Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 4, Sayfalar 1574 - 1594 2019-07-15

Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi
The Effect of Using Analogy on the Teaching of Bulb’s Brightness

Gonca Harman [1] , Aytekin Çökelez [2]


Bu araştırmada lamba parlaklığı konusunun öğretiminde analoji kullanımının öğrenme ve kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmaya ortaokul beşinci sınıfta öğrenim görmekte olan 98 öğrenci katılmıştır. Araştırmada eşitlenmemiş kontrol gruplu ön ve son test yarı deneysel desen kullanılmış, yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Dersler deney grubunda analoji kullanılarak, kontrol grubunda ise analoji kullanılmadan işlenmiştir. Veriler 2 sorudan oluşan bir veri toplama aracıyla toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda analoji kullanımının öğrenme ve kavram yanılgılarının giderilmesi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Bu nedenle analojilerin öğretimde kullanılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
This study was investigated the effect of using analogy on the teaching of the brightness of a bulb, learning and elimination of misconceptions. The study was conducted with the participation of 98 fifth grade students. The unmatched control group pretest and posttest quasi-experimental method was used, interviews were done with students. Analogy was used in the experimental group and analogy was not used in the control group. A data collection form consisting of two questions was used in this study. Data were analyzed using content analysis. As a result of the study, it has been found that the using of analogy is effective on the learning and elimination of misconceptions. For this reason it is considered that using of analogies is necessary in teaching.
  • Abak, A., Eryılmaz, A., Yılmaz, S. & Yılmaz, M. (2001). Effects of bridging analogies on students’ misconceptions about gravity and inertia. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-8. Altun, S. (2009). Üç aşamalı bir testle fen bilgisi öğretmen adaylarının basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının tespiti. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 72-79. Ateş, S. & Polat, M. (2005). Elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme evreleri metodunun etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 39-47. Aykutlu, I. & Şen, A. İ. (2011). Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesinde ve giderilmesinde analojilerin kullanılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(2), 221-250. Aykutlu, I. & Şen, A. İ. (2012). Üç aşamalı test, kavram haritası ve analoji kullanılarak lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(166), 275-288. Ayvacı, H. Ş. & İpek-Akbulut, H. (2012). Elektrik akımı ile ilgili kavramların gelişiminde v diyagramlarının etkisini belirlemeye yönelik bir pilot çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 106-123. Bakırcı, H., Subay, S., Midyatlı, F. & Ünsal, N. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bazı fen kavramlarıyla ilgili düşüncele-rinin sınıf seviyesine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 31-48. Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2001). Benzeşim (analoji) yöntemi kullanarak lise 2. sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32. Blake, A. (2004). Helping young children to see what is relevant and why: Supporting cognitive change in earth science using analogy. International Journal of Science Education, 26(15), 1855-1873. Borges, A. T. & Gilbert, J. K. (1999). Mental models of electricity. International Journal of Science Education, 21(1), 95-117. Carlton, K. (1999). Teaching electric current and electrical potential. Physics Education, 34(6), 341-345. Chambers, S. K. & Andre, T. (1997). Gender, prior knowledge, interest and experience in electricity and conceptual change text manipu-lations in learning about direct current. Journal of Research in Science Teaching, 34(2), 107-123. Cheng, A. K. & Kwen, B. H. (1998). Primary pupils' conceptions about some aspects of electricity. 6 Haziran 2014 tarihinde http://www.aare.edu.au/data/publications/1998/ang98205.pdf adresinden erişildi. Clement, J. J. (1998). Expert novice similarities and instruction using analogies. International Journal of Science Education, 20(10), 1271-1286. Cohen, R., Eylon, B. & Ganiel, U. (1983). Potential differences and current in simple electric circuits: A study of students’ concepts. American Journal of Physics, 51(5), 407- 412. Çakır, C. ve Azizoğlu, N. (4-7 Mayıs 2012). Maddeyi oluşturan tanecikler konusunun analojilerle destekli öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul. Çelik, H., Pektaş, H. M. & Demirbaş, M. (2012). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin elektrik devrelerini kurma ve şematize etme durumla-rının incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35, 85-103. Çepni, S. & Keleş, E. (2006). Turkish students' conceptions about the simple electric circuits. International Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 269-291. Çıldır, I. & Şen, A. İ. (2006). Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının kavram haritalarıyla belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 92-101. Çıray, F. & Erişti, B. (2014). Disiplinler arası analoji tabanlı öğretimin farklı düzeylerde akademik başarılı ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisi. İlköğretim Online, 13(3), 1049-1064. Demirci-Güler, M. P. & Yağbasan, R. (27-29 October 2010). Fen ve teknoloji dersinde analoji kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. International Science and Technology Conference, Turkish Republic of Northern Cyprus. Demirezen, S. & Yağbasan, R. (2013). 