Yazım Kuralları

Yazar Rehberi

Dergi Yayın İlkeleri

 1. Dergiye gönderilen çalışmalar bilimsel ve özgün olmalıdır.
 2. Dergide kongre, sempozyum vb. bilimsel etkinliklerde sunulmuş ancak yayınlanmamış olan çalışmalar, belirtilmek şartı ile dergide yayınlanabilir.
 3. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
 4. Makalelerde yazar unvanı, isimleri, kurumları ve e-mail bilgileri çalışmanın en başında ayrı bir sayfada belirtilmelidir.
 5. Makalenin tamamının 10.000 kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir.
 6. Dergide yayınlanan makalelerin gönderim ve kabul tarihleri makalenin ilk sayfasında gösterilir. 


Dergi Yayın Süreci ve Kuralları

 1. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen bilimsel çalışmalar, editör ve/veya yayın kurulu tarafından dergi ilke ve yazım kurallarına uygunluğu incelenir.
 2. Uygun bulunan özgün çalışmalar, kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda hakem kurulundan en az 2 hakeme gönderilir. 
 3. Hakemlerden 15 gün içerisinde değerlendirme kabul onayı gelmediği takdirde çalışma başka bir hakeme gönderilir.
 4. Ayrıca, değerlendirilmesi amacıyla hakemlerden 1 ay içerisinde değerlendirme raporu gelmediğinde çalışma değerlendirilmek üzere başka bir hakeme gönderilir.
 5. Hakemlerden gelecek kararlar doğrultusunda özgün çalışmalar yayınlanır ya da reddedilir. 
 6. Dergi yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar çalışma sahibine/sahiplerine düzeltmeleri sağlamaları için geri gönderilir.
 7. Dergide yayınlanan çalışmalar için ücret alınmamakla birlikte, çalışması yayınlanan yazar/yazarlara da ücret ödenmemektedir.
 8. Ayrıca, yazar/yazarlar dergiye gönderilen çalışmaların tüm yayın haklarının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi'ne ait olduğunu kabul eder.
 9. Dergide yayınlanan çalışmaların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Makale Gönderimi

 1. Makale gönderimi sadece internet üzerinden derginin web sayfasına yüklenmelidir. 
 2. Makalenin gönderimi sonrasındaki bütün sürece dair işlemler dergi web sayfasından yazarlar tarafından takip edilmelidir. Makale ilgili bütün düzeltmeler ve değişiklikler dergi web sayfası üzerinden yapılacaktır.
 3. İstenilen düzeltme ve değişiklikler 1 ay içinde yapılmazsa makale otomatik olarak reddedilecektir. 


Yazım Kuralları


 • Tüm makaleler, A4 kağıdı (210 x 2977 mm) boyutunda her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak yazılmalıdır.

 • Yazı karekteri Times New Roman ve bütün bölümlerin 12 punto, 1.5 satır aralıklı iki yana yaslı yaslanmış olmalıdır. Girinti ilk satır ve 1.25 olmalıdır.

 • Makalelerde sayfa numarası olmamalıdır.

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığının, ilk harfleri büyük, koyu, sayfaya ortalanmış ve Times New Roman 14 punto olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar 16 kelimeyi aşmamalıdır.

 • İngilizce çalışmalarda Türkçe, Türkçe çalışmalarda ise, İngilizce özet yer almalıdır. Özet/Abstract 250 kelimeyi aşmamalı ve iki yana yaslı olmalıdır. Özet/Abstract başlıklarının altında 5 kelimeyi aşmayan anahtar kelime/keywords bulunmalıdır. 

 • Giriş bölümünden itibaren bütün bölümler numaralandırılmalıdır. Numaralandırma 1., 1.1., 1.2, 1.3. şeklinde olmalı ve mümkün olduğunca 3 alt başlıktan fazlası kullanılmamalıdır.

 • Tablo ve şekiller gerektiğinde 8 puntoya kadar düşürülerek tek sayfaya sığdırılmalıdır. Tek sayfaya sığmayan tablo ve şekiller ek olarak çalışmanın en sonunda gösterilmelidir. Metin kısmındaki tabloların kaynakları tablo ve şekil altında verilmelidir. Tablo ve şekillerin numaraları kendi içerisinde sıralı ve tablonun üstünde, şeklin ise altında verilmelidir. 

