Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Farklı Ülke Vatandaşı Öğrencilerin İletişim Kurma ve Çatışmaları Çözme Anlayışlarının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 27, Sayı 6, 2781 - 2794, 15.11.2019
https://doi.org/10.24106/kefdergi.3797

Öz

İletişim, insanların sosyalleşmesini sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu iletişim unsurları aracılığıyla insanlar arasında bir etkileşim başlamaktadır. İnsanlar etkileşimi iletişime evirmek için bazen kelimelere bazen de beden diline başvurmaktadırlar. Bu bağlamda günlük yaşamda insanlar bu unsurları yerinde ve zamanında kullandığında daha başarılı bir iletişim gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla insanların iletişim becerilerini arttırmak için hem sözel hem de beden dilini eşgüdümlü kullanmaları gerekmektedir. Özellikle beden dilinin kullanımı etkili iletişim için ayrı bir yere sahiptir. Çünkü beden dilinin kullanımında kültürel özellikler devreye girmektedir. Kültürel özelliklerin devreye girmesiyle birlikte etkili iletişimin boyutu da değişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı ülke vatandaşı olan öğrencilerin iletişim kurma ve çatışmaları çözme anlayışlarını incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemine göre desenlenmiş olup çalışmada toplanan verilerin incelenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma grubu Türkiye'de lisans programlarında eğitimine devam eden Türkiye 5, Azerbaycan 4, Türkmenistan 5, Mali 5,  Somali 5,  Fransa 4 ve Gine'den 5 olmak üzere toplam 33 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Öğrencilerle bire bir farklı saatlerde görüşülmüş, sorulara verdikleri cevaplar not edilmiştir. Daha sonra her soruya verilen cevaplar tablolaştırılarak ülkelere göre öğrenciler kodlanmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin iletişim kurma ve çatışma çözme anlayışlarının bazı noktalarda benzer, bazı noktalarda ise farklılaştığı görülmüştür. Sonuçlara göre, etkili iletişimde ilk iletişime geçilenler arasında aile ve arkadaş yer almaktadır. Etkili iletişimde çatışmayı çözücü olarak ise sırasıyla aile, arkadaş ve uzmana başvurulduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Ainsworth, M. (1979). Infant-mother attachment. American Psychologist, 34(10), 932-937.
 • Aksüt, M., Batur, Z. & Avşar, T. (2006). Sanalca, sanal odalarda (internet) iletişim ve Türkçe, Akademik Bilişim'06 - VIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri.
 • Aksüt, M.& Batur, Z. (2007). İnternet perspektifinde ergenlerin sosyalleşme ve iletişim kurma süreci, Akademik Bilişim'07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 31 Ocak 2 Şubat 2007 Dumlupunar Üniversitesi Kütahya
 • Ames, D., Maissen, L. B. & Brockner, J. (2012). The role of listening in interpersonal influence. Journal of Research in Personality 46(3), 345-349.
 • Barkai, J. L. (1990). Nonverbal communication from th eother side: Speaking body language. San Diego Law Review, 27(101), 102-125.
 • Başar, M, Doğan, C., Şener, N., Uzun, Ö.,&Topal H. (2018) İlkokulda öğretmen öğrenci iletişimi Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 4(1) 1-17
 • Batur, Z. (2010). Kitle iletişim araçlarının oluşturduğu yeni bir dil katmanı: öğretmen adaylarının kullandığı kitle iletişim jargonu, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 63-73.
 • Batur, Z. & Uygun, K. (2012). İki neslin bir kavram algısı:Teknoloji. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 74-88.
 • Bozorgian, H. (2012). Metacognitive instruction does improve listening comprehension. International Scholarly Research Network, 1-6.
 • Brownell, J. (1994). Creating strong listening environments: A key hospitality management task. International Journal of Contemporary Hospital Management, 6(3) 3-10.
 • Burener, J. (1984) Interaction, communication, and self. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 23(1), 1-7.
 • Castleberry, S. & Shepherd, D. (1993). Effective interpersonal listening and personal selling. Journal of Personal Selling & Sales Management, 13(1), 35-49.
 • Cochran, M. & Brassard, J. (1979). Child development and personal social networks. Child Development, 50(3), 601-616.
 • Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. The American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Davidsson, P. & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing 18(3), 301-331.
 • Deniz, K. (2013). Eğitimde etkili iletişim, Ed. H. Karatay, Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara:Pegem Akademi.
 • Dumbrav, G. & Koronka, A. (2009). Actions speak louder than words" - body language in business communication. Annals of the University of Petroşani, Economics, 9(3), 249-254.
 • Dunbar, N. E., Bippus, A. M. & Young, S. L. (2008). Interpersonal dominance in relational conflict: a view from dyadic power theory. Interpersona, 2(1), 1-33.
 • Elgünler, T. Ç. & Fener, T. (2011). İletişimin kalitesini etkileyen engeller ve bu engellerin giderilmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, 1(1), 35-39.
 • Elving, W. J. L. (2005). The role of communication in organisational change. Corporate Communications: An International Journal, 10(2), 129-138.
 • Goh, C. C. (2000). A cognitive perspective on language learners' listening comprehension problems. System, 28(1), 55-75.
 • Gelder, B. (2007). Towards the neurobiology of emotional body language. Nature Reviews Neuroscience, 7, 242-249.
 • Giles, H. & Ogay, T. (2007). Communication Accommodation Theory, In B. B. Whaley and W. Samter (Eds.), Explaining communication: Contemporary theories and exemplars (293-310). Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum.
 • Gluzek, A. & Dovidio, J. F. (2010). Speaking with a nonnative accent: Perceptions of bias, communication difficulties, and belonging in the United States. Journal of Language and Social Psychology, 29(2), 224-234.
 • Graham, S. (2006). Listening comprehension: The learners' perspective. System, 34, 165-182.
 • Halawah, I. (2005). The relationship between effective communication of high school principal and school climate. Education, 126(2), 334-345.
 • Hamouda, A. (2013). An investigation of listening comprehension problems encountered by Saudi students in the EL listening classroom. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2(2), 113-155.
 • Harvey, M. & Griffith, D. (2002). Developing effective intercultural relationships: the importance of communication strategies. Thunderbird International Business Review, 44(4) 455-476.
 • Hoff, E. (2003). The specificity of environmental ınfluence: socioeconomic status affects early vocabulary development via maternal speech. Child Development, 74(5), 1368-1378.
 • Fallowfield, L. & Jenkins, V. (1999). Effective communication skills are the key to good cancer care, European Journal of Canser, 35(11), 1592-1597.
 • Janusik, L. A. & Wolvin, A. D. (2002). Listening treatment in the basic communication course text. Basic Communication Course Annual, 14(11), 164-210
 • Kraut, R., Fish, R. S., Root, R. W. & Chalfonte, B. L. (1990). Informal communication in organizations: form, function, and technology, I S. Oskamp& S. Spacapan (Eds.). Human Reactions to Technology: The Claremont Symposium on Applies Social Psychology. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Kim, Y. & Kang, J. (2010). Communication, neighbourhood belonging and household hurricane preparedness. Disasters, 34(2), 470-488.
 • Kayes, P. E. (2006). New paradigms for diversifying faculty and staff in higher education: uncovering cultural biases in the search and hiring process. Multicultural Education, 65-69.
 • Kruse, N. (2016). Feelings of belonging in a congregation: a social- psychological assessment. Mental Health, Religion & Culture, 19(2), 164-177.
 • Lau, K. L. (2017) Strategy use, listening problems, and motivation of high and low-proficiency Chinese listeners. The Journal of Educational Research, 110(5), 503-514.
 • Lotfi, L. (2012). A questionnaire of beliefs on english language listening comprehension problems: development and validation. World Applied Sciences Journal, 16(4), 508-515.
 • Leonard, M., Graham, S. & Bonacum, D. (2004). The human factor: the critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care. QualSaf Health Care, 13(1), 85-90.
 • Levine, S., Theobalt, C. & Koltun, V. (2009). Real-time prosody-driven synthesis of body language. ACM Transactions on Graphics, 2-9.
