Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Marine and Life Sciences bilimsel yayınların kalitesini korumak, kamuoyunun bilimsel bulgulara güvenirliğini korumak ve orjinal fikirlerin itibarinı sağlamak amacı ile belirli etik kuralları takip eder. Mar Life Sci, yayın etiği komitesi (COPE) bağlıdır ve onların davranış kurallarını uyarak uygulama klavuzlarına en iyi şekilde bağlı kalmayı amaçlar.
Yayın Etiği Komitesi (COPE). (2011, 7 Mart). Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Yönergeleri. Alıntılanma Yeri: https://publicationethics.org/about/guide/journal-editors

Marine and Life Sciences dergisine çalışmalarını gönderen yazarlar, çalışmalarının orjinal olduğunu ve başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmadığını onaylar. Ayrıca yazarlar gönderilen makalelerin digger makale ya da çalışmalarından kısmen vey a tamamen kopyalanmadığını veya intihal olmadığını onaylar. Yazarlar makaleleri ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vey a kısmi faydaları olmadığını onaylar.

Mar Life Sci yayınlamadan önce gönderilen bütün makalelerde intihal olup olmadığını kontrol edecektir. Yayın sürecinin herhangi bir aşamasında intihal tespit edilirse yazara makaleyi yeniden yazma talimatı gönderilecektir. İntihali önlemek için her makale turnitin tarafından taranacaktır. Herhangi bir çalışmanın %30’unda intihal olması durumunda makale reddedilecek ve yazara bilgi yazısı gönderilecektir. Yazarların yayına göndermeden önce makale içeriğini ücretsiz çevrimiçi yazılımlar kullanarak control etmesini şiddetle tavsiye ederiz.
MLS gönderilen makalelerin tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi ve yazarlar ile hakemler arasındaki fiili ya da potansiyel çıkar çatışmalarının önlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapar.


EDİTÖRLERİN VE YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARIYayın Sorumlulukları ve Bağımsızlık
Tüm MLS editörleri dergideki değerlendirme ve kararlarında bağımsızdır. Hiçbir dış ve / veya iç faktör kararlarını etkileyemez. Editörler herhangi bir olumlu ve / veya olumsuz kısıtlamaya maruz kalırlarsa, kısıtlamaya dahil olanlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar. Diğer yandan editörler dergide verdikleri kararlardan sorumludur. Baş editör, dergi içeriğinden ve zamanında yayınlamadan sorumlu tek kişidir.

Gizlilik ve Çıkar Çatışması
Dergi editörleri ve Editörler Kurulu üyelerinin gönderilen materyalleri bölüm editörleri, istatistik editörleri, dil editörleri, tasarım editörleri ve diğer editöelr dışındaki 3. Kişilerle paylaşması ve/ veya kendileri kullanmaları yazaktır.Bir editör ile bir yazar veya yazarın çalıştığı kurum arasında işbirliği veya rekabet açısından bir çıkar çatışması varsa değerlendirme sürecini yönetmek üzere Yayın Kurulu'ndan başka bir üye görevlendirilir.

Yayın Kararları
Editörler, alanında uzman en az iki hakem tayin ederek gönderilen makalelerin hakem incelemesini sağlar. Yazıların araştırmacılar ve okuyucular için önemi, hakem raporları, intihal ve telif hakkı ihlali hukuki konular olarak dikkate alınarak bir makalenin yayınlanması kararından baş editör sorumludur. Baş editör, kararını diğer editörler ve hakemlerle tartışabilir.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARIEditör Kararına Katkı
Gönderilen bir makalenin hakem incelemesi, bilimsel içeriğinin, bilimsel düzeninin ve derginin ilkelerine uygunluğunun kontrolü ve uygunluğunu sağlamak için makale içeriğinin değerlendirilmesidir. İnceleme süreci, hakemlere makaleler hakkındaki değerlendirmelerini editörlere iletme olanağı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onlara makalelerin içeriğini geliştirme fırsatı da verir.


Hızlılık
Bir makalenin değerlendirilmesi için görevlendirilen bir hakem, makalenin içeriği dışında bir bilim dalında uzmansa, yazının konusundan uzaksa, değerlendirme için süresi kısaysa veya çıkar çatışması varsa, onu görevlendiren editöre bilgi vermeli ve geri çekilmesini istemelidir. Makalenin içeriği hakemin uzmanlık alanına uyuyorsa, değerlendirmeyi tamamlamalı ve raporu en kısa sürede editöre göndermelidir.


