Yazım Kuralları

Makale Word Yazım Şablonu

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar aşağıdaki formata uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

 

Microsoft Office Word Programı Mizanpaj Ölçüleri

Sayfa ebadı

Punto

Satır aralığı

Metnin kenar boşlukları

Cilt payı

Paragraf aralıkları

Dipnot

17x24

11

Tek

Üst: 3,5 cm.

Alt: 3,5 cm. Sol: 1,75 cm. Sağ: 1,75 cm.

0

ön 6 nk

8 punto tek satır aralıklı ilk satır “asılı- 0.5 cm. tablı

Paragraf girintisi

Yazı sitili

0,75 cm


Türkçe: Book Antiqua / Arapça: Times New Roman / Farsça: Traditional Arabic

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar Microsoft Office Word programında Sayfa Ebadı: 17x24 olacak şekilde ve içerisi “Book Antiqua” yazı stilinde, “11 punto” ve “Tek” satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Metnin kenar boşlukları, üstten 3,5 cm., alttan 3,5 cm., soldan 1,75 cm, sağdan 1,75 cm. ve cilt payı 0 cm.; paragraf aralıkları ön 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar ise aynı formatta, “8 punto”; “tek” satır aralıklı ve ilk satır “asılı- 0.5 cm.” olarak ayarlanmalıdır.

Latin dillerinde Book Antiqua; Arapçada Times New Roman; Farsçada Traditional Arabic yazı stili kullanılmalıdır.

Başlıklar

Makalenin başında Türkçe ve İngilizce başlık bulunmalıdır. Başlıklar mümkün olduğunca kısa ve konuyu yansıtacak şekilde olmalıdır. Başlıklar, “1. 2. 3.; 1.1., 1.2.; 1.2.1.” şeklinde rakam ve sonrasında nokta kullanılarak otomatik olarak oluşturulmalıdır. Birinci derece başlıklarda yer alan tüm harfler aşağıda örnekleri sunulduğu gibi büyük harfle ve koyu yazılmalıdır:

GİRİŞ

1. KELÂMIN ÖNEMİ

2. KELÂMIN MEŞRÛİYETİ

SONUÇ

KAYNAKÇA

İkinci, üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda yer alan kelimelerin sadece ilk harfleri büyük harfle başlatılmalı ve kalın yazılmalıdır. İtalik yazım kullanılmamalıdır (1.3. Saffâr’ın Kelâm Yöntemi gibi).  Makalede gerekmedikçe beşinci derece ve sonraki alt başlıklar açılmamalıdır.

Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı küçük, koyu ve eğik olmadan yazılmalı; yazar(lar)ın görev yaptığı üniversite, fakülte ve anabilim dalı adı ile birlikte bulunduğu şehir ve ülke adı da belirtilmeli, aktif olarak kullandığı e-posta adresi de yazılmalıdır. Ayrıca makaleye yapılacak atıfların, ulusal ve uluslararası indekslerce tam olarak tespit edilebilmesini sağlamak amacıyla yazarın Uluslararası Eşsiz Araştırmacı Numarası da (ORCID) kişi bilgilerine eklenmelidir.

 

Örnek:

Ömer KARA

Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı.

Professor Dr., Ataturk University, Faculty of Theology, Department of Tefsir, Erzurum/Turkey

omer.kara@atauni.edu.tr

orcid.org/….

Öz

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 120, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Öz/Abstract içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özün altında en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Extended Summary (geniş özet), hakemler tarafından yayınlanmasına karar verilen makaleler için daha sonra yazardan talep edilecektir. Extended Summary en az 750 kelimeden oluşmalıdır. 

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Anahtar Kelimeler Özü takiben en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan “Anahtar Kelimeler / Keywords” verilmelidir. Anahtar kelimeler yayının elektronik ortamda taranmasına, dizinlemesine yardımcı ve bulunmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple ilgili makaleyi doğru olarak yansıtan kavramlar seçilmelidir.

Extended Summary (Geniş Özet)

Abstract yanında makalede bir de summary (geniş özet/protitip makale) istenmektedir. Summary, makalenin bir anlamda İngilizce prototipini yansıtmalıdır. Türkçe bilmeyen yabancı araştırmacılar, summary kısmından yararlanıp atıf yapma imkanına sahip olacaktır. Bu yüzden otantik bir İngilizce ile yaz(dır)ılmalıdır. Summary, hakemler tarafından yayınlanmasına karar verilen makaleler için daha sonra yazardan talep edilecektir. En az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır.

Müellif Adlarının Yazımı

a. Şahıs isimleri metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin şahıs maddesinde yer alan madde adı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır. Fahreddîn er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî gibi.

b. Metinde adı geçen şahısların vefat tarihleri “(ö. Hicrî/Milâdi)” olarak ilk geçtiği yerde belirtilir: Ebû İshâk es-Saffâr (ö. 534/1139).

c. Özel isimlerin sonuna gelen hal ekleri, hemen isimden sonra yazılır.

Hatalı Yazım: “Saffâr (ö. 534/1139)’ın kelâm müdâfaası …”.

Doğru Yazım: “Saffâr’ın (ö. 534/1139) kelâm müdâfaası …”.

d. Şahıs isimlerinde (kavram ve mezhep isimlerinde) geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilmesi gerekmektedir. Şu‘be gibi.

e. Metinde veya dipnotlarda müellif ismi tek kelime ile yazılıyor ise harf-i tarif kullanılmaz.

Hatalı Yazım: er-Râzî, es-Saffâr, el-Gazzâlî.

Doğru Yazım: Râzî, Saffâr, Gazzâlî.

f. “Gayın” ve “Kāf” harfinden sonra uzatma içeren şahıs ve eser isimlerindeki med, “â, î, û” olarak değil, “ā, ī, ū” şeklinde düz çizgi ile gösterilir.

Hatalı Yazım: Abdülkâdir. Gâyetü’l-merâm.

Doğru Yazım:  Abdülkādir. Gāyetü’l-merâm.

Âyetlerin Yazımı

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

Örnek:

“İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer” (el-Enfâl 8/2).

Hadislerin Kaynak Gösterimi

Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz. Bunların dışında kalan hadis kitapları Müsned gibi kaynak gösterilir.

Örnek:

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 289.

Ebû Dâvud, Sünen, “İlim”, 15.

Buhârî, “İlim”, 12.

Müslim, “Ticârât”, 45.

 

Alıntıların Yazımı

Üç satırdan az alıntılar çift tırnak ile metin içinde verilir. Alıntı içindeki alıntılarda ise tek tırnak kullanılır. Alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde Book Antiqua 8 punto ile sayfanın sol tarafından 1 cm, sağdan ise 0,5 cm içerlek olarak yazılır, çift tırnak kullanılmaz.

Dipnot Yazımı

Dipnotlarda, kaynak eserler İSNAD atıf sistemine göre yazılmalıdır. Genel Kural olarak dipnotlarda eser künye bilgileri VİRGÜL ile ayrılır. Aynı yazara ikinci kez atıf yapıldığında eser adı a.g.e. veya a.g.m. şeklinde kısaltılmamalıdır. Dipnotlarda “Yayınları”, “Yay.” şeklinde kısaltılır. Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz. Cilt numarası, “c.” kısaltması kullanılmadan yazılır: 8: 213 gibi.

Örnek:

1. TEK YAZARLI KİTAP

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kitap

1. Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı (İstanbul: İnsan Yay., 2003), 15.

2. Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 15-16.

b. İngilizce Kitap

1. Farid Esack, Qur’ân Liberation & Pluralism (England-Oxford: Oneworld Yay., 1997), 45.

2. Esack, Qur’ân Liberation & Pluralism, 56-57.

c. Arapça Kitap

1. Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî, ez-Zühdü’l-kebîr (Beyrut: Müessesetü’l-kütübi’s-sakâfiyye, 1996), 15.

2. Beyhakî, ez-Zühdü’l-kebîr, 15.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kitap

1. Farid Esack, Qur’ân Liberation & Pluralism (England-Oxford: Oneworld Pub., 1997), 45.

2. Esack, Qur’ân Liberation & Pluralism, 56-57.

b. Türkçe Kitap

1. Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı (İstanbul: İnsan Pub., 2003), 15.

2. Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 15-16.

c. Arapça Kitap

1. Ahmad b. Husain al-Bayhakî, al-Zuhd al-kabîr (Beirut: Muassasa al-kutub al-sakâfiyye, 1996), 15.

2. Bayhakî, al-Zuhd al-kabîr, 15.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kitap

 1. محمد بن الحسن بن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، تح: أحمد عبد الرحيم السايح ( القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٥)، ٢٤.

2. ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ٢٥.

b.  Türkçe Kitap

1. Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı (İstanbul: İnsan Yay., 2003), 15.

2. Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 15-16.

c. İngilizce Kitap

1. Farid Esack, Qur’ân Liberation & Pluralism (England-Oxford: Oneworld Pub., 1997), 45.

2. Esack, Qur’ân Liberation & Pluralism, 56-57.

2. İKİ YAZARLI KİTAP

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kitap

1. Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yay., 2010), 57.

2. Topaloğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 67-69.

b. İngilizce Kitap

1. Geoffrey C. Ward - Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf Yay., 2007), 52.

2. Ward-Burns, War, 59-61.

c. Arapça Kitap

1. Ahmed Bedr – Muhammed Fethi Abdulhâdî, et-Taṣnîf: Felsefetühû ve Târîḫuhû (Kuveyt: Vekâletü’l-Matbûât, 1983), 23.

2. Bedr – Abdulhâdî, Taṣnîf, 38.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kitap

1. Geoffrey C. Ward - Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf Pub., 2007), 52.

2. Ward-Burns, War, 59-61.

b. Türkçe Kitap

1. Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Pub., 2010), 57.

2. Topaloğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 67-69.

c. Arapça Kitap

1. Ahmad Badr – Muhammad Fathi Abdulhâdî, al-Taṣnîf: Falsafatuhû wa Târîḫuhû (Kuwait: Vakâlatu’l-Matbûât, 1983), 23.

2. Badr – Abdulhâdî, Tanîf, 38.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kitap

1. احمد البدر – محمد فتحي عبد الهادي، التصنيف: فلسفته وتاريخه (كويت: وكالة المطبوعات، ١٩٧٣)، ٢٣.

2. البدر – عبد الهادي، التصنيف، ٢٣.

b. Türkçe Kitap

1. Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yay., 2010), 57.

2. Topaloğlu - Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 67-69.

c. İngilizce Kitap

1. Geoffrey C. Ward - Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf Pub., 2007), 52.

2. Ward-Burns, War, 59-61.

3. ÜÇ VE DAHA ÇOK YAZARLI KİTAP

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kitap

1. Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İFAV Yay., 1998), 25.

2. Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 36.

b. İngilizce Kitap

1. Mitchell L. Eisen v.dğr., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates Yay., 2002), 65.

2. Eisen v.dğr., Memory and Suggestibility, 67.

c. Arapça Kitap

1. Omer Hasan v.dğr., Mekânetü’l-îmân fî te’sîsi’l-ḫaḍâreti’l-İslâmiyye (Kuveyt: Matbaatü Elif, 1982), 85.

2. Hasan v.dğr., Mekânetü’l-îmân, 96.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kitap

1. Mitchell L. Eisen et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates Pub., 2002), 65.

2. Eisen et al., Memory and Suggestibility, 67.

b. Türkçe Kitap

1. Bekir Topaloğlu et al., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İFAV Pub., 1998), 25.

2. Topaloğlu et al., İslam’da İnanç Esasları, 36.

c. Arapça Kitap

1. Omar Hasan et al., Makânatu’l-îmân fî ta’sîs al-ḫaḍâra al-İslâmiyya (Kuwait: Elif Pub., 1982), 85.

2. Hasan v.dğr., Makânatu’l-îmân, 96.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kitap

1. عمر حسان وآخرون، مكانة الإيمان في تأسيس الخضارة الإسلامية (كويت: مطبعة ألف، ١٩٨٢)، ٨٥.

2. حسان وآخرون، مكانة الإيمان، ٩٦.

b. Türkçe Kitap

1. Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İFAV Yay., 1998), 25.

2. Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 36.

c. İngilizce Kitap

1. Mitchell L. Eisen et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates Pub., 2002), 65.

2. Eisen et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.

4. TERCÜME KİTAP

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri Kitap

1. Yaşar Nuri Öztürk, The Eye of the Heart: An Introduction to Sufism and the Major Tariqats of Anatolia and the Balkans, çev. Richard Blakney (İstanbul: Redhouse Yay., 1988), 25.

2. Öztürk, The Eye of the Heart, 47.

b. İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri Kitap

1. Thomas J. O’shaughnessy, S. J., Kur’an’da Eskatolojik Temalar, çev. Ömer Kara (İstanbul: Bilge Adam Yay., 2006), 75.

2. O’shaughnessy, Kur’an’da Eskatolojik Temalar, 72.

c. Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Kitap

1. Ömer Kara, Ebedi Saadet: Cennet, çev. Ali Osman el-Halebî (Bağdat: Matbaatü’l-hadîs, 2017), 56.

2. Kara, Cennet, 43.

d. Arapça’dan Türkçe’ye Çeviri Kitap

1. Muhammed Abdulazîm ez-Zürkânî, Kur’ân İlimleri, çev. Halil Aldemir (İstanbul: Beka Yay., 2015), 1: 98.

2. ez-Zürkânî, Kur’ân İlimleri, 2: 97.

e. İngilizce’den Arapça’ya Çeviri Kitap

1. Ignaz Goldziher, Meẕâhibü’t-Tefsîri’l-İslâmî, çev. Abdulhalim en-Neccâr (Mısır: Mektebetü’l-Hanci – Bağdat: Mektebetü’l-Müsenna, 1955), 96.

2. Goldziher, Meẕâhibü’t-Tefsîri’l-İslâmî, 36.

f. Arapça’dan İngilizce’ye Çeviri Kitap

1. İbrahim Halil Bağdâdî, History of Islamic Sects, çev. Joseph George (London: Book Yay., 2000), 562.

2. Bağdâdî, History of Islamic Sects, 255.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri Kitap

1. Thomas J. O’shaughnessy, S. J., Kur’an’da Eskatolojik Temalar, trans. Ömer Kara (İstanbul: Bilge Adam Pub., 2006), 75.

2. O’shaughnessy, Kur’an’da Eskatolojik Temalar, 72.

b. Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri Kitap

1. Yaşar Nuri Öztürk, The Eye of the Heart: An Introduction to Sufism and the Major Tariqats of Anatolia and the Balkans, trans. Richard Blakney (İstanbul: Redhouse Pub., 1988), 25.

2. Öztürk, The Eye of the Heart, 47.

c. Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Kitap

1. Omar Kara, al-Saʻâdatu al-Abadiyya: al-Cannatu, trans. Ali Osman el-Halebî (Bağdat: Matbaatü’l-hadîs, 2017), 56.

2. Kara, al-Cannatu, 43.

d. Arapça’dan Türkçe’ye Çeviri Kitap

1. Muhammed Abdulazîm ez-Zürkânî, Kur’ân İlimleri, trans. Halil Aldemir (İstanbul: Beka Pub., 2015), 1: 98.

2. ez-Zürkânî, Kur’ân İlimleri, 2: 97.

e. İngilizce’den Arapça’ya Çeviri Kitap

1. Ignaz Goldziher, Maẕâhibu al-Tafsîr al-Islâmî, trans. Abdulhalim al-Naccâr (Misr: Maktaba al-Hanci – Baghdat: Maktaba al-Musanna, 1955), 96.

2. Goldziher, Maẕâhibu al-Tafsîr al-Islâmî, 36.

f. Arapça’dan İngilizce’ye Çeviri Kitap

1. Ibrahim Halil Baghdâdî, History of Islamic Sects, trans. Joseph George (London: Book Pub., 2000), 562.

2. Baghdâdî, History of Islamic Sects, 255.

C. Arapça Makalede

a. Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Kitap

1. عمر قرا، السعادة الأبدية: الجنة، ترج. علي  عثمان الحلبي (بغداد: مطبعة الحديث، ٢٠١٧)، ٥٦.

2. قرا، الجنة، ٤٣.

b. Arapça’dan Türkçe’ye Çeviri Kitap

1. Ömer Kara, Ebedi Saadet: Cennet, çev. Ali Osman el-Halebî (Bağdat: Matbaatü’l-hadîs, 2017), 56.

2. Kara, Cennet, 43.

c. İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri Kitap

1. Thomas J. O’shaughnessy, S. J., Kur’an’da Eskatolojik Temalar, çev. Ömer Kara (İstanbul: Bilge Adam Yay., 2006), 75.

2. O’shaughnessy, Kur’an’da Eskatolojik Temalar, 72.

d. Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri Kitap

1. Yaşar Nuri Öztürk, The Eye of the Heart: An Introduction to Sufism and the Major Tariqats of Anatolia and the Balkans, trans. Richard Blakney (İstanbul: Redhouse Pub., 1988), 25.

2. Öztürk, The Eye of the Heart, 47.

e. İngilizce’den Arapça’ya Çeviri Kitap

1. إجناس جولدتسيهر، مذاهب التفسير الاسلامي، ترج. عبد الحليم النجار (مصر: مكتبة الخانجي – بغداد: مكتبة المثني، ١٩٥٥)، ٩٦.

2. جولدتسيهر، مذاهب التفسير الاسلامي، ٢٥.

f. Arapça’dan İngilizce’ye Çeviri Kitap

1. Ibrahim Halil Baghdâdî, History of Islamic Sects, trans. Joseph George (London: Book Pub., 2000), 562.

2. Baghdâdî, History of Islamic Sects, 255.

5. KİTAP BÖLÜMÜ veya DİĞER KISIMLAR (Önsöz-Mukaddime-Takdim-Sunuş-Ekler)

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kaynak

1. Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, trc. Ali Dere, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yay., 2003), 297.

2. Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.

b. İngilizce Kaynak

1. Farid Esack, “The Qur’an and the Other”, Qur’ân Liberation & Pluralism (İngiltere-Oxford: Oneworld Yay., 1997), 146.

2. Esack, “The Qur’an and the Other”, 146-147.

c. Arapça Kaynak

1. Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî, “Muḳaddime”, ez-Zühdü’l-kebîr (Beyrut: Müessesetü’l-kütübi’s-sakâfiyye, 1996), 3.

2. Beyhakî, “Muḳaddime”, 15.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kaynak

1. Farid Esack, “The Qur’an and the Other”, Qur’ân Liberation & Pluralism (England-Oxford: Oneworld Pub., 1997), 45.

2. Esack, “The Qur’an and the Other”, 56-57.

b. Türkçe Kaynak

1. Ömer Kara, “el-Furûku’l-Lugaviyye’nin Bir Kur’an İlmi Olma İmkânı Üzerine”, Tefsir Tetkikleri III (İstanbul: İFAV Pub., 2018), 137.

2. Kara, “el-Furûku’l-Lugaviyye”, 137.

c. Arapça Kaynak

1. Ahmad b. Husain al-Bayhakî, “Muḳaddime”, al-Zuhd al-kabîr (Beirut: Muassasa al-kutub al-sakâfiyye, 1996), 3.

2. Bayhakî, “Muḳaddime”, 15.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kaynak

 1. محمد بن الحسن بن فورك، "المقدمة"، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، تح: أحمد عبد الرحيم السايح (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٥)، ٢٤.

2. ابن فورك، "المقدمة"، ٢٥.

b.  Türkçe Kaynak

1. Ömer Kara, “el-Furûku’l-Lugaviyye’nin Bir Kur’an İlmi Olma İmkânı Üzerine”, Tefsir Tetkikleri III (İstanbul: İFAV Yay., 2018), 137.

2. Kara, “el-Furûku’l-Lugaviyye”, 137.

 

c. İngilizce Kaynak

1. Farid Esack, “The Qur’an and the Other”, Qur’ân Liberation & Pluralism (England-Oxford: Oneworld Pub., 1997), 45.

2. Esack, “The Qur’an and the Other”, 56-57.

6. OSMANLICA VE ARAPÇA ESERLER

A. Türkçe Makalede

a. Osmanlıca Kaynak

1. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʻâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʻâti’l-ʻulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr - Kâmil Kâmil Bekrî, 3. Baskı (Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968), 3: 142.

2. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʻâde, 2: 162.

b. Arapça Kaynak

1. Sa‘deddîn et-Teftâzânî, Şerḥu’l-ʻAḳā’idi’n-Nesefiyye, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā (Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâtü’l-Ezheriyye, 1408/1988), 43.

2. Teftâzânî, Şerḥu’l-ʻAḳā’id, 73.

B. İngilizce Makalede

a. Osmanlıca Kaynak

1. Tashkoprizâda Ahmad Afandi, Miftâḥ al-saʻâda wa miṣbâḥ al-siyâda fî mavżûʻât al-ʻulûm, ed(s). Abd al-Vahhâb Ebu al-Nûr - Kâmil Kâmil Bakrî, 3. Edition (Qahira: Dâr al-kutub al-hadis, 1968), 3: 142.

2. Tashkoprizâda Ahmad Afandi, Miftâḥ al-saʻâda, 2: 162.

b. Arapça Kaynak

1. Sa‘duddîn al-Taftâzânî, Sharḥ al-ʻAḳā’id al-Nasafiyya, ed. Ahmad Hicâzî al-Sakkā (Qahira: Maktabat al-Kulliyyât al-Azhariyya, 1408/1988), 43.

2. al-Taftâzânî, Sharḥ al-ʻAḳā’id, 73.

C. Arapça Makalede

a. Osmanlıca Kaynak

1. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʻâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʻâti’l-ʻulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr - Kâmil Kâmil Bekrî, 3. Baskı (Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968), 3: 142.

2. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʻâde, 2: 162.

b. Arapça Kaynak

1. سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، نشر. احمد حجازي السقا (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٤٠٨/١٩٨٨)، ٤٣.

2. التفتازاني، شرح العقائد النسفية، ٥٥.

7. YAZMA ESER

A. Türkçe Makalede

1. Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî Keşşî, et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd, Süleymaniye Ktp., Şehit Ali Paşa, nr. 1153, 77b.

2. Keşşî, et-Temhîd, 79a.

B. İngilizce Makalede

1. Abû Shakûr Muhammad ibn Abdussayyid al-Sâlimî Kashshî, al-Tamhîd fî bayân al-tawḥîd, Sulaymaniya Libr., Shahit Ali Pasha, no. 1153, 77b.

2. Kashshî,  al-Tamhîd, 79a.

C. Arapça Makalede

1. أبو شكور محمد بن عبد السيد السالمي الكشي، التمهيد في بيان التوحيد، مكتبة سليمانية، شهيد علي باشا، ع. ١١٥٣، ٧٧ب.

2. الكشي، التمهيد، ٧٧ب.

8. MAKALE

Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no/Sayı no (Yıl): sayfa numarası” şeklinde gösterilir: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016): 44 gibi.

Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: Ulûm Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.

Cilt kısaltması dergilerde “c.” kullanılmaz.

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Makale

1. Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23.

2. Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme,” 23.

b. İngilizce Makale

1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104 (Haziran 2009): 440.

2. Weinstein, “Plato’s Republic”, 452-453.

c. Arapça Makale

1. Abdullah Sa‘d b. Fâris el-Hakbânî, “ed-Delâletü’l-iştiḳāḳıyye fî ḍav’i meḳūlâteyi’ẕ-ẕât ve’l-ḥades”, Mecelletü Mecmaʻi’l-Luġati’l-ʻArabiyye 6/17 (1439 / 2018): 18.

2. Hakbânî, “ed-Delâletü’l-iştiḳāḳıyye”, 19.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Makale

1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104 (June 2009): 440.

2. Weinstein, “Plato’s Republic”, 452-453.

b. Türkçe Makale

1. Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (June 2015): 23.

2. Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme,” 23.

c. Arapça Makale

1. Abdullah Sa‘d b. Fâris al-Hakbânî, “al-Dalâlat al-ishtiqāqiyya fî ḍawʻi maqūlâtay al-ẕât wa al-ḥades”, Majallatu Majmaʻ al-Luġhat al-ʻArabiyya 6/17 (1439 /2018): 18.

2. Hakbânî, “al-Dalâlat al-ishtiqāqiyya”, 19.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Makale

1. عبد الله سعد بن فارس الحقباني، "الدلالة الإشتقاقية في ضوء مقولاتي الذات والحدث"، مجلة مجمع اللغة العربية ٦/١٧ (١٤٣٩/٢٠١٨): ١٨.

2. الحقباني، "الدلالة الإشتقاقية"، ١٩.

b. Türkçe Makale

1. Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23.

2. Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme,” 23.

c. İngilizce Makale

1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104 (June 2009): 440.

2. Weinstein, “Plato’s Republic”, 452-453.

9. WEB SAYFALARININ KAYNAK GÖSTERİMİ

A. Türkçe Makalede      

a. Türkçe Kaynak

1. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”, erişim: 1 Mayıs 2017, https://kurul.diyanet.gov.tr.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”.

b. İngilizce Kaynak

1. Yale Üniversitesi, “About Yale: Yale Facts”, erişim: 1 Mayıs 2017, https://www.yale. edu/ about-yale/yale-fact.

2. Yale Üniversitesi, “About Yale: Yale Facts”.

c. Arapça Kaynak

1. Mülteka Ehli’l-Luga, “Ḥalḳatü’n-naḥv ve’t-taṣrîf ve Uṣûlihâ”, erişim: 4 Haziran 2018, http://www.ahlalloghah.com/forumdisplay.php?s=4c88d4b55469fc29499d5b531508f eca&f=3.

2. Mülteka Ehli’l-Luga, “Ḥalḳatü’n-naḥv ve’t-taṣrîf ve Uṣûlihâ”.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kaynak

1. Yale University, “About Yale: Yale Facts”, date of access: 1 May 2017, https://www. yale.edu/about-yale/yale-fact.

2. Yale University, “About Yale: Yale Facts”.

b. Türkçe Kaynak

1. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”, date of access: 1 May 2017, https://kurul.diyanet.gov.tr.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”.

c. Arapça Kaynak

1. Multaqa Ahl al-Lugha, “Ḥalqat al-naḥw wa al-taṣrîf wa Uṣûlihâ”, date of access: 4 June 2018, http://www.ahlalloghah.com/forumdisplay.php?s=4c88d4b55469fc29499d5b531508feca &f=3.

2. Multaqa Ahl al-Lugha, “Ḥalqat al-naḥw wa al-taṣrîf wa Uṣûlihâ”.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kaynak

1. ملتقى اهل اللغة، "حلقة النحو والتصريف واصولها"، تاريخ القبول: ٤ يونيو ٢٠١٨، http:// www.ahlalloghah.com/forumdisplay.php?s=4c88d4b55469fc29499d5b531508feca&f=3.

