

17. KUJES'te yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

18. Yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler için ilgili yazara, "sayfa düzenlemesi" için 30 gün, "son okuma (proofreading)" için ise 10 gün süre tanınmaktadır. Bu süreler içerisinde dönüş yapmayan ilgili yazarların makaleleri reddedilecektir.