Yazar Rehberi

Yayın Sıklığı
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır.

Yayın Dili
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe tam metin olarak yayınlanan makalelerde İngilizce dilinde başlık, öz, anahtar sözcükler ve geniş özet, İngilizce tam metin olarak yayınlanan makalelerde Türkçe dilinde başlık, öz, anahtar sözcükler ve geniş özet de yer alır.
Makalelerde Türkçe ve İngilizce dil bilgisi ve yazım kurallarının gözetilmesi son derece önemlidir. Bu kuralların yanında, alanyazına uygun, anlaşılır, açık ve yalın bir dil kullanılması beklenmektedir. Makale yabancı dilde sözcük içermemeli, gerekli görüldüğünde sözcüğün Türkçe karşılığı ile birlikte verilmelidir.
Yayına kabul edilen her makale Türkçe ve İngilizce dil düzelti ekipleri tarafından denetlenebilir. Bu kapsamda yazar(lar)dan yukarıda belirtilen sorumluluklara ek olarak bu ekip tarafından uygun görülen düzeltmeleri yayın sürecinden önce yapmaları beklenmektedir.

Makale Gönderme
Yazar(lar), yazar rehberi ile etik ilkeler ve yayın politikası sayfalarında belirtilen kuralları okuduktan sonra, makalelerini yazım kılavuzundaki kurallara uygun olarak hazırlar. Gerekli ek dosyaları da tamamladıktan sonra makale başvurusunu https://dergipark.org.tr/tr/pub/kpdd adresindeki dergi yönetim sistemi aracılığıyla gerçekleştirir.

Sisteme Yüklenecek Ek Dosyalar
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nin şablonuna uygun olarak hazırlanan aday makaleler, sisteme telif hakkı devir formu, benzerlik raporu ve gerekliyse etik kurul onay belgesi ile birlikte yüklenir. Makale şablonu ve telif hakkı devir formuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Makale Şablonu

Telif Hakkı Devir Formu

Değerlendirme Süreci

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, bilimsel bütünlüğü ve kaliteyi ön planda tutarak, hakem değerlendirme sürecini aşağıdaki adımlar doğrultusunda titizlikle yürütmektedir. KPDD, çift-kör hakemlik modelini kullanmaktadır. Buna göre ne yazarlar ne de hakemler süreç boyunca birbirlerinin kimliğini bilmemektedir.

1. Makale Gönderimi: Yazarlar makalelerini Dergipark sistemi üzerinden göndererek süreci başlatırlar. Makale gönderimi sırasında etik kurul onay belgesi, imzalanmış telif hakkı formu, MS Word formatında makale metni ve intihal raporu talep edilir. 

2. Ön kontrol: Dergi sekretaryası tarafından makalenin dergi şablonuna uygunluğu ve istenen dosyaların sisteme yüklenip yüklenmediği kontrol edilir. Gerekli durumda yazardan düzenleme istenilir. Eğer makale ön kontrolü geçerse editör ataması yapılır.

Ön kontrol sürecine alınan aday makaleler, öncelikle dergi kapsamına uygunluğu açısından kontrol edilir. Dergi kapsamına uygun olmayan makaleler gerekçesi ile birlikte yazar(lar)a iade edilir. Kapsama uygun makaleler ise dosyaların uygunluğunun denetlenmesi açısından aşağıda açıklanan dört süreçten geçirilir: 

  • Etik kurul onayı gerektiren bir makale ise etik kurul onay belgesi uygunluğu açısından incelenir. Araştırmanın başlığı ile etik kurul belgesinde yer alan başlığın ve makalede yer alan yazar isimleri ile etik kurul belgesinde yer alan isimlerin tutarlılığı kontrol edilir.
  • Telif hakkı devir formunun uygun bir şekilde doldurulmuş olup olmadığı, yazar(lar)ın bilgilerinin uygun sırayla verilip verilmediği ve sorumlu yazar tarafından ıslak imza ile imzalanıp imzalanmadığı kontrol edilir.
  • Aday makale dergi editörlüğü tarafından yeniden Turnitin benzerlik taramasına tabi tutulur ve %20’nin altında oran aldığından ve bu benzerliklerin intihal olmadığından emin olunur.
  • Makalenin şablona uygunluğu kontrol edilir. Varsa hatalar açıklama şeklinde dosyaya işlenir.

Bu süreçlerin en az birinde sorun olması durumunda yazar(lar)a dönülür, yeniden gönderim istenir. Tüm süreçleri sorunsuz geçen makalelere, konu alanına göre alan editörü atanır ve değerlendirme süreci başlar. Ön kontrol sürecinin tamamlanması 1-4 gündür. 

