Yayın Politikası

Yayın Politikası


KONYA SANAT Dergisi; bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yayınıdır.

KONYA SANAT Dergisi; Sanat, Kültür, Güzel Sanatlar, Uygulamalı Sanatlar, Sanat Eğitimi, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık Tasarımı, Çevre Tasarımı, Grafik, Heykel, Müzik, Resim, Sahne Sanatları, Sanat Tarihi, Arkeoloji Verileri, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Seramik, Sinema-Tv, İletişim Sanatları, Tekstil Ve Moda Tasarımı başta olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde olan tüm sanat ve çalışma alanlarını kapsamaktadır. Bununla beraber, kültür ve sanatla ilgili özgün yaklaşımların, metotların, deneyimlerin ve analize dayalı araştırmalar yayımlanır. 

KONYA SANAT Dergisi’nin yayın dili Türkçe’dir ve her yılın Aralık ayında olmak üzere yılda bir kez e-dergi olarak yayımlanır.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayın için değerlendirme aşamasında gerekmektedir. Yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. Çeviri makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için özgünlerinin ve makale sahibinden (asıl yazar veya hak sahibi yayınevi) izin yazılarının da gönderilmesi zorunludur.

Yazılar, daha önce bir kongre, sempozyum veya toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş ya da yüksek lisans/doktora tezi olarak kabul edilmişse tarih ve yer bildirmek şartıyla Yayın Kurulu Üyeleri tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

Konya Sanat Dergisi’nde yayımlanması istenen araştırmalar bilimsel, orijinal ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır. Yazarlar yazılarını Dergi Park sistemini kullanarak dergimize iletmelidir.Yazıların Değerlendirilmesi

KONYA SANAT Dergisi’ne gönderilen yazılar önce editör tarafından dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Uygun görülen yazılar, Yayın Kurulu’na iletilir. Yayın Kurulu, yazıları değerlendirilmek üzere konunun uzmanı 2 (iki) hakemin görüşlerine sunulur. Hakem atamasında çift kör hakemlik politikası uygulanır. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar, gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekirse değişiklikleri görmek isteyen hakemler tarafından tekrar incelenir. Yayın Kurulu, gelen hakem raporlarına göre yazının yayımlanıp, yayımlanmayacağına karar verir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde üçüncü bir hakemin görüşüne başvurabilir. Yayın Kurulu tarafından, yayımlanmasına karar verilen yazılar, Editörce yayın sırasına alınır. 

Yapılan ön incelemede KONYA SANAT dergisinin yazım kuralları, ilkeleri, amaç ve kapsamına uymadığı tespit edilen makalenin hakem süreci başlatılmaz ve yazara iade edilir.

Dergiye gönderilen tüm yazılar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar aracılığıyla taramadan geçirilir.

Makalesi Konya Sanat Dergisi'nde yayımlanan yazarlar, yayınının telif hakkını süresiz olarak Konya Sanat Dergisi'ne devretmiş sayılır. Yayın gönderimi esnasında telif devir hakkı sözleşmesi, yazar tarafından doldurularak sisteme yüklenmelidir. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Değerlendirme süreci hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız

İNTİHAL POLİTİKASI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi KONYA SANAT Dergisi 01.01.2020 tarihi itibariyle yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaları intihal programları aracılığıyla (Turnitin, iThenticate vb.) kontrol etmeye başlamıştır. Yazar çalışma ile birlikte intihal oranını gösteren belgeyi de göndermelidir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %15’in üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir. Dergide yayımlanmış bir çalışmanın intihal olduğu tespit edilirse Editör Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili kurumlara bildirmek dahil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.