Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Use of ARCS Motivation Model in Materials Development Process for Visual Arts Course

Yıl 2020, Cilt: 28 Sayı: 1, 468 - 481, 31.01.2020
https://doi.org/10.24106/kefdergi.3683

Öz

In this research, it was aimed to determine the effect of the ARCS Motivation Model on the undergraduates’ motiva-tions, their attitudes, their curiosity towards their learning and their work. In this empirical study based on quantitative research methodology; paired pre - test and post - test control group random model was used from experimental designs. The study group consisted of 36 undergraduates in Gazi University, Gazi Education Faculty, Department of Visual Arts Education. The Achievement-Focused Motiva-tion Scale (AFM) developed by Semerci (2010), The Attitude towards Instructional Technologies and Materials Design Course developed by Çetin, Bağçeci, Kinay and Şimşek (2013), Epistemic Curiosity Scale adapted by Eren (2009) was used to collect the data. The experimental processing period lasted for 14 weeks. Holistic rubrik was used as an expert evaluation form for the evaluation of the visual arts materials that were created. The data were analyzed using the Mann - Whitney U Test. The data obtained from the Expert Opinion Form was analyzed by the Mann - Whitney U test after determining the Intraclass Correlation Coeffi-cient. As a result of the analyzes made, there was no signifi-cant difference in the attitudes, motivations, knowledge-based curiosities of the prospective teachers in the pre test working group. In the post test after the experimental pro-cedure, there is a significant difference in the attitudes, motivations, knowledge-based curiosity levels of the teachers and their workings in favor of the teacher candidates in the experimental group in which the instruction was de-signed according to the ARCS Model.