2. ملتقى اهل اللغة، "حلقة النحو والتصريف واصولها".

b. Türkçe Kaynak

1. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”, erişim: 1 Mayıs 2017, https://kurul.diyanet.gov.tr.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”.

c. İngilizce Kaynak

1. Yale University, “About Yale: Yale Facts”, date of access: 1 May 2017, https://www. yale.edu/about-yale/yale-fact.

2. Yale University, “About Yale: Yale Facts”.

10. ANSİKLOPEDİ MADDESİ

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kaynak

1. Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yay., 1989), 2: 416.

2. Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2: 416.

b. İngilizce Kaynak

1. J. A. MacCulloch, “Blest, Abode of the”, Encyclopedia of Religion and Ethics (Edinburg:  T&T Clark – Amerika: Charles Scribner’s Sons, 1909), 2: 682.

2. MacCulloch, “Blest, Abode of the”, 2: 680.

c. Arapça Kaynak

1. Ahmed et-Tayyîb, “Allah”, el-Mevsûʻatü’l-İslâmiyyetü’l-ʻÂmme (Kâhire: Vezâretü'l-Evkâf, 1424/2003), 13-15.

2. Tayyîb, “Allah”, 15.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kaynak

1. J. A. MacCulloch, “Blest, Abode of the”, Encyclopedia of Religion and Ethics (Edinburgh:  T&T Clark – ABD: Charles Scribner’s Sons, 1909), 2: 682.

2. MacCulloch, “Blest, Abode of the”, 2: 680.

b. Türkçe Kaynak

1. Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Pub., 1989), 2: 416.

2. Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2: 416.

c. Arapça Kaynak

1. Ahmad al-Tayyîb, “Allah”, al-Mawsûʻat al-Islâmiyya al-ʻÂmma (Qâhirah: Vazâra al-Awqâf, 1424/2003), 13-15.

2. Tayyîb, “Allah”, 15.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kaynak

1. احمد الطيب، "الله"، الموسوعة الاسلامية العامة (القاهرة: وزارة الأوقاف، ١٤٢٤/٢٠٠٣)، ١٣-١٥.

2. الطيب، "الله"، ١٥.

b. Türkçe Kaynak

1. Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yay., 1989), 2: 416.

2. Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2: 416.

c. İngilizce Kaynak

1. J. A. MacCulloch, “Blest, Abode of the”, Encyclopedia of Religion and Ethics (Edinburgh:  T&T Clark – ABD: Charles Scribner’s Sons, 1909), 2: 682.

2. MacCulloch, “Blest, Abode of the”, 2: 680.

11. TEZ

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Tez

1. Ömer Kara, Kur’an’ın Anlaşılmasında ‘İtibar Sebebin Hususiliğine Değil Lafzın Umumiliğinedir’ İlkesine Usulcülerin Metodolojik Yaklaşımları (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001), 12.

2. Kara, İtibar Sebebin Hususiliğine Değil Lafzın Umumiliğinedir, 22.

b. İngilizce Tez

1. Bilal Gökkır, Western Attitudes to the Origins of the Qur’an-Theological and Linguistic Approaches of Twentieth Century English-Speaking World from William Muir to William M. Watt (Doktora Tezi, Manchester Üniversitesi, 2002), 122.

2. Gökkır, Western Attitudes to the Origins of the Qur’an, 25.

c. Arapça Tez

1. Zeyneb Yusuf Abdullah Hâşim, el-İstiʻâre ʻinde ʻAbdilḳāhir el-Cürcânî (Yüksek Lisans Tezi, Ümmü’l-Kura Üniversitesi, 1414/1994), 56.

2. Hâşim, el-İstiʻâre ʻinde ʻAbdilḳāhir el-Cürcânî, 75.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Tez

1. Bilal Gökkır, Western Attitudes to the Origins of the Qur’an-Theological and Linguistic Approaches of Twentieth Century English-Speaking World from William Muir to William M. Watt (PhD, The University of Manchester, 2002), 122.

2. Gökkır, Western Attitudes to the Origins of the Qur’an, 74.

b. Türkçe Tez

1. Ömer Kara, Kur’an’ın Anlaşılmasında ‘İtibar Sebebin Hususiliğine Değil Lafzın Umumiliğinedir’ İlkesine Usulcülerin Metodolojik Yaklaşımları (PhD, Ankara University, 2001), 12.

2. Kara, İtibar Sebebin Hususiliğine Değil Lafzın Umumiliğinedir, 22.

c. Arapça Tez

1. Zaynab Yusuf Abdullah Hâshim, al-Istiʻâra ʻinda ʻAbdilqāhir al-Curcânî (MA Thesis, Umm al-Qura University, 1414/1994), 56.

2. Hâşim, al-Istiʻâra ʻinda ʻAbdilqāhir al-Curcânî, 75.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Tez

1. زينب يوسف عبد الله هاشم، الإستعارة عند عبد القاهر الجرجاني (رسالة الماجستير، جامعة أم القرى، ١٤١٤/١٩٩٤)، ٥٦.

2. هاشم، الإستعارة عند عبد القاهر الجرجاني، ٧٥.

b. Türkçe Tez

1. Ömer Kara, Kur’an’ın Anlaşılmasında ‘İtibar Sebebin Hususiliğine Değil Lafzın Umumiliğinedir’ İlkesine Usulcülerin Metodolojik Yaklaşımları (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001), 12.

2. Kara, İtibar Sebebin Hususiliğine Değil Lafzın Umumiliğinedir, 22.

c. İngilizce Tez

1. Bilal Gökkır, Western Attitudes to the Origins of the Qur’an-Theological and Linguistic Approaches of Twentieth Century English-Speaking World from William Muir to William M. Watt (PhD, The University of Manchester, 2002), 122.

2. Gökkır, Western Attitudes to the Origins of the Qur’an, 74.

12. BİLDİRİ

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Bildiri

1. Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), haz. İrfan Ünver Nasratttınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5.

2. Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.

b. İngilizce Bildiri

1. Necmettin Gökkır, “The Legacy of Toshikoko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Qur’anic Studies”, International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Studies – The Legacy of Toshihiko Izutsu (Malaysia, 5-7 August, 2008) (Kuala Lumpur, 2009), 293.

2. Gökkır, “The  Legacy  of  Toshihiko  Izutsu  in  Turkey”, 294.

c. Arapça Bildiri

1. Mâniʻ b. Hammâd el-Cühenî, “ʻİnâyetü’l-Memleketi’l-ʻArabiyyeti’s-Suʻûdiyye bi Tefsîri’l-Ḳur’âni’l-Kerîm ve Tercemeti Meʻânîhi”, Nedvetü ʻİnâyeti’l-Memleketi’l-ʻArabiyyeti’s-Suʻûdiyye bi’l-Ḳur’âni’l-Kerîm ve ʻUlûmih (3-6 Receb 1421) (Medine: Mecmaʻu’l-Melik Fehd li Tıbaʻati’l-Mushafi’ş-Şerîf, 1424), 509.

2. Cühenî, “ʻİnâyetü’l-Memleketi’l-ʻArabiyyeti’s-Suʻûdiyye bi Tefsîri’l-Ḳur’âni’l-Kerîm”, 510.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Bildiri

1. Necmettin Gökkır, “The Legacy of Toshikoko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Qur’anic Studies”, International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Studies – The Legacy of Toshihiko Izutsu (Malaysia, 5-7 August, 2008) (Kuala Lumpur, 2009), 293.

2. Gökkır, “The  Legacy  of  Toshihiko  Izutsu  in  Turkey”, 294.

b. Türkçe Bildiri

1. Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 September 2008), ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Turkish Culture Research Institution, 2009), 5.

2. Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.

c. Arapça Bildiri

1. Mâni‘ ibn Hammâd al-Cuhanî, “ʻInâyat al-Mamlakat al-ʻArabiyya al-Suʻûdiyya bi Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm wa Tarcamati Maʻânîh”, Nadwatu ʻInâyat al-Mamlakat al-ʻArabiyya al-Suʻûdiyya bi al-Qur’ân al-Karîm wa ʻUlûmih (3-6 Rajab 1421) (Madina: Macma‘ al-Malik Fahd li Tiba‘at al-Mushafi al-Sherîf, 1424), 509.

2. Cuhanî, “ʻInâyat al-Mamlakat al-ʻArabiyya al-Suʻûdiyya bi Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm”, 510.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Bildiri

 1. مانع بن حماد الجهني، "عناية المملكة العربية السعودية بتفسير القرآن الكريم وترجمت معانيه"، ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه (٣-٦ رجب ١٤٢١) (المدينة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢٤)، ٥٠٩.

2. الجهني، "عناية المملكة العربية السعودية بتفسير القرآن الكريم"، ٥١٠.

b. Türkçe Bildiri

1. Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), haz. İrfan Ünver Nasratttınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5.

2. Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.

c. İngilizce Bildiri

1. Necmettin Gökkır, “The Legacy of Toshikoko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Qur’anic Studies”, International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Studies – The Legacy of Toshihiko Izutsu (Malaysia, 5-7 August, 2008) (Kuala Lumpur, 2009), 293.

2. Gökkır, “The  Legacy  of  Toshihiko  Izutsu  in  Turkey”, 294.

13. SÖZLÜK

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Sözlük

1. Ali Püsküllüoğlu, “Bedbin”, Türkçe Sözlük (Ankara: Arkadaş Yay., 2012), 35.

2. Püsküllüoğlu, “Bedbin”, 35.

b. İngilizce Sözlük

1. Edward Willam Lane, “Janna”, Arabic – English Lexicon (Londra: Willams & Norgate, 1863), 1: 75.

2. Lane, “Janna”, 1: 75.

c. Arapça Sözlük

1. Muhammed Ali b. Ali et-Tehânevî, “Delîl”, Keşşâfu Iṣṭılâḥâti’l-fünûn, nşr. Ali Dahrûc-Abdullah Hâlidî (Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996), 1: 793.

2. Tehânevî, “Delîl”, 1: 797.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Sözlük

1. Edward Willam Lane, “Janna”, Arabic – English Lexicon (London: Willams & Norgate, 1863), 1: 75.

2. Lane, “Janna”, 1: 75.

b. Türkçe Sözlük

1. Ali Püsküllüoğlu, “Bedbin”, Türkçe Sözlük (Ankara: Arkadaş Pub., 2012), 35.

2. Püsküllüoğlu, “Bedbin”, 35.

c. Arapça Sözlük

1. Muhammad Ali ibn Ali al-Tahânawî, “Dalîl”, Kashshâfu Iṣṭilâḥât al-funûn, ed. Ali Dahrûj - Abdullah Hâlidî (Bairut: Maktabatu Lubnan, 1996), 1: 793.

2. Tahânawî, “Dalîl”, 1: 797.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Sözlük

1. محمد علي بن علي التهانوي، "دليل"، كشاف اصطلاحات الفنون، نشر: علي دحروج - عبد الله خالدي (بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٩٦)، ١٧٩٣.

2. التهانوي، "دليل"، ١٧٩٩.

b. Türkçe Sözlük

1. Ali Püsküllüoğlu, “Bedbin”, Türkçe Sözlük (Ankara: Arkadaş Yay., 2012), 35.

2. Püsküllüoğlu, “Bedbin”, 35.

c. İngilizce Sözlük

1. Edward Willam Lane, “Janna”, Arabic – English Lexicon (London: Willams & Norgate, 1863), 1: 75.

2. Lane, “Janna”, 1: 75.

 

KAYNAKÇA OLUŞTURMA

Kaynakça da, İSNAD atıf ve referans stiline aynen uygun yazılmalıdır. Genel Kural olarak Kaynakçalarda eser künye bilgileri NOKTA ile ayrılır. Kaynakçada, “Yayınları”, Yay.” şeklinde kısaltılmadan tam olarak yazılır. Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz. Cilt numarası, “c.” kısaltması kullanılmadan yazılır: 8: 213 gibi.

Örnek:

1. TEK YAZARLI KİTAP

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kitap

Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

b. İngilizce Kitap

Esack, Farid. Qur’ân Liberation & Pluralism. England-Oxford: Oneworld Yayınları, 1997.

c. Arapça Kitap

el-Beyhakî, Ahmed b. Hüseyin. ez-Zühdü’l-kebîr. Beyrut: Müessesetü’l-kütübi’s-sakâfiyye, 1996.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kitap

Esack, Farid. Qur’ân Liberation & Pluralism. England-Oxford: Oneworld Publication, 1997.

b. Türkçe Kitap

Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. İstanbul: İnsan Publication, 2003.

c. Arapça Kitap

al-Bayhakî, Ahmad b. Husain. al-Zuhd al-kabîr. Beirut: Muassasa al-kutub al-sakâfiyye, 1996.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kitap ve Latinize Şekli

 ابن فورك، محمد بن الحسن، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، تح: أحمد عبد الرحيم السايح. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٥.

İbn Fûrek, Muhammed b. el-Hasan. Mücerredü Maḳālâti’ş-Şeyḫ Ebi’l-Ḥasan el-Eşʻârî. Thk. Ahmed Abdurrahim es-Sâyih. Kahire: Mektebetü’s-Sakâfeti’d-Dîniyye, 2005.

b.  Türkçe Kitap

Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

c. İngilizce Kitap

Esack, Farid. Qur’ân Liberation & Pluralism. England-Oxford: Oneworld Publication, 1997.

2. İKİ YAZARLI KİTAP

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kitap

Topaloğlu, Bekir - Çelebi, İlyas. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

b. İngilizce Kitap

Ward, Geoffrey C. - Burns, Ken. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf Yayınları, 2007.

c. Arapça Kitap

Bedr, Ahmed– Abdulhâdî, Muhammed Fethi. et-Taṣnîf: Felsefetühû ve Târîḫuhû. Kuveyt: Vekâletü’l-Matbûât, 1983.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kitap

Ward, Geoffrey C. - Burns, Ken. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf Publication, 2007.

b. Türkçe Kitap

Topaloğlu, Bekir - Çelebi, İlyas. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Publication, 2010.

c. Arapça Kitap

Badr, Ahmad – Abdulhâdî, Muhammad Fathi. al-Taṣnîf: Falsafatuhû wa Târîḫuhû. Kuwait: Vakâlatu’l-Matbûât, 1983.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kitap ve Latinize Şekli

البدر، احمد – عبد الهادي، محمد فتحي. التصنيف: فلسفته وتاريخه. كويت: وكالة المطبوعات، ١٩٨٣.

Bedr, Ahmed – Abdülhâdî, Muhammed Fethi. et-Taṣnîf: Felsefetühû ve Târîḫuhû. Kuveyt: Vekâletü’l-Metbûât, 1983.

b. Türkçe Kitap

Topaloğlu, Bekir - Çelebi, İlyas. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

c. İngilizce Kitap

Ward, Geoffrey C. - Burns, Ken. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf Publication, 2007.

3. ÜÇ VE DAHA ÇOK YAZARLI KİTAP

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kitap

Topaloğlu, Bekir - Yavuz, Y. evki - Çelebi, İlyas. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

b. İngilizce Kitap

Eisen, Mitchell L. - Quas, Jodi A. - Goodman, Gail S. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates Yayınları, 2002.

c. Arapça Kitap

Hasan, Ömer – Ali, Mahmûd – Hüseyin, Muhammed. Mekânetü’l-îmân fî te’sîsi’l-ḫaḍâreti’l-İslâmiyye. Kuveyt: Matbaatü Elif, 1982.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kitap

Eisen, Mitchell L. - Quas, Jodi A. - Goodman, Gail S. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates Publication, 2002.

b. Türkçe Kitap

Topaloğlu, Bekir - Yavuz, Y. evki - Çelebi, İlyas. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MÜ İFAV Publication, 1998.

c. Arapça Kitap

Hasan, Omar - Ali, Mahmûd – Husain, Muhammad.  Makânatu’l-îmân fî ta’sîs al-ḫaḍâra al-İslâmiyya. Kuwait: Elif Publication, 1982.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kitap ve Latinize Şekli

حسان، عمر – علي، محمود – حسين، محمد. مكانة الإيمان في تأسيس الخضارة الإسلامية. كويت: مطبعة ألف، ١٩٨٢.

Hasan, Omar - Ali, Mahmûd – Hüseyin, Muhammed. Mekânetü’l-îmân fî te’sîsi’l-ḫaḍâreti’l-İslâmiyye. Kuveyt: Matbaatü Elif, 1982.

b. Türkçe Kitap

Topaloğlu, Bekir - Yavuz, Y. evki - Çelebi, İlyas. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MÜ İFAV Yayınları, 1998.

c. İngilizce Kitap

Eisen, Mitchell L. - Quas, Jodi A. - Goodman, Gail S. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates Publication, 2002.

