Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Pandemi Sürecinde EBA Platformu Online Uzaktan Eğitimleri Hakkında Öğretmen Görüşleri

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1891 - 1933, 31.08.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı; COVID-19 Pandemi sürecinde çeşitli branşlardaki öğretmenlerin EBA platformu üzerinden gerçekleştirdikleri online uzaktan eğitim deneyimlerine yönelik görüşlerini almaktır. Araştırmanın katılımcılarını amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen farklı branş öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim çalışması şeklinde desenlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; COVID-19 Pandemi sürecinde EBA platformu öğrenci ve öğretmenlerin etkinlik ve derslerini gerçekleştirdiği, güvenilir buluşma noktası olan bir çözüm odaklı platform olmuştur. Bunun yanında öğretmen ve öğrencilerin teknoloji kullanım yetersizliği, internete ulaşım ve bağlantı sorunları, sistemsel hatalar ve EBA platformunu tanımamak gibi problemleri olsa da bu platformun eğitim öğretim amaçlı oluşturulan güvenilir ve kolaylaştırıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu belirtilen eksiklik ve problemlerin giderilmesi durumunda EBA platformunu ve içeriklerini derslerinde kullanacakları yönünde olumlu görüş belirtmişlerdir.

Kaynakça

 • Akgün, E., Yılmaz E. O., & Seferoğlu, S. (2011). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: karşılaştırmalı bir inceleme, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 115-122.
 • Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Arslan, H., & Kuzu, A. (2019). EBA ders modülünün ve sınıf yazılımının ters yüz sınıf modelinde uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 20-36.
 • Atasoy, M., & Yiğitcan Nayır, Ö. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) video modüllerinin matematik dersinde kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri, Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 2(1), 24-37.
 • Bahçeci, F., & Efe, B. (2018). Lise öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (EBA) sitesine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 676-692.
 • Branekova, D. (2020). The successful model of distance learning. Trakia Journal of Sciences, 18(1), 275-284.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (27.Baskı), Ankara: PegemA Yayınları.
 • Can, E., & Topçuoğlu Ünal, F. (2018). Eğitim bilişim ağı kullanımının (EBA) ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi, Estüdam Eğitim Dergisi, 3(1), 61-68.
 • Coşkunserçe, O., & Becit İşçitürk, G. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) platformu hakkında öğrencilerin farkındalığının artırılmasına yönelik bir durum çalışması, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 260-276.
 • Creswell, J. W. (2020). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri ed.: M. Bütün, S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Cuya, B., & Kayış, E. (2018). Öğrencilere göre eba portalının kullanım düzeyi, MEB Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı, 1, 1-40.
 • De Souza, G. H. S., Jardim, W. S., Junior, G. L., Marques, Y. B., Lima, N. C., & Ramos, R. S. (2020). Brazilian Students' Expectations Regarding Distance Learning and Remote Classes During the COVID-19 Pandemic. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 20(4), 65-80.
 • Durmuşçelebi, M., & Temircan, S. (2017). Eğitim bilişim ağındaki eğitim materyallerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 634-652.
 • Dursun, A., Kırbaş, İ., & Yüksel, M. E. (2015). Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi ve proje üzerine bir değerlendirme, 20. Türkiye’de İnteret Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Eğitim Bilişim Ağı. (2020). Eğitim bilişim ağı nedir? 20 Nisan 2020 tarihinde http://www.eba.gov.tr/ sitesinden erişilmiştir.
 • Gülbahar, Y. (2012). E-öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 • İslamoğlu, H., Ursavaş, Ö. F., & Reisoğlu, İ. (2015). Fatih projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 161-183.
 • Karaçorlu, A. T., & Atıcı, B. (2019). EBA platformundaki kavram haritaları ve infografiklerin kullanımına dair öğretmen ve öğrenci görüşleri, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, Özel Sayı, 83-105.
 • Kuyubaşıoğlu, M., & Kılıç, F. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre eğitimde bilişim ağı (EBA) kullanım düzeylerinin incelenmesi, İleri Eğitim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 32-52.
 • Maden, S., & Önal, A. (2018). Elektronik bilişim ağındaki ortaokul Türkçe dersi içeriklerinin kullanımı üzerine bir araştırma, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4(2), 101-121.
 • Özer, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 salgını sürecinde milli eğitim bakanlığı tarafından atılan politika adımları, Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129.
 • Pala, F. K., Arslan, H., & Özdinç, F. (2017). Eğitim bilişim ağı web sitesinin otantik görevler ve göz izleme ile kullanilabilirliğinin incelenmesi, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 24-38.
 • Saklan, H., & Ünal, C. (2018). Teknoloji dostu fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) hakkındaki görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 493-526.
 • Şahin, M., & Erman, E. (2019). Tarih dersi öğretmenlerinin eğitim bilişim ağına (EBA) ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 256-275.
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. (2021). TUBİTAK. Covid-19 türkiye web portalı. “Dünyada durum”. 27 Temmuz 2021 tarihinde https://covid19.tubitak.gov.tr/ sitesinden erişilmiştir.
 • Türker, A., & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
 • World Health Organization. (2021). Who Coronavirüs hastalığı (COVID-19) Dashboard. 27 Temmuz 2021 tarihinde https://covid19.who.int/ sitesinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Teachers' Views on EBA Supported Distance Education in the Covid-19 Pandemic Process

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 1891 - 1933, 31.08.2022

Öz

This study was designed to delve into determining the views of teachers from different disciplines about their distance education experiences on the EBA platform during the pandemic. The sample for this study consisted of teachers from various disciplines selected by purposeful sampling method. Phenomenological research design among qualitative research methodology was employed in our study. The data were collected through semi-structured interviews prepared by the authors. The collected data were examined using content analysis technique. The obtained results revealed that EBA was a reliable and solution-oriented platform used by both students and teachers for educational activities and practices during the pandemic. Furthermore, teachers stated that although there were some difficulties such as the lack of teachers’ and students’ ability to use technology, internet access and connection issues, system-related, issues, and insufficient information about the EBA, they emphasized that this platform is a reliable and facilitating platform established for educational purposes. Moreover, it was determined that the majority of the participants will use the EBA platform and its contents in their lessons if the specified deficiencies and problems are eliminated, in other words, they have positive views towards the EBA platform.

Kaynakça

 • Akgün, E., Yılmaz E. O., & Seferoğlu, S. (2011). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: karşılaştırmalı bir inceleme, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 115-122.
 • Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Arslan, H., & Kuzu, A. (2019). EBA ders modülünün ve sınıf yazılımının ters yüz sınıf modelinde uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 20-36.
 • Atasoy, M., & Yiğitcan Nayır, Ö. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) video modüllerinin matematik dersinde kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri, Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 2(1), 24-37.
 • Bahçeci, F., & Efe, B. (2018). Lise öğrencilerinin eğitim bilişim ağı (EBA) sitesine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 676-692.
 • Branekova, D. (2020). The successful model of distance learning. Trakia Journal of Sciences, 18(1), 275-284.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (27.Baskı), Ankara: PegemA Yayınları.
 • Can, E., & Topçuoğlu Ünal, F. (2018). Eğitim bilişim ağı kullanımının (EBA) ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisi, Estüdam Eğitim Dergisi, 3(1), 61-68.
 • Coşkunserçe, O., & Becit İşçitürk, G. (2019). Eğitim bilişim ağı (EBA) platformu hakkında öğrencilerin farkındalığının artırılmasına yönelik bir durum çalışması, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 260-276.
 • Creswell, J. W. (2020). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri ed.: M. Bütün, S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Cuya, B., & Kayış, E. (2018). Öğrencilere göre eba portalının kullanım düzeyi, MEB Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı, 1, 1-40.
 • De Souza, G. H. S., Jardim, W. S., Junior, G. L., Marques, Y. B., Lima, N. C., & Ramos, R. S. (2020). Brazilian Students' Expectations Regarding Distance Learning and Remote Classes During the COVID-19 Pandemic. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 20(4), 65-80.
 • Durmuşçelebi, M., & Temircan, S. (2017). Eğitim bilişim ağındaki eğitim materyallerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 634-652.
 • Dursun, A., Kırbaş, İ., & Yüksel, M. E. (2015). Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi ve proje üzerine bir değerlendirme, 20. Türkiye’de İnteret Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Eğitim Bilişim Ağı. (2020). Eğitim bilişim ağı nedir? 20 Nisan 2020 tarihinde http://www.eba.gov.tr/ sitesinden erişilmiştir.
 • Gülbahar, Y. (2012). E-öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 • İslamoğlu, H., Ursavaş, Ö. F., & Reisoğlu, İ. (2015). Fatih projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 161-183.
 • Karaçorlu, A. T., & Atıcı, B. (2019). EBA platformundaki kavram haritaları ve infografiklerin kullanımına dair öğretmen ve öğrenci görüşleri, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, Özel Sayı, 83-105.
 • Kuyubaşıoğlu, M., & Kılıç, F. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre eğitimde bilişim ağı (EBA) kullanım düzeylerinin incelenmesi, İleri Eğitim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 32-52.
 • Maden, S., & Önal, A. (2018). Elektronik bilişim ağındaki ortaokul Türkçe dersi içeriklerinin kullanımı üzerine bir araştırma, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4(2), 101-121.
 • Özer, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 salgını sürecinde milli eğitim bakanlığı tarafından atılan politika adımları, Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129.
 • Pala, F. K., Arslan, H., & Özdinç, F. (2017). Eğitim bilişim ağı web sitesinin otantik görevler ve göz izleme ile kullanilabilirliğinin incelenmesi, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 24-38.
 • Saklan, H., & Ünal, C. (2018). Teknoloji dostu fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) hakkındaki görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 493-526.
 • Şahin, M., & Erman, E. (2019). Tarih dersi öğretmenlerinin eğitim bilişim ağına (EBA) ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 256-275.
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 395-416.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. (2021). TUBİTAK. Covid-19 türkiye web portalı. “Dünyada durum”. 27 Temmuz 2021 tarihinde https://covid19.tubitak.gov.tr/ sitesinden erişilmiştir.
 • Türker, A., & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
 • World Health Organization. (2021). Who Coronavirüs hastalığı (COVID-19) Dashboard. 27 Temmuz 2021 tarihinde https://covid19.who.int/ sitesinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nurdane Ebru YAPAR Bu kişi benim
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AMASYA
0000-0002-6930-7268
Türkiye


Kayhan BOZGÜN> (Sorumlu Yazar)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9239-2547
Türkiye


Şafak ULUÇINAR SAĞIR>
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3383-5330
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 28 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 25 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yapar, N. E. , Bozgün, K. & Uluçınar Sağır, Ş. (2022). Covid-19 Pandemi Sürecinde EBA Platformu Online Uzaktan Eğitimleri Hakkında Öğretmen Görüşleri . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 1891-1933 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/72605/975538

2562219122   19121   19116   19117     19118       19119       19120     19124