Yazım Kuralları

Örnek makale şablonu için Belgeler ve Formlar sayfamıza bakabilirsiniz.


1. Gönderilen makalenin ilk sayfasında orijinal dili Türkçe ise Türkçe başlık, yazar bilgileri, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, varsa Türkçe bilgilendirme, Etik Beyanı; İngilizce başlık, İngilizce abstract, İngiizce keywords, varsa İngilizce acknowledgement ve Ethics Statement; makalenin orijinal dili İngilizce ise İngilizce başlık, yazar bilgileri, İngilizce abstract, İngilizce keywords, varsa İngilizce acknowledgement, Türkçe başlık, yazar bilgileri, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, varsa Türkçe bilgilendirme yer almalıdır.

 

2. Makaleye ait başlık 11 punto, büyük harfli, kalın (bold), Cambria yazı tipinde ve sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. 

 

3. Makale başlığının altına, ortalı, Yazar/ların adlarının ilk harfleri büyük diğer harfler küçük, soyadlarının ise tamamı büyük olacak şekilde, tam adları kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Adın altına yine ortalı şekilde ünvan, kurum ve bir alta da, e-posta adresi ile ORCID numarası verilmelidir.

 

4. Özet/Abstract kısımlarının altında hem Türkçe hem İngilizce ayrı olacak şekilde anahtar kelimeler (keywords) yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin ilki ve özel isimlerin dışındaki tüm kelimeler küçük harfle başlamalı ve virgül ile ayrılmalıdır. Özet/Abstract yazımında kısaltma kullanılmamalıdır. Özet/Abstract kısımları 100 kelimeyi aşmamalıdır. 

 

5. Özet/Abstract başlıkları, 11 punto, ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük, kalın (bold) ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Başlık, yazar bilgileri, özet, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, abstract, keywords, bilgilendirme ve acknowledgement tek sayfaya sığdırılmalıdır.

 

6. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse Anahtar kelimeler/Keywords başlıklarının altına hem Türkçe hem İngilizce ayrı olacak şekilde “Bilgilendirme/Acknowledgement” başlığında gerekli açıklama yapılmalıdır.

 

7. “Giriş” bölümü bir sonraki sayfadan başlamalıdır.

 

8. “Dergipark Makale Başvuru Sistemi”ne başvuru yapılırken telif hakkı formu tüm yazarlarca doldurulmalıdır. Bu form, dergimizin web sayfasında ve başvuru sistemi üzerinde bulunmaktadır.

 

9. Dergimizde metin içi atıf sistemi (APA 6.0) kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: https://www.apastyle.org/

 

10. Gönderilen makaleler önce ve sonra 6nk ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Makaleler; başlık, yazar bilgisi, özet, anahtar kelimeler, title, abstract, keywords, metin, tablo, şekiller ve kaynakça ile birlikte 4.000 ile 7.500 kelime arasında olmalıdır (Genişletilmiş özet hariç). Yazı 11 puntoda Cambria ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı alt, üst, sağ ve soldan 1,5 cm olmalı, cilt payı bırakılmamalıdır. Kenardan uzaklık alt bilgi 0,5 cm, üst bilgi 0,5 cm olmalıdır. Ayrıca Türkçe kaleme alınmış eserler için kaynakçadan sonra; metnin sonuna "Genişletilmiş İngilizce Özet" yazının İngilizce başlığı ve yazar(lar)ın adıyla eklenmelidir. Bu özet 700 ile 1.000 kelime arasında olmalıdır.


15257

15258 


11. Metinde başlık sınıflandırması rakamlarla yapılmalıdır. 1, 1.1., 1.1.1.; 2., 2.1., 2.1.1., 3., 3.1., 3.1.1. gibi. 

 

12. Giriş başlığına numara verilmeyecektir. Makalenin metin içindeki tüm başlıkları; bütün kelimelerin olacak şekilde ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde, kalın (bold), 11 punto, Cambria yazı tipinde ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sonuç kısmı da başlık sınıflandırmasına dâhil edilmemelidir.

 

13. Makalede alt orta kısımda olmak üzere sayfa numarası belirtilmelidir.

 

14. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde metnin içinde ve başlıklarda paragraf girintisi olmamalıdır. Sadece çalışma içerisinde kullanılan maddelendirmelerde ve tırnak içerisindeki alıntılarda 1 cm madde, 1,5 cm yazı olacak şekilde içeriden yazılmalıdır.


15259

 

15. Grafikler ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır. Grafik ve tabloların altındaki kaynaklar ve notlar bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır. 

 

16. Tablo ve şekil başlığı, ortalı, kalın (bold) olmalı ve rakam ile sıralanmalıdır (“Tablo 1:” veya “Şekil 5:”  gibi…).

 

17. Tablo ve şekil başlıkları, tablo ya da şeklin üstünde olmalıdır (Örnek: Tablo 1: 1989-2016 Kamu Yatırım Harcamaları). Tablo ve şekiller ortalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır. Tablonun altına düşülen notlar ve kaynaklar Cambria yazı tipinde 11 punto ve ortalı olarak yazılmalıdır.

 

18. Tablo ve şekillerden önce ve sonra (not ya da kaynak varsa, not ya da kaynaktan sonra olacak şekilde) bir satır boşluk bırakılmalıdır.

 

19. Makalede yer verilen her bir ek, ayrı sayfalarda ve kaynakçadan sonra verilmelidir. Eklerin başlığında yer alan kelimelerin her birinin ilk harfi büyük ve sola dayalı sadece Ek kelimesi kalın (bold) şeklinde yazılmalıdır (“Ek 1: Anket Formu” gibi).

