Makale Değerlendirme Süreci

Makale Değerlendirme Süreci

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi KONYA SANAT Dergisi'ne gönderilen aday makaleler Ön inceleme, Bilimsel Değerlendirme ve Yayına Hazırlama olmak üzere üç aşamalı bir süreçten geçer. Bu süreçler Editörler tarafından planlanır ve uygulanır.

Ön İnceleme Süreci
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi KONYA SANAT Dergisi Editörler Kurulu, değerlendirilmek için gönderilen çalışmaları ön incelemeden geçirir ve ön inceleme sürecinde gönderilen aday makaleler üç boyutta değerlendirilir:

Şekil İncelemesi
Aday makalenin kapsam uygunluğu, özgünlük raporunun uygunluğu, etik kurul izninin uygunluğu, telif hakkı devri, aday makalenin KONYA SANAT Dergisinin yazım kurallarına uygunluğu, atıfların uygunluğu ve güncelliği, Ön kontrol sorumlusu tarafından incelenir. 

Derginin yazım kurallarına ve şablona uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yeniden düzenleme için en fazla 15 gün içinde yazar(lar)a iade edilir. Bu doğrultuda çalışmaların, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmelidir.

Şekil incelemesi sonucunda yeterli (uygun) bulunmayan aday makaleler Reddedilebilir veya Düzeltme istenebilir. Şekil incelemesinde yeterli bulunmayan aday makaleler için, kapsamından dolayı reddedilmemiş ise, yazarlar yeniden başvuru yapabilirler.

Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler daha sonraki aşamada intihal denetiminden tabi tutulur. KONYA SANAT dergisinde intihal denetimi yazarın yüklemiş olduğu özgünlük raporu doğrultusunda yapılır. Alan yazında bilimsel çalışmalarda %10-30 aralığına kadar benzerlik oranının kabul edilebilir olduğu belirtilmesine karşın, %30 yüksek bir oran olarak görülmektedir (Shafer, 2011). Dergide maksimum benzerlik oranı, %15 olarak kabul edilmektedir. İntihal raporunu yazar(lar) tarafından hazırlanarak sisteme yüklenmelidir. 

Gerek görüldüğü takdirde editör kurulu ilgili çalışmayı tekrardan intihal denetimine alabilir. Bu süreçte her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve Editör Kurulu için raporlaştırılır. Editör Kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verdikten sonra bu raporu ve kararı gerektiğinde yazar(lar) ile paylaşır. Raporda yer alan hataların yazar(lar)tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Editöryal Ön Değerlendirme Süreci
Derginin yayım ve yazım kurallarına ayrıca benzerlik oranı uygun olan makaleler, editöryal ön değerlendirmeye alınır. Bu süreçte makalelerin giriş, yöntem, bulgular ve tartışma kısımları derginin kapsamı ve amaçları bunun yanı sıra araştırma raporlama süreçlerine uygunluk açısından editöryal ekip tarafından değerlendirilir. Ön değerlendirme sonucunda dergi yayın ve yazım kuralları ayrıca kapsamı açısından uygun bulunmayan, hatalı ya da özgün olmayan makaleler, hakem değerlendirmesine kabul edilmeden reddedilir

Ön İnceleme
• Makaleler yüklenirken yazarlardan intihal raporu istenir. Bu raporun benzerlik oranı editör tarafından incelenerek uygunluğu onaylanır.
• Makale önerisinin dergi yazım kılavuzuna göre düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.
• Makale önerisinin derginin kapsamı ve konu alanlarına uygunluğu değerlendirilir.
• Makale önerisinde atıf ve kaynakçaların APA’ya uygunluğu değerlendirilir.
• Makalelerin gerekli dosyalarının (Telif Hakkı Devir Formu, Etik Beyan Formu, Özgünlük RaporuBaşlık Sayfası ve Makale Ana Metin Dosyası) eksiksiz ve doğru bir formatta yüklenip yüklenmediği değerlendirilir. 


Bilimsel Değerlendirme Süreci
Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre editörler veya alan editörleri tarafından belirlenecek alanında uzman 2 hakeme iletilir. Hakemler makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Atanan hakemler, inceledikleri aday makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar. KONYA SANAT Dergisi Hakem havuzuna katılan hakemler bu konuda garanti vermiş kabul edilirler.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi KONYA SANAT Dergisi değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Kör Hakemlik Yöntemi, bilimsel çalışmaların objektif olarak incelemesi için esastır ve bilimsel yayınların en yüksek kalitede üretildiğinden emin olmak için birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. KONYA SANAT Dergisi’nde makale değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür.


Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda Editörler Kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda Editörler Kurulu gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir. Makale kabul sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir.


Hakem Raporları
Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların;
• Özgünlük
• Aday makalenin problemi ve amacı
• Konunun önemi
• Konunun derginin yayın politikasına uygunluğu
• Alanyazına katkısı
• Aday makalenin organizasyonu
• Yöntemi
• Bulguların alan yazına katkısı
• Tartışma
• Sonuç
• Sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu
• Kaynak bağlacı ve metin içindeki atıfların uygunluğu
• Kaynaklar
• Etik kurallara uygunluk açısından incelenmesine dayanmaktadır.
Hakemler çalışmaları online "Hakem Değerlendirme Formunu" kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da editöre/alan kuruluna iletebilirler.
Çalışmalara ilişkin hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir:
• Yayın kabul edilebilir
• Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir
• Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim
• Yayımlanamaz (Ret)

Hakemlerden gelen görüşler, editör/ler tarafından en geç 15 gün içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda nihai kararını yazar(lar)a iletir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi'nde (NEÜ SBF) yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumlara referans göstererek konyasanatdergisi@hotmail.com adresine karar kendilerine iletildikten sonra 15 gün içerisinde e-postayla iletmeli ve DergiPark sisteminden sisteme yüklemelidir. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç 1 ay içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. 

Yayına hazırlık sürecinde aday makalenin ön düzenlemesi mizanpaj editörü tarafından yapılır. Mizanpajı yapılan aday makale, yazarların yayınlanmadan önce son okuma yapması için yazarlara yönlendirilir. Bu süreçte yazarlardan şekil açısından bazı düzenlemeler ve varsa eksiklikleri tamamlamaları istenebilir. Yaazarların son okuması tamamlandıktan sonra aday makale, derginin en erken sayısında yayınlanmak üzere atanır.

Aşağıda bazı özgünlük raporu sağlayıcılarını bulabilirsiniz.
http://www.ithenticate.com/
https://intihal.net/
https://unicheck.com/ 
https://www.duplichecker.com/
https://www.quetext.com/
http://plagiarisma.net/
https://www.plagscan.com/plagiarism-check/
https://www.checkforplagiarism.net/free-checking
www.plagium.com