Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 546 - 560 2019-09-15

Depolama, Dağıtım ve Pazar Alanları Planlama Stratejilerinin Kent Lojistiği Kapsamında Araştırılması: İzmir Örneği
Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir

Görkem GÜLHAN [1]


Kent lojistiği ile etkileşime giren kentsel arazi kullanım alanları terminaller, ambarlar, şebekeler, depolama alanları, pazar alanları ve dağıtım alanları olarak nitelendirilebilirler. Bu alanlar kent içerisinde geniş yer kaplamakta olup kentsel-mekânsal etkileşim ve kentsel-erişilebilirlik üzerinde etkili olmaktadır. Sanayi toplumun yerleşmesi bütün sektörlerde üretim ve talep fazlalığı yaratmıştır. Dolayısıyla günümüzde artık depolar, pazarlama ve dağıtım alanları gayrimenkul sektöründen lojistik sektörüne kadar pek çok alanın doğrudan çalışma konusu haline gelmiştir. Lojistik hareketin incelenmesi, depoların, dağıtım merkezlerinin ve pazarlama alanlarının kapasite ve yer seçim ilişkilerinin araştırılması ve bütüncül şekilde ele alınması, kent merkezleri ile tarımsal ve kırsal alanlar arasında ilişki kurulmasında önemli analitik süreçlerdir. Depolama, dağıtım ve pazarlama alanlarının şehir planlama ile olan ilişkilerinin lojistik, yer seçimi, erişilebilirlik, kültürel, ekonomik ve sosyal açılardan ilişkilendirilmesi kapasite ve yer seçimlerinin analizinde, aynı zamanda yüksek ölçekli ilke, strateji, politika ve yaklaşımların üretilmesinde daha etkin ve isabetli kararlar verilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, İzmir’de depolama, dağıtım ve pazarlama alanlarının kapasiteleri, alansal büyüklükleri ve konumları incelenmiştir. Sorunlar genel ve yerel sorun noktaları olarak ele alınmıştır. Pazar yerleri, organik pazarlar, depolama alanları, soğuk hava depoları, meyve ve sebze halleri, balık halleri ve et entegre tesislerinin üretim alansal büyüklükleri ve yerleri demografik veriler, tarımsal üretim oranları ve kentsel diğer özellikler ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler İzmir’deki lojistik hareketler, kırsal alanlardaki yük taşımacılığı özellikleri ve BV matrisleri açılarından ele alınmıştır. Araştırma sonucunda İzmir’de depolama, dağıtım ve pazarlama alanlarının planlanması ile ilgili yaklaşım ve planlama ilkeleri/önerileri üretilmiştir. Lojistik planlama müdahale biçimlerinin yönelmesi gereken konular ve alt detay araştırma konuları ile yer seçime dair paradigmalar üretilmiştir. 