Kaynakça

 • Acar, S. (2009). Web destekli performans tabanlı öğrenmede ARCS motivasyon stratejilerinin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenmenin kalıcılığına, motivasyonlarına ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343 – 361.
 • Annamalai, S. (2016). Implementing ARCS model to design a motivating multimedia e-book for polytechnic ESL clasroom. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 8(8), 57-60.
 • Astleitner, H., & Lintner, P. (2004). The effects of ARCS-strategies on self-regulated learning with instructional texts. E-Journal of Instructional Science and Technology, 7(1), 1-15.
 • Avcı, M. A. (2014). Görsel sanatlar (resim-iş) dersinde renk bilgisi konusunun materyal kullanılarak öğretimin akademik başarıya etkisi (Düzce ili uygulama örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 185 – 198.
 • Balantekin, Y. (2014). ARCS Motivasyon Modeli’ne göre tasarlanan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin moti-vasyonlarına, tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Budak, S. (2003). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, Ç. Ö. & Köklü N. (2017). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem.
 • Çalışkan, F. Z. (2017). ARSC motivasyon modelinin 5. sınıf öğrencilerinin çevreye karşı tutum ve başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çevikoğlu, S. (2006). Trafikent sürücü eğitim simülatörünün simülatör özellikleri, ARCS motivasyon modeli bakımından değer-lendirilmesi ve sürücülerin direksiyon eğitimi başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü-sü, Ankara.
 • Çetin, B., Bağçaci, B., Kinay, İ. & Şimşek, Ö. (2013). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeğinin (ÖTMTDYTÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science. 6(2), 697- 713.
 • Çolakoğlu, Ö. M. (2009). ARCS Motivasyon Modeli kullanılarak oluşturulan ders modüllerinin harmanlanmış öğretim uygula-malarındaki öğrenci motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Dede, Y. (2003). ARCS Motivasyon Modeli ve öğe gösterim teorisine (component display theory) dayalı yaklaşımın öğrencilerin değişken kavramını öğrenme düzeylerine ve motivasyonlarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü-sü, Ankara.
 • Deveci-Danış, E. (2007). İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar eğitimi estetik beğeninin geliştirilmesinde materyal kullanımı-nın yeri, önemi ve uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Eren, A. (2011). Prospective teachers general epistemic curiosity and domain specific epistemic curiosity: the mediating role of perceived instrumatelity. In R.M. Teixeira (Ed.), Highger education in a state of crisis (pp. 163-183) New York: Nova.
 • Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin.
 • Ertuğrul, O. (2016). Bilgisayar ve internet teknolojilerinin görsel sanatlar eğitiminde destekleyici materyal olarak kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Feng, S. L., & Tuan, H. L. (2005). Using ARCS model to promote 11th graders’ motivation and achievement in learning about acids and bases. International Journal of Science and Mathematics Education, 3(3), 463-484.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research ineducation (8. b.). New York: McGraw-Hill.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel.
 • Karslı, (2015). ARCS motivasyon yönteminin 8. sınıf hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesinde öğrencilerin motivasyonu, başarısı ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı.
 • Kayak, S. (2005). ARCS Modeli’ne göre tasarlanan eğitsel yazılımın öğrenmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniver-sitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Keller, J. M. (1979). Motivation and instructional design: A theoretical perspective. Journal of Instructional Development, 2(4), 26-34.
 • Keller, J.M. (1983) Motivational design of instruction. Reigeluth, C.M. (Ed.), Instructional theories and models: An overview of their current status içinde (ss. 33-434). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Keller, J.M. (1987a) Development and use of the ARCS model of instructional design. Journal of Instructional Development, 10(3), 2-10.
 • Keller, J.M. (1987b). Strategies for stimulating the motivation to learn. Performance and Instruction, 26(8), 1–7.
 • Keller, J.M. (2010). Motivational design for learning and performance. The ARCS model approach (1.b.). New York: Springer.
 • Kurt, M. (2012). ARCS Motivasyon Modeli’ne göre harmanlanmış öğretimin, ilköğretim 6. sınıf bilişim teknolojileri dersinde öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.
 • Li, K. & Keller, J.M. (2018). Use of the ARCS model in education: A literature review. Computer and Education, 122(2018), 54-62.
 • Liao, C.H. & Wang Y.H. (2008). Applying the ARCS motivation model in technological and vocational education. Contempo-rary Issues in Education Research. 1(2), 53 – 58.
 • Malik, S. (2014). Effectiveness of ARCS model of motivational design to overcome non completion rate of students in distance education. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(2), 194 – 200.
 • Mamur-Yılmaz, E. (2014). Görsel sanatlar lisans öğrencilerinin ilköğretim okulları öğrencilerine sanatsal düzenleme ilkeleri-nin öğretimine yönelik öğretim materyali tasarım süreçleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Means, T. B., Jonassen, D. H., & Dwyer, F. M. (1997). Enhancing relevance: Embedded ARCS strategies vs. purpose. Educati-onal Technology Research and Development, 45(1), 5-17.
 • Ocak, M. A. & Akçayır, M. (2013). Do motivation tactics work in blended learning environments?: The ARCS model approach. International Journal of Social Sciences and Education, 3(4), 1058 – 1070.
 • Özer, S. (2015). ARCS Motivasyon Modeli’ne göre geliştirilen etkileşimli e-kitapların öğrencilerin akademik başarıları, matematik kaygıları ve motivasyonlarına etkisi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Özmen, H. (2014). Deneysel araştırma yöntemi. M. Metin (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 47 – 76). Ankara: Pegem.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67.
 • Schunk, D.H., Meece, J.L. & Pintrich, P.R. (2014), Motivation in education: Theory, research and applications (4.b.). Boston: Pearson.
 • Semerci, Ç. (2010). Başarı odaklı motivasyon ölçeğinin (BOM) geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2123 - 2133.
 • Şengül, E. (2006). Teknolojinin görsel sanatlarda kullanımı ve sanat eğitimine katkısı. Doktora Tezi, Marmara Üniversi-tesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tan, Z. (2009). İlköğretim birinci kademe görsel sanatlar eğitimi müze bilinci öğrenme alanında materyal kullanmanın etkisi ve uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Tahiroğlu, M. (2015). ARCS Motivasyon Modeli’nin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonla-rına ve başarı düzeylerine etkisi. Journal of World of Turks. 7(2), 261 – 265.
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ulusoy, A. (2011). Güdülenme. A. Ulusoy (Ed.), Eğitim Psikolojisi içinde (s. 489 – 512) Ankara: Pegem.
 • Wlodkowski, R. J. (2008). Enhancing adult motivation to learn: A comprehensive guide for teaching all adults. (3.b.). San Fran-cisco, CA: Jossey-Bass.
 • Yıldırım, A. (2017). ARCS Motivasyon Modeli ve öğretimin temel ilkeleri Modeli’ne göre matematik dersi için geliştirilen etkile-şimli tahta materyallerinin öğrencilerin akademik başarılarına, motivasyonlarına ve matematik kaygılarına etkisi. Yüksek Li-sans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yılmaz, M. (2010). Sanat eğitiminde motivasyon, sanat eğitimine kopya ve taklit, görsel sanatlarda teknik ve yöntemler. K. Artut (Ed.), Özel öğretim yöntemleri içinde (s.193-298). Ankara: Anı.