Gizlilik
Makalelerin değerlendirilmesi için görevlendirilen hakemler, makalelerin gizli belge olduğunu peşinen onaylar ve bu belgeler ile ilgili herhangi bir bilgiyi, değerlendirmeye dahil olan editörler dışında üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Hakemler, makaleler yayın için kabul edildikten veya reddedildikten sonra bile bilgi paylaşmamaya devam eder. Makalede değerlendirme için izinsiz olarak gönderilen bir fikrin kullanıldığından şüpheleniliyorsa, COPE akış şeması "Bir gözden geçirenin bir yazarın fikirlerine veya verilerine el koyduğundan şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?" takip edilir.

Nesnellik Standartları
Hakemler eleştirilerini bilimsel arka plan üzerine inşa etmeli ve açıklamalarına bilimsel kanıtlar eklemelidir. Makaleleri geliştirmek için hakemler tarafından ortaya atılan tüm yorumlar açık ve doğrudan olmalı ve yazarın duygularını rahatsız etmeyecek şekilde yazılmalıdır. Aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadelerden kaçınılmalıdır.


Alıntılanan Referansların Uygunluğu
Hakemler, kullanılan yazılarda kaynak göstermeden alıntı yapılıp yapılmadığını konterol etmelidir. Yayınlanan makalelerdeki ifadeler, gözlemler, sonuçlar veya kanıtlar ilgili makale referans gösterilerek alıntılanmalıdır. Hakemler ayrıca alıntı yapılan kaynak (lar) da alıntıların varlığının gerçekliğinden emin olmalıdır.


Çıkar Çatışması
Bir hakem, yazar (lar) la bir veya daha fazla ilgi alanına girerek bir durumdaysa, atamayı yapan editörün editörüne bilgi vermeli ve geri çekilmesini istemelidir.


YAZARLARIN SORUMLULUKLARIRaporlama Standartları
Orijinal araştırma makalelerinin yazarları sonuçları sunmalı ve bunları uygun bir şekilde tartışmalıdır. Makalelerin metodolojik içerikleri tekrarlanabilir olması gerektiğinden, yazarlar beyanlarında net olmalı ve kasıtlı olarak yanlış veya eksik verileri bildirmemelidir. Derleme türü makalelerin yazarlarına, derleme konuları alanında uzman değillerse veya yeterli arka plan bilgisine veya ilgili önceki çalışmalarına sahip değillerse, bu tür makaleleri yazmaları önerilmez.


Veri Erişimi ve Saklama
Yazarlardan gerektiğinde ham verilerini sunmaları istenebilir (etik durumlar vb.). Bu nedenle makalelerin ham verileri, gerektiğinde sunulabilmesi için güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Yayınları takip eden ham verilerin saklama süresi en az 10 yıl olmalıdır.


Özgünlük ve İntihal
Gönderilen makalelerin yazarları, makalelerinin orijinal olduğundan emin olmalı veya alıntılar için alıntı referansları içermelidir.
Birden Çok, Tekrarlanan, Gereksiz veya Eşzamanlı Gönderimler
Aynı araştırma üzerine birden fazla yayın raporu üretmenin etik olarak onaylanmamıştır. Yazarlar bu tür durumlara dikkat etmeli ve aynı makaleyi aynı anda farklı dergilere göndermemelidir.


Yazarlık
Makalelerde yalnızca aşağıdaki kişiler sorumlu yazarlar olarak yer almalıdır:

• Bir çalışmada kavram, tasarım, performans, veri toplama ve / veya analize büyük katkı sağlayan araştırmacılar,
• Yazıların hazırlanmasında veya eleştirel revizyonunda yer alan araştırmacılar,
• Araştırmacılar makalelerin son halini onaylamış ve gönderimini kabul etmiş olmalıdır.

Yukarıdaki listenin dışındaki katkıda bulunanlar (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımcıları, genel katkılar, vb.) Yazarların listesine dahil edilmemelidir, ancak teşekkür bölümünde listelenebilirler. Makalelerin ilgili yazarları, yazar olarak katkıda bulunanların ve teşekkür bölümünde yer alacak kişilerin ayrı bir listesini sağlamalıdır.

Çıkar Çatışması
Yazarlar, yazılarında her türlü çıkar çatışmasını açıkça beyan etmelidir. Yazıların konusu ile ilgili çıkar çatışması bulunmadığını da beyan edilmelidir. En yaygın çıkar çatışması türleri mali destekler, eğitim veya diğer türden fonlar, kişisel veya kurumsal ilişkiler ve üyeliklerdir. Çalışmaların tüm mali destek kaynakları (hibe veya diğer referans numaraları ile birlikte) beyan edilmelidir.


