Güncel Sayı

Cilt: 12 Sayı: 1, 31.03.2024

Yıl: 2024

Araştırma Makaleleri

Kitap İncelemeleri

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi’nin amacı siyasal bilimler alanında özgün ve bilimsel standartlara uygun akademik çalışmalara bir platform sağlayarak sosyal bilimler yazınına katkıda bulunmaktır.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve yerel yönetimler alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dilinde yazılmış özgün araştırma ve derleme makaleleri ile kitap inceleme yazılarını kabul etmektedir.


 • Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Fransızca’dır.
 • Özel sayı teklifleri için dergi editörleriyle doğrudan e-posta yoluyla iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 • Kaynakça ve ekler dahil olmak üzere araştırma ve derleme makaleleri 6.000-8.000 kelime arasında olmalı, editöre not ve kitap incelemesi şeklindeki yazılar ise 2.500 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Çalışmalar 12 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve 1,0 satır aralık ölçüsü ile hazırlanmalıdır.
 • Çalışmalar DergiPark üzerinden gönderilmelidir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/marmarasbd
 • Yazar/yazarların adları çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmelidir. Ayrıca yazarın kurumu, e-posta adresi ve ORCID numarası ilk sayfanın en altında dipnot olarak belirtilmelidir.
 • Dergiye gönderilen Türkçe çalışmalarda 250 kelimeyi aşmayacak şekilde çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi özetleyen Türkçe ve İngilizce özet (abstract) yer almalıdır.
 • Özetlerin hemen altında çalışmanın içeriğini temsil eden en az beş İngilizce ve Türkçe anahtar kelime yer almalıdır.
 • Türkçe makaleler için ayrıca makalenin amaç, kapsam, yöntem, bulgu, analiz ve sonuçlarına yer veren bütünsel bir metin olarak genişletilmiş bir İngilizce özet metni (executive summary) hazırlanmalıdır. Söz konusu İngilizce özet metni 1.000-1.200 kelime aralığında olmalı ve makalenin sonuna eklenmelidir.
 • Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak stilinin 7. versiyonu kullanılmalıdır. APA 7 ile ilgili daha detaylı bilgi ve örnekler için: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf
 • Tam metin içinde numaralı başlıklandırma kullanılmalıdır.
 • Kaynakçadaki referans gösterilen tüm çalışmalar için DOI (eğer varsa) eklenmelidir.
 • Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar (Etik Rehberinde belirtilmiştir) için Etik Kurul izni sunulmalıdır.

Değerlendirme Süreci

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren araştırmacıların bilimsel çalışmalarına yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu süreçte makalelerin bilimsel yetkinliğini ve sosyal bilimler alanına katkısını değerlendiren hakemler önemli bir rol oynamaktadır.

1. Makalenin Gönderimi: İlk aşamada yazarlar Dergipark sistemi üzerinden makalelerini dergiye gönderirler. Yazarlar, makalelerini dergiye uygun formatta ve yazım kurallarını karşılayacak şekilde hazırlamalıdırlar.

2. Editoryal İnceleme: Makale gönderildikten sonra, editörler makaleyi inceleyerek dil, format ve kapsam bakımından dergiye uygunluğunu kontrol ederler. Editoryal inceleme safhasının yaklaşık 2 hafta içinde sonuçlanması beklenir.

3. Hakem Seçimi: Editoryal inceleme aşamasını geçen makaleler, en az iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakemler, makalenin alanıyla ilgili uzmanlığa sahip kişiler arasından seçilirler. Hakemlerin kimlikleri gizli tutulur ve dergide "kör hakemlik" sistemi işletilir. Kitap incelemeleri için değerlendirme ise editörler tarafından yapılır.

4. Hakem Değerlendirmesi: Hakemler, gönderilen makaleyi titiz bir inceleme sürecine tabi tutarlar. Bu inceleme, makalenin yöntemi, sonuçları, kullanılan kaynaklar ve genel bilimsel niteliği üzerine odaklanır. Hakemler, makale hakkında görüşlerini belirtir ve editör kuruluna makalenin kabul edilmesi, reddedilmesi veya düzeltilmesi ile ilgili önerilerde bulunurlar. Hakem değerlendirmesi sürecinin yaklaşık 4 hafta içinde sonuçlanması beklenir.

5. Yazar Geri Bildirimi: Hakemlerin değerlendirmeleri, editörler tarafından yazarlara iletilir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alarak makalelerini düzeltebilirler. Düzeltmelerin yaklaşık 2 hafta içinde yapılması beklenir.

6. Karar ve Yayın Süreci: Yazarlar tarafından düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale tekrar editoryal incelemeye tabi tutulur. Editörler makalenin son halini gözden geçirerek makaleyle ilgili nihai kararı verirler. Kabul edilen makaleler, derginin planlı sayılarına dahil edilerek yayınlanırlar.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından hazırlanan ilkeler temel alınarak hazırlanmıştır.

Dergiye gönderilen çalışmalar amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editöryal süreçten geçirildikten sonra Editör Kurulu tarafından çifte kör hakem yöntemiyle değerlendirilir.

Dergiye gönderilen çalışmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve metin içinde yapılan atıflar mutlaka belirtilmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı üst sınırı %20' dir.

Yayınlanan makalelerde benimsenen görüşler derginin görüşü değildir, her makale yazarının sorumluluğundadır.

Editörlere Yönelik Sorumluluklar

Dergi editörü yapılan başvuruların uygunluğuna ve yayınlanıp yayınlamayacağına karar verir. Editör bu kararı verirken yazar veya yazarların ırkı, cinsiyeti, inancı, uyruğu, politik görüşüne göre değil gönderinin derginin yayın politikası ile uygunluğu, orijinalliği ve önemine göre karar verir.

Editör veya hakemler reddedilen veya yayın aşamasında olan başvurularda yer alan bilgi ve belgeleri yazarın yazılı izni olmadan kendi araştırmalarında kullanamazlar.

Hakemlere Yönelik Etik Sorumluluklar

Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir. Hakemler açısından; araştırma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir çıkar veya rekabet çakışması bulunmamalıdır.

Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış yayımlanmış yayınları belirtmelidir.

Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması ve yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına vardığında Editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.

Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğunu düşündüğünde ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda Editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden affını istemelidir.

Yazarlara Yönelik Etik Sorumluluklar

Sahte/hileli verilere dayanan çalışmalar kabul edilemez. Yazarlar, verilerin doğruluğunu ve özgünlüğünü garanti etmelidir.

Eğer çalışma insan ögesini içinde bulunduruyorsa, katılımcılardan gerekli izinler ve uygun kurumsal otoritelerden Etik Kurul Onayı alınmalıdır. Bu onay makalenin "Yöntem" bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmanın etik kurul onayı gerektirmediği durumlarda bu durum yine "Yöntem" bölümünde açıkça ifade edilmelidir.

Çalışmada kullanılan 3. kişilere ait ve telif hakkına haiz "veri toplama aracı, tablo, grafik, harita ve diğer görseller" için ilgili kurum veya kişi(ler)den yazılı izin alınmalıdır.

Yazarlar dergimizin hakem ve editörleri tarafından önerilen makul revizyonları yapmayı kabul etmelidirler. Eğer yazar, kabul edilebilir nedenler olmadan revizyonları yapmayı reddederse, gönderilmiş olan makale reddedilecektir.

Bütün yazarların, gönderilen makaledeki her hatayı düzeltmeleri ve doğru olmayan bilgileri geri çekmeleri gerekir.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi tarafından makale, yazı vb. için herhangi bir gönderim ücreti, editoryal işlem ücreti ya da yayın ücreti talep edilmemektedir.