3. Editörün İlk Değerlendirmesi: Makale, editör tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uygunluk, yazım kuralları, araştırma etiği ve intihal gibi temel kriterler değerlendirilir. Eğer makale bu ilk değerlendirmeden geçerse hakem değerlendirmesi sürecine geçilir.

4. Hakem Seçimi: Editörler, makalenin konusuyla doğrudan ilişkili olan ve alanında tanınmış en az iki hakemi belirler. Hakem seçiminde, çıkar çatışması olmamasına özen gösterilir.

5. Hakem Değerlendirmesi: Hakemler, makaleyi detaylı bir şekilde inceleyerek, metodoloji, veri analizi, sonuçların yorumu ve literatüre katkı gibi kriterler üzerinden değerlendirir. Hakemler, makalenin yayınlanması için gerekli şartları taşıyıp taşımadığına dair editöre ve yazarlara önerilerde bulunur. Hakemler, makale için "kabul et", "minör düzeltme", “majör düzeltme” veya "reddet" şeklinde önerilerde bulunur.

Kabul et: Bu öneri, makalenin mevcut haliyle yayınlanmaya uygun olduğunu gösterir. Hakem, sunulan çalışmanın bilimsel açıdan yeterli olduğuna ve derginin yayın standartlarına uyduğuna karar vermiştir. Bu durumda, genellikle ek düzeltme ya da değişiklik gerekmez veya sadece çok küçük düzeltmeler istenebilir.

Minör düzeltme: Bu öneri çalışmanın genel olarak iyi olduğunu ancak bazı küçük değişiklikler veya düzeltmeler gerektirdiğini belirtir. Bunlar genellikle basit yazım hataları, dilbilgisi düzeltmeleri, ya da bazı küçük eksikliklerin giderilmesi gibi nispeten kolay yapılabilecek düzeltmelerdir. Yazarların bu tür düzeltmeleri nispeten kısa bir sürede yapmaları beklenir.

Majör düzeltme: Bu öneri çalışmanın önemli ölçüde revize edilmesi gerektiğini gösterir. Majör düzeltmeler, genellikle araştırmanın metodolojisi, veri analizi, teorik çerçeve veya sonuçların yorumlanması gibi daha kapsamlı konuları içerebilir. Bu tür düzeltmeler, minör düzeltmelere göre daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Yazarların, hakemlerin önerdiği değişiklikleri dikkatlice değerlendirip, çalışmalarını bu doğrultuda önemli ölçüde güncellemeleri beklenir.

Reddet: Bu öneri, makalenin yayınlanmak için uygun olmadığını belirtir. Reddetme kararı genellikle, çalışmanın metodolojik hatalar içermesi, yeterince orijinal olmaması, konuyla ilgili literatüre yeterli katkıda bulunmaması veya derginin yayın standartlarını karşılamaması gibi nedenlerle verilir.

Atanan editör, makalenin konu alanına göre farklı kurumlardan olmak üzere makaleye iki hakem ataması gerçekleştirir. Bu hakemlerin davete cevap verme süresi 7 gündür. Süresi geçen hakemlere hatırlatma yapılarak 7 gün daha ilave edilir. 14 günlük süreç sonunda daveti kabul etmeyen hakem silinir, yerine alan editörü tarafından yeniden hakem atanır. Hakemlik davetini kabul eden hakemlere verilen değerlendirme süresi 30 gündür. Bu süreç sonunda değerlendirmeyi tamamlamayan hakeme 15 gün ek süre verilir. Herhangi bir karar varılması için iki hakemin de değerlendirmeyi tamamlaması beklenir. İki hakemin de ret kararı vermesi durumunda makale editörlük tarafından reddedilir. Bir hakemin kabul/revizyon, bir hakemin ise ret kararı vermesi durumunda üçüncü bir hakem atanır, karar aşamasına gelmeden üçüncü hakemin değerlendirmeyi tamamlaması beklenir. Üçüncü hakem de ret kararı verirse makale editörlük tarafından reddedilir. Reddedilme sürecinde yazar(lar)a hakem raporları gönderilir, gerekçeleri sunulur. En az iki hakemin revizyon kararı vermesi durumunda, yazar(lar)a revizyon isteği gönderilir.