 • Liyanage, C., Ballal, T., Elhag, T. & Li, Q. (2009). Knowledge communication and translation A knowledge transfer model. Journal of Knowledge Management, 13(3), 118-131.
 • Meeren, H. K., Van Heijnsbergen, C. C., & De Gelder, B. (2005). Rapid perceptual integration of facial expression and emotional body language. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(45), 16518–16523.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitive data analysis. California: Sage Pub
 • Mohr, J. J. & Sohi, R. S. (1995). Communication Flows in Distribution Channels: Impact on Assessments of Communication Quality and Satisfaction. Journal of Retailing, 71(4), 393-416.
 • Moore, D. R., Halliday, L. F., & Amitay, S. (2009). Use of auditory learning to manage listening problems in children. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 364(1515), 409–420.
 • Özgan, H. & Aslan, N. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 190-206.
 • Pierce, T. (2009). Social anxiety and technology: Face-to-face communication versus technological communication among teens. Computers in Human Behavior, 25, 1367-1372.
 • Rains, A. & Scott, R. (2007). To Identify or Not to Identify: A Theoretical Model of Receiver Responses to Anonymous Communication. Communication Theory, 17, 61-91.
 • Renn O., Levine D. (1991) Credibility and trust in risk communication. In: Kasperson R.E., Stallen P.J.M. (eds) Communicating Risks to the Public. Technology, Risk, and Society (An International Series in Risk Analysis), vol 4. Springer, Dordrecht
 • Roberts, W. & Strayer, J. (1996). Empathy, emotional expressiveness, and prosocial behavior. Child Development, 67(2), 449-470.
 • Ryan, E. B., Meredith, S. D., Maclean, M. J. & Orange, J. B. (1995). Changing the way we talk with elders: promoting health using the communication enhancement model. International Journal of Aging and Human Development, 41(2), 69-107.
 • Salmon, G. & Perkins, D. (2009). Individual and social aspects of learning. Review Of Research In Education, 23(1), 1-24.
 • Selwyn, N. (2003). Apart from technology: understanding people's non-use of information and communication technologies in everyday life. Technology in Society 25, 99-116.
 • Socha, T. & Pitts, M. (2009). The positive side of interpersonal communication. New York: Peter Lang.
 • Suter, E., Arndt, J., Arthur, N., Parboosingh, J., Taylor, E. & Deutschlander, S. (2009). Role understanding and effective communication as core competencies for collaborative practice. Journal of Interprofessional Care, 23(1), 41-51.
 • Stewart, K. (1978). And daddy makes three: the father's ımpact on mother and young child. Child Development, 49(2), 466-478.
 • Street, R., Brady, R. & Putman, W. (1983). The influence of speech rate stereotypes and rate similarity or listeners' evaluations of speakers. Journal of Language and Social Psycology, 2(1), 37-56.
 • Sypher, B. D., Bostrom, R. & Seibert, J. (1989). Listening, communication abilities, and success at work. The Journal of Business Communication, 26(4), 293-303.
 • Tavakolizadeha, J., Nejatianb, M. & Soori, A. (2015). The Effectiveness of communication skills training on marital conflicts and its different aspects in women. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 214 - 221.
 • Tomasello, M. (2008). Origins of human communication. Cambridge, Mass : A Bradford Book.
 • Vandergrift, L. (1997). The Cinderella of communication strategies: reception strategies in ınteractive listening. The Modern Language Journal, 81(4), 494-505.
 • Weigner, B. (1995). Judgments of Responsibility: A Foundation for a theory of social conduct. The Guilford Press: New York London.
 • Wolvin, A. (2010). Listening and human communication in the 21st century. UK: Blackwell Publishing Ltd.
 • Wood, J. T. (2010). Interpersonal communication: everyday encounters. Sixth Edition, Publisher: Lyn Uhl.
 • Wrench, J. S., Corrigan M. W., McCroskey J. C. & Panyanunt-Carter, N. M. (2006). Religious fundamentalism and ıntercultural communication: the relationships among ethnocentrism, ıntercultural communication apprehension, religious fundamentalism, homonegativity, and tolerance for religious disagreements. Journal of Intercultural Communication Research, 35(1), 23-44.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin

The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students

Yıl 2019, Cilt 27, Sayı 6, 2781 - 2794, 15.11.2019
https://doi.org/10.24106/kefdergi.3797

Öz

People sometimes use words and sometimes body language to invert interaction to communication. Especially, the use of body language has an important place for effective communication since cultural features come in to play in the use of body language. With the introduction of cultural features, the dimension of effective communication can change. The aim of this study is to examine the understanding of communicating and resolving conflicts among students of different nationalities. The study was qualitative and content analysis was used in studying collected data. The study group consist of 5 students from Turkey, 4 students from Azerbaijan, 5students from Turkmenistan, 5 students from Mali, 5 students from Somalia, 4 students from France, 5 students from Guinea, total of 33 students who continue their education in undergraduate programs in Turkey. The data of the study was collected by structured interview technique. The students were interviewed at different times, and the answers that they gave to the questions were noted. Then the answers given to each question were tabulated and the students were coded according to the countries. The collected data were subjected to content analysis. In the result of the study, students' understanding of communication and conflict resolution seemed to be similar at some points and at some points differentiated. According to the results, the first communication in effective communication is family and friends. It was seen that family, friends and experts are consulted respectively in order to solve the conflict in effective communication.

Kaynakça

 • Ainsworth, M. (1979). Infant-mother attachment. American Psychologist, 34(10), 932-937.
 • Aksüt, M., Batur, Z. & Avşar, T. (2006). Sanalca, sanal odalarda (internet) iletişim ve Türkçe, Akademik Bilişim'06 - VIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri.
 • Aksüt, M.& Batur, Z. (2007). İnternet perspektifinde ergenlerin sosyalleşme ve iletişim kurma süreci, Akademik Bilişim'07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 31 Ocak 2 Şubat 2007 Dumlupunar Üniversitesi Kütahya
 • Ames, D., Maissen, L. B. & Brockner, J. (2012). The role of listening in interpersonal influence. Journal of Research in Personality 46(3), 345-349.
 • Barkai, J. L. (1990). Nonverbal communication from th eother side: Speaking body language. San Diego Law Review, 27(101), 102-125.
 • Başar, M, Doğan, C., Şener, N., Uzun, Ö.,&Topal H. (2018) İlkokulda öğretmen öğrenci iletişimi Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 4(1) 1-17
 • Batur, Z. (2010). Kitle iletişim araçlarının oluşturduğu yeni bir dil katmanı: öğretmen adaylarının kullandığı kitle iletişim jargonu, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 63-73.
 • Batur, Z. & Uygun, K. (2012). İki neslin bir kavram algısı:Teknoloji. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 74-88.
 • Bozorgian, H. (2012). Metacognitive instruction does improve listening comprehension. International Scholarly Research Network, 1-6.
 • Brownell, J. (1994). Creating strong listening environments: A key hospitality management task. International Journal of Contemporary Hospital Management, 6(3) 3-10.
 • Burener, J. (1984) Interaction, communication, and self. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 23(1), 1-7.
 • Castleberry, S. & Shepherd, D. (1993). Effective interpersonal listening and personal selling. Journal of Personal Selling & Sales Management, 13(1), 35-49.
 • Cochran, M. & Brassard, J. (1979). Child development and personal social networks. Child Development, 50(3), 601-616.
 • Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. The American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Davidsson, P. & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing 18(3), 301-331.
 • Deniz, K. (2013). Eğitimde etkili iletişim, Ed. H. Karatay, Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara:Pegem Akademi.
 • Dumbrav, G. & Koronka, A. (2009). Actions speak louder than words" - body language in business communication. Annals of the University of Petroşani, Economics, 9(3), 249-254.
 • Dunbar, N. E., Bippus, A. M. & Young, S. L. (2008). Interpersonal dominance in relational conflict: a view from dyadic power theory. Interpersona, 2(1), 1-33.
 • Elgünler, T. Ç. & Fener, T. (2011). İletişimin kalitesini etkileyen engeller ve bu engellerin giderilmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, 1(1), 35-39.
 • Elving, W. J. L. (2005). The role of communication in organisational change. Corporate Communications: An International Journal, 10(2), 129-138.
 • Goh, C. C. (2000). A cognitive perspective on language learners' listening comprehension problems. System, 28(1), 55-75.
 • Gelder, B. (2007). Towards the neurobiology of emotional body language. Nature Reviews Neuroscience, 7, 242-249.
 • Giles, H. & Ogay, T. (2007). Communication Accommodation Theory, In B. B. Whaley and W. Samter (Eds.), Explaining communication: Contemporary theories and exemplars (293-310). Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum.
 • Gluzek, A. & Dovidio, J. F. (2010). Speaking with a nonnative accent: Perceptions of bias, communication difficulties, and belonging in the United States. Journal of Language and Social Psychology, 29(2), 224-234.
 • Graham, S. (2006). Listening comprehension: The learners' perspective. System, 34, 165-182.
 • Halawah, I. (2005). The relationship between effective communication of high school principal and school climate. Education, 126(2), 334-345.
 • Hamouda, A. (2013). An investigation of listening comprehension problems encountered by Saudi students in the EL listening classroom. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2(2), 113-155.
 • Harvey, M. & Griffith, D. (2002). Developing effective intercultural relationships: the importance of communication strategies. Thunderbird International Business Review, 44(4) 455-476.
 • Hoff, E. (2003). The specificity of environmental ınfluence: socioeconomic status affects early vocabulary development via maternal speech. Child Development, 74(5), 1368-1378.
 • Fallowfield, L. & Jenkins, V. (1999). Effective communication skills are the key to good cancer care, European Journal of Canser, 35(11), 1592-1597.
 • Janusik, L. A. & Wolvin, A. D. (2002). Listening treatment in the basic communication course text. Basic Communication Course Annual, 14(11), 164-210
 • Kraut, R., Fish, R. S., Root, R. W. & Chalfonte, B. L. (1990). Informal communication in organizations: form, function, and technology, I S. Oskamp& S. Spacapan (Eds.). Human Reactions to Technology: The Claremont Symposium on Applies Social Psychology. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Kim, Y. & Kang, J. (2010). Communication, neighbourhood belonging and household hurricane preparedness. Disasters, 34(2), 470-488.
 • Kayes, P. E. (2006). New paradigms for diversifying faculty and staff in higher education: uncovering cultural biases in the search and hiring process. Multicultural Education, 65-69.
 • Kruse, N. (2016). Feelings of belonging in a congregation: a social- psychological assessment. Mental Health, Religion & Culture, 19(2), 164-177.
 • Lau, K. L. (2017) Strategy use, listening problems, and motivation of high and low-proficiency Chinese listeners. The Journal of Educational Research, 110(5), 503-514.
 • Lotfi, L. (2012). A questionnaire of beliefs on english language listening comprehension problems: development and validation. World Applied Sciences Journal, 16(4), 508-515.
 • Leonard, M., Graham, S. & Bonacum, D. (2004). The human factor: the critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care. QualSaf Health Care, 13(1), 85-90.
 • Levine, S., Theobalt, C. & Koltun, V. (2009). Real-time prosody-driven synthesis of body language. ACM Transactions on Graphics, 2-9.
 • Liyanage, C., Ballal, T., Elhag, T. & Li, Q. (2009). Knowledge communication and translation A knowledge transfer model. Journal of Knowledge Management, 13(3), 118-131.
 • Meeren, H. K., Van Heijnsbergen, C. C., & De Gelder, B. (2005). Rapid perceptual integration of facial expression and emotional body language. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(45), 16518–16523.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitive data analysis. California: Sage Pub
 • Mohr, J. J. & Sohi, R. S. (1995). Communication Flows in Distribution Channels: Impact on Assessments of Communication Quality and Satisfaction. Journal of Retailing, 71(4), 393-416.
 • Moore, D. R., Halliday, L. F., & Amitay, S. (2009). Use of auditory learning to manage listening problems in children. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 364(1515), 409–420.
 • Özgan, H. & Aslan, N. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin sözlü iletişim biçiminin öğretmenlerin motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 190-206.
 • Pierce, T. (2009). Social anxiety and technology: Face-to-face communication versus technological communication among teens. Computers in Human Behavior, 25, 1367-1372.
 • Rains, A. & Scott, R. (2007). To Identify or Not to Identify: A Theoretical Model of Receiver Responses to Anonymous Communication. Communication Theory, 17, 61-91.
 • Renn O., Levine D. (1991) Credibility and trust in risk communication. In: Kasperson R.E., Stallen P.J.M. (eds) Communicating Risks to the Public. Technology, Risk, and Society (An International Series in Risk Analysis), vol 4. Springer, Dordrecht
 • Roberts, W. & Strayer, J. (1996). Empathy, emotional expressiveness, and prosocial behavior. Child Development, 67(2), 449-470.
 • Ryan, E. B., Meredith, S. D., Maclean, M. J. & Orange, J. B. (1995). Changing the way we talk with elders: promoting health using the communication enhancement model. International Journal of Aging and Human Development, 41(2), 69-107.
 • Salmon, G. & Perkins, D. (2009). Individual and social aspects of learning. Review Of Research In Education, 23(1), 1-24.
 • Selwyn, N. (2003). Apart from technology: understanding people's non-use of information and communication technologies in everyday life. Technology in Society 25, 99-116.
 • Socha, T. & Pitts, M. (2009). The positive side of interpersonal communication. New York: Peter Lang.
 • Suter, E., Arndt, J., Arthur, N., Parboosingh, J., Taylor, E. & Deutschlander, S. (2009). Role understanding and effective communication as core competencies for collaborative practice. Journal of Interprofessional Care, 23(1), 41-51.
 • Stewart, K. (1978). And daddy makes three: the father's ımpact on mother and young child. Child Development, 49(2), 466-478.
 • Street, R., Brady, R. & Putman, W. (1983). The influence of speech rate stereotypes and rate similarity or listeners' evaluations of speakers. Journal of Language and Social Psycology, 2(1), 37-56.
 • Sypher, B. D., Bostrom, R. & Seibert, J. (1989). Listening, communication abilities, and success at work. The Journal of Business Communication, 26(4), 293-303.
 • Tavakolizadeha, J., Nejatianb, M. & Soori, A. (2015). The Effectiveness of communication skills training on marital conflicts and its different aspects in women. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 214 - 221.
 • Tomasello, M. (2008). Origins of human communication. Cambridge, Mass : A Bradford Book.
 • Vandergrift, L. (1997). The Cinderella of communication strategies: reception strategies in ınteractive listening. The Modern Language Journal, 81(4), 494-505.
 • Weigner, B. (1995). Judgments of Responsibility: A Foundation for a theory of social conduct. The Guilford Press: New York London.
 • Wolvin, A. (2010). Listening and human communication in the 21st century. UK: Blackwell Publishing Ltd.
 • Wood, J. T. (2010). Interpersonal communication: everyday encounters. Sixth Edition, Publisher: Lyn Uhl.
 • Wrench, J. S., Corrigan M. W., McCroskey J. C. & Panyanunt-Carter, N. M. (2006). Religious fundamentalism and ıntercultural communication: the relationships among ethnocentrism, ıntercultural communication apprehension, religious fundamentalism, homonegativity, and tolerance for religious disagreements. Journal of Intercultural Communication Research, 35(1), 23-44.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Zekerya BATUR Bu kişi benim
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-7918-5305
Türkiye


