Güncel Sayı

Cilt: 3 Sayı: 2, 31.12.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (KUZFAD), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin çift kör hakemli, elektronik ortamda ve açık erişimli olarak yayımlanan bilimsel yayın organıdır. Dergi, yayın hayatına 2021 yılında başlamıştır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nde ziraat bilimine ilişkin tüm alanlarda (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ile zootekni konularında ve bunlarla ilişkili alt bilim dallarında) etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış , güncel ve özgün araştırmalar, derleme makaleler ile teknik not ve editöre mektup türündeki bilimsel çalışmalar yayımlanır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (KUZFAD), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan uluslararası, çift-kör hakemli, açık erişimli bir dergidir. Dergi, tarım bilimlerinin herhangi bir alanına ilişkin yeni bilgiler içeren ve daha önce yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere teklif edilmemiş orijinal araştırma makalelerini ve derlemeleri yayımlamaktadır.

Derginin kapsamı bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ile zootekni konularını ve bunlarla ilişkili alt bilim dallarını içermektedir.

Yazarlar makale göndermeden önce Yazar Rehberi’ni okumalı ve dergi şablonunu indirerek makalelerini bu şablona göre hazırlamalıdır.

Dergi, makale değerlendirmesinde çift kör hakem sistemini uygular; hem hakemlerin hem de yazarların kimliği anonim kalır.

KUZFAD açık erişimli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler için yazarlardan herhangi bir gönderim, kabul, yayın ya da makale işlem ücreti alınmaz.

Basılmasına karar verilmiş makale üzerinde ekleme ve çıkarma yapılamaz. Değerlendirme ve düzeltme süreçleri tamamlanmış makaleler dergiye geliş tarihleri dikkate alınarak basılır.

Dergide yayınlanan eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Ayrıca yazarlar uluslararası ve ulusal bilimsel yayın etik kurallarına uymak (bkz. Committee on Publication Ethics) zorundadır. Yaşanabilecek itilaf veya benzeri konulardan dergi sorumlu değildir.

Makale Değerlendirme Süreci
Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makale, Dergi Editör Kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Kurul, dergi kapsam, içerik ve yazım kuralları yönüyle dergide basılması mümkün olamayacak makaleleri, hakemlere göndermeden reddetme hakkına sahiptir. Dergide basılabilecek nitelikte olduğuna karar verilen makaleler incelenmek üzere ilgili bilim alanında uzman iki hakeme gönderilir. İki hakem görüşünün farklı olması halinde, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerin oybirliği veya çokluğuyla (veya editör kurulunun) basılmaya uygun bulmadığı makale hakkında yazar bilgilendirilir ve esere ait dokümanlar iade edilmez. Hakemler tarafından basılması tavsiye edilen fakat düzeltme gerektiren makaleler hakem (ve gerekirse editör kurulu) önerileriyle birlikte yazara düzeltme yapması için gönderilir. Yazar, düzeltmelerini yaparak makalenin basılacak halini, düzeltmeler listesi (başlığın değişmesi durumunda “Telif Hakkı Devri Formu” yeniden doldurularak gönderilecektir) ile birlikte, belirlenen süre zarfında editöre iletmek zorundadır. Yazar uygun görmediği önerilere ilişkin gerekçelerini bilimsel ispat ve kaynaklarla düzeltmeler listesinde açıklamalıdır. Editör Kurulu, hakem raporları ve düzeltmeleri inceledikten sonra makale hakkındaki son kararını vererek sonucu sorumlu yazara iletir. Basım için kabul edilen makale, basılmadan önce sorumlu yazara baskı provası formatında son defa kontrol amaçlı olarak gönderilir. Sorumlu yazar son kontrolleri yapılan makaleyi belirlenen sürede geri göndermek zorundadır.

Makale Gönderimi
Makale ve gerekli tüm dosyalar, sorumlu yazar tarafından derginin e-posta adresine (kuzfad@ahievran.edu.tr) gönderilmelidir.

Tüm gönderimler aşağıdaki belgeleri içermelidir:

Makale Kapak Dosyası: Başlık, yazar ad(lar)ı, yayın kimliği, adres ve iletişim bilgileri, ORCID numaraları
Makale Ana Metni (Word 2003 veya üzeri versiyon kullanılarak yazılmalıdır): Başlık, öz, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, abstract, keywords, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç, teşekkür, çıkar çatışması, kaynakça, tablolar, şekiller kısımlarından oluşmalıdır. Bu kısımda tüm yazar isim ve bilgileri ÇIKARILMALIDIR.
Benzerlik Sonucunu Gösteren Belge (kaynaklar hariç en fazla %30 benzerlik kabuledilir).
Telif Hakkı Devir Formu: Sadece sorumlu yazar tarafından doldurulup imzalanmalı ve taranarak makale ile birlikte gönderilmelidir.
Etik Kurul Onayı (gerekirse).
Makale Yazım Kuralları
Makaleler dilbilgisi ve yazım hatası olmadan akıcı bir Türkçe ya da İngilizce ile yazılmalıdır. Bu hatalardan herhangi birine sahip makaleler değerlendirmeye alınmadan yazara iade edilir.

Makale A4 sayfa boyutunda hazırlanmalı ve ana başlık 14 pt, öz, anahtar kelimeler, abstract, keywords 11 pt, adresler ve tablo, grafik ve şekil içi yazılar 10 pt (başlıkları 12 pt) ve diğer kısımlar 12 pt Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır (bkz. Yazım Şablonu). Metin, numaralandırılmış satırlarla, 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı ayarlanmalıdır. Makalenin tüm sayfaları ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Makale toplamda ana metin, kaynaklar, şekiller ve tablolar ile birlikte 30 sayfayı geçmemelidir. Tüm kenar boşlukları 3 cm genişlikte olmalıdır. Metinden sonra tablolar ve şekiller açıklamalı olarak yerleştirilmelidir. Her şekil ve tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır. Metnin içinde vurgulama yapmak amacıyla italik karakter kullanımından kaçınılmalıdır. Cins ve tür isimleri italik olarak yazılmalıdır.

Gönderilen ana metin aşağıdaki bölümleri içermelidir:

Başlık (kısa, özgün ve bilgilendirici)
Öz ve Abstract (en fazla 250’şer kelime)
Anahtar kelimeler ve Keywords (dizinleme terimleri, 5 öğeye kadar)
Giriş
Materyal veYöntem
Bulgular ve Tartışma (alt başlık verilmesi gereken durumlarda alt başlık italik yazılmalı ama kalın yazılmamalıdır.)
Sonuç
Teşekkür (bu kısımda varsa destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edilmeli; çalışma bir tezden üretildiyse ya da bilimsel bir toplantıda sunulduysa belirtilmelidir.)
Çıkar çatışması: Bu kısımda, çıkar çatışması varsa açıklanmalı, yoksa “Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.” cümlesieklenmelidir.
Kısaltma ve Semboller (gerekirse)
Kaynaklar
Tablo ve Şekiller
Kaynaklar

Metinde yazar soyadı olarak yapılan atıflar parantez içinde yayın yılı ile birlikte verilmelidir (Ateş 2020; Ateş ve İpekdal 2021). Üç veya daha fazla yazarlı atıflarda ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kullanılmalıdır (Ateş vd. 2021). Aynı yazarların aynı yıl yayınlanmış alıntıları için yıldan sonra harfler kullanılmalıdır (Ateş 2020a).

Metinde atıfta bulunulan kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak ve yazar başına kronolojik olarak sıralanmalıdır. Dergi isimleri, kısaltmalar yerine tam isimleri ile yazılmalıdır. Özet bildirilere atıf yapmaktan kaçınılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklere göre verilmelidir. (bunlar örnek amaçlı verilmiş olup gerçek değildir.)

Makaleler
Ateş M A (2020). Çam kozalak emici böceği Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae)’nin fıstık çamında verim düşüklüğüne etkisi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 61(3): 341-346

Ateş M A ve İpekdal K (2021). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. Journal of Kirsehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture 47(4): 295-301

Ateş M A, İpekdal K, Kazankaya A (2021). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. Journal of Kirsehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture 47(4): 295-301

Kazankaya A, İpekdal K, Ateş M A (2020a). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. Journal of Kirsehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture 44(10): 1689-1705

Kitaplar
Kazankaya A (2001). Western Conifer Seed Bug. Gordon and Breach Science Publishers, New York

Kitap Bölümleri
Ateş M A (2020). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. In: A Kazankaya & K İpekdal (Eds.), Orchard Pests, Marcel Dekker, New York, pp. 190-193.

Kurumsal Yayınlar / StandartKitapları
ASAE (2002). Standards S352.2, 2002, Moisture measurement – unground grain and seeds. ASAE, St. Joseph, MI

İnternet Kaynakları
FAO (2013). Classifications and standards. Erişim tarihi: Nisan, 12, 2011 http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/

Tezler
İpekdal K (2012). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. Doktora Tezi, Crandfield University, UK

Konferans (Tammetinler)
Ateş M A, İpekdal K, Kazankaya A (2021). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. In: Proceedings of the 7th International Congress on Agricultural Pest Management, 26-27 May, Kırşehir, pp. 565-569

Tablo ve Şekiller

Tablo ve şekiller ardışık olarak numaralandırılmalı ve başlık yazısı 12 pt olarak tablolar için üstte, şekiller için altta olacak şekilde yazılmalıdır. Tüm tablo ve şekiller 16×20 cm boyutunu geçmemelidir. Şekiller yüksek çözünürlüklü, en az 600 dpi ve jpeg/png formatında olmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Tüm tablo ve şekillere metin içinde mutlaka atıf yapılmalıdır; örneğin Şekil 1 ya da Tablo 1.

Çizimler

Tablolardaki konuyu tekrar eden çizimler kullanılmamalıdır. Çizimler dijital formata veya çoğaltılmaya uygun olarak sunulmalıdır.

Birimler

Ölçü birimlerinin tümü SI birimleri olarak verilmelidir. Ondalık kesirlerde nokta kullanılmalıdır (örn. 1.24). Sayı ile birim arasında tek bir boşluk bırakmalıdır (5.5 kg ha-1, 3 kg s-1, 100 kPa). Bu durumun istisnası olarak açısal tanımlar, dakika, saniye, sıcaklık ve yüzde bildirimlerinde boşluk bırakılmamalıdır (5°, 50', 50'', 22°C, %29). Litre ifadesinin kısaltması “L” olarak verilmelidir.

Formüller ve Denklemler

Her formül, sonunda parantez içinde verilecek referans numarası ile numaralandırılmalıdır. Formüller için Word matematik işlemcisi kullanılmalı; varyans italik, sayı ve matematiksel tanımlar düz metin olmalıdır.

Kısaltmalar ve Semboller

Makale başlık ve alt başlıklarında kısaltma (zorunlu olmadıkça) kullanılmamalıdır. Uygun görülen kısaltmalar kavramların ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir. Kısaltma ve sembol kullanımında ilgili alanın evrensel kurallarına uyulmalıdır.

Latince İsimler ve Kimyasallar Bilgiler

Tüm Latince isimlerde (başlıklardaki de dahil) ilk defa yazıldığında Autor adı ve tarih, daha sonra yazıldığı yerlerde ise uluslararası kabul gören kısaltmaları kullanılmalıdır. Örnek: “Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910)” ve “L. occidentalis” gibi. Tüm Latince bildirişler italik olarak yazılmalı, diğer taraftan yazımda ve gösterimde ilgili alanın evrensel yazım kurallarına uyulmalıdır. Çalışmalarda kullanılan kimyasallar, çalışma konusu gerektirmedikçe ve zorunlu olunmadıkça ticari adlarıyla verilmemelidir.

Açık Erişim Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayımladığı tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Bu bildirgede açık erişim; bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” olarak tanımlanmıştır (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation ).

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan makaleler, yazarına ve esas kaynağına atıfta bulunulduğu sürece, yazarlardan ve yayıncıdan izin almaksızın kullanılabilir.

Etik Politikası

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; COPE (Committee on PublicationEthics) tarafından hazırlanan “International Standarts of EditorsandAuthors” başlıklı yönergeyi benimser. Bu doğrultuda derginin yazar, editör ve hakemlerindende yönergeden yararlanılarak hazırlanmış olan aşağıdaki etik sorumlulukları benimsemesini bekler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Araştırma, etik kurallara ve mevzuata uygun olarak yapılmış olmalıdır.
Araştırma sonuçları; uydurma, tahrifat veya uygunsuz veri paylaşımı olmadan doğru biçimde verilmiş olmalıdır.
Araştırma yöntemi, açıkça tanımlanmış olmalıdır.
Yazarlar, araştırmanın orijinal olduğunu, intihal olmadığını ve başka yerde yayınlanmamış olduğunu belirtmelidir.
Tüm yazarlar, gönderilen yayın için ortak sorumluluk almalıdır.
Tüm yazarlar, araştırmaya katkı sağlamış olmalıdır.
Sorumlu yazar, finansal destek ve çıkar çatışmaları ile ilgili açıklama yapmalıdır.
Tüm klinik çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uyulmalıdır.
Araştırmaya katılan katılımcılardan aydınlatılmış onam alınmalı, buna ilişkin bilgi yöntem kısmında verilmelidir.
Deney hayvanı ve hayvan çalışmalarında Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Kılavuzu prensiplerine göre davranılmalıdır.
Etik kurul onayına ilişkin komitenin adı ve kararın sayısı ile tarihi verilmelidir.
Editörlerin Etik Sorumlulukları

Editörler, yayınlanan her türlü araştırmanın sorumluluğunu üstlenir.
Editörler, adil ve tarafsız biçimde, uygun hakem değerlendirme sürecini başlatır ve yürütür.
Editörler, tamamen şeffaf, eksiksiz ve dürüst bir editöryal politika yürütür.
Editörler, yayınlanan araştırmaları kaydetmeli; yayını geri çekme, şüpheli yayın veya yayın hakkında aşırma iddiası gibi durumlarda düzeltme yapmalı ve açıklama yayınlamalıdır.
Editörler, hakemden ya da diğer editörlerden kaynaklanan suiistimalleri takip etmelidir.
Editörler, insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik durumu eleştirel olarak değerlendirmelidir.
Editörler; hakemlere ve yazarlara kendilerinden ne beklendiğini söylemelidir.
Editörlerin çıkar çatışmaları ile baş edebilmek için uygun politikaları olmalıdır.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Hakem, profesyonel sorumlulukları gereğince, derginin amaç ve kapsamına uygun olarak kendisine gönderilen makaleyi değerlendirir.
Kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini ve uzmanlık alanı ile ilgili bilgileri paylaşır ve uzmanlık alanı ile ilgili adil ve doğru biçimde temsil eder.
Hakemler, incelemeyi yapamasalar bile makaleyi değerlendirmeleri ve sonucu bildirmeleri için verilen süre bittiğinde editöre bir yanıt vermelidir.
Hakemler, kendilerine makale değerlendirmek için verilen sürede makaleyi değerlendiremeyeceklerini düşündüklerinde hakemliği reddedebilirler.
Hakemlerin yapacakları ilk iş makaleyi okumak, derginin yayın politikalarını gözden geçirmektir.
Hakemler, derginin izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kuramazlar.
Hakemler, makalenin değerlendirilmesinde bir başka araştırmacıdan yardım alamazlar.
Hakemlerle yazarlar arasında ırk, din, etnik köken, siyasi görüş, ticari ya da cinsiyetle ilgili konularda ortaya çıkabilecek yan tutmaların (bias) önlenmesi için çift kör hakem değerlendirmesi benimsenir.
Hakemler, makale değerlendirmesini derginin önerdiği formları doldurarak sunar.
Hakemler, yazarlar tarafından okunması için editöre görüş, öneri ve yorumlarını bildirir.
Hakemlerin değerlendirme sonucu kabul/düzeltme/ret ise hakemden tavsiye istenir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nde yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayımladığı tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Bu bildirgede açık erişim; bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” olarak tanımlanmıştır (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation ).

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan makaleler, yazarına ve esas kaynağına atıfta bulunulduğu sürece, yazarlardan ve yayıncıdan izin almaksızın kullanılabilir.