4. TERCÜME KİTAP

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri Kitap

Öztürk, Yaşar Nuri. The Eye of the Heart: An Introduction to Sufism and the Major Tariqats of Anatolia and the Balkans. Çev. Richard Blakney. İstanbul: Redhouse Yayınları, 1988.

b. İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri Kitap

O’shaughnessy S. J., Thomas J. Kur’an’da Eskatolojik Temalar. Çev. Ömer Kara. İstanbul: Bilge Adam Yayınları, 2006.

c. Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Kitap

Kara, Ömer. Ebedi Saadet: Cennet. Çev. Ali Osman el-Halebî. Bağdat: Matbaatü’l-hadîs, 2017.

d. Arapça’dan Türkçe’ye Çeviri Kitap

ez-Zürkânî, Muhammed Abdulazîm. Kur’ân İlimleri. Çev. Halil Aldemir. 2 cilt. İstanbul: Beka Yayınları, 2015.

e. İngilizce’den Arapça’ya Çeviri Kitap

Goldziher, Ignaz. Meẕâhibü’t-Tefsîri’l-İslâmî. Çev. Abdulhalim en-Neccâr. Mısır: Mektebetü’l-Hanci – Bağdat: Mektebetü’l-Müsenna, 1955.

f. Arapça’dan İngilizce’ye Çeviri Kitap

Bağdâdî, İbrahim Halil. History of Islamic Sects. Çev. Joseph George. London: Book Yayınları, 2000.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri Kitap

O’shaughnessy S. J., Thomas J. Kur’an’da Eskatolojik Temalar. Trans. Ömer Kara. İstanbul: Bilge Adam Publication, 2006.

b. Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri Kitap

Öztürk, Yaşar Nuri. The Eye of the Heart: An Introduction to Sufism and the Major Tariqats of Anatolia and the Balkans. Trans. Richard Blakney. İstanbul: Redhouse Publication, 1988.

c. Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Kitap

Kara, Omar. al-Saʻâdatu al-Abadiyya: al-Cannatu. Trans. Ali Osman el-Halebî. Bağdat: Matbaatü’l-hadîs, 2017.

d. Arapça’dan Türkçe’ye Çeviri Kitap

ez-Zürkânî, Muhammed Abdulazîm. Kur’ân İlimleri. Trans. Halil Aldemir. 2 cilt. İstanbul: Beka Publication, 2015.

e. İngilizce’den Arapça’ya Çeviri Kitap

Goldziher, Ignaz. Maẕâhibu al-Tafsîr al-Islâmî. Trans. Abdulhalim al-Naccâr. Misr: Maktaba al-Hanci – Baghdat: Maktaba al-Musanna, 1955.

f. Arapça’dan İngilizce’ye Çeviri Kitap

Baghdâdî, Ibrahim Halil. History of Islamic Sects. Trans. Joseph George. London: Book Publication, 2000.

C. Arapça Makalede

a. Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Kitap ve Latinize Şekli

قرا، عمر. السعادة الأبدية: الجنة. ترج. علي  عثمان الحلبي. بغداد: مطبعة الحديث، ٢٠١٧.

Kara, Ömer. Ebedi Saadet: Cennet. Çev. Ali Osman el-Halebî. Bağdat: Matbaatü’l-hadîs, 2017.

b. Arapça’dan Türkçe’ye Çeviri Kitap

Kara, Ömer. Ebedi Saadet: Cennet. Çev. Ali Osman el-Halebî. Bağdat: Matbaatü’l-hadîs, 2017.

c. İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri Kitap

O’shaughnessy S. J., Thomas J. Kur’an’da Eskatolojik Temalar. Çev. Ömer Kara. İstanbul: Bilge Adam Yay., 2006.

d. Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri Kitap

Öztürk, Yaşar Nuri. The Eye of the Heart: An Introduction to Sufism and the Major Tariqats of Anatolia and the Balkans. Trans. Richard Blakney. İstanbul: Redhouse Publication, 1988.

e. İngilizce’den Arapça’ya Çeviri Kitap ve Latinize Şekli

جولدتسيهر، إجناس. مذاهب التفسير الاسلامي. ترج. عبد الحليم النجار. مصر: مكتبة الخانجي – بغداد: مكتبة المثني، ١٩٥٥.

Goldziher, Ignaz. Meẕâhibü’t-Tefsîri’l-İslâmî. Trc. Abdulhalim en-Neccâr. Mısır: Mektebetü’l-Hanci – Bağdat: Mektebetü’l-Müsenna, 1955.

f. Arapça’dan İngilizce’ye Çeviri Kitap

Baghdâdî, Ibrahim Halil. History of Islamic Sects. Trans. Joseph George. London: Book Publication, 2000.

5. KİTAP BÖLÜMÜ veya DİĞER KISIMLAR (Önsöz-Mukaddime-Takdim-Sunuş-Ekler)

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kaynak

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. Trc. Ali Dere. Haz. Sönmez Kutlu, 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

b. İngilizce Kaynak

Esack, Farid. “The Qur’an and the Other”, Qur’ân Liberation & Pluralism. 146-176. İngiltere-Oxford: Oneworld Yayınları, 1997.

c. Arapça Kaynak

el-Beyhakî, Ahmed b. Hüseyin. “Muḳaddime”. ez-Zühdü’l-kebîr. 3-14. Beyrut: Müessesetü’l-kütübi’s-sakâfiyye, 1996.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kaynak

Esack, Farid “The Qur’an and the Other”, Qur’ân Liberation & Pluralism. 146-176. England-Oxford: Oneworld Publication, 1997.

b. Türkçe Kaynak

Kara, Ömer. “el-Furûku’l-Lugaviyye’nin Bir Kuran İlmi Olma İmkânı Üzerine”. Tefsir Tetkikleri III. 137-233. İstanbul: İFAV Publication, 2018.

c. Arapça Kaynak

al-Bayhakî, Ahmad ibn Husain. “Muḳaddime”. al-Zuhd al-kabîr. 3-14. Beirut: Muassasa al-kutub al-sakâfiyye, 1996.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kaynak ve Latinize Şekli

ابن فورك،  محمد بن الحسن ."المقدمة". مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري. تح: أحمد عبد الرحيم السايح، ٣-١٣. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٥.

İbn Fûrek, Muhammed b. el-Hasan. “Muḳaddime”. Mücerredü Maḳālâti’ş-Şeyḫ Ebi’l-Ḥasan el-Eşʻârî. Thk. Ahmed Abdurrahim es-Sâyih, 3-13. Kahire: Mektebetü’s-Sakâfeti’d-Dîniyye, 2005.

b.  Türkçe Kaynak

Kara, Ömer. “el-Furûku’l-Lugaviyye’nin Bir Kuran İlmi Olma İmkânı Üzerine”. Tefsir Tetkikleri III. 137-233. İstanbul: İFAV Yayınları, 2018.

c. İngilizce Kaynak

Esack, Farid. “The Qur’an and the Other”. Qur’ân Liberation & Pluralism. 146-176. England-Oxford: Oneworld Publication, 1997.

6. OSMANLICA VE ARAPÇA ESERLER

A. Türkçe Makalede

a. Osmanlıca Kaynak

Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʻâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʻâti’l-ʻulûm. Nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr - Kâmil Kâmil Bekrî. 3 cilt. Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968.

b. Arapça Kaynak

et-Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʻAḳā’idi’n-Nesefiyye. Nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâtü’l-Ezheriyye, 1408/1988.

B. İngilizce Makalede

a. Osmanlıca Kaynak

Tashkoprizâda Ahmad Afandi. Miftâḥ al-saʻâda wa miṣbâḥ al-siyâda fî mavżûʻât al-ʻulûm. Ed(s). Abd al-Vahhâb Ebu al-Nûr - Kâmil Kâmil Bakrî. 3 volume. Qahira: Dâr al-kutub al-hadis, 1968.

b. Arapça Kaynak

al-Taftâzânî, Sa‘duddîn. Sharḥ al-ʻAḳā’id al-Nasafiyya. Ed. Ahmad Hicâzî al-Sakkā. Qahira: Maktabat al-Kulliyyât al-Azhariyya, 1408/1988.

C. Arapça Makalede

a. Osmanlıca Kaynak

Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʻâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʻâti’l-ʻulûm. Nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr - Kâmil Kâmil Bekrî. 3 cilt. Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968.

b. Arapça Kaynak ve Latinize Şekli

التفتازاني، سعد الدين. شرح العقائد النسفية. نشر. احمد حجازي السقا. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٤٠٨/١٩٨٨.

et-Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʻAḳā’idi’n-Nesefiyye. Nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâtü’l-Ezheriyye, 1408/1988.

7. YAZMA ESER

A. Türkçe Makalede

Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Süleymaniye Kütüphanesi.

B. İngilizce Makalede

Kashshî, Abû Shakûr Muhammad ibn Abdussayyid al-Sâlimî. al-Tamhîd fî bayân al-tawḥîd. Shahit Ali Pasha, 1153: 1a-217b. Sulaymaniya Library.

C. Arapça Makalede ve Latinize Şekli

الكشي، أبو شكور محمد بن عبد السيد السالمي. التمهيد في بيان التوحيد. شهيد علي باشا، ١١٥٣: ١ا-٢١٧ب. مكتبة سليمانية.

Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Mektebetü Süleymaniye.

