Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 203 - 217 2020-07-15

FromIndustryto City GIS basedThematic City Maps in Urban Transformation Applications: Example of UsakProvince
Sanayiden-Kente, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tematik Kent Haritaları: Uşak İli Örneği

Merve ÇOTU TURAN [1] , Fatih TAKTAK [2]


Urban regeneration is a concept that appear with rapid and distorted urbanization due to the migration from villages to the city and emerged with the wear out of cities as a result of natural disaster such as earthquakes, floods and landslides. It improves the physical, social, economic conditions of the regions planned and permanently which have been destroyed, destructed or become collapsed and it brings them back to use. Especially the migrations experienced in our country after the 1950s have created new centers in cities, changed the development aspects of cities and caused the emergence of structures in vertical architecture. Urbanization and settlement problems have become more visible in our country especially after the 1999 Marmara and Düzce earthquakes. TOKI (Housing Development Administration) and municipalities under the leadership of reducing the risk of disaster and recycling of slum areas projects started to be implemented. A study was carried out for Urban Transformation projects. As an application, the industrial zone, which is planned for the future urban transformation in Uşak, was selected. A survey with 15 questions was conducted for the current business owners in the region. The purpose of this study was to provide positional visibility of positive or negative responses to survey questions of citizens in the field of urban renewal. These survey data collected from the field were statistically arranged and evaluated. The management and organization of location-based data is the subject of Geographic Information Systems (GIS). In addition, these data are provided to be visualized as a thematic map with the GIS method. In this context, when the doubts and reservations of the operators are eliminated, it has been observed that most of they prefer urban transformation in the region.
Kentsel dönüşüm, köylerden kente göçün etkisiyle hızlı ve çarpık kentleşme ayrıca heyelan, deprem, taşkın gibi doğal afetler sonucu kentlerin yıpranmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Yıkılmış, tahrip olmuş ya da köhneleşmiş bölgelerin fiziksel, sosyal, ekonomik koşullarını planlı ve kalıcı bir şekilde iyileştirerek tekrar kullanıma kazandırır. Özellikle 1950’lerden sonra ülkemizde yaşanan göçler kentlerde yeni merkezler oluşturmuştur, kentlerin gelişim yönlerini değiştirmiş ve dikey mimaride yapıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ülkemizde 1999 Marmara ve Düzce depremlerinden sonra yaşanan yıkımlarla kentleşme ve yerleşme sorunları daha görülür hale gelmiştir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve belediyelerin önderliğinde afet riskinin azaltılması, gecekondu bölgeleri kentsel ve sanayi bölgelerinin dönüşüm projeleri uygulanmaya başlanmıştır. Kentsel Dönüşüm projelerine yönelik olarak, Uşak İlinde ileriye yönelik kentsel dönüşüm uygulaması planlanan sanayi bölgesi bir alanda bölgede ki mevcut işletme sahiplerine yönelik olarak 15 soruluk anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Sahadan toplanan bu anket verilerinin istatistiki olarak düzenlenmesi ve değerlendirilmesini oluşturulan bu verilerin değerlendirmesi yapılmış ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yöntemiyle tematik harita olarak görselleştirilmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda işletmecilerin şüphelerinin ve çekincelerinin giderildiğinde büyük kısmının bölgede kentsel dönüşüm uygulamasına sıcak baktığı gözlemlenmiştir.
 • Akkar, Z.M., (2006), Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Planlama Dergisi, 6 (2): 29-38.
 • Bayram, N., (2016), Veri Analizi, Çetin Serdar, Ezgi Kitabevi, Bursa, TR. 5-6ss.
 • Beritan Foto, S., (2014), Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tematik Haritaların Kullanılması: Burdur İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Bi¬limleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, TR., 9-10ss.
 • Bosselmann, P. (2012). Urban transformation: Understanding city form and design. Island Press.
 • Elicin, Y. (2014). Neoliberal transformation of the Turkish city through the Urban Transformation Act. Habitat International, 41, 150-155.
 • Foody, G. M. (2004). Thematic map comparison. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 70(5), 627-633.
 • İlkme, M., (2008), Kentsel Dönüşüm ve Bursa Raporu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Bursa, 5ss.
 • Keleş, A., (2009), Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Osmaniye İli Kültür Varlıkları Veri Tabanının Oluşturulması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bi¬limleri Enstitüsü, Adana, TR., 9ss.
 • Montgomery, M. R. (2008). The urban transformation of the developing world. science, 319(5864), 761-764.
 • Montgomery, M. R., Stren, R., Cohen, B., & Reed, H. E. (2013). Cities transformed: demographic change and its implications in the developing world. Routledge.
 • Slocum, T. A., McMaster, R., Kessler, F., & Howard, H. (1999). Thematic cartography and visualization (p. 293). Upper Saddle River, NJ: Prentice hall.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Summer
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8854-9967
Yazar: Merve ÇOTU TURAN
Kurum: SHKMMB Harita Mühendisi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1324-2036
Yazar: Fatih TAKTAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: USAK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2020

APA Çotu Turan, M , Taktak, F . (2020). Sanayiden-Kente, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tematik Kent Haritaları: Uşak İli Örneği . Kent Akademisi , 13 (2) , 203-217 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/56363/687745