Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri

Yıl 2018, Cilt 47, Sayı 47, 69 - 84, 01.01.2018
https://doi.org/10.15285/maruaebd.292043

Öz

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme becerilerini belirlemektir. Bu amaçla katılımcıların deney tasarlama, verileri kaydetme, grafik çizme ve değişkenleri belirleme beceri düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların bu becerileri cinsiyet, bilgisayara sahip olma durumu ve sınıf düzeyi sosyodemografik değişkenleri açısından da incelenmiştir. Araştırma Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında I., II., III. ve IV. sınıflarda öğrenim gören 121 öğrenciyle  yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile birlikte açık uçlu maddelerden oluşan bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi kullanılmıştır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0.95 olarak hesaplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 paket programı ile uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucu; öğrencilerin deney tasarlama, verileri kaydetme, grafik çizme ve değişkenleri belirleme beceri düzeyleri açısından başarı yüzdesinin %30,00 olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, bu beceriler içerisinde öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve hipotez kurma becerisinde başarı oranının en yüksek (% 65,55), grafik çizme becerisinde ise en düşük (% 9,54) düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme becerilerinin cinsiyet ve bilgisayara sahip olma durumu değişkenleri açısından anlamlı fark göstermediği, ancak sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı fark olduğu saptanmıştır. 

Kaynakça

  • Akar, Ü. (2007). Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
  • Ango, M. L. (2002). Mastery of science process skills and their effective use in the teaching of science: An educology of science education in the nigerian context. International Journal of Educology, 16( 1), 11–30.
  • Ateş, S. ve Bahar, M. (2002). Araştırmacı fen öğretimi yaklaşımıyla sınıf öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinin bilimsel yöntem yeteneklerinin geliştirilmesi. V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi.
  • Ateş, S. (2005). Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 21-39.
  • Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
  • Başağa, H., Geban, Ö. ve Tekkaya, C. (1994). The effect of the ınquiry teaching method on biochemistry and science process skills achievements. Biochemical Education, 22(1), 29-32.
  • Beichner, R. J., (1994). Testing student interpretation of kinematics graphs. American Journal of Physics, 62, 750-762.
  • Bluhm, W. J. (1979). The effects of science process skill instruction on preservice elementary teachers’ knowledge of ability to use, and ability to sequence science process skills. Journal of Research in Science Teaching, 16(5), 427-432.
  • Bozdoğan, A. E., Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2006). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 23-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nagihan TANIK ÖNAL>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Uğur BÜYÜK>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Sibel SARAÇOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 47, Sayı 47

Kaynak Göster

APA Tanık Önal, N. , Büyük, U. & Saraçoğlu, S. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 47 (47) , 69-84 . DOI: 10.15285/maruaebd.292043