8. MAKALE

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Makale

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

b. İngilizce Makale

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”. Classical Philology 104 (Haziran 2009): 439-458.

c. Arapça Makale

el-Hakbânî, Abdullah Sa‘d b. Fâris. “ed-Delâletü’l-iştiḳāḳıyye fî ḍav’i meḳūlâteyi’ẕ-ẕât ve’l-ḥades”. Mecelletü Mecmaʻi’l-Luġati’l-ʻArabiyye 6/17 (1439 / 2018): 17-58.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Makale

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104 (June 2009): 439-458.

b. Türkçe Makale

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (June 2015): 23-46.

c. Arapça Makale

al-Hakbânî, Abdullah Sa‘d b. Fâris. “al-Dalâlat al-ishtiqāqiyya fî ḍawʻi maqūlâtay al-ẕât wa al-ḥades”. Majallatu Majmaʻ al-Luġhat al-ʻArabiyya 6/17 (1439 /2018): 17-58.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Makale ve Latinize Şekli

 الحقباني، عبد الله سعد بن فارس. "الدلالة الإشتقاقية في ضوء مقولتي الذات والحدث". مجلة مجمع اللغة العربية ٦/١٧ (١٤٣٩/٢٠١٨): ١٧-٥٨.

el-Hakbânî, Abdullah Sa‘d b. Fâris. “ed-Delâletü’l-iştiḳāḳıyye fî ḍav’i meḳūlâteyi’ẕ-ẕât ve’l-ḥades”. Mecelletü Mecmaʻi’l-Luġati’l-ʻArabiyye 6/17 (1439 / 2018): 17-58.

b. Türkçe Makale

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

c. İngilizce Makale

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”. Classical Philology 104 (June 2009): 439-458.

9. WEB SAYFALARININ KAYNAK GÖSTERİMİ

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kaynak

Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”. Erişim: 1 Mayıs 2017. https://kurul.diyanet.gov.tr.

b. İngilizce Kaynak

Yale Üniversitesi. “About Yale: Yale Facts”. Erişim: 1 Mayıs 2017. https://www.yale. edu/about-yale/yale-fact.

c. Arapça Kaynak

Mülteka Ehli’l-Luga. “Ḥalḳatü’n-naḥv ve’t-taṣrîf ve Uṣûlihâ”. Erişim: 4 Haziran 2018. http://www.ahlalloghah.com/forumdisplay.php?s=4c88d4b55469fc29499d5b531508feca&f=3

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kaynak

Yale University. “About Yale: Yale Facts”. Date of access: 1 May 2017. https://www. yale.edu/about-yale/yale-fact.

b. Türkçe Kaynak

Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”. Date of access: 1 May 2017. https://kurul.diyanet.gov.tr.

c. Arapça Kaynak

Multaqa Ahl al-Lugha. “Ḥalqat al-naḥw wa al-taṣrîf wa Uṣûlihâ”. Date of access: 4 June 2018. http://www.ahlalloghah.com/forumdisplay.php?s=4c88d4b55469fc29499d5b531508feca &f=3.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kaynak ve Latinize Şekli

ملتقى اهل اللغة. "حلقة النحو والتصريف واصولها". تاريخ القبول: ٤ يونيو ٢٠١٨.

http://www.ahlalloghah.com/forumdisplay.php?s=4c88d4b55469fc29499d5b531508feca&f=3.

Mülteka Ehli’l-Luga. “Ḥalḳatü’n-naḥv ve’t-taṣrîf ve Uṣûlihâ”. Erişim: 4 Haziran 2018. http://www.ahlalloghah.com/forumdisplay.php?s=4c88d4b55469fc29499d5b53 108feca&f=3.

b. Türkçe Kaynak

Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”. Erişim: 1 Mayıs 2017. https://kurul.diyanet.gov.tr.

c. İngilizce Kaynak

Yale University. “About Yale: Yale Facts”. Date of access: 1 May 2017. https://www. yale.edu/about-yale/yale-fact.

10. ANSİKLOPEDİ MADDESİ

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Kaynak

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

b. İngilizce Kaynak

MacCulloch, J. A. “Blest, Abode of the”. Encyclopedia of Religion and Ethics. 2: 680-710. Edinburg:  T&T Clark – Amerika: Charles Scribner’s Sons, 1909.

c. Arapça Kaynak

et-Tayyîb, Ahmed. “Allah”. el-Mevsûʻatü’l-İslâmiyyetü’l-ʻÂmme. 13-15. Kâhire: Vezâretü’l-Evkâf, 1424/2003.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Kaynak

MacCulloch, J. A. “Blest, Abode of the”. Encyclopedia of Religion and Ethics. 2: 680-710. Edinburgh:  T&T Clark – ABD: Charles Scribner’s Sons, 1909.

b. Türkçe Kaynak

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Publication, 1989.

c. Arapça Kaynak

al-Tayyîb, Ahmad. “Allah”. al-Mawsûʻat al-Islâmiyya al-ʻÂmma. 13-15. Qâhirah: Vazâra al-Awqâf, 1424/2003.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Kaynak ve Latinize Şekli

الطيب،  احمد. "الله".  الموسوعة الاسلامية العامة. ١٣-١٥. القاهرة: وزارة الأوقاف، ١٤٢٤/٢٠٠٣.

et-Tayyîb, Ahmed. “Allah”. el-Mevsûʻatü’l-İslâmiyyetü’l-ʻÂmme. 13-15. Kâhire: Vezâretü’l-Evkâf, 1424/2003.

b. Türkçe Kaynak

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

c. İngilizce Kaynak

MacCulloch, J. A. “Blest, Abode of the”,. Encyclopedia of Religion and Ethics. 2: 680-710. Edinburgh:  T&T Clark – ABD: Charles Scribner’s Sons, 1909.

11. TEZ

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Tez

Kara, Ömer. Kur’an’ın Anlaşılmasında ‘İtibar Sebebin Hususiliğine Değil Lafzın Umumiliğinedir’ İlkesine Usulcülerin Metodolojik Yaklaşımları. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001.

b. İngilizce Tez

Gökkır, Bilal. Western Attitudes to the Origins of the Qur’an-Theological and Linguistic Approaches of Twentieth Century English-Speaking World from William Muir to William M. Watt. Doktora Tezi, Manchester Üniversitesi, 2002.

c. Arapça Tez

Hâşim, Zeyneb Yusuf Abdullah. el-İstiʻâre ʻinde ʻAbdilḳāhir el-Cürcânî. Yüksek Lisans Tezi, Ümmü’l-Kura Üniversitesi, 1414/1994.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Tez

Gökkır, Bilal. Western Attitudes to the Origins of the Qur’an-Theological and Linguistic Approaches of Twentieth Century English-Speaking World from William Muir to William M. Watt. PhD, The University of Manchester, 2002.

b. Türkçe Tez

Kara, Ömer. Kur’an’ın Anlaşılmasında ‘İtibar Sebebin Hususiliğine Değil Lafzın Umumiliğinedir’ İlkesine Usulcülerin Metodolojik Yaklaşımları. PhD, Ankara University, 2001.

c. Arapça Tez

Hâshim, Zaynab Yusuf Abdullah. al-Istiʻâra ʻinda ʻAbdilqāhir al-Curcânî. MA Thesis, Umm al-Qura University, 1414/1994.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Tez ve Latinize Şekli

هاشم، زينب يوسف عبد الله. الإستعارة عند عبد القاهر الجرجاني. رسالة الماجستير، جامعة أم القرى، ١٤١٤/١٩٩٤.

Hâşim, Zeyneb Yusuf Abdullah. el-İstiʻâre ʻinde ʻAbdilḳāhir el-Cürcânî. Yüksek Lisans Tezi, Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi, 1414/1994.

b. Türkçe Tez

Kara, Ömer. Kur’an’ın Anlaşılmasında ‘İtibar Sebebin Hususiliğine Değil Lafzın Umumiliğinedir’ İlkesine Usulcülerin Metodolojik Yaklaşımları. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001.

c. İngilizce Tez

Gökkır, Bilal. Western Attitudes to the Origins of the Qur’an-Theological and Linguistic Approaches of Twentieth Century English-Speaking World from William Muir to William M. Watt. PhD, The University of Manchester, 2002.

12. BİLDİRİ

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Bildiri

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008). Haz. İrfan Ünver Nasratttınoğlu, 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

b. İngilizce Bildiri

Gökkır, Necmettin. “The Legacy of Toshikoko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Qur’anic Studies”. International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Studies – The Legacy of Toshihiko Izutsu (Malaysia, 5-7 August, 2008). 293-306. Kuala Lumpur, 2009.

c. Arapça Bildiri

el-Cühenî, Mâni‘ b. Hammâd. “ʻİnâyetü’l-Memleketi’l-ʻArabiyyeti’s-Suʻûdiyye bi Tefsîri’l-Ḳur’âni’l-Kerîm ve Tercemeti Meʻânîhi”. Nedvetü ʻİnâyeti’l-Memleketi’l-ʻArabiyyeti’s-Suʻûdiyye bi’l-Ḳur’âni’l-Kerîm ve ʻUlûmih (3-6 Receb 1421). 509-541. Medine: Mecma‘u’l-Melik Fehd li Tıba‘ati’l-Mushafi’ş-Şerîf, 1424.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Bildiri

Gökkır, Necmettin. “The  Legacy  of  Toshihiko  Izutsu  in  Turkey:  Application of Semantics in Contemporary Qur’anic Studies”. International  Conference  on  Contemporary  Scholarship  on  Islam:  Japanese Contribution to Islamic Studies - The Legacy of Toshihiko Izutsu. (Malaysia,  5-7  August  2008). 293-306.Kuala Lumpur, 2009.

