Yıl 2021, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 73 - 104 2021-02-25

Koronavirüs (Covıd-19) Salgınında Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması Dersi ve Öğretmen Deneyimleri
Teacher Training In Special Education Course And Teacher Experiences In Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic Process

Pelin PİŞTAV AKMEŞE [1] , Nilay KAYHAN [2]


Öğretmenlik uygulaması dersleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama koordinatörü, aday öğretmen, okul idaresi ve okul uygulama öğretmeni ile yüzyüze yürütülmektedir. 2019 yılı Aralık ayında tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir salgın boyutuna ulaşan koronavirüs (COVID-19) sürecinde uygulama dersleri 16 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitim şeklinde yürütülmüştür. Bu çalışmada, koronavirüs (COVID-19) salgın sürecinde Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması dersini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin; sürece ve uygulamalara ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel yöntemde ve betimsel bir desende kurgulanan çalışmada, özel eğitim uygulama öğretmenlerinin salgın süresince yaşadıkları deneyimleri temel alınmıştır. Görüşmeler 9 özel eğitim öğretmeni ile yapılmıştır, telefon ve online olarak birebir gerçekleştirilmiştir. Veriler NVivo programı kullanılarak içerik analizi yöntemi ile derinlemesine incelenmiştir. Dört ana temada betimlenen katılımcı görüşleri "Fakülte-Okul İşbirliği", "Uygulama Becerileri, İzleme ve Değerlendirme", "Mesleki Yeterlikler ve Beklentiler", "Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’dir. Uzaktan eğitimde çevrimiçi uygulamaların mesleki eğitim ve deneyim paylaşımlarını kapsayacak şekilde planlanması önerilebilir.
The applied courses conducted face-to-face with the application coordinator, teacher candidate, school administration in the schools have been conducted as distance education since March 16, 2020, due to the coronavirus disease (COVID-19) global pandemic process which started in the December of 2019 and has affected the whole world. This study aims to investigate the opinions of the practice teachers who give Teaching Practice in Special Education courses in the special education schools affiliated with the Ministry of National Education about the process and the practices during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic process. The study, designed in the qualitative method with a descriptive design, is based on the experiences of the special education practice teachers in the pandemic process. Interviews were conducted with 9 special education teachers. Realized one-on-one by phone and online. The data were examined in detail with content analysis method using NVivo program. The opinions of the participants, described under four main themes that are "'Faculty-School Cooperation", "Follow-up and Evaluation of Practice Skills", "Professional Competencies, and Expectations" and "Problems and Solution Suggestions". In distance education, planning the online practices the professional education and experiences and conducting can be suggested.
 • Kaynakça Akçamete, G. (2018). Özel gereksinimli bireyler. İçinde Şahbaz, Ü. (Ed.) Özel eğitim ve kaynaştırma. (2-28). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Batu, E. S. (2014). Kaynaştırmada yasal düzenlemeler. İçinde Batu, E.S., Çolak, A. & Odluyurt, S. (Ed.) Özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması (9-24). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Brownell, M.T., Ross, D..D., Colon, E.P. & Mcallum, C.L. (2005). Critical features of special education teacher preparation: a comparison with general teacher education. Journal of Special Education, 38(4), 242-25.
 • Carroll, A., Forlin, C. & Joblıng, A. (2003). The impact of teacher training in special education on the attitudes of australian preservice general educators towards people with disabilities. Teacher Education Quarterly, 30(3), 65-79.
 • Council of Exceptional Children (2012). Council for exceptional children-ınitial preparation standards, 2012. Retrieved from https://Exceptionalchildren.Org/Standards/İnitial-Special-Education-Preparation-Standards on.the 30.08. 2020.
 • Conderman, G., Morın, J. & Stephens, T. (2005). Special education student teaching practices. Preventing School Failure, 49(3), 5-10. doi: 10.3200/PSFL.49.3.5-10
 • European Commıssıon (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. Retrieved from https://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011 2013/teacher/teachercomp_en.pdf on.the 3.07.2020
 • Gaudın, C. & Chalies, S. (2015). Video viewing in teacher education and professional development: a literature review, Educational Research Review, 16, 41-67. https://Doi.Org/10.1016/J.Edurev.2015.06.001.
 • Gökalp, M. (2016). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. (1.Baskı).
 • Holland, J. M. & Hornby, G. (1992) Competences for teachers of children with special educational needs, Journal of In-Service Education, 18(1), 59-62, doi: 10.1080/0305763920180109.
 • Hopper, B. (2011). The role of the tutor in initial teacher education school-based placements, Mentoring and Tutoring 9(3), 211-222. doi: 10.1080/13611260120111996
 • Jackson, D. (2015). Employability skill development in work-integrated learning: barriers and best practice. Studies in Higher Education, 40(2), 350 367,doi: 10.1080/03075079.2013.84222
 • Kossar, K. (2003). Graduate practicum-special education: assessment through portfolio development. Teacher Education and Special Education, 26(2), 145- 149. https://doi.org/10.1177/088840640302600208
 • Kushalnagar, P., Mathur, G., Moreland, J., Christopher, N., Donna J.O., Osterling, W.., Padden, C….Rathmann, C. (2010). Infants and children with hearing loss need early language access. The Journal of Clinical Ethics 21(2): 143–154.