 • Makalede kullanılan kaynaklar metin içinde tek yazarlı olduğunda, (Yazar Soyadı, Yayın Yılı: Sayfa Numarası), örneğin (Acar, 2016: 25) örneğine uygun olarak gösterilmelidir. İki yazarlı kaynaklar (Ataman ve Hacırüstemoğlu, 2002: 78), üç ve daha fazla yazarlı kaynaklar için (Güneş vd., 2015: 97) şeklinde metin içi kaynak kuralına uyulmalıdır. Ayrıca metnin tamamına atıf yapılmakta ise (Güvemli, 2014), yazar adı belli değilse (TBMM, 2017: 3) örneklerine bağlı kalınmalıdır.

 • Kaynaklar ''Kaynakça'' ismi ile sonuç bölümünden sonra alfabetik olarak numaralandırılmadan sıralanmalıdır. Kullanılan kaynakların Doi numarası varsa mutlaka kaynakçada yer almalıdır. Kaynakça yazı karekteri ve puntosu; Times New Roman 10 punto iki yana yasla şeklinde olmalıdır


Kaynakça'da Kaynak Gösterimi:

Tek yazarlı kitaplar için:

·   Karakaya, M. (2014). Maliyet muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.

İki ve daha fazla yazarlı kitaplar için:

·   Acar, D. & Tetik, N. (2009). Genel muhasebe. Detay Yayıncılık.

Tek yazarlı editörlü kitaplar için:

·   Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hill. 

Çok yazarlı editörlü kitaplar için:

·  Gibbs, J.T. & Huang, L.N. (Eds.). (1991). Children of color: psychological intervention. San Francisco: Jossey-Bass.

Editörlü kitaptan bölüm alınmışsa:

·   Siyez, D. M. (2008). Fiziksel gelişim. İçinde A. Kaya (Ed.), Eğitim psikolojisi (ss. 113-146). Ankara: Pegema. 

Çeviri kitaplar için: 

·   Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (C. Soydemir, Çev.). İstanbul: Metis. 

Derlenmiş bir kitaptaki yazı için:

·   Karasu, B. (1997). İmge üretiminde roman hâlâ ilk sırada. Ne kitapsız ne kedisiz (ss. 13-22). İstanbul: Metis.

E-kitap için:

·   McLaney, E. (2009). Business Finance. Erişim tarihi: 25.04.2017, http://www.books.mec.biz/tmp/books/E58R5U5EUTFE1SF8SBF3ZSBVUI16N6.pdf..

Tek yazarlı makaleler için:

·   Usul, H. (1996). Sermaye piyasalarının bütünleştiği dünyamızda Türk sermaye piyasasında muhasebe denetimi sorunları ve çözüm önerileri. SDÜ İİBF Dergisi, 1(1), 87-96.

İki ve daha fazla yazarlı makaleler için:

·  Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. & Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 23-32.

Elektronik makaleler için:

·   Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice5(4), 229-236. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

Gazete makaleleri için:

·    Schwartz, J. (1993, Eylül 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, p. A1, A4.

·   Brody, J. E. (2007, Eylül 11). Mental reserves keep brain agile. The New York TimesErişim tarihi: 11.09.2007, http://www.nytimes.com

Yazarı belli olmayan kaynaklar:

                   ·    İç Tüzük. (1973). Ankara.


            Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar için:

·    Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Yayınlanmamış/Basılmamış Tezler için:

·  Aysuna, C. (2006). Tüketici entnosentrizmi etkisini ölçmede CETSCALE ölçeği ve Türkiye uygulaması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İnternet kaynakları:

· Akdoğan, A. (2008). Yeni yerel yönetim yasalarında katılım. Erişim tarihi: 02.01.2011,  http://www.yayed.org.tr/resimler/ekler/21fa74b50ba

3f7c_ek.pdf?tipi=7&turu=X& sube=0.

Çok ciltli çalışmalar için:

·   Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ansiklopediler: 

·   Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. Diyanet vakfı İslam ansiklopedisi (ss. 398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. 

Rapor ve teknik makaleler:

                    ·   Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.


             Röportaj için:

  
             Eğer başkası tarafından yapılmış röportajdan alıntılama yapılacaksa ve görüşme geri kazanılabilir bir formdaysa (örneğin, bir kayıt, transkript, yayınlanmış soru-cevap), röportajı yapıldığı kaynak için uygun referans formatı kullanılır.

                   ·   ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu. (2015). Girişimcilik öyküleri. Ankara: Elma Yayınevi. 

Fotoğraf için: 

 
                               ·   Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Photo]. Art Institute, Chicago.
Kaynakçaya ilişkin belirtilmeyen kaynak gösterimi APA 6 sistemine göre yapılmalıdır.  See: https://www.apastyle.org/