Yıl 2018, Cilt 26 , Sayı 1, Sayfalar 11 - 20 2018-01-15

The Effect of Thinking-Style-Based Differentiated Instruction on Achievement, Attitude And Retention
Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi

Selda ÖZER [1] , Ercan YILMAZ [2]


The aim of the study is to investigate the effect of thinking-style-based differentiated instruction on achievement, attitude and retention in vocational foreign language, specifically in two units. Pre-test/post-test control group model and quasi-experimental design were used in the study. The study was carried out in Vocational Foreign Language-II course with 43 sophomores studying Tourism and Hotel Management at Nevşehir Vocational College, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. Data were collected using Thinking Styles Inventory, Vocational Foreign Language-II Achievement Test and Vocational Foreign Language Attitude Scale. Functions, levels and scope of thinking styles were taken into consideration. Process was differentiated in the study through entry points (narrational, foundational, experiential), learning centres, complex instruction, orbital studies, stations and learning contracts. According to the results of the study, it was found out that achievement and retention scores of the students in the experimental group were significantly higher than the ones in the control group; however, there was no significant difference between groups’ attitude scores towards the course.


Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin düşünme stillerine göre tasarlanan farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin öğrencilerin erişileri, Mesleki Yabancı Dil dersine yönelik tutumları ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada, deneysel desen türlerinden ön test – son test kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma; 2014–-2015 Bahar yarıyılında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencileriyle Mesleki Yabancı Dil-II dersinde yürütülmüştür. Toplam 43 öğrenci çalışma grubunda yer almıştır. Araştırmada veriler, Düşünme Stilleri Ölçeği, Mesleki Yabancı Dil-II Dersi Başarı Testi ve Mesleki Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada, düşünme stillerinin işlev, düzey ve kapsam boyutları dikkate alınmıştır. Farklılaştırma süreç boyutunda yapılmıştır. Süreç farklılaştırılırken, giriş noktaları (anlatımsal, temel, deneyimsel), öğrenme merkezleri, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, istasyon ve öğrenme sözleşmeleri stratejilerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonunda, deney grubu öğrencilerinin erişi ve kalıcılık puanlarının kontrol grubununki öğrencilerin puanlarına göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu; fakat tutum ölçeğinden almış oldukları puanlar arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı ortaya çıkmıştır.