Kent lojistiği ile etkileşime giren kentsel arazi kullanım alanları terminaller, ambarlar, şebekeler, depolama alanları, pazar alanları ve dağıtım alanları olarak nitelendirilebilirler. Bu alanlar kent içerisinde geniş yer kaplamakta olup kentsel-mekânsal etkileşim ve kentsel-erişilebilirlik üzerinde etkili olmaktadır. Sanayi toplumun yerleşmesi bütün sektörlerde üretim ve talep fazlalığı yaratmıştır. Dolayısıyla günümüzde artık depolar, pazarlama ve dağıtım alanları gayrimenkul sektöründen lojistik sektörüne kadar pek çok alanın doğrudan çalışma konusu haline gelmiştir. Lojistik hareketin incelenmesi, depoların, dağıtım merkezlerinin ve pazarlama alanlarının kapasite ve yer seçim ilişkilerinin araştırılması ve bütüncül şekilde ele alınması, kent merkezleri ile tarımsal ve kırsal alanlar arasında ilişki kurulmasında önemli analitik süreçlerdir. Depolama, dağıtım ve pazarlama alanlarının şehir planlama ile olan ilişkilerinin lojistik, yer seçimi, erişilebilirlik, kültürel, ekonomik ve sosyal açılardan ilişkilendirilmesi kapasite ve yer seçimlerinin analizinde, aynı zamanda yüksek ölçekli ilke, strateji, politika ve yaklaşımların üretilmesinde daha etkin ve isabetli kararlar verilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, İzmir’de depolama, dağıtım ve pazarlama alanlarının kapasiteleri, alansal büyüklükleri ve konumları incelenmiştir. Sorunlar genel ve yerel sorun noktaları olarak ele alınmıştır. Pazar yerleri, organik pazarlar, depolama alanları, soğuk hava depoları, meyve ve sebze halleri, balık halleri ve et entegre tesislerinin üretim alansal büyüklükleri ve yerleri demografik veriler, tarımsal üretim oranları ve kentsel diğer özellikler ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler İzmir’deki lojistik hareketler, kırsal alanlardaki yük taşımacılığı özellikleri ve BV matrisleri açılarından ele alınmıştır. Araştırma sonucunda İzmir’de depolama, dağıtım ve pazarlama alanlarının planlanması ile ilgili yaklaşım ve planlama ilkeleri/önerileri üretilmiştir. Lojistik planlama müdahale biçimlerinin yönelmesi gereken konular ve alt detay araştırma konuları ile yer seçime dair paradigmalar üretilmiştir. 