Görsel Sanatlar Ders Materyali Geliştirme Sürecinde ARCS Motivasyon Modelinin Kullanımı

Yıl 2020, Cilt: 28 Sayı: 1, 468 - 481, 31.01.2020
https://doi.org/10.24106/kefdergi.3683

Öz

Bu çalışmada; deneysel desen modellerinden, eşleştiril-miş ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desen modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Gazi Üniversite-si, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 36 lisans öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Semerci (2010) tarafından geliştirilen Başarı Odaklı Motivasyon Ölçeği (BOM); Çetin, Bağçeci, Kinay ve Şimşek (2013) tarafından geliştirilen Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖTMTDYTÖ) ve Eren (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Bilgi Kaynaklı Merak Ölçeği kullanıl-mıştır. 14 haftalık deneysel işlem sürecinde ortaya çıkan görsel sanatlar ders materyali tasarımlarının değerlendiril-mesi için uzman görüş formu olarak holistik rubrik kulla-nılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler Mann- Whitney U Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Uzman Görüş For-mu’ndan elde edilen veriler, sınıfiçi korelasyon katsayısı belirledikten sonra, analizleri yine Mann - Whitney U testi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, ön-testte çalışma grubunda yer alan öğrencilerin derse karşı tutumlarında, motivasyonlarında, bilgi kaynaklı merakla-rında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Deneysel işlem sonrasında yapılan son testte ise, ARCS Motivasyon Mode-li’ne göre öğretim süreci tasarlanan deney grubundaki öğrencilerin lehine derse karşı tutumlarında, motivasyonla-rında, bilgi kaynaklı merak düzeylerinde ve çalışmalarında anlamlı düzeyde farklılık görülmüştür.

