PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2009, Cilt 10, Sayı 2, 29 - 36, 01.05.2009

Öz

Bu çalışmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Demirkaya ve Arıbaş tarafından geliştirilen ‘Coğrafya Tutum Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiştir. 30 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipindedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha .92 olarak hesap edilmiştir. Verilerin analizinde frekans ve aritmetik ortalamaları belirlenip, tutum puanlarının karşılaştırmalarında bağımsız örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; sınıf öğretmenliği öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları orta düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin tutumlarının sınıf düzeylerine göre farklılaştığı ancak cinsiyete ve öğretim türüne göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akbıyık, M., Özbakan, F., Çalışkan, V. (2002). Türk Coğrafya Kurumu Öğretmen Komisyonu Raporu. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler Kitabı, 9-12 Temmuz 2002, s. 68-73, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Akgün, Ö., E. (2005). Uygulayanların Deneyim ve Görüşleriyle Yapıcı Yaklaşım ve Yapıcı Yaklaşımların Uygulanması Öncesinde Yapılması Önerilen Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergis,i Cilt:II, Sayı:II
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37(2).
 • Biricik, A. S., Balcı, A., Elmastaş, N., Polat, S. (2002). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Okutulan Coğrafya Ders Kitapları Üzerine Bazı Düşünceler, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler Kitabı, 9- 12 Temmuz, s. 18-18, Gazi Üniversitesi Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2003) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Geliştirilmiş 3.Baskı, , Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Demirci, A. (2004). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İlk Ve Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Kullanılmasının Önemi Ve Yöntemi: Fiziki Coğrafya; Deprem Ve Volkanlar Konusu İle İlgili Cbs Tabanlı Örnek Bir Ders Uygulaması. 3.Coğrafya Bilişim Sistemleri Bilişim Günleri. 6-9 Ekim.
 • Demirci, A., Butt, A., Z., 2003, Geography in Turkey: Current status of education and job prospects, AAG (Association of American Geographers) Annual Meeting 5-8 Mart, New Orleans, USA.
 • Demirkaya, H. Ve Arıbaş, K. (2005). Sosyal Bilgiler öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Konya:S.Ü.Sosyal Bilimler Enst.Dergisi,Sayı,12, Sayfa 179.
 • Deniz, L. , (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeğinin Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğanay, H. (1993). Coğrafya’da Metodoloji. MEB Yay., İstanbul.
 • Doğanay, H., Zaman, S. (2002). Orta Öğretim Coğrafya Eğitiminde Hedefler-Stratejiler ve Amaçlar. Doğu Coğrafya Dergisi, sayı 8, s.7-25, Çizgi Kitabevi, Erzurum.
 • Gardner, H. (1999) The Disciplined Mind: What all Students Should Understand. NewYork: Simon and Schuster
 • Kağıtçıbaşı, Ç. , (1988).Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması). http://www.esef.gazi.edu.tr/html/yayinlar/18_pdf/18_3.pdf adresinden 16.09.2007 tarihinde erişilmiştir. Ün. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Küçükahmet, L. (2000) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lemberg, David; Stoltman, Joseph P ( 1999). Geography Teaching and the New Technologies: Opportunities and Challenges. Journal of Education, v181 n3 p63-76 1999
 • Özçağlar, A. (2002). Araştırmacı Coğrafyacı Kimliği, Mesleki Unvan Kullanımı ve İstihdam Sorunları. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler Kitabı, 9-12 Temmuz , s. 379-385, Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Özey, R. (1993). Devlet Planlama Teşkilatı (D.P.T) Çalışmalarında Coğrafi Açıdan Bir Yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 28, s.117-121.
 • Öztürk, Ç. (2004). Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Kullanabilme Yeterlilikleri. Gazi Ün. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 5., S.2
 • Peker, M. (2003). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S 14.
 • Petty, R. E., Cacioppo, J. T.,(1996). Attitudes and persuasion : Classic and contemporary approaches http://manas.kg/pdf/sbdpdf12/Makaleler/12.pdf adresinden 28. 02. 2009 tarihinde erişilmiştir.
 • Sekin, S. (2002). Coğrafya‟da Ders Programlarına Yardımcı Araç ve Gereçlerden Ders Kitapları. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Bildiriler Kitabı. 9-12 Temmuz. s. 350-354, Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Şahin, C. (2003) Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar-Çözüm Önerileri). Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Tekinarslan, H. (2006). Lise Öğrencilerinin Coğrafya Derslerine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış) Yüksek lisans Tezi Ankara
 • Tezbaşaran, A. (1997) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, İkinci Baskı.
 • Titiz, T. (2001). Ezbersiz Eğitim Yol Haritası. PegemA Yay. Ankara.
 • Ubuz, B. (2002). Üniversite Eğitimi ve Öğretmenlik: Matematik Öğretmenlerinin ve Adaylarının Görüşleri V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: 16-18 Eylül
 • Yıldız, Ö., (2003). Türkiye‟de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çağdaş Çözüm Önerileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2)

THE COMPARISON OF CLASSROOM TEACHING DEPARTMENT ONE AND FOURTH GRADE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS GEOGRAPHY COURSE

Yıl 2009, Cilt 10, Sayı 2, 29 - 36, 01.05.2009

Öz

The purpose of this study is to determine the attitudes of first and fourth grade students attending to classroom teaching department towards geography course. The working group of this study is occurred of 200 students. The data of the study has been collected by using “Geography Attitude Scale” developed by Demirkaya and Arıbaş. A 30 items geography scale is in the type of 5 point likert scale. The reliability co-efficient of the scale is Cronbach Alpha .92. In data analyze frequency and arithmetic average has been determined and t-test has been used in comparing the attitude points for the free samples. The meaningfulness level is .05 in the analyzes. In the end of this study; it has been found out that the students‟ attitudes towards Geography course in classroom teaching programme is in the medium level. Students‟ attitudes differ according to their grades but don‟t differ according to their sexes and education type

Kaynakça

 • Akbıyık, M., Özbakan, F., Çalışkan, V. (2002). Türk Coğrafya Kurumu Öğretmen Komisyonu Raporu. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler Kitabı, 9-12 Temmuz 2002, s. 68-73, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Akgün, Ö., E. (2005). Uygulayanların Deneyim ve Görüşleriyle Yapıcı Yaklaşım ve Yapıcı Yaklaşımların Uygulanması Öncesinde Yapılması Önerilen Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergis,i Cilt:II, Sayı:II
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37(2).
 • Biricik, A. S., Balcı, A., Elmastaş, N., Polat, S. (2002). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Okutulan Coğrafya Ders Kitapları Üzerine Bazı Düşünceler, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler Kitabı, 9- 12 Temmuz, s. 18-18, Gazi Üniversitesi Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2003) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Geliştirilmiş 3.Baskı, , Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Demirci, A. (2004). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İlk Ve Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Kullanılmasının Önemi Ve Yöntemi: Fiziki Coğrafya; Deprem Ve Volkanlar Konusu İle İlgili Cbs Tabanlı Örnek Bir Ders Uygulaması. 3.Coğrafya Bilişim Sistemleri Bilişim Günleri. 6-9 Ekim.
 • Demirci, A., Butt, A., Z., 2003, Geography in Turkey: Current status of education and job prospects, AAG (Association of American Geographers) Annual Meeting 5-8 Mart, New Orleans, USA.
 • Demirkaya, H. Ve Arıbaş, K. (2005). Sosyal Bilgiler öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Konya:S.Ü.Sosyal Bilimler Enst.Dergisi,Sayı,12, Sayfa 179.
 • Deniz, L. , (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeğinin Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğanay, H. (1993). Coğrafya’da Metodoloji. MEB Yay., İstanbul.
 • Doğanay, H., Zaman, S. (2002). Orta Öğretim Coğrafya Eğitiminde Hedefler-Stratejiler ve Amaçlar. Doğu Coğrafya Dergisi, sayı 8, s.7-25, Çizgi Kitabevi, Erzurum.
 • Gardner, H. (1999) The Disciplined Mind: What all Students Should Understand. NewYork: Simon and Schuster
 • Kağıtçıbaşı, Ç. , (1988).Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması). http://www.esef.gazi.edu.tr/html/yayinlar/18_pdf/18_3.pdf adresinden 16.09.2007 tarihinde erişilmiştir. Ün. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Küçükahmet, L. (2000) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lemberg, David; Stoltman, Joseph P ( 1999). Geography Teaching and the New Technologies: Opportunities and Challenges. Journal of Education, v181 n3 p63-76 1999
 • Özçağlar, A. (2002). Araştırmacı Coğrafyacı Kimliği, Mesleki Unvan Kullanımı ve İstihdam Sorunları. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler Kitabı, 9-12 Temmuz , s. 379-385, Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Özey, R. (1993). Devlet Planlama Teşkilatı (D.P.T) Çalışmalarında Coğrafi Açıdan Bir Yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 28, s.117-121.
 • Öztürk, Ç. (2004). Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Kullanabilme Yeterlilikleri. Gazi Ün. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 5., S.2
 • Peker, M. (2003). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S 14.
 • Petty, R. E., Cacioppo, J. T.,(1996). Attitudes and persuasion : Classic and contemporary approaches http://manas.kg/pdf/sbdpdf12/Makaleler/12.pdf adresinden 28. 02. 2009 tarihinde erişilmiştir.
 • Sekin, S. (2002). Coğrafya‟da Ders Programlarına Yardımcı Araç ve Gereçlerden Ders Kitapları. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Bildiriler Kitabı. 9-12 Temmuz. s. 350-354, Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Şahin, C. (2003) Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar-Çözüm Önerileri). Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Tekinarslan, H. (2006). Lise Öğrencilerinin Coğrafya Derslerine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış) Yüksek lisans Tezi Ankara
 • Tezbaşaran, A. (1997) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, İkinci Baskı.
 • Titiz, T. (2001). Ezbersiz Eğitim Yol Haritası. PegemA Yay. Ankara.
 • Ubuz, B. (2002). Üniversite Eğitimi ve Öğretmenlik: Matematik Öğretmenlerinin ve Adaylarının Görüşleri V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: 16-18 Eylül
 • Yıldız, Ö., (2003). Türkiye‟de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çağdaş Çözüm Önerileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yurdal DİKMENLİ
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü SınıfÖğretmenliği Ana Bilim Dalı
0000-0003-3738-3095


Cengiz Alper ASLAN Bu kişi benim
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü SınıfÖğretmenliği Ana Bilim Dalı

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2009
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Dikmenli, Y. & Aslan, C. A. (2009). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 29-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59518/855937

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124