b. Türkçe Bildiri

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 September 2008). Ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu, 5-43. Ankara: Turkish Culture Research Institution, 2009.

c. Arapça Bildiri

al-Cuhanî, Mâni‘ ibn Hammâd. “ʻInâyat al-Mamlakat al-ʻArabiyya al-Suʻûdiyya bi Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm wa Tarcamati Maʻânîh”. Nadwatu ʻInâyat al-Mamlakat al-ʻArabiyya al-Suʻûdiyya bi al-Qur’ân al-Karîm wa ʻUlûmih (3-6 Rajab 1421). 509-541. Madina: Macma‘ al-Malik Fahd li Tiba‘at al-Mushafi al-Sherîf, 1424.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Bildiri ve Latinize Şekli

 الجهني، مانع بن حماد. "عناية المملكة العربية السعودية بتفسير القرآن الكريم وترجمت معانيه". ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه (٣-٦ رجب ١٤٢١)  ٥٠٩-٥٤١. المدينة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢٤.

el-Cühenî, Mâni‘ b. Hammâd. “ʻİnâyetü’l-Memleketi’l-ʻArabiyyeti’s-Suʻûdiyye bi Tefsîri’l-Ḳur’âni’l-Kerîm ve Tercemeti Meʻânîhi”. Nedvetü ʻİnâyeti’l-Memleketi’l-ʻArabiyyeti’s-Suʻûdiyye bi’l-Ḳur’âni’l-Kerîm ve ʻUlûmih (3-6 Receb 1421). 509-541. Medine: Mecma‘u’l-Melik Fehd li Tıba‘ati’l-Mushafi’ş-Şerîf, 1424.

b. Türkçe Bildiri

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008). Haz. İrfan Ünver Nasratttınoğlu, 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

c. İngilizce Bildiri

Gökkır, Necmettin. “The  Legacy  of  Toshihiko  Izutsu  in  Turkey:  Application of Semantics in Contemporary Qur’anic Studies”. International  Conference  on  Contemporary Scholarship on Islam: Japanese Contribution to Islamic  Studies – The  Legacy  of  Toshihiko Izutsu (Malaysia, 5-7 August 2008). 293-306. Kuala  Lumpur, 2009.

13. SÖZLÜK

A. Türkçe Makalede

a. Türkçe Sözlük

Püsküllüoğlu, Ali. “Bedbin”. Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınları, 2012.

b. İngilizce Sözlük

Lane, Edward Willam. “Janna”. Arabic – English Lexicon. 1: 75. 8 Cilt. Londra: Willams & Norgate, 1863.

c. Arapça Sözlük

et-Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali. “Delîl”. Keşşâfu Iṣṭılâḥâti’l-fünûn. Nşr. Ali Dahrûc - Abdullah Hâlidî. 1: 793-799. 2 Cilt. Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996.

B. İngilizce Makalede

a. İngilizce Sözlük

Lane, Edward Willam. “Janna”. Arabic – English Lexicon. 1: 75. 8 Cilt. London: Willams & Norgate, 1863.

b. Türkçe Sözlük

Püsküllüoğlu, Ali. “Bedbin”. Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Publication, 2012.

c. Arapça Sözlük

al-Tahânawî, Muhammad Ali ibn Ali. “Dalîl”. Kashshâfu Iṣṭilâḥât al-funûn. Ed. Ali Dahrûj - Abdullah Hâlidî. 1: 793-799. 2 Cilt. Bairut: Maktabatu Lubnan, 1996.

C. Arapça Makalede

a. Arapça Sözlük ve Latinize Şekli

التهانوي، محمد علي بن علي. "دليل". كشاف اصطلاحات الفنون. نشر: علي دحروج - عبد الله خالدي. ١: ٧٩٣-٧٩٩. مجلدان. بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٩٦.

et-Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali. “Delîl”. Keşşâfu Iṣṭılâḥâti’l-fünûn. Nşr. Ali Dahrûc - Abdullah Hâlidî. 1: 793-799. 2 Cilt. Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996.

b. Türkçe Sözlük

Püsküllüoğlu, Ali. “Bedbin”. Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınları, 2012.

c. İngilizce Sözlük

Lane, Edward Willam. “Janna”. Arabic – English Lexicon. 1: 75. 2 Cilt. London: Willams & Norgate, 1863.

 

Kısaltmalar

Abbreviations

الاختصارات

a.mlf.

Aynı müellif

Id

The same person

--

نفس المؤلف

b.

Bin, ibn

b.

Bin, ibn

--

بن / ابن 

Bk./bk.

Bakınız

See

Please, see

--

انظر

c.

Cilt

vol.

Volume

ج

مجلد

trc.

Çeviren, tercüme eden

Translated by

Translator

ترج.

ترجمة   

DİA

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

DİA

Turkish Religious Foundation Encyclopedia

--

موسوعة وقف الديانة التركية  الاسلامية

DİB

Diyanet İşleri Başkanlığı

DİB

Directorate of Religious Affairs

و.أوقاف

وزارة الاوقاف

ed.

Editör

ed.

Editor

ر.ت

رئيس التحرير

Hz.

Hazreti

Hz.

Hazreti

--

سيد

Krş./krş.

Karşılaştırınız

cf.

Compare

--

قارن

Ktp.

Kütüphanesi

Lib.

Library

--

مكتبة

m.ö.

Milâttan önce

BC

Before Christ

ق.م

قبل الميلاد

m.s.

Milâttan sonra

AD

Anna Domini

م.

ميلادي

nr.

Numara

no.

Number

ر

رقم

nşr.

Neşreden, Tahkik eden

ed.

Editor

ت، تح

تحقيق

ö.

Ölüm, vefat tarihi

d.

Died, date of death

ت

تاريخ الوفاة

s.

Sayfa

p.

Page

ص

الصفحة

sy.

Sayı

no.

Issue

ر

رقم العدد

t.y.

Tarihsiz

nd

No date

--

بلا تاريخ

vb.

Ve benzeri

etc.

Et cetera

إلخ

إلى آخره

vd.

Ve devamı

ff.

And following

--

يتبع 

v.dğr.

Ve diğerleri, diğer neşredenler

et al.

And other people

--

وآخرون

vr.

Varak

vr.

Varak

ق.

ورق

Yay.

Yayınları

Pub.

Publications

ن.

دار النشر

y.y.

Yayıncı yok

s.n.

Sine nomine(without the name of publisher)

--

لا يوجد دار نشر

 

İSNAD METİN İÇİ ATIF SİSTEMİ (APA)

·       İSNAD Metin İçi Atıf Sistemi, felsefe ve din bilimleri alanında hazırlanan akademik çalışmalara uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

·       Metin içinde atıf gösterme temelde şu şekildedir: Yazar/lar, yayın yılı: sayfa/lar.

·       Kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır.

·       Aynı yazara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf yapılıyorsa yayın yılının sonuna boşluk bırakılmadan alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: (Koç, 2014a), (Koç, 2014b).

·       Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ancak kaynakçada yer almamalıdır: (Mustafa Koç, kişisel görüşme, Aralık 2018).

·       Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır. Ancak birincil kaynaklara ulaşılamamışsa, atıf yapılırken önce asıl kaynak, sonra da alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir: (Topaloğlu, 2001: 210’dan akt. Demir, 2014: 50-55). Kaynakçada birincil kaynaklar da gösterilir.

 

Atıf Türü

Metin İçinde

Parantez Formatında

İlk Geçtiği Yerde

Sonraki Geçtiği Yerde

İlk Geçtiği Yerde

Sonraki Geçtiği Yerde

Tek Yazarlı Çalışmalar

… Topaloğlu (2014, 11-15) …

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Topaloğlu, 2014, 11-15).

İlk geçtiği yer ile aynı.

İki Yazarlı Çalışmalar

… Topaloğlu ve Yavuz (2014, 11) …

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Topaloğlu – Yavuz, 2014, 11).

İlk geçtiği yer ile aynı.

Üç ve Daha Çok Yazarlı

Çalışmalar

… Topaloğlu v.dğr. (2014, 11) …

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Topaloğlu v.dğr., 2014, 11-17).

İlk geçtiği yer ile aynı.

Kurumlara Ait Raporlar vs. Çalışmalar (Kısaltma ile anlaşılan)

… Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB, 2018, 51-53) …

… ASPB (2018, 51-53) …

… (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2018, 51-53).

… (ASPB, 2018, 51-55).

Kurumlara Ait Raporlar vs. Çalışmalar (Kısaltması olmayan)

… Ankara Üniversitesi (2005, 23) …

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Ankara Üniversitesi, 2005, 23).

İlk geçtiği yer ile aynı.

Yazarı Olmayan Çalışmalar

… Diğer bir kaynakta (Din Felsefesi, 2018) belirtildiği gibi …

Veya

… Din Felsefesi’nde (2018, 98) belirtildiği gibi …

İlk geçtiği yer ile aynı.

… (Din Felsefesi, 2018, 98).

İlk geçtiği yer ile aynı.