Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1563 - 1573 2019-07-15

Development of a Scale of Attitudes toward Geometry in Middle School Level
Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Selda Özdişçi [1] , Yasemin Katrancı [2]


The aim of this study was to develop a scale to determine middle school students’ attitudes towards geometry. The study was designed as a screening model. The study group was designed according to convenience sampling. Therefore, the study was conducted in a middle school which is located in İzmir. 640 middle school students who were studying at this school participated in this study. In order to determine a factor structure of the scale, exploratory factor analysis was used and to verify this structure confirmatory factor analysis was used. Item analyses were performed. Cronbach alpha was also calculated to determine internal consistency reliability. It was found that the scale has three sub-factors according to exploratory factor analysis. These sub-factors are as follows: Positive attitudes, Negative attitudes, and Technology. It was seen that the scale showed perfect agreement according to confirmatory factor analysis. As a result of the item analyses, it was revealed that the items in the scale were sufficiently distinguishable, had high validity, and measured the same structure with the scale. The reliability analyses showed that the scale and the scale’s sub-factors were reliable. As a result, it was found that the scale which could be used in order to determine middle school students’ attitudes towards geometry was a valid and reliable instrument. 

Bu çalışmanın amacı ortaokul düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin geometriye yönelik tutumlarını belirlemek için bir ölçeğin geliştirilmesidir. Bu amaçla çalışma tarama modeline göre tasarlanmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde uygun/kazara örnekleme yöntemi ele alınmış ve çalışma İzmir ilindeki bir devlet ortaokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya bu ortaokulda öğrenim görmekte olan 640 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi için açımlayıcı faktör analizi ve ortaya konan yapının sınanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Madde analizleri gerçekleştirilerek, iç tutarlılığın belirlenmesi için de Cronbach alfa güvenirlik analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç faktörden meydana geldiği belirlenmiştir. Bu faktörler; Olumlu tutumlar, Olumsuz tutumlar ve Teknolojidir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin mükemmel derecede uyum sergilediği belirlenmiştir. Madde analizleri sonucunda ise ölçekte yer alan maddelerin yeterince ayırt edici, yüksek geçerliğe sahip ve aynı yapıyı ölçen maddeler oldukları ortaya konmuştur. Güvenirlik analizleri ile ölçek ve ölçek alt faktörlerinin yeterince güvenilir oldukları tespit edilmiştir. Sonuçta geliştirilen ölçeğin ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ortaya çıkmıştır.