7E modelinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgıları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 132-151. Dilber, R. & Düzgün, B. (2008). Effectiveness of analogy on students’ success and elimination of misconception. Latin-American Journal of Physics Education, 2(3), 174-183. Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science Education, 75(6), 649-672. Dupin, J. J. & Johsua, S. (1987). Conceptions of french pupils concerning electric circuits: Structure and evolution. Journal of Research in Science Teaching, 24(9), 791-806. Ekici, E., Ekici, F. & Aydın, F. (2007). Fen bilgisi derslerinde benzeşimlerin (analoji) kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve örnekleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 95-113. Engelhardt, P. V. & Beichner, R. J. (2004). Students’ understanding of direct current resistive electrical circuits. American Journal of Physics, 72(1), 98-115. Erökten, S. & Kahraman-Gökharman, H. (2013). The effect of analogy method on student achievement in the unit “The structure and properties of matter” çivril sample. World Applied Sciences Journal, 23(6), 744-750. Eskandar, F. A., Bayrami, M., Vahedi, S. & Ansar, V. A. A. (2013). The effect of instructional analogies in interaction with logical thinking ability on achievement and attitude towards chemistry. Chemistry Education: Research and Practice, 14, 566-575. Gemici, Ö., Küçüközer, H. & Mergen-Kocakülah, A. (16-18 Eylül 2002). Yeniden yapılanma sürecinde fizik eğitimi öğrencilerin genel fizik kavramları ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesine ilişkin bir çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara. Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. Cognitive Science, 7(2), 155-170. Gibbons, P. C., McMahon, A. P. & Wiegers, J. F. (2003). Hands-on current electricity: A professional development course. Journal of Elementary Science Education, 15(2), 1-11. Glynn, S. M. & Takahashi, T. (1998). Learning from analogy-enhanced science text. Journal of Research in Science Teaching, 35(10), 1129-1149. Harman, G. & Çökelez, A. (2015). Teaching the effect of variables on the brightness of a light bulb in a simple electrical circuit using a pneumatic system model (PSM). International Journal of Physical Sciences, 10(6), 215-221. Harman, G. & Çökelez, A. (2016). 5. sınıf öğrencilerinin elektrik devreleri ile ilgili zihinsel modelleri. Turkish Studies, 11(3), 1249-1272. Heller, M. P. & Finley, N.F. (1992). Variable uses of alternative conceptions, a case study in current electricity. Journal of Research in Science Teaching, 29(3), 259-275. Karakuyu, Y. & Tüysüz, C. (2011). Elektrik konusunda kavram yanılgıları ve kavramsal değişim yaklaşımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867-890. Kaya, V. H., & Gödek-Altuk, Y. (13-15 Mayıs 2010). İlköğretim öğrencilerinin basit elektrik devresi konusu ile ilgili kavram yanılgıla-rı. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir. Keser, Ö. F. & Başak, M. H. (2013). Yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik öğrenci kazanım düzeylerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2), 116-137. Kesercioğlu, T., Yılmaz, H., Huyugüzel-Çavaş, P. & Çavaş, B. (2004). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde analojilerin kullanımı: “Örnek Uygulamalar”. Ege Eğitim Dergisi, 5, 35-44. Kobal, S., Şahin, A. & Kara, İ. (2013). Fen ve teknoloji dersinde analojilere dayalı öğretimin öğrencilerin başarıları ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 46-61. Korganci, N., Miron, C., Dafinei, A. & Antohe, S. (2015). The importance of inquiry-based learning on electric circuit models for con-ceptual understanding. WCES 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 2463-2468. Küçüközer, H. (2003). Lise 1 öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusuyla ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 142-148. Küçüközer, H. & Demirci, N. (13-16 September 2005). High school physics teachers’ forms of thought about simple electric circuits. 23th International Physics Congress, Muğla. Küçüközer, H. & Kocakülah, S. (2007). Secondary school students’ misconceptions about simple electric circuits. Journal of Turkish Science Education, 4(1), 101-115. Millar, R. & King, T. (1993). Students’ understanding of voltage in simple series electric circuits. International Journal of Science Education, 15(3), 339-349. Osborne, R. (1981). Children’s ideas about electric circuits. New Zealand Science Teacher, 29, 12-19. Osborne, R. (1983). Towards modifying children’s ideas about electric current. Research in Science and Technological Education, 1(1), 73-82. Öztuna-Kaplan, A. & Boyacıoğlu, N. (2013). Çocuk karikatürlerinde maddenin tanecikli yapısı. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 156-175. Paatz, R., Ryder, J., Schwedes, H. & Scott, P. (2004). A case study analysing the process of analogy‐based learning in a teaching unit about simple electric circuits. International Journal of Science Education, 26(9), 1065-1081. Pabuçcu, A. & Geban, Ö. (2006). Remediating misconceptions concerning chemical bonding through conceptual change text. Hacettepe University Journal of Education, 30, 184-192. Pardhan, H. & Bano, Y. (2001). Science teachers' alternate conceptions about direct-currents. International Journal of Science Educa-tion, 23(3), 301-318. Sencar, S. & Eryılmaz, A. (16-18 Eylül 2002). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusuna ilişkin kavram yanılgıla-rı. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara. Sencar, S. & Eryılmaz, A. (2004). Cinsiyetin öğrencilerin elektrik konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları üzerindeki etkisi ve görülen cinsiyet farklılıklarının nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 141-147. Sencar, S., Yılmaz, E. E. & Eryılmaz, A. (2001). Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ile ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 113-120. Shipstone, D. M., Rhöneck, C. V., Jung, W., Karrqvist, C., Dupin, J-J., Johsua, S. & Licht, P. (1988). A study of students’ understan-ding of electricity in five european countries. International Journal of Science Education, 10(3), 303-316. Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü., Babacan, T., Çiçek, T. & Koparan, S. (2010). Analoji ve araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı rehber materyal uygulaması ile buna yönelik öğrenci görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 33-53. Şeker-Gökulu, A. & Geban, Ö. (2014). Facilitating conceptual change in atom, molecule, ion and matter concepts. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 304-322. Şen, A. İ. & Aykutlu, I. (2008). Öğrencilerin elektrik akımı konusundaki kavramlarının tespit edilmesinde kavram haritalarının alternatif değerlendirme aracı olarak kullanılması. Eurasian Journal of Educational Research, 31, 75-92. Şendur, G., Toprak, M. & Şahin-Pekmez, E. (2008). Buharlaşma ve kaynama konularındaki kavram yanılgılarının önlenmesinde analoji yönteminin etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 37-58. Şenpolat, Y., Seven, S. & Düzgün, B. (2005). Fen bilgisi öğretiminde analoji kullanımının öğrenci başarısına ve derse yönelik tutumla-rına etkisinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 94-101. Taşlıdere, E. & Eryılmaz, A. (2009). Alternative to traditional physics instruction: Effectiveness of conceptual physics approach. Eura-sian Journal of Educational Research, 35, 109-128. Taşlıdere, E. (2014). Kavramsal değişim yaklaşımının doğru akım devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 200-223. Tsai, C-C. (1999). Overcoming junior high school students’ misconceptions about microscopic views of phase change: A study of an analogy activity. Journal of Science Education and Technology, 8(1), 83-91. Türkoğuz, S. & Cin, M. (2013). Argümantasyona dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 155-173. Ulukök, Ş., Çelik, H. & Sarı, U. (2013). Basit elektrik devreleriyle ilgili bilgisayar destekli uygulamaların deneysel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101. Wichaidit, S., Wongyounoi, S., Dechsri, P. & Chaivisuthangkura, P. (2011). Using analogy and model to enhance conceptual change in Thai middle school students. US-China Education Review, 8(3), 333-338. Yıldırım, H. İ., Yalçın, N., Şensoy, Ö. & Akçay, S. (2008). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 67-82. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, H. & Huyugüzel-Çavaş, P. (2006). 4-E öğrenme döngüsü yönteminin öğrencilerin elektrik konusunu anlamalarına olan etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 2-18. Yumuşak, A. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı-sıcaklık, mekanik ve elektrik konularındaki kavram yanılgıları ve nedenlerinin araştırılması (CBÜ örneği). Milli Eğitim, 180, 123-132.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9717-1150
Yazar: Gonca Harman

Orcid: 0000-0002-8742-3246
Yazar: Aytekin Çökelez

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi585122, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {1574 - 1594}, doi = {10.24106/kefdergi.3157}, title = {Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi}, key = {cite}, author = {Harman, Gonca and Çökelez, Aytekin} }
APA Harman, G , Çökelez, A . (2019). Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (4) , 1574-1594 . DOI: 10.24106/kefdergi.3157
MLA Harman, G , Çökelez, A . "Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1574-1594 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/47010/585122>
Chicago Harman, G , Çökelez, A . "Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 1574-1594
RIS TY - JOUR T1 - Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi AU - Gonca Harman , Aytekin Çökelez Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3157 DO - 10.24106/kefdergi.3157 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1574 EP - 1594 VL - 27 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3157 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3157 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi %A Gonca Harman , Aytekin Çökelez %T Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.3157 %U 10.24106/kefdergi.3157
ISNAD Harman, Gonca , Çökelez, Aytekin . "Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 4 (Temmuz 2019): 1574-1594 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3157
AMA Harman G , Çökelez A . Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1574-1594.
Vancouver Harman G , Çökelez A . Lamba Parlaklığı Konusunun Öğretiminde Analoji Kullanımının Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(4): 1594-1574.