 

20. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Örneğin: Özçelik (2015)...; Özçelik (2015, s. 150)...; Özçelik (2015, s. 182-186)...; Özçelik’e (2014) göre...; Özçelik ve Tuncer’e (2014) göre...; Özçelik ve Tuncer (2014)...; Özçelik vd., (2016) (üç ve daha fazla yazarlı ise)... gibi. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde yıl sırası ile verilmelidir. Örneğin: (Tuncer, 2004; Tuncer ve Özçelik, 2007; Tuncer vd., 2009; Özçelik, 2014).


15256

 

21. Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, alıntı tırnak içinde gösterilmelidir.

 

22. Kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında sonuç kısmından hemen sonra yazılmalıdır. Kaynaklar yazılırken yazarların tümünün adları verilmelidir. Araştırmacı çalışmasında kullandığı kaynakları yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre yazmalıdır. Her kaynağın yazımında birinci satır hariç diğer tüm satırları 1 cm içeriden yazılır. Aynı yazarın birden fazla eserine gönderme yapıldığında kaynaklar basım yılına göre eskiden yeniye doğru verilir. Yazarın aynı tarihli birden fazla yayını varsa, yayın tarihi yanına a, b gibi harfler konarak kaynaklar birbirinden ayrılır. Makalelerde makalenin yayınlandığı kaynaktaki başlangıç ve bitiş sayfa numarası (numaraları) verilmelidir.


Kaynakça bilgileri APA 6.0 ışığında aşağıdaki örneklerde olduğu gibi düzenlenmelidir:


Ön not: Tüm eserlerin başlıklarının ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olmalıdır.
 

a) Kitap;
 

a1) Tek yazarlı kitap:
 

Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
 

a2) Çok yazarlı kitap:
 

Yazar 1 Soyadı, A., Yazar 2 Soyadı, A., Yazar 3 Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
 

a3) Kitapta bölüm:

 

Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). Eser Adı. Editör Soyadı, A. (Haz./Ed.), Kitap adı (ss. sayfa numaraları). Yayın yeri: Yayınevi.
 

a4) Çeviri kitaplar:
 

Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap adı (Çev. Soyadı, A.). Yayın yeri: Yayınevi, Kaynak Yapıtın Yayın Yılı. 


a5) Elektronik kitaplar:

Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı. doi:


veya


Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap AdıKitap bağlantısı Erişim tarihi:
 

b) Kurum Yayınları:
 

Kurum Adı. (Yayın Yılı). Yayın adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
 

c) Tezler:
 

Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). Tez Adı (Yüksek Lisans / Doktora Tezi). Enstitü Adı, Yer.
 

d) Yazarı Olmayan Eser:
 

Eser Adı. (Yayın Yılı). Yayın Yeri: Yayınevi.
 

e) Bilimsel Dergi Makalesi:

 

Yazar 1 Soyadı, A., Yazar 2 Soyadı, A., Yazar 3 Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa aralığı. doi:

veya,

Yazar 1 Soyadı, A., Yazar 2 Soyadı, A., Yazar 3 Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi Adıcilt(sayı), sayfa aralığı. Makale bağlantısı Erişim tarihi:


DOI veya URL, çevrimiçi erişilen makaleler içindir.

f) Gazete Makalesi:

f1) Yazarı olan:
 

Yazar Soyadı, A. (Yıl, Ay Gün). Makale Adı. Gazete Adı, sayfa aralığı.

f2) Yazarı olmayan:

Makale adı. (Yıl, Ay Gün). Gazete adı, sayfa aralığı.

f3) Çevrimiçi:

Yazar Soyadı, A. (Yıl, Ay Gün). Makale Adı. 
Gazete Adı. Makale bağlantısı Erişim tarihi:
 

g) Bildiri:
 

g1) (Yayımlanmış ise): 
 

Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). Bildiri Adı. Editör (Ed.). Kitap Adı (sayfa numarası). Yayın Yeri: Ya­yınevi.


g2) (Yayımlanmamış ise):


Konuşmacı Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildiri Adı. Toplantı Adı. Kuruluş Adı, Toplantı Yeri.


h) Poster:


Yazar Soyadı, A. (Yıl, Ay). Posterin AdıToplantı Adı. Kuruluş AdıToplantı Yeri.


i) Ansiklopedi Maddesi:


Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). Madde Adı. Yapıt Adı, (cilt no: sayfa no). Yayın Yeri: Yayınevi.


j) Rapor:


Kurum Adı. (Yayın Yılı). Rapor Adı (Rapor No). Yayın Yeri: Hazırlatan Kuruluş.

veya

Yazar Soyadı, A. 
(Yayın Yılı). Rapor Adı (Rapor No). Yayın Yeri: Hazırlatan Kuruluş.


k) Yasa ve Yönetmelikler:

Yasa Adı. (Kabul Edildiği Yıl, Ay Gün). Yayın Adı, Sayı.

23. Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için Türk Dil Kurumu’nun web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.

24. İngilizce gönderilen makalelerin ve Türkçe gönderilen makalelerin İngilizce yazılmış bölümlerinin, gönderim öncesinde yetkin bir dil kontrolünden geçirilmiş olması gerekmektedir. İçerikten bağımsız olarak, dil yönüyle yetersiz olan makaleler iade/ret edilmektedir. Yazarların bu hususa azami dikkat göstermeleri önemlidir.


25. Gönderilen çalışmaların Dergi Etik Beyanı ve Yayın İlkeleri'ne uygun olması gerekmektedir. Makale ilk sayfasında Etik Beyanı'na yer verilmeli ve yapılan araştırmalarda alınan etik kurul raporu belgelendirilmelidir.


26. Gönderilen makaleler yukarıda belirtilen şartlara uygun olmadığı takdirde değerlendirme sürecine dahil edilmeden editörler kurulu tarafından reddedilir.