Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 5, Sayfalar 2001 - 2013 2019-09-15

4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi
Levels of Grade 4 Students to Solve Non-Routine Problems in Science Course

Zeki APAYDIN [1] , Mehmet Ali KANDEMİR [2]


Bu çalışmanın amacı, 4. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problemleri çözme düzeylerini ve cinsiyet ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışma, Marmara Bölgesi’nde yer alan bir ilin; bir ilçesinde 4. sınıfa devam eden 140 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama çalışmasına göre düzenlenmiştir. Veriler, öğrencilerin 5 adet probleme vermiş olduğu yanıtlardan elde edilmiştir. Elde edilen veriler yüzde, frekans ve kay kare testinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışma sonucunda öğrencilerin problem çözme düzeylerinin istenilen seviye olmadığı; problem çözme becerisi ile cinsiyet arasında ilişki incelendiğinde  kızlar lehine anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The purpose of this study is to determine the level of solving non-routine problems of 4th grade students and the relationship between gender and problem-solving skills.This study was carried out with the participation of 140 students attending 4th grade in a district of a province in Marmara Region. This study was organized according to the screening study, which is one of the quantitative research methods. Data were obtained from the students' answers given to 5 problems. The obtained data were analyzed using percentage, frequency and chi-squared test. As a result of this study, it was concluded that the level of problem solving of the students was not the desired level and that there was a meaningful difference between the problem solving skill and the gender in favor of the girls.

  • Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınevi. Ajai, J.T. & Imoko, I.I. (2015). Gender differences in mathematics achievement and retention scores: A case of problem-based learning method. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 1 (1), 45- 50. Altun, M. (2008). Matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Akademi Yayınları. Aykaç, N. (2005). Öğrenme ve öğretim sürecinde aktif öğrenme yöntemleri. Ankara: Naturel Yayıncılık. Bayazıt, İ. (2013). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin gerçek-yaşam problemlerini çözerken sergiledikleri yaklaşımlar ve kullandıkla-rı strateji ve modellerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1920 - 1927 Baydar, M. L., Gül, H. ve Akçil, A. (2007). Bilimsel araştırmanın temel ilkeleri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi. Bağçeci, B. ve Kinay, İ. (2013). Öğretmenlerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilim-ler Dergisi, 12 (44), 335-347. Bingham, A. (2004). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi (Çev: Ferhat OĞUZKAN). Ankara: Milli Eğitim Bakan-lığı Yayınları. Boonen, A. J. H, Reed, H., C., Schoonenboom J. & Jolles J. (2016). It’s not a math lesson - we’re learning to draw! Teachers’ use of visual representations in instructing word problem solving in sixth grade of elementary school. Frontline Learning Rese-arch, 4 (5), 34 – 61. Büyüköztürk, Ş. (2016). Veri Analiz El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Csapó, B. & Funke, J. (2017). The nature of problem solving: Using research to ınspire 21st century learning. OECD Publishing, Paris. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264273955-en Celebioğlu, B., Yazgan, Y. ve Ezentaş, R. (2010). Usage of non-routine problem solving strategies at first grade level. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2010) 2968–2974. Çevik, B., D. ve Özmaden, B. (2013). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 270-275. Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Yazarın Kendisi. Çepni, S. (Ed.). (2014). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. Doğanay, A. (Ed.). (2012). Öğretim ilke yöntem ve teknikleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Dostál J. (2015). Theory of problem solving. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 2798 – 2805. Filiz, S., B. ve Abay, S. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının rutin olmayan problemlerdeki problemi anlama durumları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 97-118. Genç, S. Z. ve Kalafat, T. (2010). Öğretmen adaylarının empatik becerileri ile problem çözme becerileri. Kuramsal Eğitim Bilim, 3 (2), 135-147. Gökkurt, B., Örnek, T., Hayat, F.& Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin problem çözme ve problem kurma becerilerinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 751-774. Gür,H. ve Hangül, T. (2015). Ortaokul öğrencilerinin problem çözme stratejileri üzerine bir çalışma .Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (1), 2015, 95-112. Hsiao H., S. , Lin C., Y., , Chen J.,C., & Peng Y., F. (2018). The ınfluence of a mathematics problem-solving training system on first-year middle school students. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14 (1), 77-93. Inoue, N. (2005). The realistic reasons behind unrealistic solutions: The role of interpretive activity in word problem solving. Learning and Instruction, 15, 69-83. Ilgın, H. ve Arslan, D. (2012). Türkçe dersinde metinlerle problem çözme öğretiminin öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 157-176. Işık, C. ve Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelen-mesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1) , 57-72. İncebacak, B., B. ve Ersoy, E. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Problem Çözme Becerileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektro-nik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (1), 1-24. Jiban, C. L., & Deno, S. L. (2007). Using math and reading curriculum-based measurements to predicts state mathematics test perfor-mance: Are simple one-minute measures technically adequate?. Assessment of Effective Intervention, 32(2), 78-89. Karataş, İ. ve Güven, B. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşam problemlerini çözebilme becerilerinin belirlenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 201-2017. Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Kaya, S., Kablan, Z., & Rice, D. (2014). Examining question type and the timing of IRE pattern in elementary science classrooms. Jour-nal of Human Sciences, 11(1), 621-641. Kaya, S. ve Kablan, Z. (2018). Rutin Olmayan Problemlerle İlgili Yapılan Araştırmaların Analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12 (1), 25-44. Koç, C. (2014). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları ve öğrenme sürecinde yardım istemeleri. Kasta-monu Eğitim Dergisi, 23 (2), 659-678. Lamb, J. H. (2010). Reading gread levels and mathematics assessment: an analysis of Texas mathematics assessment items and their reading difficulty. The mathematics Educator, 20(1), 22-34. Marchiş, I. (2013). Primary school pupıls’ problem solving competency and reasoning skills. Pedacta, 3 (1), 25-32.
  • Mwei, P., K. (2017). Problem solving: how do ın-service secondary school teachers of mathematics make sense of a non-routine prob-lem context? International Journal of Research in Education and Science, 3 (1), 31-41. Mataka, L.M., Cobern, W.W., Grunert, M., Mutambuki J., & Akom, G. (2014). The effect of using an explicit general problem solving teaching approach on elementary preservice teachers’ ability to solve heat transfer problems. International Journal of Educa-tion in Mathematics, Science and Technology, 2 (3), 164-174. MEB(2015).2015 PISA ulusal raporu. Erişim adresi: http://pisa.meb.gov.tr/wp content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf MEB (2017). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları. MEB (2018). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları. Mafakheri, S., Rostamy M., M, Shahvarani, A., Behzadi, M., H. (2013). The study of effect of the main factors on problem solving self-confidence using cooperative learning. Mathematics Education Trends and Research, 1-7. Nasriah, L. (2017). Problem solving methods to improve understanding of learning social subject matter for students of vıı of smp negerıi 2 tigaraksa, Indonesia. European Journal of Education Studies, 3 (4), 216-222. Phonapichat, P., Wongwanich S. & Sujiva, S. ( 2014). An analysis of elementary school students’ difficulties in mathematical problem solving. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 3169 – 3174. Petersen, B., McAuliffe, S. & Vermeulen, C.. (2017). Writing and mathematical problem solving in Grade 3‘, South African Journal of Childhood Education, 7 (1), 2223-7674. Polat, H. R. ve Tümkaya, S. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9 (1), 346-360. Polya, G. (1997). Nasıl çözmeli ? (Çev. Feryal Halatçı). İstanbul: Sistem Yayıncılık. Rohmah M. & Sutiarso S. (2018). Analysis problem solving in mathematical using theory newman. EURASIA Journal of Mathema-tics, Science and Technology Education, 14 (2), 671-681. Saracaloğlu, A., S., Serin, O. ve Bozkurt, N. (2001). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Problem Çöz-me Becerileri ile Başarıları Arasındaki ilişki. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 121-134. Saygılı, S. (2017). Examining the problem solving skills and the strategies used by high school students in solving non-routine prob-lems ,E-International Journal of Educational Research, 8 (2), 91-114. Sezen, G. ve Paliç, G. (2011). Lise öğrencilerin problem çözme becerisi algılarının belirlenmesi. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya-Turkey. Şahin, S., İbili, E. ve Uluyol, Ç. (2016). Öğretmen adaylarında problem çözme eğilimi ve internet bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, (1), 1-21. Ulu, M., Tertemiz, N. ve Peker, M. (2016). Okuduğunu anlama ve problem çözme stratejileri eğitiminin ilköğretim 5. sınıf öğrencileri-nin rutin olmayan problem çözme başarısına etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 303-340. Uyar, G. ve Bal, A.P. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinde probleme dayalı öğrenmenin akademik başarıya etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (4), 361-374. Van Garderen, D., & Montague, M. (2003). Visual–spatial representation, mathematical problem solving, and students of varying abili-ties. Learning Disabilities Research & Practice, 18, 246–254. doi: http://dx.doi.org/10.1111/1540-5826.00079 Yılmaz, R. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme sürecinde kullandıkları stratejiler: rutin problem çözme durumları. Kas-tamonu Education Journal, 27(1), 85-94. Wismath S., Orr, D., & Zhong M. (2014). Student perception of problem solving skills. Transformative Dialogues: Teaching & Lear-ning Journal 7 (3), 1-17. Zhu, Z. (2007). Gender differences in mathematical problem solving patterns: A review of literature. International Education Journal, 8 (2), 187-203.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6581-4828
Yazar: Zeki APAYDIN

Orcid: 0000-0001-9340-2559
Yazar: Mehmet Ali KANDEMİR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Temmuz 2018
Kabul Tarihi : 7 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi616442, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2001 - 2013}, doi = {10.24106/kefdergi.3238}, title = {4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi}, key = {cite}, author = {Apaydın, Zeki and Kandemi̇r, Mehmet Ali} }
APA Apaydın, Z , Kandemi̇r, M . (2019). 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (5) , 2001-2013 . DOI: 10.24106/kefdergi.3238
MLA Apaydın, Z , Kandemi̇r, M . "4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2001-2013 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/48569/616442>
Chicago Apaydın, Z , Kandemi̇r, M . "4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2001-2013
RIS TY - JOUR T1 - 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi AU - Zeki Apaydın , Mehmet Ali Kandemi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3238 DO - 10.24106/kefdergi.3238 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2001 EP - 2013 VL - 27 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3238 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3238 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi %A Zeki Apaydın , Mehmet Ali Kandemi̇r %T 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3238 %U 10.24106/kefdergi.3238
ISNAD Apaydın, Zeki , Kandemi̇r, Mehmet Ali . "4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 5 (Eylül 2019): 2001-2013 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3238
AMA Apaydın Z , Kandemi̇r M . 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2001-2013.
Vancouver Apaydın Z , Kandemi̇r M . 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Rutin Olmayan Problemleri Çözme Düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(5): 2001-2013.