Murat BAŞAR Bu kişi benim
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0001-6635-4563
Türkiye


Nurcan ŞENER>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0002-1987-1717
Türkiye


Kamil UYGUN>
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-8971-328X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 27, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi643481, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, number = {6}, pages = {2781 - 2794}, doi = {10.24106/kefdergi.3797}, title = {The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students}, key = {cite}, author = {Batur, Zekerya and Başar, Murat and Şener, Nurcan and Uygun, Kamil} }
APA Batur, Z. , Başar, M. , Şener, N. & Uygun, K. (2019). The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2781-2794 . DOI: 10.24106/kefdergi.3797
MLA Batur, Z. , Başar, M. , Şener, N. , Uygun, K. "The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2781-2794 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/643481>
Chicago Batur, Z. , Başar, M. , Şener, N. , Uygun, K. "The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2781-2794
RIS TY - JOUR T1 - The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students AU - Zekerya Batur , Murat Başar , Nurcan Şener , Kamil Uygun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3797 DO - 10.24106/kefdergi.3797 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2781 EP - 2794 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3797 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3797 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students %A Zekerya Batur , Murat Başar , Nurcan Şener , Kamil Uygun %T The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3797 %U 10.24106/kefdergi.3797
ISNAD Batur, Zekerya , Başar, Murat , Şener, Nurcan , Uygun, Kamil . "The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2781-2794 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3797
AMA Batur Z. , Başar M. , Şener N. , Uygun K. The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2781-2794.
Vancouver Batur Z. , Başar M. , Şener N. , Uygun K. The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2781-2794.
IEEE Z. Batur , M. Başar , N. Şener ve K. Uygun , "The Examination on Communication and Dissenting Disputes in Different Nationalities' Students", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 27, sayı. 6, ss. 2781-2794, Kas. 2019, doi:10.24106/kefdergi.3797

10037