Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Learning-Teaching Process Issues in Classrooms with Refugee Students

Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, 1571 - 1578, 15.09.2018
https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432

Öz

The aim of this qualitative study is to determine issues refugee students encounter in learning-teaching process, which live out of the refugee camps and live near to enrolled schools. The study group composed of 20 classroom teachers whose classes have refugee students. Data collected through semi-structure interviews and observations in 10 classrooms. Inductive approach and content analysis are used. The findings show that refugee students have language problems. The messages cannot be understood by refugee students because of the language problems. The refuges students detach themselves from learning process thus adaptation and attitudes problems emerged.  

Kaynakça

 • ASPB (2005). Federal Almanya’da yaşayan Türklerin aile yapısı ve sorunları araştırması, Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları.
 • Arabacı, İ.B., Başar, M., Akan, D.,Göksoy, S. (2014). An analysis about educational problems in camps in which Syrian refugees stay: condition analysis, International Journal of Social Sciences & Education 4 (3) 80-94
 • Ay, S.E. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Mülteciler, UNHCR, http://www.tusev.org.tr / (Erişim:15.01.2016).
 • Balkar, B., Şahin, S., Işıklı Babahan, N. (2016). Geçici eğitim merkezlerinde (GEM) görev yapan Suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (6) 1290-1310
 • Barenbaum, J., Ruckhin, V.,Schwab-Stone, M. (2004). The psychological aspect of children; attending exposed to war: Practice and policy initiatives, Journal of child Psychological and Psychiatry 45 (1) 41-62
 • Börü, N., Boyacı, A. (2016). Göçmen öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 11/14 Summer 2016, p. 123-158
 • Cengiz, D. (2015 )Zorunlu göçün mekânsal etkileri ve yerel halkın algısı; Kilis örneği, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015, p. 101-122
 • Çarmıklı, E.Ö. (2015). Misafirperverliğin sınırları: yeni sorunların başlangıcı, TUSİAD Görüş Dergisi; Göç ve Mültecilik Sayısı, 88
 • Er, A. R., Bayındır, N. (2015). Pedagogical approaches of elementary teachers for primary refugee children, International Journal of Social and Educational Sciences Volume 2, Issue 4 December 2015
 • Erden, G., Gökçe, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri Türk Psikoloji Yazıları 12 (24) 1-13
 • Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması, Hacettepe Üniversitesi, Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.
 • European Commission (2016). Mülteci krizinin yönetimi, www. europa. eu/ rapid/ press-release_IP-16-144_tr.pdf adresinden 24.02.2017 tarihinde alınmıştır
 • Gupta, L., Zimmer, C. (2008). Psychological interventions for war affected children Sierra Leone, The British Journal of Psychiatry, 192, 212–216.
 • Güllüpınar, F. (2010). Almanya’da Türk göçmenlerin çocuklarının bölünmüş kaderleri ve eğitimde başarısızlıklarının yapısal nedenleri: Entegrasyon aşağı mı yukarı mı? Eğitim Bilim Toplum 8 (31) 65-87
 • Kirk, K. (2014).Lateregistration: Problems affecting the access to education for Syrian refugees in Amman, Jordan,Senior Honors Thesis University of Oregon
 • Önen C., Güneş, G., Türeme, A. Ağaç, P. (2014). Bir mülteci kampında yaşayan Suriyelilerde depresyon ve anksiyete durumu Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 223-230
 • Özer, Y.Y, Komşuoğlu, A.,Ateşok, Z. Ö. (2016).Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileriThe Journal of Academic Social Science Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s. 34-42
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme önerisi, Göç Dergisi, 3 (1) 65-81
 • Sandal, E K.,Hançerkıran, M., Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Gaziantep ilindeki yansımaları, Gaziantep University Journal of Social Sciences 15(2):461-483
 • Şeker, B T. Aslan, Z (2015). Refugee children in the educational process: an social psychological assessment Journal of Theoretical Educational Science, 8(1), 86-105, January 2015
 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme, TESAM Akademi Dergisi 2 (2) 29-63
 • UNICEF report (2013). Workshop report for "provısıon of perıodıc, relevant and structured personnel accordıng to needs and cırcumstances" ( Prepared by Türkmen Sanduvac Zeynep M. Ref:Em/Tura/2013-C)
 • Weinstein, C. S., Tomlinson Clarke, S., ve Curran, M. (2003). Toward a conception of culturally responsive classroom management, Journal of Teacher Education, 55(1) 25-38
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, 1571 - 1578, 15.09.2018
https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432