6. Yazarlara Geri Bildirim: Hakemlerin değerlendirmeleri, önerileri ve varsa düzeltme talepleri editör tarafından incelenerek, makale hakkında kabul, reddetme, minör veya majör düzeltme kararı verilir. Hakemlerin önerileri yazarlara anonim olarak iletilir. Yazarlar, hakemlerin eleştirilerini ve önerilerini dikkate alarak makalelerini gözden geçirir ve gerekli düzeltmeleri yapar.Yazar(lar)ın revizyonu tamamlamaları için 30 gün süre verilir. Gerekli görülen durumlarda bu süre uzatılabilir. Yazar(lar) hakem düzeltmelerini makale ana dosyası üzerinde gerçekleştirir ve bu düzeltmeleri hakemlerin ve editörün kontrolünü desteklemek üzere bir tabloda gösterir.

7. Revize Edilmiş Makalenin Değerlendirilmesi: İlk tur hakem değerlendirmesinde, makaleyi düzeltmelerden sonra görmek isteyen hakem olması durumunda, yazar(lar) tarafından düzeltilmiş makaleye bu talebi veren hakemler ikinci tur değerlendirme için yeniden atanır. Önceki aşamada olduğu gibi hakemler makaleyi yeniden değerlendirerek kabul etme, reddetme, majör veya minör düzeltme önerileri verilirler. Eğer ilk değerlendirme sürecinde belirtilen düzeltmeler tatmin edici bir şekilde gerçekleştirilmişse, makale bir sonraki aşamaya geçer.

8. Editörün Son Kararı: Editörler, hakemlerden gelen son değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Bu kararda, makalenin bilimsel niteliği, araştırma etiği ve derginin standartları etkili olur. Editör makaleye düzeltme kararı verebilir, bu durumda önceki aşamalar tekrar edilir. Eğer editör makaleyi kabul ederse hakem değerlendirme süreci sonlanır ve makale yayınlanmak üzere hazırlanma aşamasına geçer.  

Dil ve Kaynakça Denetimi
Kabul edilen makaleler, Türkçe ve İngilizce dil uygunluğu ve kaynakça denetimi açısından dil düzelti ekiplerine gönderilir. Dil kontrolünden geçen makalelere mizanpaj editörü atanır ve varsa düzeltmeler yazar(lar)a gönderilir. Yazar(lar) gereken düzeltmeleri gerçekleştirdikten sonra makaleyi sisteme geri yükler. Düzeltmelerin gerçekleştirildiği makalenin mizanpajı yapılır ve yazar(lar)a son okumaya gönderilir. Yazar(lar)dan yayın onayı alındıktan sonra makaleye sayfa numarası verilir ve makale sayıya atanmaya hazır duruma getirilir. Bu süreç yaklaşık 1 aydır.

Makalenin Yayınlanması
Gelecek sayıda kaç makale yayınlanacağı, makale yoğunluğuna göre önceki sayılarla denge sağlanacak şekilde editörler tarafından belirlenir. Hangi makalelerin gelecek sayıda yer alacağı da makalelerin gönderim tarihleri, kabul tarihleri ve makale sayısı göz önünde bulundurularak yine editörler tarafından belirlenir.

Makaleyi Geri Çekme
Makale ön değerlendirme ya da editör sürecinde iken yazar(lar), gerekçe belirttikleri takdirde makalelerini geri çekebilirler. Hakem değerlendirme süreci başlamış ve yayın aşamasına gelmiş makalesiyle ilgili herhangi bir nedenle geri çekme kararı alan yazar(lar), gerekçelerini belirterek oluşturdukları makale geri çekme dilekçesini, her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış şekilde editörlerden herhangi birisine e-posta aracılığıyla göndererek dergi editörlüğüne iletmekle yükümlüdür. Yayınlanmış makalelerin geri çekme talebi kabul edilmez. Editörler Kurulu, makale çekme istemini kısa sürede inceleyerek kararlarını yazar(lar)a bildirir. Telif hakları makale gönderim aşamasında Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’ne devredilmiş bu çalışmaların geri çekme istemleri editör kurulu tarafından onaylanmadıkça yazar(lar) çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemez.

Gizlilik Bildirimi
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’ne yapılan makale başvuruları ve yazışmalarda kullanılan kişisel bilgiler, derginin bilimsel amaçları dışında başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
Hakemler, değerlendirdikleri makalelerle ilgili süreci ve hiçbir belgeyi paylaşmayacakları konusunda güvence vermek zorundadır.
Derginin bir sayısında yayınlanan makaleler ile yayın sürecinde kabul edilmeyen makalelerin hakemlerinin isimleri, makalelerin yayınlandığı dergide toplu olarak verilir.

Son Güncelleme Zamanı: 30.11.2021 23:05:46

 Creative Commons License