İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TIMSS ve PISA’DA Başarılı Olan Ülkeler ve Türk Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 23 Sayı: 2, 1960 - 1992, 31.08.2022

Öz

Çalışmada kullanılan genel karşılaştırma ölçütü; öğretmen yetiştirme sistemidir. Araştırmada Türkiye ile birlikte uluslararası TIMSS ve PISA sınav sonuçlarına göre başarılı olan ülkelerin (İngiltere, Japonya, Norveç, Finlandiya, Singapur ve Rusya) öğretmen yetiştirme sistemleri incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden bütüncül çoklu durum çalışması desenine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış ve veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye, İngiltere, Japonya, Norveç, Finlandiya, Singapur ve Rusya öğretmen yetiştirme sistemleri incelenerek ulaşılabilen genel veriler çeşitli boyutlarda karşılaştırılmış, benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Uluslararası sınavlarda matematik başarısı yüksek olan ülkelerin eğitim sistemlerine bakıldığında ilk sırada öğretmene verilen değerin olduğu görülmüştür. Ayrıca bu ülkelerin çoğunun öğretmen seçimlerinde merkezi sınava ek olarak fiziksel, akademik ve beceri odaklı mülakatlara yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen yetiştirme programlarında başarılı ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemleri incelenerek bu doğrultuda bir takım değişiklikler yapılabilir. Bu bağlamda öğretmen yetiştirme sisteminde uygulamaya ağırlık verilebilir. Öğretmenlik mesleği için belirli standartlar belirlenebilir. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini destekleyecek teşvik edici uygulamalar yapılabilir.

Kaynakça

 • Abbasioğlu, E. (2017). Japonya ve Finlandiya’da öğretmen yetiştirme ve atama sisteminin Türkiye ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Adıgüzel, A. ve Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 265-286.
 • Alkan, C., Kavcar, C., Sever, S. (1998). Bilgi Çağında Eğitimde Öğretmenlik Mesleğinin Yeniden Yapılanması (Reconstruction of the Profession of Teaching in Education in the Age of Informatics), Bilgi Çağında Öğretmenlik Sempozyumu Yayını (Publication of Teaching Symposium in the Age of Informatics), Ankara, 9-17.
 • Cooke, J. (2005). A Comparison of Japanese and American Education Systems: Part 2 The Oregon Mathematics Teacher, March/April, 2005, 7-9. Erişim adresi: www.octm.org/jcooke/NWHandouts/ComparisonJpAm2.pdf 20.12.2020
 • Darling-Hammond, L., & Lieberman, A. (2013). Teacher education around the world: What can we learn from international practice?. In Teacher education around the World, 165-183. DOI: 10.1080/02619768.2017.1315399
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Duman, S. (2016). Rus Öğrencilerin PIRLS’te Elde Ettiği Başarıya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hautamäki, J., & Harjunen, E., Hautamäki, A., Karjalainen, T., Kupiainen, S., Laaksonen, S., Lavonen, J., Pehkonen, E., Scheinin, P., Halinen, I., Sihvonen, R. (2008). "PISA 06: Analyses, Reflections, Explanations", Ministry of Education Publications, Erişim adresi: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm44.pdf 02.01.2021
 • Kaya, Y. K., (1984). İnsan Yetiştirme Düzenimiz: Politika / Eğitim / Kalkınma. Geliştirilmiş (4. Baskı). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Döner Sermaye İşletmesi.
 • Khoh, S. ve Teo. L, (2002) Pre-service preparation of mathematics teachers in the Singapore education system, International Journal of Educational Research, 37, 131–143.
 • Levent, F. Ve Yazıcı, E. (2014). Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39, 121-143.
 • Lim, K. (2013). Teacher Education in Singapore. Erişim Adresi: 07.12.2020 https://www.researchgate.net/publication/264166548_Teacher_Education_in_Singapore/download
 • Low, L.E. , Tang, S. O., (2017). Teacher Education Policy: Recruitment, Preparation and Progression. Erişim Tarihi: 10.12.2020https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9789811033841-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1600822-p180490251
 • McMillan, J. H. (2000). Educational research: Fundamentals for the consumer (3rd edition). New York: Longman. MEB. (2016). Milli Eğitim İstatistikleri örgün eğitim 2015/’16. Erişim adresi: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/18024009_meb_istatistikleri_orgun egitim_2015_2016.pdf 05.01.2021
 • MEB,(2018). http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf 06.01.2021
 • MEXT [Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı]. (2010b). Outline of HigherEducation. Erişim adresi: http://www.mext.go.jp/english/koutou/001.htm 20.12.2020
 • MOE (2015). Ministry of Education. Bringingoutthebest in everychild. Erişim adresi: https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/about/files/moe-corporate-brochur e.pdf 07.12.2020
 • MOE (2018a). Ministry of Education. Erişim adresi: https://www.moe.gov.sg/education/education-system 11.12.2020
 • MOE (2018b). Ministry of Education. Bringing out the best in every child. Erişim adresi: https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/about/files/moe-corporate-brochur e.pdf 07.12.2020
 • Moon, B., Vlăsceanu, L., & Barrows, L. C. (Eds.). (2003). Institutional approaches to teacher education within higher education in Europe: Current models and new developments. European Centre for Higher Education.
 • Nazarova V.N. (2014). Education in Russia. Moscow: Pero.
 • NCEE (National Centre for Entrepreneurship in Education) (2015). “Singapore: Teacher and Principal Quality” Erişim adresi: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educationbenchmarking/top-performing-countries/singapore-overview/ 23.01.2021
 • OECD (2010). Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance. Erişim adresi: https://www.oecd.org/countries/singapore/46581101.pdf 26.12.2020
 • OECD (2010b). PISA 2009 at a Glance, OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264095298-en
 • Polat. S. (2014). Türkiye’nin 2023 vizyonu ve eğitimde orta kalite tuzağı. Seta Yayınları.
 • Sağlam, M., Kürüm, D. (2005). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmen Eğitiminde Yapısal Düzenlemeler ve Öğretmen Adaylarını Seçimi. Milli Eğitim Dergisi, 33(16),147-168.
 • Sahlberg, P. (2011). Lessons from Finland. American Educator. 34-38. Erişim adresi: http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimo.www.structure/25535_American_educator_summer_2011.pdf 04.01.2021.
 • Salhberg, P. (2011). A model lesson Finlandshows us whatequalopportunitylookslike. AmericanEducator, 20-28. Erişim adresi: http://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/ 08.01.2021
 • Simola, H. (2005). The Finnish miracle of PISA . Historical and sociological remarks on teaching and teacher education. Journal of Education Policy. 22, No:X.
 • Stephenson, J. (1999). Evaluation of teacher education in England and Wales. TNTEF publications, 2(2), 191-200.
 • Tan, A. L. (2018). Journey of science teacher education in Singapore: past, present and future. Asia-Pacific Science Education, 4(1), 1. Erişim adresi: http://booksc.xyz/book/70126814/a960b5 05.01.2021
 • U.S. Dept. of Education Study. (2010). The Teaching Profession. Web: Erişim adresi: http://members.tripod.com/h_javora/jed4.htm 07.12.2020.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A (2013).Finlandiya’nın PISA başarısına etki eden faktörler bağlamında Türkiye’nin durumu, Yayınlanmamış Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

