Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1541 - 1551 2019-07-15

Differences Encountered by Classroom Teachers Who Worked at Private and State Schools in the Implementation of the Curriculum
Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar

Serkan Ünsal [1] , Abdullah Çetin [2]


This research concentrates on the differences in implementing curriculum in private and state schools within the context of the experiences of private school classroom teachers who worked at state schools. This qualitative research has a phenomenological design. Content analysis was used during data analysis. Research results have revealed that classroom teachers working at private schools stick to the content of the program, support the use of resource books and attach much more significance to some of the lessons. Due to the support of the management in private schools, the readiness of the students and physical equipment of the school, a difference has been determined in terms of the methods and techniques used in the implementation process of the curriculum. There has been no difference across measurement and evaluation except for testing students with pilot tests.

Bu araştırmanın amacı devlet ve özel okulların her ikisinde de görev yapmış sınıf öğretmenlerinin deneyimleri bağlamında, özel okul ve devlet okullarında öğretim programlarını uygulama açısından ne gibi farklılıkların olduğunu ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninde yürütülmüştür. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda özel okulda çalışan öğretmenlerin öğretim programının içeriğine bağlı kaldıkları, ek kaynak aldırdıkları ve bazı derslere daha fazla ağırlık verdikleri görülmüştür. Özel okullarda yönetimin desteği, öğrencilerin hazırbulunuşluğu ve okulun fiziki donanımın iyi olması nedeniyle öğretim programını uygulamada kullanılan yöntem ve teknik bakımından farkın olduğu, ölçme ve değerlendirme bakımından deneme sınavlarıyla öğrencileri değerlendirme dışında farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