Kaynakça

 • Acar, S. (2009). Web destekli performans tabanlı öğrenmede ARCS motivasyon stratejilerinin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenmenin kalıcılığına, motivasyonlarına ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343 – 361.
 • Annamalai, S. (2016). Implementing ARCS model to design a motivating multimedia e-book for polytechnic ESL clasroom. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 8(8), 57-60.
 • Astleitner, H., & Lintner, P. (2004). The effects of ARCS-strategies on self-regulated learning with instructional texts. E-Journal of Instructional Science and Technology, 7(1), 1-15.
 • Avcı, M. A. (2014). Görsel sanatlar (resim-iş) dersinde renk bilgisi konusunun materyal kullanılarak öğretimin akademik başarıya etkisi (Düzce ili uygulama örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 185 – 198.
 • Balantekin, Y. (2014). ARCS Motivasyon Modeli’ne göre tasarlanan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin moti-vasyonlarına, tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Budak, S. (2003). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, Ç. Ö. & Köklü N. (2017). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem.
 • Çalışkan, F. Z. (2017). ARSC motivasyon modelinin 5. sınıf öğrencilerinin çevreye karşı tutum ve başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çevikoğlu, S. (2006). Trafikent sürücü eğitim simülatörünün simülatör özellikleri, ARCS motivasyon modeli bakımından değer-lendirilmesi ve sürücülerin direksiyon eğitimi başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü-sü, Ankara.
 • Çetin, B., Bağçaci, B., Kinay, İ. & Şimşek, Ö. (2013). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum ölçeğinin (ÖTMTDYTÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science. 6(2), 697- 713.
 • Çolakoğlu, Ö. M. (2009). ARCS Motivasyon Modeli kullanılarak oluşturulan ders modüllerinin harmanlanmış öğretim uygula-malarındaki öğrenci motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Dede, Y. (2003). ARCS Motivasyon Modeli ve öğe gösterim teorisine (component display theory) dayalı yaklaşımın öğrencilerin değişken kavramını öğrenme düzeylerine ve motivasyonlarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü-sü, Ankara.
 • Deveci-Danış, E. (2007). İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar eğitimi estetik beğeninin geliştirilmesinde materyal kullanımı-nın yeri, önemi ve uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Eren, A. (2011). Prospective teachers general epistemic curiosity and domain specific epistemic curiosity: the mediating role of perceived instrumatelity. In R.M. Teixeira (Ed.), Highger education in a state of crisis (pp. 163-183) New York: Nova.
 • Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin.
 • Ertuğrul, O. (2016). Bilgisayar ve internet teknolojilerinin görsel sanatlar eğitiminde destekleyici materyal olarak kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Feng, S. L., & Tuan, H. L. (2005). Using ARCS model to promote 11th graders’ motivation and achievement in learning about acids and bases. International Journal of Science and Mathematics Education, 3(3), 463-484.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research ineducation (8. b.). New York: McGraw-Hill.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel.
 • Karslı, (2015). ARCS motivasyon yönteminin 8. sınıf hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesinde öğrencilerin motivasyonu, başarısı ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı.
 • Kayak, S. (2005). ARCS Modeli’ne göre tasarlanan eğitsel yazılımın öğrenmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniver-sitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Keller, J. M. (1979). Motivation and instructional design: A theoretical perspective. Journal of Instructional Development, 2(4), 26-34.
 • Keller, J.M. (1983) Motivational design of instruction. Reigeluth, C.M. (Ed.), Instructional theories and models: An overview of their current status içinde (ss. 33-434). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Keller, J.M. (1987a) Development and use of the ARCS model of instructional design. Journal of Instructional Development, 10(3), 2-10.
 • Keller, J.M. (1987b). Strategies for stimulating the motivation to learn. Performance and Instruction, 26(8), 1–7.
 • Keller, J.M. (2010). Motivational design for learning and performance. The ARCS model approach (1.b.). New York: Springer.
 • Kurt, M. (2012). ARCS Motivasyon Modeli’ne göre harmanlanmış öğretimin, ilköğretim 6. sınıf bilişim teknolojileri dersinde öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.
 • Li, K. & Keller, J.M. (2018). Use of the ARCS model in education: A literature review. Computer and Education, 122(2018), 54-62.
 • Liao, C.H. & Wang Y.H. (2008). Applying the ARCS motivation model in technological and vocational education. Contempo-rary Issues in Education Research. 1(2), 53 – 58.
 • Malik, S. (2014). Effectiveness of ARCS model of motivational design to overcome non completion rate of students in distance education. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(2), 194 – 200.
 • Mamur-Yılmaz, E. (2014). Görsel sanatlar lisans öğrencilerinin ilköğretim okulları öğrencilerine sanatsal düzenleme ilkeleri-nin öğretimine yönelik öğretim materyali tasarım süreçleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Means, T. B., Jonassen, D. H., & Dwyer, F. M. (1997). Enhancing relevance: Embedded ARCS strategies vs. purpose. Educati-onal Technology Research and Development, 45(1), 5-17.
 • Ocak, M. A. & Akçayır, M. (2013). Do motivation tactics work in blended learning environments?: The ARCS model approach. International Journal of Social Sciences and Education, 3(4), 1058 – 1070.
 • Özer, S. (2015). ARCS Motivasyon Modeli’ne göre geliştirilen etkileşimli e-kitapların öğrencilerin akademik başarıları, matematik kaygıları ve motivasyonlarına etkisi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Özmen, H. (2014). Deneysel araştırma yöntemi. M. Metin (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 47 – 76). Ankara: Pegem.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67.
 • Schunk, D.H., Meece, J.L. & Pintrich, P.R. (2014), Motivation in education: Theory, research and applications (4.b.). Boston: Pearson.
 • Semerci, Ç. (2010). Başarı odaklı motivasyon ölçeğinin (BOM) geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2123 - 2133.
 • Şengül, E. (2006). Teknolojinin görsel sanatlarda kullanımı ve sanat eğitimine katkısı. Doktora Tezi, Marmara Üniversi-tesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tan, Z. (2009). İlköğretim birinci kademe görsel sanatlar eğitimi müze bilinci öğrenme alanında materyal kullanmanın etkisi ve uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Tahiroğlu, M. (2015). ARCS Motivasyon Modeli’nin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonla-rına ve başarı düzeylerine etkisi. Journal of World of Turks. 7(2), 261 – 265.
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ulusoy, A. (2011). Güdülenme. A. Ulusoy (Ed.), Eğitim Psikolojisi içinde (s. 489 – 512) Ankara: Pegem.
 • Wlodkowski, R. J. (2008). Enhancing adult motivation to learn: A comprehensive guide for teaching all adults. (3.b.). San Fran-cisco, CA: Jossey-Bass.
 • Yıldırım, A. (2017). ARCS Motivasyon Modeli ve öğretimin temel ilkeleri Modeli’ne göre matematik dersi için geliştirilen etkile-şimli tahta materyallerinin öğrencilerin akademik başarılarına, motivasyonlarına ve matematik kaygılarına etkisi. Yüksek Li-sans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yılmaz, M. (2010). Sanat eğitiminde motivasyon, sanat eğitimine kopya ve taklit, görsel sanatlarda teknik ve yöntemler. K. Artut (Ed.), Özel öğretim yöntemleri içinde (s.193-298). Ankara: Anı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Research Article
Yazarlar

Kerim LAÇİNBAY

Meliha YILMAZ

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Kabul Tarihi 7 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 28 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA LAÇİNBAY, K., & YILMAZ, M. (2020). Görsel Sanatlar Ders Materyali Geliştirme Sürecinde ARCS Motivasyon Modelinin Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 468-481. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3683