Öz

Mülteci olarak Türkiye’de bulunan kamp dışında yaşayan, bulunduğu yerleşim birimindeki okullara devam eden öğrencilerin öğrenme sürecinde karşılaştıkları sorunları ortaya koymaya çalışan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Uşak ilinde mülteci çocukların devam ettiği okullardaki sınıflarda görevli 20 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırmış görüşme formuyla ve on farklı sınıfta yapılan gözlemlerle elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma grubunu oluşturan öğretmen görüşlerine göre; mülteci öğrenciler öğrenme sürecinde iletişim sorunu yaşamaktadırlar. Dil sorunu yaşadıkları için verilen mesajlar mülteci öğrenciler tarafından anlaşılamamaktadır. Öğrencinin kendini sınıftan soyutlamasının uyum ve tutum sorunlarını ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • ASPB (2005). Federal Almanya’da yaşayan Türklerin aile yapısı ve sorunları araştırması, Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları.
 • Arabacı, İ.B., Başar, M., Akan, D.,Göksoy, S. (2014). An analysis about educational problems in camps in which Syrian refugees stay: condition analysis, International Journal of Social Sciences & Education 4 (3) 80-94
 • Ay, S.E. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Mülteciler, UNHCR, http://www.tusev.org.tr / (Erişim:15.01.2016).
 • Balkar, B., Şahin, S., Işıklı Babahan, N. (2016). Geçici eğitim merkezlerinde (GEM) görev yapan Suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (6) 1290-1310
 • Barenbaum, J., Ruckhin, V.,Schwab-Stone, M. (2004). The psychological aspect of children; attending exposed to war: Practice and policy initiatives, Journal of child Psychological and Psychiatry 45 (1) 41-62
 • Börü, N., Boyacı, A. (2016). Göçmen öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 11/14 Summer 2016, p. 123-158
 • Cengiz, D. (2015 )Zorunlu göçün mekânsal etkileri ve yerel halkın algısı; Kilis örneği, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/2 Winter 2015, p. 101-122
 • Çarmıklı, E.Ö. (2015). Misafirperverliğin sınırları: yeni sorunların başlangıcı, TUSİAD Görüş Dergisi; Göç ve Mültecilik Sayısı, 88
 • Er, A. R., Bayındır, N. (2015). Pedagogical approaches of elementary teachers for primary refugee children, International Journal of Social and Educational Sciences Volume 2, Issue 4 December 2015
 • Erden, G., Gökçe, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri Türk Psikoloji Yazıları 12 (24) 1-13
 • Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması, Hacettepe Üniversitesi, Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.
 • European Commission (2016). Mülteci krizinin yönetimi, www. europa. eu/ rapid/ press-release_IP-16-144_tr.pdf adresinden 24.02.2017 tarihinde alınmıştır
 • Gupta, L., Zimmer, C. (2008). Psychological interventions for war affected children Sierra Leone, The British Journal of Psychiatry, 192, 212–216.
 • Güllüpınar, F. (2010). Almanya’da Türk göçmenlerin çocuklarının bölünmüş kaderleri ve eğitimde başarısızlıklarının yapısal nedenleri: Entegrasyon aşağı mı yukarı mı? Eğitim Bilim Toplum 8 (31) 65-87
 • Kirk, K. (2014).Lateregistration: Problems affecting the access to education for Syrian refugees in Amman, Jordan,Senior Honors Thesis University of Oregon
 • Önen C., Güneş, G., Türeme, A. Ağaç, P. (2014). Bir mülteci kampında yaşayan Suriyelilerde depresyon ve anksiyete durumu Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 223-230
 • Özer, Y.Y, Komşuoğlu, A.,Ateşok, Z. Ö. (2016).Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileriThe Journal of Academic Social Science Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s. 34-42
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme önerisi, Göç Dergisi, 3 (1) 65-81
 • Sandal, E K.,Hançerkıran, M., Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Gaziantep ilindeki yansımaları, Gaziantep University Journal of Social Sciences 15(2):461-483
 • Şeker, B T. Aslan, Z (2015). Refugee children in the educational process: an social psychological assessment Journal of Theoretical Educational Science, 8(1), 86-105, January 2015
 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme, TESAM Akademi Dergisi 2 (2) 29-63
 • UNICEF report (2013). Workshop report for "provısıon of perıodıc, relevant and structured personnel accordıng to needs and cırcumstances" ( Prepared by Türkmen Sanduvac Zeynep M. Ref:Em/Tura/2013-C)
 • Weinstein, C. S., Tomlinson Clarke, S., ve Curran, M. (2003). Toward a conception of culturally responsive classroom management, Journal of Teacher Education, 55(1) 25-38
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Eylül-2018
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Murat BAŞAR>
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Uşak
Türkiye


Durdağı AKAN Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Türkiye


Muhammed ÇİFTÇİ>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi427432, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, number = {5}, pages = {1571 - 1578}, doi = {10.24106/kefdergi.427432}, title = {Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar}, key = {cite}, author = {Başar, Murat and Akan, Durdağı and Çiftçi, Muhammed} }
APA Başar, M. , Akan, D. & Çiftçi, M. (2018). Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar . Kastamonu Eğitim Dergisi , 26 (5) , 1571-1578 . DOI: 10.24106/kefdergi.427432
MLA Başar, M. , Akan, D. , Çiftçi, M. "Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar" . Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018 ): 1571-1578 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/39025/427432>
Chicago Başar, M. , Akan, D. , Çiftçi, M. "Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018 ): 1571-1578
RIS TY - JOUR T1 - Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar AU - Murat Başar , Durdağı Akan , Muhammed Çiftçi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.427432 DO - 10.24106/kefdergi.427432 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1571 EP - 1578 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.427432 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar %A Murat Başar , Durdağı Akan , Muhammed Çiftçi %T Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.427432 %U 10.24106/kefdergi.427432
ISNAD Başar, Murat , Akan, Durdağı , Çiftçi, Muhammed . "Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1571-1578 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432
AMA Başar M. , Akan D. , Çiftçi M. Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(5): 1571-1578.
Vancouver Başar M. , Akan D. , Çiftçi M. Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(5): 1571-1578.
IEEE M. Başar , D. Akan ve M. Çiftçi , "Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 26, sayı. 5, ss. 1571-1578, Eyl. 2018, doi:10.24106/kefdergi.427432

Cited By10037