Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 3, 643 - 653, 01.09.2021
https://doi.org/10.24106/kefdergi.754945

Öz

Purpose: The present study was designed to examine multiple intelligence applications in the fourth and sixth-grade
social studies learning environments. The research was conducted through case study design, one of the qualitative
research patterns. In addition, a face-to-face interview was carried out with eight classroom teachers in fourth grade
and social studies teachers in sixth grade at a public and private school in the European side of İstanbul.
Design/ Methodology/ Approach: The data were collected by document analysis and interview techniques and analyzed
with content analysis technique.
Findings: According to the results of document analysis, the activities included in social studies textbooks were
respectively logical, verbal, and visual activities in terms of intensity. The teachers mostly stated that ‘it gives students
the chance of expressing themselves’ concerning the message proposed by the theory and emphasized that ‘it makes
students familiar with different methods and techniques’, ‘it ensures student-centered learning’ and ‘it includes
students in the lessons more.’ The teachers who regarded social studies textbooks as inadequate in terms of multiple
intelligence practices mostly stated that ‘they have to use the supportive book’ and ‘the books consist of simple
activities inappropriate for students’ age’. The majority of teachers who expressed concerns on the requirements for
more successful multiple intelligence applications suggested that ‘education programs and seminars concerning the
theoretical and practical parts of the theory must be arranged’ and ‘activities with the involvement of students must
be organized and learning through experience must be promoted.’
Highlights: In the light of the findings of the study, it is recommended that textbooks must be reviewed in terms of the
Theory of Multiple Intelligence, teachers must be encouraged to participate in applied trainings, and the parents must
be included in these applied trainings, thereby ensuring continuous and permanent learning. 


Kaynakça

 • Acat, M.B. (2005). Applicability of the Multiple Intelligence Theory to the process of organizing and planning of learning and teaching. International Journal of Educational Reform. 14 (1), 4-72.
 • Ataünal, A. (2013). Çağdaş eğitim anlayışı. Ankara: Milli Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Başbay, A. (2005). Çoklu zekâ uygulamasına katılan öğretmenlerin ve öğrencilerin uygulama hakkındaki görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(2), 189-206.
 • Çağlayan E. ve Kıratlı, A. D. (2017). Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (4), 780-793.
 • Demircioğlu, İ. H. (2005). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., Başbay, A. & E. Erdem (2006). Eğitimde çoklu zekâ kuram ve uygulamaları. Ankara:.Pegem A Yayıncılık.
 • Erdem, E., Demirel, O. (2005). Çoklu Zekâ Kuramına ilişkin öğretmen görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Pamukkale Üniversitesi, 984- 988. Denizli.
 • Gardner, H. (2004). Zihin çerçeveleri Çoklu Zekâ Kuramı (çev: E. Kılıc). İstanbul: Alfa Yayınları
 • Gardner, H. (2019). Eğitilmemiş zihin. (çev. Merve Özenç Kasımoğlu). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • İnan, C., Erkuş, S. (2016). İlkokulda çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 5 (4), 162-174.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretimi (Genişletilmiş 3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kula, S., ve Çakar, B. (2015). Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(12), 191-210.
 • Kuran, K. 2005. Bir Gelişim Değişim Süreci Olarak Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Aktif Öğrenme İlişkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 317, 14-22.
 • Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2017). Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Quantitative data analysis: an expanded sourcebook.(2nd Ed.) Thousand Oaks. London. Sage publications.
 • MEB (2005). TTKB, İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Pinker, Steven (2016), The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. New York: Penguin Books.
 • Peterson, K., Kolb, D. A. (2018). How you learn is how you live: Nine ways of learning that can transform your life. Berrett-Koehler, San Francisco.
 • Saban, A. (2005). Çoklu Zekâ Teorisi ve eğitimi. 5. Baskı. Ankara: Nobel.
 • Yenilmez, K., Bozkurt, E. (2006). Matematik eğitiminde Çoklu Zekâ Kuramı’na yönelik öğretmen düşünceleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı.12. Burdur.
 • Yeşilbursa, E. G. (2006). İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramı hakkındaki görüşleri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yeşildere, S. (2003). İlköğretim yedinci sınıf matematik dersi tamsayılar ünitesinde çoklu Zekâ teorisi tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yin, R. K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills, CA: Sage.