Referansların Kabulü
Yazarlar, kaynaklarının izni olmadıkça kişisel olarak elde edilen bilgileri (çevredeki kişilerle konuşmalar, yazışmalar veya tartışmalar) kullanmamalıdır. Özel belgeler veya hibe başvurularının hakemliği hakkındaki bilgiler, ilgili hizmeti veren makamların izni olmadan kullanılmamalıdır.

Hakem Değerlendirmesi
Yazarlar, hakemlik sürecine dahil olmak zorundadır ve ham verilere, etik onaylara ilişkin kanıtlara, hasta onaylarına ve editörlerin telif hakkı yayın taleplerine ve açıklamalarına yanıt vererek işbirliği yapmalıdır. Yazarlar, hakem değerlendirme süreci tarafından oluşturulan revizyon önerilerine olumlu veya olumsuz şekilde yanıt vermelidir. Olumsuz yanıtlarına karşı görüşlerini de eklediklerinden emin olmalıdırlar.

Gönderen yazarlar aşağıdakileri onaylamalıdır:
1. Yazılar, gönderen yazarın orijinal çalışması olmalıdır.
2. Gönderilen yazılar yayımlanmamış olmalıdır.
3. Çıkar çatışması olmamalıdır. Varsa açıkça belirtilmelidir.
4. Yazarlar, yazının hazırlanmasında kullanılan tüm veri kaynaklarına atıfta bulunmalıdır.
Not: Bir makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik değildir.

Hakemler aşağıdakileri onaylamalıdır:
1. Yazılar, yazar (lar) ın cinsiyet, ırk, etnik köken, din, vatandaşlık veya politik görüşlerine bakılmaksızın makalenin entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde gözden geçirilir.
2. İnceleme sürecinde gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması editöre gönderilmelidir.
3. Yazıyla ilgili bilgiler gizli tutulur.
4. Yayının reddine neden olabilecek bilgiler editöre gönderilmelidir.

Editörler aşağıdakileri onaylamalıdır:
1. Yazılar, yazar (lar) ın cinsiyet, ırk, etnik köken, din, vatandaşlık veya politik görüşlerine bakılmaksızın makalenin entelektüel içeriğine dayalı olarak adil bir şekilde gözden geçirilir.
2. Yazılara ilişkin bilgiler gizli tutulur.
3. Yazılarla ilgili gözlemlenen herhangi bir çıkar çatışması açıklanmalıdır.

Araştırmada Hayvanların Kullanımına İlişkin Etik Kılavuz
Marine and Life Sciences, canlı hayvanlar kullanılarak yapılan deneyleri bildirmek için ARRIVE yönergelerini (www.nc3rs.org.uk/ARRIVE) onaylamaktadır. Yazarlar ve hakemler, www.nc3rs.org.uk/ARRIVEchecklist adresinde bulunabilen ARRIVE yönergelerini bir kontrol listesi olarak kullanabilir. Hayvanlarla ilgili orijinal araştırmaları içeren yazılar, bir etik inceleme komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. Proje kimlik kodu, onay tarihi ve etik komite veya kurumsal inceleme kurulunun adı Yöntemler Bölümünde belirtilmelidir. Hayvanları içeren araştırmalar için, potansiyel olarak elde edilen faydaların, katılan hayvanların maruz kaldığı zararla ilişkili olarak önemli olması gerekir. Yazarlar, araştırmalarının genel olarak kabul edilen "3R'ler" ile uyumlu olmasını özellikle sağlamalıdır: • Mümkün olan yerlerde hayvanların alternatiflerle değiştirilmesi, • Kullanılan hayvan sayısında azalma ve • Hayvanlara verilen zararı en aza indirmek için deneysel koşulların ve prosedürlerin iyileştirilmesi.


SORUMLULUK REDDİ
Yazarın görüşlerinden ve yazı içeriğinden editör veya yayın kurulu üyeleri sorumlu değildir. Yazılarının etik orijinalliğinden ve olası hatalarından yazarlar sorumludur. Ayrıca, prova okumalarından önce sayfa düzenlemesine dayanan tüm hatalardan da sorumludurlar. Öte yandan redaksiyon sonrası meydana gelen hatalar dergi yöneticilerinin sorumluluğundadır.
Not: Sorumlu yazar 2 ay içinde düzeltme yapmalıdır, aksi takdirde makale reddedilecektir.
Not: Yayın Kurulu, gönderilen makaleler üzerinde hakemin değerlendirmesine, dergi editör kurulunun politikalarına ve intihal, iftira ve telif hakkı ihlallerini önlemeye yönelik yasal çabalara dayanarak yayın kararları verme sorumluluğunu üstlenir.

Flag Counter