 • Lombard, R. C., Miller, R. J. & Hazelkorn, M. N. (1998). School-to-work and technical preparation: teacher attitudes and practices regarding the ınclusion of students with disabilities. Career Development for Exceptional Individuals, 21, 161-172.
 • Mann, W., Haug, T., Kollıen, S. & Quınto-pozos, D. (2015). Teaching signed languages, Editors: C. A. Chapelle, In book: The encyclopedia of applied linguistics chapter: teaching signed languages, (pp.1-12), Wiley, doi: 10.1002/9781405198431.wbeal1436.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü, Türk İşaret Dili dersi programı. Erişim adresi http://orgm.meb.gov.tr/www/turk-isaret-dili-dersi-ogretim-programi-yururlukte/icerik/766) 21.06.2020.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Erişim adresi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm on the 04.07.2020.
 • Mıles, M. & Huberman. M.. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2). Thousand Oaks, Ca: Sage.
 • Özer, M. (2020). Educational policy actions by the ministry of national education ın the times of covıd-19. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. doi: 10.24106/kefdergi.722280.
 • Piştav Akmeşe, P. (2018). İşitme yetersizliği olan öğrenciler. Şahbaz, Ü. (Ed.). Özel eğitim ve kaynaştırma (ss:72-94). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Piştav Akmeşe, P. (2020). İşitme yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve kullandıkları iletişim yaklaşımları. İçinde Piştav Akmeşe, P. ve Altunay, B. (Eds). İşitme yetersizliği ve görme yetersizliği olan çocuklar ve eğitimleri (s.47-68). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Pistav Akmese, P. & Kayhan, N. (2016a). Opinions of the teachers about the communication modes/approaches used in the education period of the hearing impaired children educated at pre-school level. Ege Journal of Education 17(2): 296-332.
 • Pistav Akmese, P. & Kayhan, N. (2016b). İşitme engelliler öğretmenleri ile odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanlarının işitme kayıplı çocukların eğitimi hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 40, 88-112.
 • Pistav Akmese, P. & Kayhan, N. (2018a). Türk İşaret Dili dersini alan öğretmen adaylarının görüşlerine göre okul öncesi dönemde işaret dili öğretimi. 2 Nd. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2018) Bildiri Kitabı. Türkiye: Antalya. 148-149.
 • Pistav Akmese, P. & Kayhan, N. (2018b). İşitme engelli bireylerin eğitiminde öğretimsel düzenlemeler ve Türk İşaret Dili kullanımı hakkında öğretmen görüşleri. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı. Ed. Macit, Melekoğlu. Türkiye: Eskişehir. 148-156.
 • Şafak, P. & Demiryürek, P. (2018). Görme yetersizliği olan çocuklar. Şahbaz, Ü. (Ed.) Özel eğitim ve kaynaştırma (ss.32-68). Anı Yayıncılık Ankara.
 • Wıens, P, Locasale-crouch, J., Cash, A.H. & Romo Escudero, F. (2020). Preservice teachers’ skills to ıdentify effective teaching ınteractions: does ıt relate to their ability to ımplement them?. Journal of Teacher Education 1-15. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1177/0022487120910692.
 • Wood, M. (1998). Whose job is ıt anyway? Educational roles in ınclusion. Exceptional Children, 64(2), 181-196. https://doi.org/10.1177/001440299806400203
 • Wood, J. W. (2007). Adapting instruction to accommodate students in inclusive settings. Third Edition. Merril Prentice Hall.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 7. Baskı. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (1982). Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 42. Madde II. eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi. TBMM (1982). Erişim adresi https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf on the 04.07.2020.
 • World Health Organization (2020). Q&A on coronaviruses (COVID-19) Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses 04.0.2020.
 • Yükseköğretim Kurulu (2018a). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları Erişim adresi https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari on the 30.08.2020.
 • Yükseköğretim Kurulu (2018b). Özel eğitim öğretmenliği lisans programı, Erişim adresi https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans Programlari/Ozel_Egitim_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf on the 30.08.2020.
 • Yükseköğretim Kurulu (2020a). Pandemi günlerinde Türk yükseköğretim Erişim adresi https://covid19.yok.gov.tr/sayfalar/haberduyuru/pandemi-gunlerinde-turk yuksekogretimi.aspx on the 04.07.2020.
 • Yükseköğretim Kurulu (2020b). Yükseköğretim covid-19 bilgilendirme. Erişim adresi https://covid19.yok.gov.tr/AnaSayfa on the 03.07.2020.
 • Yükseköğretim Kurulu (2020c). Koronavirüs (Covid-19) Yükseköğretim yol haritası, Erişim adresi https://covid19.yok.gov.tr/covid-19-yuksekogretim-yol-haritasi on the 3.07.2020.
 • Yükseköğretim Kurulu (2020d). Covid-19 bilgilendirme alınan kararlar, Erişim adresi https://covid19.yok.gov.tr/alinan-kararlar on the 7.07.2020.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8269-3899
Yazar: Pelin PİŞTAV AKMEŞE
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0937-8013
Yazar: Nilay KAYHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Araştırma finans yönünden herhangi bir kurum tarafından desteklenmemiştir.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 3 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 25 Şubat 2021

APA Piştav Akmeşe, P , Kayhan, N . (2021). Koronavirüs (Covıd-19) Salgınında Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması Dersi ve Öğretmen Deneyimleri . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 73-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/813169