Sosyal Bilgiler Dersi Çoklu Zekâ Uygulamalarının Ders Kitapları ve Öğretmen Görüşleri Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 3, 643 - 653, 01.09.2021
https://doi.org/10.24106/kefdergi.754945

Öz

Bu araştırmanın amacı “Dördüncü sınıf ve altıncı sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğrenme ortamlarında çoklu zekâ uygulamalarının incelenmesi”dir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup araştırma deseni olarak durum çalışmasıdır. Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış ilkokul dördüncü sınıf ve ortaokul altıncı sınıf Sosyal Bilgiler kitapları içinde dört ayrı ders kitabı incelenmiştir. Ayrıca, İstanbul ili Avrupa Yakası’nda bulunan bir özel ve bir devlet okulunda görev yapan dördüncü sınıf, sınıf öğretmenleri ve altıncı sınıf, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden oluşan toplam sekiz öğretmen ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Doküman incelemesinden elde edilen sonuçlara göre; Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan etkinliklerin içinde yoğunluğuna göre; mantıksal, sözel ve görsel zekâ etkinlikleri yer almaktadır. Öğretmenler, kuramın kendilerine verdiği mesaj ile ilgili en çok “Öğrenciye kendini ifade etme özgürlüğü tanıdığını” belirtmiş, “Değişik yöntem ve teknikleri öğrencinin önüne getirdiği” ve “Öğrenci merkezli öğrenmeyi sağladığı”, “Öğrenciyi derse daha fazla dâhil ettiğini” vurgulamışlardır. Sosyal Bilgiler ders kitaplarının çoklu zekâ etkinlikleri açısından yeterli olması konusunda yetersiz görüş bildiren öğretmenlerin en çok “Yardımcı ders kitabı kullanma zorunda kaldıkları”, “Yaşlarına uygun olmayan, basit etkinliklerin mevcut olduğu” görüşleri ön plana çıkmıştır. Çoklu Zekâ uygulamalarının daha başarılı olabilmesi için yapılabileceklere yönelik görüş bildiren öğretmenlerin çoğu, “Kuramın teorik kısmıyla uygulamasına yönelik eğitim ve seminerler düzenlenmesi”, “Öğrencilerin de dâhil oldukları etkinlikler düzenlenmesi, yaşayarak öğrenmelerinin sağlanması gerektiği” görüşlerini bildirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde; ders kitaplarının Çoklu Zekâ Kuramı açısından yeniden ele alınması, öğretmenlerin kuram ile ilgili uygulamalı eğitimlere katılımlarının teşvik edilmesi, bu eğitimlere velilerin de dâhil edilerek öğrenmelerin sürekliliği ve kalıcılığının sağlanması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Acat, M.B. (2005). Applicability of the Multiple Intelligence Theory to the process of organizing and planning of learning and teaching. International Journal of Educational Reform. 14 (1), 4-72.
 • Ataünal, A. (2013). Çağdaş eğitim anlayışı. Ankara: Milli Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Başbay, A. (2005). Çoklu zekâ uygulamasına katılan öğretmenlerin ve öğrencilerin uygulama hakkındaki görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(2), 189-206.
 • Çağlayan E. ve Kıratlı, A. D. (2017). Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (4), 780-793.
 • Demircioğlu, İ. H. (2005). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., Başbay, A. & E. Erdem (2006). Eğitimde çoklu zekâ kuram ve uygulamaları. Ankara:.Pegem A Yayıncılık.
 • Erdem, E., Demirel, O. (2005). Çoklu Zekâ Kuramına ilişkin öğretmen görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Pamukkale Üniversitesi, 984- 988. Denizli.
 • Gardner, H. (2004). Zihin çerçeveleri Çoklu Zekâ Kuramı (çev: E. Kılıc). İstanbul: Alfa Yayınları
 • Gardner, H. (2019). Eğitilmemiş zihin. (çev. Merve Özenç Kasımoğlu). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • İnan, C., Erkuş, S. (2016). İlkokulda çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 5 (4), 162-174.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretimi (Genişletilmiş 3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kula, S., ve Çakar, B. (2015). Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(12), 191-210.
 • Kuran, K. 2005. Bir Gelişim Değişim Süreci Olarak Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Aktif Öğrenme İlişkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 317, 14-22.
 • Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2017). Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Quantitative data analysis: an expanded sourcebook.(2nd Ed.) Thousand Oaks. London. Sage publications.
 • MEB (2005). TTKB, İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Pinker, Steven (2016), The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. New York: Penguin Books.
 • Peterson, K., Kolb, D. A. (2018). How you learn is how you live: Nine ways of learning that can transform your life. Berrett-Koehler, San Francisco.
 • Saban, A. (2005). Çoklu Zekâ Teorisi ve eğitimi. 5. Baskı. Ankara: Nobel.
 • Yenilmez, K., Bozkurt, E. (2006). Matematik eğitiminde Çoklu Zekâ Kuramı’na yönelik öğretmen düşünceleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı.12. Burdur.
 • Yeşilbursa, E. G. (2006). İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramı hakkındaki görüşleri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yeşildere, S. (2003). İlköğretim yedinci sınıf matematik dersi tamsayılar ünitesinde çoklu Zekâ teorisi tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yin, R. K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills, CA: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nurcan ÜSTÜNDAĞ ŞENER> (Sorumlu Yazar)
Marmara Üniversitesi
0000-0002-1987-1717
Türkiye


