Amaç ve Kapsam

Kent Akademisi dergisi (KA), nüfusun % 80'lerini oluşturan dünya kentlerinde, kentin akademisi sıfatıyla, çoklu disiplinler,  disiplinler arası ve disiplinler üstü, kente dair, mimari, yönetimsel, ekonomik, çevresel, mühendisliğe ilişkin, ve kentlerin dili kültürü bağlamında edebiyata ilişkin bütünleşik konuları ve tek bilim alanına sığamayacak kadar geniş uzanımları olan çalışmaların yayınlayarak, Türk ve Dünya kentlerinin daha bayındır, daha yaşanılabilir hale gelmesini sağlamak için bilimsel, akademik yayınların dünya insanlarının faydasına sunmak istemektedir.

Kent Akademisi, yayın periyodunu, yılda dört sayı yapma kararı alarak, kentsel alanlardaki bilimsel üretimlerin önünü açmayı ve kentlerimizin gelişmesi ve kurumsallaşmasına daha hızlı katkıda bulunmayı, dünya medeniyetine daha hacimli katma değerler sağlayabilmeyi  amaçlamıştır.

Bu bağlamda;

1. Kent Akademisi dergisi, multidisiplinerliği ve interdisiplinerliği önemsemekte ve teşvik etmeyi,

2. Kentlerin kültürel etnografik kimliklerini dünya mirası olarak kabul etmekte ve bu bilincin oluşmasını sağlamayı,

3. İnsanoğlunun kent kültürü bağlamında dünya mirası kavramına vereceği önemi sağlamlaştırmayı,

3. Medeniyetler bileşimi olan Anadolu Coğrafyası özelinde dünya kentlerinin kültürel bileşimleriyle birlikte, tarih öncesi kalıntılarının korunması ve tanıtılmasına öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

KENT AKADEMİSİ DERGİSİ ŞUNLARI ÖNERİR ve TERCİH EDER:

1. Multidisipliner, İnterdisipliner ve Transdisipliner bir alan olan, Kent ve Kentleşme alanında çalışacak eser üretecek araştırmacı ve bilim insanlarının, araştırmalarında, ISO 37120 göstergelerine yönelik araştırma yapmaları, ISO37120 uluslararası standardının işletilmesi,

2. ISO37120 standartları olarak, ; (1) Ekonomi, (2) Eğitim, (3) Enerji, (4) Çevre, (5) Finans, (6) Yangın ve Acil Durum, (7) Yönetişim (8) Sağlık, (9) Dinlenme, (10) Güvenlik, (11) Barınak, (12) Katı atık, (13) Telekomünikasyon ve Yenilik, (14) Ulaşım, (15) Kentsel planlama, (16) Atıksu ve (17) Su ve Sanitasyon verilerini araştırmalarında standardize edilecek kategoriler olarak kullanılması,

3. Bilimi çoğu durum ve faktörlerde tek disiplinli bakışla ele almak yerine çoğulcu disipliner bir bakışla bilimsel çalışmalar yapılması. Kent Akadenisi (KA) bu üç kategorideki bakış ve yönelimi önemsemektedir.

Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler (mahalli idareler), siyaset bilimi, yönetim bilimleri, hukuk (mevzuat), şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, siyasi tarih, sanat tarihi, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, kent içi ulaşım, lojistik, trafik, kent bilgi sistemleri, başta olmak üzere, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, sivil savunma, kamu sağlığı, hastane yönetimi, gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul eden yılda dört kez yayınlanan uluslararası çift yönlü (karşılıklı) akran kör hakemli (makale başına en az üç hakeme gönderilen) elektronik bir dergidir.

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi