Yazım Kuralları


 • Tüm makaleler, A4 kağıdı (210 x 2977 mm) boyutunda her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak yazılmalıdır.

 • Yazı karekteri Times New Roman ve bütün bölümlerin 12 punto, 1.5 satır aralıklı iki yana yaslı yaslanmış olmalıdır. Girinti ilk satır ve 1.25 olmalıdır.

 • Makalelerde sayfa numarası olmamalıdır.

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığının, ilk harfleri büyük, koyu, sayfaya ortalanmış ve Times New Roman 14 punto olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar 16 kelimeyi aşmamalıdır.

 • İngilizce çalışmalarda Türkçe, Türkçe çalışmalarda ise, İngilizce özet yer almalıdır. Özet/Abstract 250 kelimeyi aşmamalı ve iki yana yaslı olmalıdır. Özet/Abstract başlıklarının altında 5 kelimeyi aşmayan anahtar kelime/keywords bulunmalıdır. 

 • Giriş bölümünden itibaren bütün bölümler numaralandırılmalıdır. Numaralandırma 1., 1.1., 1.2, 1.3. şeklinde olmalı ve mümkün olduğunca 3 alt başlıktan fazlası kullanılmamalıdır.

 • Tablo ve şekiller gerektiğinde 8 puntoya kadar düşürülerek tek sayfaya sığdırılmalıdır. Tek sayfaya sığmayan tablo ve şekiller ek olarak çalışmanın en sonunda gösterilmelidir. Metin kısmındaki tabloların kaynakları tablo ve şekil altında verilmelidir. Tablo ve şekillerin numaraları kendi içerisinde sıralı ve tablonun üstünde, şeklin ise altında verilmelidir. 

 • Makalede metin içi kaynak gösterme şu şekilde olmalıdır:
 • Karakaya’ya (2014) göre…
 • Kushilevitz ve Malkin (2016) çalışmasında belirttiği üzere...
 • Solmaz vd. (2013) için…
 • Figley (2002) ve O’Halloran ve Linton (2000) çalışmalarında…
 • ……….( Kushilevitz & Malkin, 2016).
 • ……….(Elwood vd., 2011; Figley, 2002; O’Halloran & Linton, 2000).
 • Sayfa numarasının gerekli olduğu durumlarda ise;
 • Kushilevitz ve Malkin (2016, s.24) çalışmasında belirttiği üzere...
 • Solmaz vd. (2013, ss.24-32) çalışmasında belirttiği üzere...
 • ……….(Karakaya, 2014, s.14).
 • ……….(Solmaz vd., 2013, ss.23-24).
 • Kısaltmaların metin içi kaynak gösterimi ise şu şekilde olmalıdır:
  İlk kaynak gösterimi;
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2020)….
 • …………(Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2020).
  Sonraki kaynak gösterimleri ise;
 • TÜİK (2020) işsizlik raporunda….
 • …………(TÜİK, 2020).
 • Kaynaklar ''References/Kaynaklar'' ismi ile sonuç bölümünden sonra alfabetik olarak numaralandırılmadan sıralanmalıdır. Kullanılan kaynakların Doi numarası varsa mutlaka kaynakçada yer almalıdır. Kaynakça yazı karekteri ve puntosu; Times New Roman 10 punto iki yana yasla şeklinde olmalıdır


Kaynakça'da Kaynak Gösterimi:

Tek yazarlı kitaplar için:

·   Karakaya, M. (2014). Maliyet muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.

İki ve daha fazla yazarlı kitaplar için:

·   Acar, D., & Tetik, N. (2009). Genel muhasebe. Detay Yayıncılık.

Tek yazarlı editörlü kitaplar için:

·   Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hill. 

Çok yazarlı editörlü kitaplar için:

·  Gibbs, J.T., & Huang, L.N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological intervention. San Francisco: Jossey-Bass.

Editörlü kitaptan bölüm alınmışsa:

·   Siyez, D. M. (2008). Fiziksel gelişim. İçinde A. Kaya (Ed.), Eğitim psikolojisi (ss. 113-146). Ankara: Pegema. 

Çeviri kitaplar için: 

·   Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (C. Soydemir, Çev.). İstanbul: Metis. 

Derlenmiş bir kitaptaki yazı için:

·   Karasu, B. (1997). İmge üretiminde roman hâlâ ilk sırada. Ne kitapsız ne kedisiz (ss. 13-22). İstanbul: Metis.

E-kitap için:

·   McLaney, E. (2009). Business finance. Erişim tarihi: 25.04.2017, http://www.books.mec.biz/tmp/books/E58R5U5EUTFE1SF8SBF3ZSBVUI16N6.pdf..

Tek yazarlı makaleler için:

·   Usul, H. (1996). Sermaye piyasalarının bütünleştiği dünyamızda Türk sermaye piyasasında muhasebe denetimi sorunları ve çözüm önerileri. SDÜ İİBF Dergisi, 1(1), 87-96.

İki ve daha fazla yazarlı makaleler için:

·  Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., & Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 23-32.

Elektronik makaleler için:

·   Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice5(4), 229-236. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

Gazete makaleleri için:

·    Schwartz, J. (1993, Eylül 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, p. A1, A4.

·   Brody, J. E. (2007, Eylül 11). Mental reserves keep brain agile. The New York TimesErişim tarihi: 11.09.2007, http://www.nytimes.com

Yazarı belli olmayan kaynaklar:

                   ·    İç Tüzük. (1973). Ankara.


            Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar için:

·    Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Yayınlanmamış/Basılmamış Tezler için:

·  Aysuna, C. (2006). Tüketici entnosentrizmi etkisini ölçmede CETSCALE ölçeği ve Türkiye uygulaması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İnternet kaynakları:

· Akdoğan, A. (2008). Yeni yerel yönetim yasalarında katılım. Erişim tarihi: 02.01.2011,  http://www.yayed.org.tr/resimler/ekler/21fa74b50ba

3f7c_ek.pdf?tipi=7&turu=X& sube=0.

Çok ciltli çalışmalar için:

·   Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ansiklopediler: 

·   Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. Diyanet vakfı İslam ansiklopedisi (ss. 398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. 

Rapor ve teknik makaleler:

                    ·   Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.


             Röportaj için:

  
             Eğer başkası tarafından yapılmış röportajdan alıntılama yapılacaksa ve görüşme geri kazanılabilir bir formdaysa (örneğin, bir kayıt, transkript, yayınlanmış soru-cevap), röportajı yapıldığı kaynak için uygun referans formatı kullanılır.

                   ·   ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu. (2015). Girişimcilik öyküleri. Ankara: Elma Yayınevi. 

Fotoğraf için: 

 
                               ·   Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Photo]. Art Institute, Chicago.


Kaynakçaya ilişkin belirtilmeyen kaynak gösterimi APA 6 sistemine göre yapılmalıdır.  

Bakınız: https://www.apastyle.org/


* Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir. Bu beyanlar, makalenin sonuç kısmından sonra ayrı başlıklar altında verilmelidir.


*Etik kurul kararının alınması gereken klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde yapılan sosyal bilimler ile birlikte tüm bilim alanlarındaki çalışmalar için etik kurul onayının alınması gerekmektedir.

- Etik kurul kararının alınması gereken klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde yapılan sosyal bilimler ile birlikte tüm bilim alanlarındaki çalışmalar için etik kurul onayının alınması gerekmektedir.

- Alınan etik kurul onayı ilgili makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

- Ayırca, etik kurul onayının alınması gerekli olan çalışmalarda; kurum, tarih ve karar/sayı numarası ile ilgili etik kurul onay bilgileri yazar/lar tarafından makalelerinde belirtilmelidir.

- Bu bilgiler, makalenin yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk ya da son sayfasında olmalıdır.

- Bununla birlikte, çalışmanın uluslararası deklerasyona, kılavuza vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

- Ayrıca, olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığı makalede yazar/lar tarafından ifade edilmelidir.
(Kaynak: TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin dergi başvuru ve değerlendirme kriterleri esas alınmış ve kaynak gösterilmiştir.)


*Dergi sistemine yüklenilmesi gereken dosyalar:

1. Yazar bilgilerinin yer almadığı makalenin word dosyası (Dergi yazım kurallarına uygun olmalıdır)

2. Sadece yazar bilgilerinin yer aldığı word dosyası (Yazar unvanı, isimleri, kurumları ve e-mail bilgileri)

3. Telif Hakkı Devir Formu (sırasıyla tüm yazarlar tarafından mavi mürekkeple ıslak imza ile imzalanmalıdır.)

4. Benzerlik oranını gösteren belge (%20'yi geçmemelidir.)

5. Etik kurul kararı alınması gereken bir çalışma ise etik kurul onay belgesi yüklenmelidir.

Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız. 
Makale Şablonu için tıklayınız.