Midarbi Cihangir DOĞAN>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1473-7866
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 29, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi754945, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {29}, number = {3}, pages = {643 - 653}, doi = {10.24106/kefdergi.754945}, title = {Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions}, key = {cite}, author = {Üstündağ Şener, Nurcan and Doğan, Midarbi Cihangir} }
APA Üstündağ Şener, N. & Doğan, M. C. (2021). Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions . Kastamonu Eğitim Dergisi , 29 (3) , 643-653 . DOI: 10.24106/kefdergi.754945
MLA Üstündağ Şener, N. , Doğan, M. C. "Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions" . Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 643-653 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/64754/754945>
Chicago Üstündağ Şener, N. , Doğan, M. C. "Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (2021 ): 643-653
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions AU - Nurcan Üstündağ Şener , Midarbi Cihangir Doğan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.754945 DO - 10.24106/kefdergi.754945 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 643 EP - 653 VL - 29 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.754945 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.754945 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions %A Nurcan Üstündağ Şener , Midarbi Cihangir Doğan %T Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions %D 2021 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 29 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.754945 %U 10.24106/kefdergi.754945
ISNAD Üstündağ Şener, Nurcan , Doğan, Midarbi Cihangir . "Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions". Kastamonu Eğitim Dergisi 29 / 3 (Eylül 2021): 643-653 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.754945
AMA Üstündağ Şener N. , Doğan M. C. Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(3): 643-653.
Vancouver Üstündağ Şener N. , Doğan M. C. Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2021; 29(3): 643-653.
IEEE N. Üstündağ Şener ve M. C. Doğan , "Investigation of Multiple Intelligence Practises in Social Studies Courses in Context of Textbooks and Teachers’ Opinions", Kastamonu Eğitim Dergisi, c. 29, sayı. 3, ss. 643-653, Eyl. 2021, doi:10.24106/kefdergi.754945

10037