 • Ahmadi, S., Gorjian, B., & Pazhakh, A. R. (2014). The effect of thinking styles of EFL learners’ language learning strategies in reading comprehension. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 6 (4): 74-88.
 • Altundal, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri ile Matematik Öğretim Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Master Thesis, Unpublished. Konya: Nec-mettin Erbakan University.
 • Avcı, H. (2015). İngilizce Öğretiminde İstasyon Tekniği Kullanımının Akademik Başarıya, Tutumlara ve Kalıcılığa Etkisi. Master Thesis, Unpublished. Elazığ: Fırat University.
 • Avcı, S., & Yüksel, A. (2011). Okuma çemberi yöntemine göre kitap okumanın öğren-cilere bilişsel ve duyuşsal katkıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (3): 1285-1300.
 • Batdı, V., & Semerci, Ç. (2012). Derslerde İstasyon Tekniği Uygulamasının Yansıtıcı Sorgulaması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1): 190-203.
 • Beceren, B. Ö., & Özdemir, A. A. (2010). The comparison of prospective preschool teach-ers’ thinking styles and intelligence types. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2: 2131-2136.
 • Bradfield, A. (2012). The Effects of Differentiated Instruction on Strugling Readers in First Grade. PhD Thesis, Unpublished. Minneapolis MN: Walden Unversity.
 • Cheng, A. (2006). Effects of Differentiated Curriculum and Instruction on Tawainese EFL Students’ Motivation, Anxiety and Interest. PhD Thesis, Unpublished. Los Angeles CA: University of Southern California.
 • Clarke, T. A., Lesh, J. J., Trocchio, J. S., & Wolman, J. (2010). Thinking styles: teaching and learning styles in graduate education students. Educational Psychology, 30 (3): 837-848.
 • Cummings, P. L. (2011). A Comparative Analysis of the Impact of Differentiated Instruc-tional Strategies and Traditional Basal Instruction on the Reading Achievement of Se-lected Fourth Grade Students. PhD Thesis, Unpublished. Minneapolis MN: Capella Uni-versity.
 • Çalıkoğlu, B. S. (2014). Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerde Derinlik ve Karmaşıklığa Göre Farklılaştırılmış Fen Öğretiminin Başarı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Tutuma Etki-si. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Çatalbaş, E. (2006). Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Akademik Başarı ve Ders Tutumları Arasındaki İlişki. Master Thesis, Unpublished. Konya: Selçuk University.
 • Demir, S. (2013). Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Öğrenme Yaklaşımları ve Kalıcılık Puanları Üzerindeki Etkisi. PhD Thesis, Un-published. İstanbul: Yıldız Teknik University.
 • Dosh, M. V. (2011). ‘The Course Fit Us’: Differentiated Instruction in the College Class-room. PhD Thesis, Unpublished. Grand Forks ND: University of North Dakota.
 • Düzgün, Z. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Master Thesis, Unpublished. İstanbul: Marmara Uni-versity.
 • Fan, J., & Zhang, L. F. (2014). The role of learning environments in thinking styles. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psycholo-gy, 34 (2): 252-268.
 • Fan, W., Zhang, L. F., & Watkins, D. (2010). Incremental validity of thinking styles in predicting academic achievements: An experimental study in hypermedia learning envi-ronments. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 30 (5): 605-623.
 • Gilbert, D. L. (2011). Effects of Differentiated Instruction on Student Achievement in Reading. PhD Thesis, Unpublished. Minneapolis MN: Walden University.
 • Güçlüer, E., & Kesercioğlu, T. (2012). Fen ve Teknoloji eğitiminde farklılaştırılmış öğretim ile desteklenmiş fen öğretiminin öğrenci başarısına etkisi üzerine bir araştırma. Paper presented in 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi in Niğde Uni-versity, Niğde, June 27 to 30 2012.
 • Gümüş, E. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde İstasyon Tekniği ile Yapılan Öğretimin Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi. Master Thesis, Unpublished. Ankara: Hacettepe University.
 • Güneş, E. (2012). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Düşünme Stillerine Göre Düzenlenmiş Farklı Etkileşim Tasarımlarının Akademik Başarı ve Güdülenmeye Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. Ankara: Gazi University.
 • James, S. D. (2013). Does Differentiated Instruction Raise Student Performance in Math-ematics: An Action Research Study. PhD Thesis, Unpublished. Minneapolis MN: Capella University.
 • Karabulut, E. (2014). Psikolojik Danışman Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki. Master Thesis, Unpublished. İzmir: Dokuz Eylül University.
 • Karadağ, R. (2010). İlköğretim Türkçe Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem Araştırması. PhD Thesis, Unpublished. Eskişehir: Anadolu University.
 • Kesteloot, B. A. (2011). Differentiated Mathematics Instruction: Effects of Differentiated Mathematics Instruction in a Fourth Grade Classroom. Master Thesis, Unpublished. Marshall MN: Southwest Minnesota State University.
 • Khin, P. H., & Win, S. (2012). The effect of thinking styles on metacognitive awareness of university students. Universities Research Journal, 5 (7): 269-287.
 • Konstantinou-Katzi, P., Tsolaki, E., Meletiou-Mavrotheris, M., & Koutselini, M. (2013). Differentiation of teaching and learning mathematics: An action research study in ter-tiary education. International Journal of mathematical Education in Science and Technol-ogy, 44 (3): 332-349.
 • Lau, H. (2014). Thinking Styles, Motivational Orientations, and Academic Achievement in Learning Physics among Hong Kong Secondary School Students. PhD Thesis, Un-published. Hong Kong: The University of Hong Kong.
 • Maxey, K. S. (2013). Differentiated Instruction: Effects on Primary Students’ Mathemat-ics Achievement. PhD Thesis, Unpublished. Prescott Valley AZ: Northcentral Universi-ty.
 • Mergen, H. H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme İstasyonları Uygulamasının Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Master Thesis, Unpublished. Afyon: Afyon Kocatepe University.
 • Negari, G. M., & Solaymani, M. (2013). The relationship among autonomy, thinking styles, and language learning strategy use in Iranian EFL learners. International Journal of Linguistics, 5 (1): 332-347.
 • Nikoupoor, J., Alam, M., & Tajbakhsh, M. (2012). Thinking style and achievement moti-vation: A survey study among Iranian EFL learners. International Journal of English and Literature, 2 (3): 89-104.
 • Oden, C. G. (2012). Effects of Differentiated Instruction on Achievement of High School Business Education Students. PhD Thesis, Unpublished. Naperville IL: North Central University.
 • Özer, S. (2016). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin öğrencile-rin erişilerine, mesleki yabancı dil dersine yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılı-ğına etkisi. PhD Thesis Unpublished. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Özer, S. & Yılmaz, E. (2016). Students’ attitudes towards vocational foreign language course. International Journal of Contemporary Educational Research, 3 (2): 55-64.