The Comparative Examination of The Countries That Have Become Succesful TIMSS and PISA and The Turkish Teacher Training Systems

Yıl 2022, Cilt: 23 Sayı: 2, 1960 - 1992, 31.08.2022

Öz

General comparison criteria used in the study; it is a teacher training system. Together with Turkey in the international TIMSS and PISA exam study According to the results of successful countries (Great Britain, Japan, Norway, Finland, Singapore and Russia) teacher training system were investigated. The study was carried out in accordance with the holistic multi-case study design, one of the qualitative research designs. Document analysis, one of the qualitative data collection methods, was used to obtain the data, and the data were analyzed by descriptive analysis method. In accordance with data obtained from the study Turkey, Britain, Japan, Norway, Finland, Russia, Singapore, and general data which can be analyzed and compared in various sizes for teacher training system it has been demonstrated similarities and differences. When the education systems of the countries with high mathematics success in international exams are examined, it is seen that the value given to teachers is in the first place. In addition, it has been concluded that most of these countries include physical, academic and skill-based interviews in addition to the central exam in teacher selection. In teacher training programs, some changes can be made in this direction by examining the teacher training systems of successful countries. In this context, emphasis can be placed on practice in the teacher training system. Certain standards can be set for the teaching profession. Encouraging practices can be made to support teachers' self-development.