 • Akdemir, H.Y. (2011). Lojistik Sektörü İşgücü Profilinin Değerlendirilmesi İzmir İli Örneği, [Logistics Sector Workforce Profile Evaluation Of Izmir Province Example]. (Master Thesis). Dokuz Eylul University Graduate School of Social Sciences, Izmir.
 • Alkusal, M. (2006). Dondurulmuş gıda sektöründe bütünleşik lojistik ilişkilerin lojistik hizmet kalitesine ve performansına etkisi [The Impact Of Integrated Logistics Relationships on Third-Party Logistics Service Quality And Performance In The Frozen Food Sector]. (Doctoral dissertation). Dokuz Eylül University Graduate School of Social Sciences, Izmir.
 • Başkol, M. (2010). Lojistik ve lojistik yönetimi [Logistics And Logistics Management]. Published by Bartın University Graduate School of Economics and Administrative Sciences in the name of Prof. Dr. Mahmut KARTAL (Dean) Editor: M. Sinan BAŞAR, 47.
 • Debrezion, G., Pels, E., and Rierveld, P. (2007). The Impact of Railway Stations on Residential and Commercial Property Value: A Meta-analysis. Journal Real Estate Finance Economy. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.516742
 • Deloitte (2015). Investment Promotion Report of China’s Logistics Industry 2014- 2015, Simplified Version, pdf.
 • Erdir, A. (2013). Kentsel lojistik: İzmir ili için bir uygulama [City Logistics: An Application For İzmir]. (Master Thesis). Dokuz Eylul University Graduate School of Social Sciences, Izmir.
 • Galipiyamu, T. (2017). Çin Halk Cumhuriyeti’nin lojistik sektörünü geliştirmek adına uyguladığı destekler [Logistics of China People's Republıc sector development support]. (Master thesis) Istanbul Ticaret University Graduate School of Social Sciences, Istanbul.
 • Gürgen, E. (2010). Lojistik Planlama ve Modelleme [Logistics Planning and Modeling]. Mersin Logistics Professionals. Mersin Chamber of Shipping and Mersin Chamber of Commerce and Industry Publications, P:28-40.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi (Izmir Metropolitan Municipality), (2015). Gediz - Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi [Sustainable Development Strategy of Gediz - Bakircay Basin].
 • Izmir Metropolitan Municipality (2017). İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı [İzmir Sustainable Urban Logistics Plan. (Citation Date July 07, 2019). Site Address: https://www.izmirlojistikplan.com/lopi-2030
 • İZKA, (2014). Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi [Peninsula Sustainable Development Strategy] 2014-2023.İzmir. doi: http://www.izka.org.tr/. Isbn:978-605-5826-13-0
 • Izmir Chamber of Commerce (İZTO), (2019). Bilgi Bankası, Lojistik [Data base, logıstıcs]. (Citation Date July 07, 2019). Site Address: http://www.izto.org.tr/tr/izmir-lojistik
 • Li& Fung (2012). China’s Logistics Industry Update 2012, June 2012 pdf.
 • Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik [Regulation on Market Places.] (2012). Number 28351.( Citation Date July 07, 2019). Site Address: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120712-13.htm
 • Sargın, S., & Okudum, R. (2014). Isparta İlinde Soğuk Hava Depolarının Kuruluşu, Gelişimi ve Gelişime Etki Eden Faktörler [Construction and Development of Cold Stores and the Determining Factors on them in Isparta Province]. SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences. 2014(31), 111-132.
 • Tabak, Ç. and Yıldız, K. (2017). Lojistik Merkez Yer Seçimi-İşletme Modelleri Ve Kıyaslama Çalışması. [Logistics Center Location Selection-Business Models and Benchmarking Study]. 12th Transportation Congress, Adana.
 • Tekeli. İ. (2017). İzmir İli/Kenti İçin Bir Tarımsal Gelişme ve Yerleşme Stratejisi [An Agricultural Development and Settlement Strategy for Izmir Province / City]. Izmir Akdeniz Academy.
 • Tunçel, H. (2006). Türkiye’nin Kırsal Pazar Bölgeleri [Turkey's Rural Market Regions]. Fırat University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Geography, Elazığ.
 • Tübitak Mam Environment and Clean Production Institute, (2009). Büyük Menderes Havzası Havza Koruma Eylem Planları [Preparation of Basin Conservation Action Plans in Büyük Menderes Basin].
 • Tübitak Mam Environment and Clean Production Institute. (2010). Gediz Havzası Havza Koruma Eylem Planları [Gediz Basin Basin Protection Action Plans]
 • Tübitak Mam Environment and Clean Production Institute. (2009). Küçük Menderes Havzası Havza Koruma Eylem Planları [Küçük Menderes Basin Basin Protection Action Plans]
 • Velibeyoğlu, K., Özdemir, S., Baba, A., Arsan, Z. D., Duran, H. E., Kaplan, A., ... & Esetlili, T. (2016). İzmir Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi [Sustainable Development and Life Strategy of İzmir Küçük Menderes Basin]. İzmir Metropolıtan Munıcıpalıty, İzmir.
Birincil Dil en
Konular Mimarlık, Mühendislik, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Fall 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2715-0984
Yazar: Görkem GÜLHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Teşekkür This study has been prepared by using various data contained in the “İzmir Sustainable Urban Logistics Plan (2019)”. I would like to thank Dürdane DEMİRAY who contributed to the preparation of the manuscript and İzmir Metropolitan Municipality-Department of Transportation for providing resources for the study.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kent592427, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {bilgi@kentakademisi.com}, publisher = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {546 - 560}, doi = {}, title = {Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir}, key = {cite}, author = {Gülhan, Görkem} }
APA Gülhan, G . (2019). Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir . Kent Akademisi , 12 (3) , 546-560 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/592427
MLA Gülhan, G . "Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir" . Kent Akademisi 12 (2019 ): 546-560 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/592427>
Chicago Gülhan, G . "Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir". Kent Akademisi 12 (2019 ): 546-560
RIS TY - JOUR T1 - Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir AU - Görkem Gülhan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 546 EP - 560 VL - 12 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir %A Görkem Gülhan %T Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir %D 2019 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Gülhan, Görkem . "Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir". Kent Akademisi 12 / 3 (Eylül 2019): 546-560 .
AMA Gülhan G . Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir. KentAkademisi. 2019; 12(3): 546-560.
Vancouver Gülhan G . Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir. Kent Akademisi. 2019; 12(3): 546-560.