 • Öztabak, M. Ü. (2013). Farklı Okul Türlerinde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Sınıf Seviyelerine Göre Düşünme Stilleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Özyaprak, M. (2012). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilere Yönelik Farklılaştırılmış Matematik Öğretiminin Erişi, Tutum ve Yaratıcılığa Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Richmond, A. S., & Conrad, L. (2012). Do thinking styles predict academic performance of online learning? International Journal of Technology in Teaching and Learning, 8 (2): 108-117.
 • Sayı, A. K. (2013). Farklılaştırılmış Yabancı Dil Öğretiminin Üstün Zekalı Öğrencilerde Erişiye, Eleştirel Düşünmeye ve Yaratıcılığa Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Sökmen, Y. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yürütücü Biliş, Düşünme Stilleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Master Thesis, Unpublished. Erzurum: Atatürk University.
 • Sternberg, R. J., & Zhang, L. F. (2005). Styles of thinking as a basis of differentiated instruction. Theory Into Practice, 44 (3): 245-253.
 • Sternberg, R. J. (1997). Thinking Styles. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sternberg, R. J., Grigorenko, E. L., & Zhang, L. F. (2008). Styles of learning and thinking matter in instruction and assessment. Perspectives on Pscyhological Science, 3 (6): 486-506.
 • Subaşı, D. (2010). Öğrencilerin Öğrenme ve Düşünme Stillerinin Coğrafya Dersi Akade-mik Başarılarına Etkileri (12. Sınıf). Master Thesis, Unpublished. Ankara: Gazi Universi-ty.
 • Sünbül, A. M. (2004). Düşünme stilleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29 (132): 25-42.
 • Şaldırak, B. (2012). Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Matematik Başarısına Etki-si. Master Thesis, Unpublished. Ankara: Ankara University.
 • Taş, F. (2013). Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine ve Matematik Akademik Başarılarına Etkisi. Master Thesis, Unpublished. Erzurum: Atatürk University.
 • Tomlinson, C. A. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction In Mixed-ability Classrooms. (2nd Ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tsagaris, G. S. (2006). The Relationships between Thinking Style Preferences, Cultural Orientations and Academic Achievement. PhD Thesis, Unpublished. Cleveland OH: Cleveland State University.
 • Tunçer, B. K. (2013). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları, Bilişüstü Farkındalık Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumları Arasındaki İlişkiler. PhD Thesis, Unpublished. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Uni-versity.
 • Uğurlu, M. (2012). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Düşünme Stilleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Master Thesis, Un-published. Konya: Necmettin Erbakan University.
 • Umar, Ç. N. (2014). Karma Öğrenme Yöntemi ile Farklılaştırılmış Öğretim Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Eleştirel Düşünme Becerilerine ve Yaratıcılıklarına Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul Uni-versity.
 • Üşenti, Ü. A. (2013). Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilere Uygulanan Farklılaştırılmış Türkçe Öğretim Uygulamalarının Etkinliğinin Sınanması. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Xie, Q., Gao, X., King, & R. B. 2013. Thinking styles in implicit and explicit learning. Learning and Individual Differences, 23: 267-271.
 • Yıldız, G. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları, Bilişüstü Stratejileri, Düşünme Stilleri ve Matematik Öz Kavramları Arasındaki İlişkiler. PhD The-sis, Unpublished. İstanbul: Yıldız Teknik University.
 • Yıldızlar, M. (2010). Farklı kültürlerden gelen öğretmen adaylarının düşünme stilleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 383-393.
 • Yılmaz, G. (2015). 9. Sınıf Öğrencileri için Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Konusunda Öğrenme İstasyonlarının Geliştirilmesi ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Master Thesis, Unpublished. İzmir: Dokuz Eylül University.
 • Yu, T., & Chen, C. (2012). Thinking styles and preferred teacher interpersonal behavior among Hong Kong students. Learning and Individual Differences, 22: 554-559.
 • Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2000). Are learning approaches and thinking styles relat-ed? A study in two Chinese populations. The Journal of Psychology, 134 (5): 469-489.
 • Zhang, L. F. (2003). Contributions of thinking styles to critical thinking dispositions. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 137 (6): 517-544.
 • Zhang, L. F. (2005). Does teaching for a balanced use of thinking styles enhance students’ achievement? Personality and Individual Differences, 38: 1135-1147.
 • Zhang, L. F. (2008). Teachers’ styles of thinking: An exploratory study. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 142 (1): 37-55.
 • Zhang, L. F. (2010). Do thinking styles contribute to metacognition beyond self-rated abilities? Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 30 (4): 481-494.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1501
Yayınlanma Tarihi Ocak-2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selda ÖZER
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, TEMEL YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ercan YILMAZ
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Temmuz 2016
Kabul Tarihi : 13 Haziran 2017
Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi374145, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {11 - 20}, doi = {10.24106/kefdergi.374145}, title = {Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi}, key = {cite}, author = {Özer, Selda and Yılmaz, Ercan} }
APA Özer, S , Yılmaz, E . (2018). Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 26 (1) , 11-20 . DOI: 10.24106/kefdergi.374145
MLA Özer, S , Yılmaz, E . "Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018 ): 11-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/31578/374145>
Chicago Özer, S , Yılmaz, E . "Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018 ): 11-20
RIS TY - JOUR T1 - Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi AU - Selda Özer , Ercan Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.374145 DO - 10.24106/kefdergi.374145 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 20 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.374145 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.374145 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi %A Selda Özer , Ercan Yılmaz %T Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.374145 %U 10.24106/kefdergi.374145
ISNAD Özer, Selda , Yılmaz, Ercan . "Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 11-20 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.374145
AMA Özer S , Yılmaz E . Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(1): 11-20.
Vancouver Özer S , Yılmaz E . Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(1): 11-20.
IEEE S. Özer ve E. Yılmaz , "Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 26, sayı. 1, ss. 11-20, Oca. 2018, doi:10.24106/kefdergi.374145