  • Acar, H. (2007). Yeni ilköğretim programlarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yayımlan-mamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. Açıkalın, A. (1989). Özel ve devlet liselerinde veli beklentilerinin örgütsel ve yönetsel boyutları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 85-91 Akın, F., Şimşek, O., Erdem ve F. (2007). Toplumsal aktörlere göre eğitim sorunlarına bakış, Ankara:Türk Eğitim Sen Yayınları Alkan, C., Deryakulu, D. ve Şimşek, N. (1995). Eğitim teknolojisine giriş: disiplin, süreç, ürün. Ankara: Önder Mat-baacılık. Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş-leri. Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(11), 44- 66. Aydemir, H. (2011). İlköğretim 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programı etkinliklerinin uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ Aykaç, N. (2007). İlköğretim programında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (sinop ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2):19-35 Aykaç, N. ve Ulubey, Ö. (2012). Öğretmen adaylarının ilköğretim programının uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences. 45(1) 63-82. Bal, A.P., (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 53-68. Bay, E., Kahramanoğlu, R., Döş, B. ve Özpolat, E.T. (2017). Programa bağlılığı etkileyen faktörlerin analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 43. 110-137. Berberoğlu, G. Ve Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: öss ve pısa analizi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4 (7), 21-35. Bümen, N. T., Çakar, E. Ve Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 203-228. Bütün, M. ve Gültepe T., (2016). Ortaokul matematik dersi öğretim programının uygulamaya yansıtılması ile ilgili öğretmen görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 80-89. Cansız Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.) (2. bs.). Ankara: Siyasal Kitabevi. [Orijinal baskı 2013]. Çelikten, B. (2010). Özel okul velilerinin okul tercihlerini etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık. Çobanoğlu, A. (2011). Resmi ve özel ilköğretim okullarının okul imajının öğretmen ve veli görüşlerine göre değerlen-dirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul Dağdeler, İ. ve Arseven A. (2015). İlkokul öğretim programlarının uygulanmasında okul yöneticilerinin görev ve so-rumluluklarına ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri, International Journal of Social Science, 33, 185-205 Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme. Ankara:Pegem akademi Dikbaş İ (2008).Veli beklentileri ve karşılanma düzeyleri, özel vakıf okulları örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Dinler, A., ve Subaşı, B. (2003). Dünyada ve Türkiye’de özel okullar. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniver-sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-106. Ensari, H. (2002). Eğitimde kalite arayışları ve özel okullar paneli. Özel Okullar ve Eğitimde Kalite. (Ed: İ. Erdoğan) İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayını. Ercan, O.(2011). Kimya dersi yeni öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri, TÜRK Fen Eğitimi Dergisi 8(4)), 193-209. Erdoğan, İ. (2005). Yeni bir binyıla doğru türk eğitim sistemi. 4.Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık Eyüpoğlu, R. (2002). Genel değerlendirme. Özel okullar ve eğitimde kalite (Ed: İ. Erdoğan) İstanbul: Özel Okullar Derneği Yayını. Fettahoğlu, B. (2011). 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi-nitel bir çalışma (Gümüşhane İli Örneği).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzincan Üniversitesi, Erzincan Geçer, A. Ve Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1-26. Gelbal, S.ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında yeterlilik algıları ve karşı-laştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145. Görgen, İ. (2012). Program geliştirmede temel kavramlar. Hasan Şeker (Ed.), Eğitimde Program Geliştirme İçinde (s.1-18). Ankara: Anı Yayıncılık. Gürbüz, E. (2005). Devlet ve özel ilköğretim okullarında hizmet kalitesinin karşılaştırılmasına ilişkin bir araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 97-119 Gwimbi, E. M.,Monk, M. (2003). Study of classroom practice and classroom contexts amongst senior high school bio-logy teachers in harare, zimbabwe. Science Education, 87, 207-223. Han, Ç. (2013). Öğretmenlerin işlevsel paradigmaları ve eğitim reformu. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1):59-79. Kara, K., Karakoç, B., Yıldırım, İ. ve Bay E. (2017). Sekizinci sınıf matematik öğretiminde teori ve uygulama bağ-lamında program uyumluluğunun incelenmesi, Harran Education Journal, 2(1), 26-40. Karaman, P.ve Karaman, A. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri. Journal of Education Faculty, 18(1), 243-269. Kızıltepe Z. (2015). İçerik analizi, Seggie, N.F ve Bayyurt (Ed.) Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları; Ankara: Anı yayıncılık. Küçükahmet, L. (1997). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi. Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California: SAGE. MEB (2016a). Milli Eğitim Bakanlığı, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/ Mevzuat Metin/1.5.5580. pdf, erişim tarihi: 18.12.2017. Memduhoğlu, H. B. (2008). Türk eğitim sisteminin genel yapısı (Amaçlar, Temel İlkeler ve Okul Sistemi). Türk Eğtim Sistemi ve Okul Yönetimi (Ed: H.B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz), Ankara: Pegem A. Mermertaş, M. F. (2014). Özel eğitim kurumlarının tercih nedenleri ile öğrencilerin memnuniyeti arasındaki ilişki: Şırnak örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Miles, B. M. & Huberman A. M., (1994). Qualitative data analysis: an expanded source book. 2nd ed. California, USA: Sage Publications, p:27. Nartgün, Ş. ve Kaya, A. (2016). Özel okul velilerinin beklentileri doğrultusunda okul imajı oluşturma. Journal of Rese-arch in Education and Teaching, 5(2), 154–167. Okur, M. ve Azar, A. (2011). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 387- 400 Özdemir A. ve Tüysüz F.(2017) Özel okul yatırımları için türkiye’deki 81 ilin çok kriterli karar verme yöntemleri ile stratejik analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 45, 93-114 Öztürk, E.ve Demircioğlu, H. (2002). Lise biyoloji öğretim programı uygulanmasında öğretmen rolü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül), Ankara, Bildiriler, I, 122-128 Öztürk, İ. H. (2012). Öğretimin planlanmasında öğretmenin rolü ve özerkliği: ortaöğretim tarih öğretmenlerinin yıllık plan hazırlama ve uygulama örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 271-299 Öztürk Akar, E. (2005). Lise biyoloji dersi öğretim programının uygulanmasında okul düzeyinde görülen farklılıklar. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 51-67. Parlar, H. (2006). Velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörler ve özel okulların durumu: Kahramanmaraş örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi. Pehlivan, K. B. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasın-daki ilişki. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 211-218. Sağlam Arslan, A., Devecioğlu Kaymakçı, Y. ve Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinde karşı-laşılan problemler: fen ve teknoloji öğretmeleri örneği. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-12. Tan, Ş., Kayabaşı, Y. ve Erdoğan, A. (2003). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Anı yayıncılık. Tavşancıl, E. ve Aslan E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul. Tekbıyık, A. Ve Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygula-maya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2):23-37. Titiz, O. (2005). Yeni öğretim sistemi. İstanbul: Zambak yayınları Uygun, S. (2003). Türkiye’de dünden bugüne özel okullara bir bakış (Gelişim ve Etkileri). Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 36. 1-2. Uysal, B.S., (2017). Velilerin özel okul tercih nedenlerinin incelenmesi (İstanbul Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Yangın, S., Dindar, H. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları. Hacet-tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33). Yaman, H. (2009). İlköğretim türkçe dersi programının kalabalık sınıflarda uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (1), 329-359. Yaşaroğlu, C. Ve Manav, F .(2015.) Öğretim programına bağlılık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2, (4), 247-258 Yayla, G. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin tecrübeleriyle alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Conference on New Trends in Education and TheirImplications, Siyasal Kitabevi, 879-883. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, V. (2000). İlköğretim okulu 5. sınıf öğretmenlerinin öğretim yöntemleri konusundaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0367-0723
Yazar: Serkan Ünsal

Orcid: 0000-0003-1118-0740
Yazar: Abdullah Çetin

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi585093, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1541 - 1551}, doi = {10.24106/kefdergi.3131}, title = {Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar}, key = {cite}, author = {Ünsal, Serkan and Çetin, Abdullah} }
APA Ünsal, S , Çetin, A . (2019). Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1541-1551 . DOI: 10.24106/kefdergi.3131
MLA Ünsal, S , Çetin, A . "Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1541-1551 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/585093>
Chicago Ünsal, S , Çetin, A . "Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1541-1551
RIS TY - JOUR T1 - Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar AU - Serkan Ünsal , Abdullah Çetin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3131 DO - 10.24106/kefdergi.3131 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1541 EP - 1551 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3131 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3131 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar %A Serkan Ünsal , Abdullah Çetin %T Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3131 %U 10.24106/kefdergi.3131
ISNAD Ünsal, Serkan , Çetin, Abdullah . "Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1541-1551 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3131
AMA Ünsal S , Çetin A . Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1541-1551.
Vancouver Ünsal S , Çetin A . Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1551-1541.