Kaynakça

 • Abbasioğlu, E. (2017). Japonya ve Finlandiya’da öğretmen yetiştirme ve atama sisteminin Türkiye ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Adıgüzel, A. ve Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 265-286.
 • Alkan, C., Kavcar, C., Sever, S. (1998). Bilgi Çağında Eğitimde Öğretmenlik Mesleğinin Yeniden Yapılanması (Reconstruction of the Profession of Teaching in Education in the Age of Informatics), Bilgi Çağında Öğretmenlik Sempozyumu Yayını (Publication of Teaching Symposium in the Age of Informatics), Ankara, 9-17.
 • Cooke, J. (2005). A Comparison of Japanese and American Education Systems: Part 2 The Oregon Mathematics Teacher, March/April, 2005, 7-9. Erişim adresi: www.octm.org/jcooke/NWHandouts/ComparisonJpAm2.pdf 20.12.2020
 • Darling-Hammond, L., & Lieberman, A. (2013). Teacher education around the world: What can we learn from international practice?. In Teacher education around the World, 165-183. DOI: 10.1080/02619768.2017.1315399
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Duman, S. (2016). Rus Öğrencilerin PIRLS’te Elde Ettiği Başarıya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hautamäki, J., & Harjunen, E., Hautamäki, A., Karjalainen, T., Kupiainen, S., Laaksonen, S., Lavonen, J., Pehkonen, E., Scheinin, P., Halinen, I., Sihvonen, R. (2008). "PISA 06: Analyses, Reflections, Explanations", Ministry of Education Publications, Erişim adresi: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm44.pdf 02.01.2021
 • Kaya, Y. K., (1984). İnsan Yetiştirme Düzenimiz: Politika / Eğitim / Kalkınma. Geliştirilmiş (4. Baskı). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Döner Sermaye İşletmesi.
 • Khoh, S. ve Teo. L, (2002) Pre-service preparation of mathematics teachers in the Singapore education system, International Journal of Educational Research, 37, 131–143.
 • Levent, F. Ve Yazıcı, E. (2014). Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39, 121-143.
 • Lim, K. (2013). Teacher Education in Singapore. Erişim Adresi: 07.12.2020 https://www.researchgate.net/publication/264166548_Teacher_Education_in_Singapore/download
 • Low, L.E. , Tang, S. O., (2017). Teacher Education Policy: Recruitment, Preparation and Progression. Erişim Tarihi: 10.12.2020https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9789811033841-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1600822-p180490251
 • McMillan, J. H. (2000). Educational research: Fundamentals for the consumer (3rd edition). New York: Longman. MEB. (2016). Milli Eğitim İstatistikleri örgün eğitim 2015/’16. Erişim adresi: http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/18024009_meb_istatistikleri_orgun egitim_2015_2016.pdf 05.01.2021
 • MEB,(2018). http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf 06.01.2021
 • MEXT [Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı]. (2010b). Outline of HigherEducation. Erişim adresi: http://www.mext.go.jp/english/koutou/001.htm 20.12.2020
 • MOE (2015). Ministry of Education. Bringingoutthebest in everychild. Erişim adresi: https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/about/files/moe-corporate-brochur e.pdf 07.12.2020
 • MOE (2018a). Ministry of Education. Erişim adresi: https://www.moe.gov.sg/education/education-system 11.12.2020
 • MOE (2018b). Ministry of Education. Bringing out the best in every child. Erişim adresi: https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/about/files/moe-corporate-brochur e.pdf 07.12.2020
 • Moon, B., Vlăsceanu, L., & Barrows, L. C. (Eds.). (2003). Institutional approaches to teacher education within higher education in Europe: Current models and new developments. European Centre for Higher Education.
 • Nazarova V.N. (2014). Education in Russia. Moscow: Pero.
 • NCEE (National Centre for Entrepreneurship in Education) (2015). “Singapore: Teacher and Principal Quality” Erişim adresi: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educationbenchmarking/top-performing-countries/singapore-overview/ 23.01.2021
 • OECD (2010). Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance. Erişim adresi: https://www.oecd.org/countries/singapore/46581101.pdf 26.12.2020
 • OECD (2010b). PISA 2009 at a Glance, OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264095298-en
 • Polat. S. (2014). Türkiye’nin 2023 vizyonu ve eğitimde orta kalite tuzağı. Seta Yayınları.
 • Sağlam, M., Kürüm, D. (2005). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Öğretmen Eğitiminde Yapısal Düzenlemeler ve Öğretmen Adaylarını Seçimi. Milli Eğitim Dergisi, 33(16),147-168.
 • Sahlberg, P. (2011). Lessons from Finland. American Educator. 34-38. Erişim adresi: http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimo.www.structure/25535_American_educator_summer_2011.pdf 04.01.2021.
 • Salhberg, P. (2011). A model lesson Finlandshows us whatequalopportunitylookslike. AmericanEducator, 20-28. Erişim adresi: http://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/ 08.01.2021
 • Simola, H. (2005). The Finnish miracle of PISA . Historical and sociological remarks on teaching and teacher education. Journal of Education Policy. 22, No:X.
 • Stephenson, J. (1999). Evaluation of teacher education in England and Wales. TNTEF publications, 2(2), 191-200.
 • Tan, A. L. (2018). Journey of science teacher education in Singapore: past, present and future. Asia-Pacific Science Education, 4(1), 1. Erişim adresi: http://booksc.xyz/book/70126814/a960b5 05.01.2021
 • U.S. Dept. of Education Study. (2010). The Teaching Profession. Web: Erişim adresi: http://members.tripod.com/h_javora/jed4.htm 07.12.2020.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A (2013).Finlandiya’nın PISA başarısına etki eden faktörler bağlamında Türkiye’nin durumu, Yayınlanmamış Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Arif ÖZERBAŞ 0000-0002-1612-9349

Beyza Nur SAFİ 0000-0002-3905-5346

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 23 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÖZERBAŞ, M. A., & SAFİ, B. N. (2022). TIMSS ve PISA’DA Başarılı Olan Ülkeler ve Türk Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 1960-1992. https://doi.org/10.29299/kefad.898782

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124