  • Abdullah, A. H., & Zakaria, E. (2011). An exploratory factor analysis of an attitude towards geometry survey in a Ma-laysian context. International Journal of Academic Reserach, 3(6), 190-193. Aiken L. R (1979). Attitudes toward mathematics and science in Iranian middle schools. School Science and Mathema-tics, 79, 229-234. Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Asıl Yayın Dağıtım. Avcı, E., Coşkuntuncel, O., & İnandı, Y. (2011). Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tu-tumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 50-58. Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (Genişletilmiş 4. Baskı). Trabzon: Harf Eğitim Yayıncılık. Bal, A. P. (2014). Predictor variables for primary school students related to Van Hiele geometric thinking. Journal of Theory and Practice in Education, 10(1), 259-278. Bayram, S. (2004). The effect of instruction with concrete models on eighth grade students’ geometry achievement and attitudes toward geometry. Unpublished master thesis, Middle East Technical University Secondary Science and Mathematics Education, Ankara. Bindak, R. (2004). Geometri tutum ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama. Doktora tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır. Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. NY: Guilford Publications, Inc. Bulut, S., Ekici, C., İşeri, A. İ., & Helvacı, E. (2002). Geometriye yönelik bir tutum ölçeği. Eğitim ve Bilim, 125, 3-7. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş., & Atar, H. Y. (2014a). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu-4. sınıflar. Ankara: İşkur Matbaacılık. Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş., & Atar, H. Y. (2014b). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu-8. sınıflar. Ankara: İşkur Matbaacılık. Cansız-Aktaş, M., & Aktaş, D. Y. (2013). Geometriye yönelik güncel bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 225-247. Comrey, A., & Lee, H. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. Duatepe-Paksu, A., & Ubuz, B. (2007). The development of a geometry attitude scale. Academic Exchange Quarterly, 11(2), 205. Fennema, E., & Sherman, J. A. (1976). Fennema-Sherman mathematics attitudes scale: Instruments designed to mea-sure attitudes toward the learning of mathematics by females and males. Journal for Reserach in Mathematics Edu-cation, 7(5), 324-326. Gürefe, N., & Kan, A. (2013). The study of validity and reliability of the attitude scale on the subject of geometric ob-jects for the prospective teachers. Elementary Education Online, 2(12), 356-366. Güven, Y. (2006). Farklı geometrik çizim yöntemleri kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Kaba, Y., Boğazlıyan, D., & Daymaz, B. (2016). Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları ve öz-yeterlikleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 52(Winter-I), 335-350. doi: 10.9761/JASSS3727 Kalaycı, Ş. (2005). Faktör analizi. İçinde Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford Publications, Inc. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Mogari, D. (2004). Attitudinal scale measures in Euclidean geometry: What do they measure? South African Journal of Education, 24(1), 1-4. Napitupulu, B. (2001). An exploration of students’ understanding and Van Hieles of thinking on geometric constructi-ons. Unpublished master dissertation, Simon Fraser University, Canada. Ravid, R. (1994). Practical statistics for educators. New York: University Press in America. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74. Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayınları. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn & Bacon. Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Was-hington: American Psychological Association. Utley, J. (2007). Construction and validity of geometry attitude scales. School Science and Mathematics, 107(3), 89-93. Ünlü, M., & Ertekin, E. (2018). Ortaokul öğrencileri için geometriye yönelik inanç ölçeği geliştirme çalışması. Kastamo-nu Eğitim Dergisi, 26(1), 39-48. doi:10.24106/kefdergi.346334 Van de Walle, J. A. (2001). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. Boston: Allyn and Bacon. Yenilmez, K., & Uygan, C. (2010). Yaratıcı drama yönteminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 3(18), 931-942. Sunzuma, G., Masocha, M., & Zezekwa, N. (2013). Secondary school students’ attitudes towards their learning of ge-ometry: A survey of bindura urban secondary schools. Greener Journal of Educational Research, 3(8), 402-410. Struchens, M. E., Harris, K. A., & Martin, W. G. (2001). Assesing geometric and measurement understanding using ma-nipualtives. Mathematics Teaching in Middle School, 6(7), 402-405. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları. Taşdemir, C. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre belirlenmesi: Bitlis ili örneği. KKEFD, 17, 185-201. TDK (2018). Geometri. Retrieved from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b1451e77ca4e9.37566042 on 03.06.2018 Tutak, T. (2008). Somut nesneler ve dinamik geometri yazılımı kullanımın öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine, tutumla-rına ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ensti-tüsü, Trabzon.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9215-0310
Yazar: Selda Özdişçi

Orcid: 0000-0002-0916-2407
Yazar: Yasemin Katrancı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi585113, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1563 - 1573}, doi = {10.24106/kefdergi.3152}, title = {Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Özdişçi, Selda and Katrancı, Yasemin} }
APA Özdişçi, S , Katrancı, Y . (2019). Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1563-1573 . DOI: 10.24106/kefdergi.3152
MLA Özdişçi, S , Katrancı, Y . "Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1563-1573 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/585113>
Chicago Özdişçi, S , Katrancı, Y . "Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1563-1573
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Selda Özdişçi , Yasemin Katrancı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3152 DO - 10.24106/kefdergi.3152 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1563 EP - 1573 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3152 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3152 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Selda Özdişçi , Yasemin Katrancı %T Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3152 %U 10.24106/kefdergi.3152
ISNAD Özdişçi, Selda , Katrancı, Yasemin . "Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1563-1573 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3152
AMA Özdişçi S , Katrancı Y . Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1563-1573.
Vancouver Özdişçi S , Katrancı Y . Ortaokul Düzeyinde Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1573-1563.